Tijdelijke vervangingen van 1 juni 1986 af in wervings- en selectieambten van het onderwijzend personeel, het paramedisch personeel, het hulpopvoedend personeel en het administratief personeel

 • referentie
  O/14.5/SH/JS
 • publicatiedatum
  27/05/1986
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000

Hierbij deel ik U mede dat ik beslist heb dat, benevens de beperkingen voorgeschreven in de omzendbrief van 1 juli 1981, kenmerk NO/1OO/PB/SA/11O1, betreffende tijdelijke vervangingen vanaf het schooljaar 1981-1982 in wervings- en selectieambten van het onderwijzend personeel, het paramedisch personeel, het hulpopvoedend personeel en het administratief personeel, van 1 JUNI 1986 af, ook de nieuwe aanwervingen van bijkomend personeel niet meer zullen bezoldigd of betoelaagd worden indien de afwezigheid van het te vervangen personeelslid begint na 31 mei of eindigt voor 1 oktober.

De uitzondering die voorzien is in het derde lid van de voormelde omzendbrief van 1 juli 1981, kenmerk NO/1OO/PB/SA/11O1 is eveneens toepasselijk op de huidige maatregel, nl. in het buitengewoon en gewoon lager en kleuteronderwijs mag onmiddellijk een tijdelijke leerkracht aangesteld of aangevraagd worden in elke vestigingsplaats (wijkschool) van elke school:

 • in het gewoon basisonderwijs: indien u in een vestigingsplaats per onderwijsniveau minder dan 72 lestijden inricht in het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer;
 • in het buitengewoon basisonderwijs: indien u in een vestigingsplaats per onderwijsniveau minder dan 66 lestijden inricht in het ambt van onderwijzer ASV of kleuteronderwijzer ASV.

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 17 augustus 1981, kenmerk NO/1OO/PB/SA/11O2 betreffende hetzelfde onderwerp als de hiervoren geciteerde omzendbrief van 1 juli 1981.