MAATREGELEN TE TREFFEN BIJ STAKING – VERZEKERING VAN TOEZICHT – VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID – PROCEDURES , ZENDINGEN EN FORMULIEREN - AFWEZIGHEID WEGENS STAKING VAN HET OPENBAAR VERVOER

 • referentie
  PERS/2013/02
 • publicatiedatum
  25/06/2013
 • datum laatste wijziging
  25/06/2013
 • opheffing
  De omzendbrieven van 10 januari 1996 en 11 mei 2000 betreffende maatregelen te treffen bij staking met ingang van 1 september 2013

1. INLEIDING

In het kader van de administratieve vereenvoudiging worden de 2 bestaande omzendbrieven van 10 januari 1996 en van 11 mei 2000 betreffende maatregelen te treffen bij staking geïntegreerd in de huidige omzendbrief. Met het oog op een vermindering van de administratieve planlast voor de scholen worden bovendien de bestaande procedures vereenvoudigd en worden er 2 papieren formulieren (formulieren model A en B) afgeschaft. Voor instellingen die niet elektronisch communiceren of die wel elektronisch werken maar de dag van de staking geen elektronische zending kunnen doorsturen, wordt het formulier model B vervangen door een nieuw elektronisch formulier dat wordt opgezonden via e-mail naar het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

De schoolbesturen/inrichtende machten van de scholen/centra, georganiseerd of gesubsidieerd door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, moeten hun verplichtingen bij staking naleven, waarbij hun aandacht gevestigd wordt op hun bijzondere verantwoordelijkheid ter zake. Bij staking van welke aard ook, staking van langere duur, ééndagstakingen, halvedagstakingen, éénuurstakingen, administratieve stakingen, spontane stakingen, enz… moeten onderstaande onderrichtingen stipt worden toegepast.

De bepalingen van deze omzendbrief treden in werking op 1 september 2013.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze omzendbrief is van toepassing op alle gefinancierde of gesubsidieerde scholen van het basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs, op alle gefinancierde of gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, volwassenenonderwijs en basiseducatie en op alle gefinancierde en gesubsidieerde internaten, semi-internaten en opvangcentra. De omzendbrief is niet van toepassing op hogescholen en universiteiten.

De bepalingen zijn van toepassing op de personeelsleden van de scholen/centra, gefinancierd of gesubsidieerd door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Ze gelden ook voor al de andere personeelscategorieën die een salaris ontvangen van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, bv. de contractuele personeelsleden, de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie …

3. MAATREGELEN TE NEMEN VOOR DE LEERLINGEN

De schoolbesturen/inrichtende machten van de scholen/centra moeten de nodige maatregelen treffen opdat bij staking de leerlingen en de niet-stakende personeelsleden toegang zouden krijgen tot de school/het centrum.

De niet-stakende personeelsleden moeten, voor zover mogelijk, hun normale opdrachten vervullen.

Indien, ingevolge het aantal aanwezige personeelsleden of het aantal aanwezige leerlingen, de normale opdrachten niet kunnen vervuld worden, dan moet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur/de inrichtende macht een doelmatig toezicht op de aanwezige leerlingen worden georganiseerd.

Mocht vóór de staking, uit het overleg met de vakbondsafgevaardigde(n) van de school/het centrum blijken dat het aantal niet-stakende personeelsleden niet toereikend zal zijn om de voornoemde opdrachten waar te nemen, dan dienen de schoolbesturen/inrichtende machten te zorgen voor een doelmatig toezicht. De overheid wenst het recht op staking te eerbiedigen, maar vestigt er de aandacht op dat de begeleiding van en eventueel het toezicht over, de aanwezige leerlingen zoveel als mogelijk moeten worden gewaarborgd. Indien echter zou blijken dat dergelijk toezicht niet mogelijk is, dan moeten de ouders hiervan in kennis gesteld worden. In het geval van staking dienen de ouders of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, steeds op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die werden getroffen voor de opvang van de leerlingen.

De beslissing om de school/het centrum tijdens de staking eventueel te sluiten, behoort tot de bevoegdheid van het schoolbestuur/de inrichtende macht.

4. INHOUDING VAN HET SALARIS

4.1. Principe

Voor elk personeelslid dat wordt bezoldigd door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, wordt het salaris ingehouden voor de duur van de staking, wanneer het personeelslid het werk neerlegt.

Het salaris zal bij elke stakingsdag, halve stakingsdag of stakingsuur, door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming worden ingehouden, naar gelang van het geval, voor :

Duur van de staking 

Inhouding 

1/2 dag < duur van de staking < = 1 dag 

1 dag 

1 uur < duur van de staking < = 1/2 dag 

1/2 dag 

duur van de staking < = 1 uur 

1 uur 

4.2. Bepalen van het af te houden bedrag

Voor de vastbenoemde, tot de proeftijd toegelaten en tijdelijke personeelsleden wordt het af te houden bedrag als volgt vastgesteld :

a) indien het ambt als hoofdambt met volledige of onvolledige prestaties wordt uitgeoefend, ongeacht of het betrokken personeelslid die dag al dan niet dienstverplichtingen had en ongeacht het volume (aantal uren) van de dienstverplichtingen :

- voor een stakingsdag : afhouding van 1/360ste van het bruto-jaarsalaris;

- voor een halve stakingsdag : afhouding van 1/720ste van het bruto-jaarsalaris;

- voor een stakingsuur : afhouding van 12 % van 1/360ste van het bruto-jaarsalaris.

De bedrijfsvoorheffing wordt, evenals de andere afhoudingen (R.S.Z., V.G.Z., ...), berekend rekening houdend met het verminderde brutobedrag.

b) indien het ambt als bijbetrekking wordt uitgeoefend :

zelfde regeling als onder punt a).

c) indien het ambt uitgeoefend wordt als overwerk :

- voor een stakingsdag : afhouding van 1/7de van het bruto-bedrag van de wekelijkse vergoeding;

- voor een halve stakingsdag : afhouding van 1/14de van het bruto-bedrag van de wekelijkse vergoeding;

- voor een stakingsuur : afhouding van 12 % van 1/7de van het bruto-bedrag van de wekelijkse vergoeding.

4.3. Aan te rekenen duur van de werkonderbreking

a) Voor elk personeelslid dat aan een stakingsactie deelneemt, wordt de duur van de werkonderbreking eenvormig bepaald op de stakingsduur die door de betrokken representatieve vakorganisatie(s) in de stakingsaanzegging is vermeld.

Is deze duur niet vermeld dan wordt de duur van de werkonderbreking bepaald door de overheid op grond van de beoordelingselementen waarover ze beschikt.

b) Bij "spontane" stakingen en bij wanordelijke werkonderbrekingen is het veelal niet mogelijk de duur van de werkonderbreking van elk personeelslid dat aan de actie heeft deelgenomen precies vast te stellen. De inhouding van het salaris zal in dergelijk geval door de overheid worden berekend op grond van de beoordelingselementen waarover ze beschikt. Indien nodig zal ze beslissen tot een inhouding van het salaris voor een ganse dag of voor een halve dag of voor een uur.

4.4. Gevolgen van de inhouding op het salaris

a) De inhouding op het salaris ingevolge staking heeft geen weerslag op de geldelijke anciënniteit van het betrokken personeelslid.

Voor een tijdelijk personeelslid worden de stakingsdagen in mindering gebracht van het maximum aantal dagen waarvoor tijdens een schooljaar een bezoldiging mag worden uitgekeerd, nl. 300 dagen/schooljaar.

Een afwezigheid wegens staking is geen onderbreking zoals bedoeld in de artikelen 34 en 40bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

b) De inhouding op het salaris ingevolge staking heeft niet tot gevolg dat de verlofdagen die eventueel op de stakingsdag volgen, niet bezoldigd worden (o.a. weekend).

c) De afwezigheid wegens staking heeft evenmin invloed op :

- de berekeningswijze van het vakantiegeld voor het volgende jaar;

- de berekeningswijze van elke toelage (b.v. eindejaarstoelage) voor het lopende jaar;

- het gemiddelde inkomen voor de berekening van het rust- of overlevingspensioen;

- de statutaire bepalingen inzake de berekening van de dienst-, ambts- en sociale anciënniteit met uitzondering van het berekenen van de anciënniteit in het kader van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Voor de berekening van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur komen immers voor de 600 dagen enkel de effectief gepresteerde dagen in aanmerking.

5. PROCEDURES - ZENDINGEN - FORMULIEREN

Indien een stakingsaanzegging enkel een welomschreven regio of niveau en/of net betreft, dan moeten ENKEL de scholen/centra van de betrokken regio of het betrokken niveau de nodige elektronische zendingen of de voorgeschreven formulieren opsturen.

Het is de verantwoordelijkheid van de inrichtende macht/het schoolbestuur van de school/het centrum te waken over de naleving van de hieronder vermelde verplichtingen. De inrichtende macht/het schoolbestuur moet derhalve alle nodige maatregelen (laten) treffen opdat deze verplichtingen stipt zouden worden nageleefd.

5.1. PROCEDURE VOOR INSTELLINGEN DIE ELEKTRONISCH COMMUNICEREN.

5.1.1. Melding dienstonderbreking staking – RL-2 Code dienstonderbreking 045.

De dag van de staking zelf zendt u vóór 12.00 uur, een melding dienstonderbreking wegens staking door naar het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming (RL-2, code dienstonderbreking 045) voor alle personeelsleden die deelnemen aan de staking.

U vult één (en slechts één) van de volgende gegevens in :

- ofwel duur staking in dagen : duur van de staking, uitgedrukt in dagen. Dit kan 0.5 of 1 zijn;

- ofwel duur staking in uren : duur van de staking, uitgedrukt in uren. Meer dan één uur zal worden beschouwd als een halve dag. Meer dan 4 uren wordt een hele dag.

Deze werkwijze maakt het mogelijk dat het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming:

. de dag van de staking zelf reeds een beeld heeft van het aantal personeelsleden dat deelneemt aan de staking;

. tegelijkertijd de gevolgen voor de bezoldiging van de personeelsleden kan verwerken.

Voor personeelsleden die niet deelnemen aan de staking hoeft u niets te doen.

5.1.2. Afschaffing formulier model A.

Het formulier model A dat, voor elk personeelslid afzonderlijk, moest worden ingevuld door de personeelsleden die niet staken wordt afgeschaft. Alle personeelsleden waarvoor er geen melding staking (code dienstonderbreking 045) is doorgezonden worden geacht niet deel te nemen aan de staking.

5.1.3. Afschaffing formulier model B.

Het formulier model B dat een collectieve staat was van alle personeelsleden van een school/centrum tijdens de dag van de staking wordt eveneens afgeschaft.

5.2. PROCEDURE VOOR INSTELLINGEN DIE NIET ELEKTRONISCH COMMUNICEREN.

5.2.1. Formulier melding van een dienstonderbreking wegens staking (zie bijlage 2)

Voor de personeelsleden die deelnamen aan de staking zendt u een formulier “melding van een dienstonderbreking wegens staking” naar het werkstation, uiterlijk de tweede volledige schooldag na het einde van de staking. Een modelformulier is terug te vinden als bijlage 2 van deze omzendbrief. Alle voor u aangeduide rubrieken dienen te worden ingevuld.

In de rubriek “Gegevens van de dienstonderbreking wegens staking” vermeldt u de dag of de dagen waarop het personeelslid gestaakt heeft en kruist u daarnaast de duur van de staking aan. Dit kan 1 uur zijn, een halve dag of een hele dag.

Dit formulier dient ondertekend te worden door de gemandateerde van de inrichtende macht of het schoolbestuur. Het personeelslid zelf dient te ondertekenen voor kennisneming.

5.2.2. Afschaffing formulier model A.

Het formulier model A dat, voor elk personeelslid afzonderlijk, moest worden ingevuld door de personeelsleden die niet staken wordt afgeschaft. Alle personeelsleden waarvoor er geen formulier melding van een dienstonderbreking wegens staking is opgezonden worden geacht niet deel te nemen aan de staking.

5.2.3. Vervanging formulier model B door elektronisch formulier “Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie” op te zenden via e-mail

Het formulier model B dat een collectieve staat is van alle personeelsleden van een school/centrum tijdens de dag van de staking wordt vervangen door een nieuw elektronisch formulier “Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie” dat via e-mail naar volgend e-mailadres wordt opgezonden :

stakingsmelding.scholen@vlaanderen.be

Als bijlage 1 bij deze omzendbrief vindt u een blanco model van het elektronisch formulier “Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie”.

In de rubriek “Gegevens van de staking” vermeldt u de dag of de dagen waarop de personeelsleden gestaakt hebben en kruist u daarnaast de duur van de staking aan.

Dit kan 1 uur zijn, een halve dag of een hele dag.

Het is niet meer nodig om het aantal personeelsleden op te geven dat niet aan de staking heeft deelgenomen. Alleen het aantal personeelsleden dat effectief heeft gestaakt, moet worden opgegeven per personeelscategorie en volgens de duur van de staking.

Opdat de overheid zo snel mogelijk een overzicht zou hebben van het aantal personeelsleden dat gestaakt heeft moet het nieuwe elektronische formulier met het aantal personeelsleden dat gestaakt heeft, ten laatste op de dag van de staking voor 12 uur gemaild worden naar het hierboven vermeld e-mailadres. Het is de verantwoordelijkheid van de inrichtende macht/schoolbestuur van de school/het centrum te waken over het naleven van deze verplichting.

Dit ondertekende formulier moet ook in de school/het centrum worden bijgehouden en moet op elk moment kunnen worden voorgelegd aan de verificateur van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. De verificateur zal de juistheid van de verstrekte gegevens nagaan hetzij de dag van de staking, hetzij één van de daaropvolgende dagen.

5.3. PROCEDURE VOOR INSTELLINGEN DIE ELEKTRONISCH WERKEN MAAR DE DAG VAN DE STAKING GEEN ELEKTRONISCHE ZENDING KUNNEN DOORSTUREN.

5.3.1. Vervanging formulier model B door elektronisch formulier “Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie” op te zenden via e-mail

Het formulier model B dat een collectieve staat is van alle personeelsleden van een school/een centrum tijdens de dag van de staking wordt vervangen door een nieuw elektronisch formulier “Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie” dat via e-mail naar volgend adres wordt opgezonden :

stakingsmelding.scholen@vlaanderen.be

Als bijlage 1 bij deze omzendbrief vindt u een blanco model van het elektronisch formulier “Lijst van het aantal stakers en de duur van de staking per personeelscategorie”.

In de rubriek “Gegevens van de staking” vermeldt u de dag of de dagen waarop de personeelsleden gestaakt hebben en kruist u daarnaast de duur van de staking aan. Dit kan 1 uur zijn, een halve dag of een hele dag.

Het is niet meer nodig om het aantal personeelsleden op te geven dat niet aan de staking heeft deelgenomen. Alleen het aantal personeelsleden dat effectief heeft gestaakt moet worden opgegeven per personeelscategorie en volgens de duur van de staking.

Opdat de overheid zo snel mogelijk een overzicht zou hebben van het aantal personeelsleden dat gestaakt heeft moet het nieuwe elektronische formulier met het aantal personeelsleden dat gestaakt heeft, ten laatste op de dag van de staking voor 12 uur gemaild worden naar het hierboven vermeld e-mailadres. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur/de inrichtende macht van de school/het centrum te waken over het naleven van deze verplichting.

Dit ondertekende formulier moet ook in de school/het centrum worden bijgehouden en moet op elk moment kunnen worden voorgelegd aan de verificateur van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. De verificateur zal de juistheid van de verstrekte gegevens nagaan hetzij de dag van de staking, hetzij één van de daaropvolgende dagen.

5.3.2. Melding dienstonderbreking staking – RL-2 code dienstonderbreking 045

Voor de personeelsleden die hebben gestaakt, zendt u uiterlijk de tweede volledige schooldag na het einde van de staking, een melding dienstonderbreking wegens staking door naar het departement (RL-2, code dienstonderbreking 045).

U vult één (en slechts één) van de volgende gegevens in :

- ofwel duur staking in dagen : duur van de staking, uitgedrukt in dagen. Dit kan 0.5 of 1 zijn;

- ofwel duur staking in uren : duur van de staking, uitgedrukt in uren. Meer dan één uur zal worden beschouwd als een halve dag. Meer dan 4 uren wordt een hele dag.

5.3.3. Afschaffing formulier model A.

Het formulier model A dat, voor elk personeelslid afzonderlijk, moest worden ingevuld door de personeelsleden die niet staken wordt afgeschaft. Alle personeelsleden waarvoor er geen melding staking (code dienstonderbreking 045) is doorgezonden worden geacht niet deel te nemen aan de staking.

6. AFWEZIGHEID OF OPDRACHTONDERBREKING INGEVOLGE STAKING VAN HET OPENBAAR VERVOER

Bij staking van het openbaar vervoer kunnen sommige personeelsleden in de onmogelijkheid zijn de school/het centrum te bereiken waar zij hun opdracht moeten vervullen.

In dit geval moeten de betrokken personeelsleden aan de directie een verklaring op eer overhandigen waarin duidelijk wordt vermeld :

- dat hun afwezigheid onvrijwillig was;

- dat hun afwezigheid het gevolg was van de staking van het openbaar vervoer waarvan zij normaal en regelmatig gebruik maken om zich naar hun werk te begeven.

Het voorgaande kan niet ingeroepen worden als een geldige motivering van de afwezigheid indien het abonnement of het vervoerbewijs waarvan het personeelslid houder is ook geldig is in een andere sector van het openbaar vervoer dan de sector waarin gestaakt werd.

De voormelde verklaring op eer moet de eerste schooldag na de staking van het openbaar vervoer aan het instellingshoofd worden overhandigd. Ze moet in de onderwijsinstelling worden bijgehouden en moet op elk moment kunnen worden voorgelegd aan de verificateur van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

Indien een personeelslid bij staking van het openbaar vervoer afwezig is en geen verklaring op eer aan het instellingshoofd overhandigt of indien het instellingshoofd of het schoolbestuur / de inrichtende macht van oordeel is dat de afwezigheid van het personeelslid niet verantwoord was, dient dit personeelslid als onwettig afwezig te worden beschouwd.

In dit geval wordt onmiddellijk een RL-2 met code dienstonderbreking 044 ongewettigde afwezigheid (voor instellingen die elektronisch communiceren) of een document PERS 3 met melding ongewettigde afwezigheid (voor instellingen die niet elektronisch communiceren) te worden opgezonden naar het bevoegde werkstation van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. In de rubriek "opmerking" van het formulier pers 3 dient dan te worden vermeld "afwezig - staking openbaar vervoer - geen verklaring op eer of afwezigheid niet verantwoord".

Mocht het personeelslid het formulier PERS 3 weigeren te ondertekenen, dan wordt dit eveneens vermeld in de rubriek "opmerking" en wordt het formulier medeondertekend door twee getuigen.

7. OPHEFFINGSBEPALINGEN

De huidige omzendbrief vervangt de omzendbrieven van 10 januari 1996 en 11 mei 2000 betreffende maatregelen te treffen bij staking met ingang van 1 september 2013.

8. SLOT

De bovenvermelde onderrichtingen moeten worden toegepast bij iedere staking. Ze bevatten de maatregelen die moeten worden getroffen om de belangen van de jonge kinderen, de leerlingen en hun ouders te behartigen en om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen.

Voor de personeelsleden die aan de staking deelnemen, hebben zij enkel een geldelijke weerslag. Er wordt niet getornd aan het "stakingsrecht". Er moet echter wel aanvaard worden dat wie staakt, bereid moet zijn alle verplichtingen ter zake na te leven en de financiële gevolgen van zijn beslissing te dragen. Tenslotte wordt herinnerd aan de zin voor verantwoordelijkheid die een eerste kenmerk moet zijn voor wie betrokken is bij onderwijs en opvoeding.

9. BIJLAGEN

De formulieren model A en model B betreffende staking worden afgeschaft met ingang van 1 september 2013.