Vervanging in de maand september

  • referentie
    13AC/SH/nc
  • publicatiedatum
    (24/06/1997)
  • datum laatste wijziging
    06/10/2000

In de omzendbrief van 11 december 1996, kenmerk 13AC/B.Ph./SH/js, werd een overzicht gegeven van de maatregelen vervat in het akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 1995 en 1996 afgesloten voor de sector "Onderwijs" van de Vlaamse Gemeenschap.

Rubriek IV. "Omkadering" van vermeld akkoord bevat een punt 1.2. "Afschaffing niet-vervanging in de maand september" dat luidt als volgt :

"Vanaf september 1997 worden voor alle onderwijsniveaus de huidige beperkingen inzake het vervangen van afwezige personeelsleden gedurende de maand september opgeheven.

Opdat echter vervangingen in de maand september zouden kunnen doorgaan, dient ervoor gewaakt te worden dat de reaffectaties/wedertewerkstellingen binnen het basisonderwijs op 1 september plaatshebben, conform de vigerende reglementering. De betrokken personeelsleden moeten alleszins vóór 1 september kennis hebben van hun reaffectatie en/of wedertewerkstelling."

In uitvoering van voormeld punt van het akkoord van sectorale sociale programmatie mogen in alle onderwijsniveaus/vormen (*) vanaf het schooljaar 1997-1998 de personeelsleden die gedurende de maand september afwezig zijn, vervangen worden. Het moet uiteraard gaan om een afwezigheid van minstens 10 werkdagen.

De regeling van de vervangingen tijdens de maand juni blijft onveranderd zoals de vorige jaren.

________________________

(*) 1) Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs - zie de afzonderlijke omzendbrief ter zake

2) maatregel geldt niet voor de hogescholen

3) maatregel geldt niet voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel.