Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    9 MAART 2018
  • publicatiedatum
    B.S.11/05/2018
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    02/07/2024

COORDINATIE

(1) Decr. van 15/06/2018 (B.S. 17/08/2018) detail
Decreet betreffende het onderwijs XXVIII
;

(2) Decr. van 21/12/2018 (B.S. 28/12/2018) detail
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
;

(3) Decr. van 15/03/2019 (B.S. 08/05/2019) detail
Decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020
;

(4) Decr. van 05/04/2019 (B.S. 24/06/2019) detail
Decreet betreffende het Onderwijs XXIX
;

(5) Decr. van 20/12/2019 (B.S. 30/12/2019) detail
Decreet programmadecreet bij de begroting 2020
;

(6) Decr. van 26/06/2020 (B.S. 17/07/2020) detail
Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020
;

(7) Decr. van 03/07/2020 (B.S. 24/08/2020) detail
Decreet over het onderwijs XXX
;

(8) Decr. van 09/07/2021 (B.S. 20/08/2021) detail
Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2021
;

(9) Decr. van 09/07/2021 (B.S. 26/08/2021) detail
Decreet over het onderwijs XXXI
;

(10) Decr. van 25/02/2022 (B.S. 25/05/2022) detail
Decreet tot uitvoering van maatregelen over het onderwijs uit cao XII Leerplicht, cao V Basiseducatie en cao VI Hoger onderwijs vanaf het school- of academiejaar 2021-2022
;

(11) Decr. van 08/07/2022 (B.S. 23/08/2022) detail
Decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs
;

(12) Decr. van 08/07/2022 (B.S. 23/08/2022) detail
Decreet over het onderwijs XXXII
;

(13) Decr. van 28/04/2023 (B.S. 18/07/2023) detail
Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, wat betreft het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs
;

(14) Decr. van 14/07/2023 (B.S. 24/08/2023) detail
Decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt
;

(15) Decr. van 07/07/2023 (B.S. 28/08/2023) detail
Decreet over het onderwijs XXXIII
;

(16) Decr. van 23/11/2023 (B.S. 20/12/2023) detail
Decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen
;

(17) Decr. van 19/04/2024 (B.S. 28/06/2024) detail
Decreet over het onderwijs XXXIV
;

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

De bepalingen van dit decreet zijn van toepassing op erkend, gefinancierd en gesubsidieerd deeltijds kunstonderwijs, tenzij het uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

Art. 3.

In dit decreet wordt verstaan onder :

1° academie : autonome entiteit die deeltijds kunstonderwijs organiseert. Zij staat onder leiding van een directie, vertrekt vanuit eenzelfde pedagogische visie en wordt door de Vlaamse overheid erkend, en desgevallend gefinancierd of gesubsidieerd. Een academie bestaat uit een of meerdere vestigingsplaatsen;

2° academieraad : een niet verplicht participatieorgaan van leerlingen, betrokken personen, personeelsleden en de lokale gemeenschap dat het schoolbestuur adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen;

3° academiereglement : een reglement dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en desgevallend de betrokken personen regelt;

4° afstand : de afstand gemeten over de openbare weg;

5° Agentschap voor Onderwijsdiensten : het agentschap, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Onderwijsdiensten;

6° alternatieve leercontext : een vorm van opleiding complementair aan de leeractiviteiten van de academie. Dit is mogelijk in een reële arbeidscontext bij een werkgever, waarbij de leerling onder gelijkaardige omstandigheden als reguliere werknemers effectieve arbeid verricht, of in de context van een socio-culturele vereniging, waarbij de leerling deelneemt aan de werking van die vereniging, met de bedoeling bepaalde competenties te verwerven;

7° basiscompetenties : de doelen, afgeleid uit een referentiekader, voor de kennis, de vaardigheden en de attitudes die een leerling geïntegreerd inzet voor maatschappelijke activiteiten. De basiscompetenties worden binnen de domeinen vastgelegd per studierichting en per graad;

8° beroepskwalificatie : een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend;

9° betrokken personen : de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben of de meerderjarige leerling zelf;

10° bewijs van beroepskwalificatie : een van rechtswege erkend studiebewijs, dat de academie uitreikt aan een leerling die met goed gevolg een langlopende studierichting heeft beëindigd en de overeenkomstige beroepskwalificatie heeft behaald;

11° bewijs van competenties : een van rechtswege erkend studiebewijs dat de academie uitreikt aan een leerling die met goed gevolg een eerste, tweede of derde graad van een langlopende studierichting heeft beëindigd;

12° bijdrage : een bedrag dat een schoolbestuur aan een leerling bij zijn inschrijving kan vragen bovenop het inschrijvingsgeld, vermeld in punt 30° ;

13° [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
bijzondere vestigingsplaats: een gebouw of een gebouwencomplex waarin een orgel of beiaard tot het onroerend patrimonium behoort en waar uitsluitend orgel of beiaard gegeven worden of met moeilijk verplaatsbare slagwerkinstrumenten waar uitsluitend het vak slagwerk wordt gegeven die eigendom zijn van een socio-culturele vereniging, van een school voor secundair onderwijs of van een School of Arts en waar uitsluitend slagwerk gegeven wordt, of een gevangenis of een gesloten federaal centrum gelegen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of een vestigingsplaats die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 118bis;4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

14° capaciteit : het maximaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur per opleiding vooropstelt om de onderwijskwaliteit te garanderen;

15° cluster : opsomming van opties of muziekinstrumenten waarvoor een schoolbestuur als geheel onderwijsbevoegdheid kan verwerven;

16° deeltijds kunstonderwijs : het artistiek onderwijs in de beeldende en audiovisuele kunsten, dans, woordkunst-drama en muziek dat door de Vlaamse overheid erkend wordt en geen deel uitmaakt van het basis-, secundair, volwassenenonderwijs of hoger onderwijs;

17° dichtbevolkte gemeente : een gemeente met meer dan 200 inwoners per km². Voor de bepaling van het aantal inwoners per km² wordt de meest recente berekening van het Nationaal Instituut voor de Statistiek gebruikt;

18° domein : een artistieke uitdrukkingsvorm in respectievelijk beeldende en audiovisuele kunsten, dans, woordkunst-drama en muziek;

19° domeinoverschrijdende initiatieopleiding : een opleiding op het niveau van de eerste graad waarin twee of meer domeinen maximaal aan bod komen;

20° dunbevolkte gemeente : een gemeente met 200 inwoners per km² of minder. Voor de bepaling van het aantal inwoners per km² wordt de meest recente berekening van het Nationaal Instituut voor de Statistiek gebruikt;

21° [16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
onderwijsdoelen16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
] : basiscompetenties, beroepskwalificaties of specifieke eindtermen;

22° elektronisch : een elektronische verwerking van gegevens die voldoet aan de voorwaarden van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 en bovendien een bewijs oplevert van deze verwerking, van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens;

23° erkenning : de bevoegdheid die de Vlaamse overheid aan het schoolbestuur toekent om aan leerlingen de van rechtswege geldende studiebewijzen toe te kennen;

24° financierbare leerling : een regelmatige leerling in een kortlopende of langlopende studierichting die in dezelfde opleiding zijn leertraject met maximaal één leerjaar heeft verlengd en daarenboven aan artikel 67 voldoet;

25° financierings- en subsidiëringsregeling : de regeling van de betaling van salarissen, salaristoelagen en werkingsmiddelen;

26° fusie : de samenvoeging tot een academie van twee of meer academies;

27° gezondheidsindex : het prijsindexcijfer, vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen;

28° graad : een niveautrap die een horizontale onderverdeling in een langlopende studierichting aanbrengt, bestaande uit een aantal leerjaren. De graden worden aangeduid met de nummers 1 tot en met 4;

29° individueel aangepast curriculum : een leertraject met leerdoelen op maat van een leerling in geval de leerling ondanks redelijke aanpassingen onvoldoende leerwinst kan boeken in het gemeenschappelijke curriculum;

30° inschrijvingsgeld : het geld dat een regelmatige leerling betaalt bij de inschrijving voor de deelname aan de leeractiviteiten van een leerjaar van de kortlopende of langlopende studierichtingen;

31° kortlopende studierichting : een leertraject van twee of drie leerjaren dat leidt tot een leerbewijs [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
, een bewijs van competenties of een bewijs van beroepskwalificatie12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
] ;

32° kunstacademie : een academie die minstens drie domeinen aanbiedt, waaronder beeldende en audiovisuele kunsten en muziek;

33° langlopende studierichting : een leertraject over de verschillende graden dat leidt tot een beroepskwalificatie of het specifieke gedeelte van een onderwijskwalificatie;

34° leefeenheid : één of meer meerderjarigen, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres, alsook één of meer minderjarige gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen of studenten, ongeacht hun geslacht, met eventueel één of meer minder- en meerderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres;

35° leeractiviteit : een activiteit binnen of buiten de academie waarbij een leerproces tot stand komt hetzij door interactie tussen leerling en leerkracht, hetzij door zelfstandig werk of andere werkvormen;

36° leeractiviteiten op maat : leeractiviteiten op maat van leerlingen of afgestudeerden van een academie die een beperkte tijdspanne omvatten en flexibel ingepland worden in de loop van het schooljaar;

37° leerbewijs : een van rechtswege erkend studiebewijs, dat de academie uitreikt aan een leerling die met goed gevolg een kortlopende studierichting of een graad binnen het individueel aangepast curriculum heeft beëindigd;

38° leerjaar : een schooljaar als deel van een meerjarige opleiding, waarin een lesprogramma wordt gevolgd;

39° lestijd : een periode van vijftig minuten in het domein beeldende en audiovisuele kunsten of zestig minuten in de domeinen dans, woordkunst-drama en muziek of vijftig of zestig minuten in de domeinoverschrijdende initiatieopleiding als eenheid voor de duur van een leeractiviteit en eenheid voor de toekenning van de omkadering van het onderwijzend personeel;

40° lokaal comité : het lokaal overlegorgaan of onderhandelingsorgaan dat bevoegd is voor arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden;

41° omkadering : de salarissubsidiëring of -financiering van het ondersteunend, bestuurs- en onderwijzend personeel en desgevallend opvoedend hulppersoneel van de academie door de Vlaamse overheid;

42° omkaderingscoëfficiënt : de rekenfactor om de omkadering voor een bepaald structuuronderdeel te berekenen;

43° omkaderingseenheden : prestatie-eenheden voor een administratieve opdracht in het deeltijds kunstonderwijs;

44° onderwijsbevoegdheid : de toelating van de Vlaamse overheid om een optie of een muziekinstrument te organiseren;

45° onderwijsinspectie : de inspectie, vermeld in titel IV van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs;

46° onderwijskwalificatie : een afgerond en ingeschaald geheel van competenties die noodzakelijk zijn om maatschappelijk te functioneren en te participeren, waarmee verdere studies in het secundair of in het hoger onderwijs kunnen worden aangevat of waarmee beroepsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend;

47° onderwijsnet :

- het gemeenschapsonderwijs : het gemeenschapsonderwijs zoals vermeld in artikel 2 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs;

- het gesubsidieerd officieel onderwijs : het onderwijs dat door andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan het gemeenschapsonderwijs wordt georganiseerd en dat in aanmerking komt voor subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap;

- het gesubsidieerd vrij onderwijs : het onderwijs dat door natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen wordt georganiseerd en dat in aanmerking komt voor subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap;

48° opleiding : Hieronder wordt verstaan :

- de domeinoverschrijdende initiatieopleiding;

- de eerste graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten, dans, woordkunst-drama of muziek;

- de tweede graad van het domein dans of woordkunst-drama;

- de tweede graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten ingevuld met een bepaalde optie;

- de tweede graad van het domein muziek ingevuld met een bepaald muziekinstrument;

- de derde graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten, dans of woordkunst-drama ingevuld met een bepaalde optie;

- [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
de derde graad van het domein muziek ingevuld met een bepaalde optie en in voorkomend geval in combinatie met een bepaald muziekinstrument;15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

- [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
de vierde graad van een studierichting in het domein beeldende en audiovisuele kunsten4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] , dans of woordkunst-drama ingevuld met een bepaalde optie;

- [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
de vierde graad van een studierichting in het domein muziek ingevuld met een bepaalde optie en in voorkomend geval in combinatie met een bepaald muziekinstrument;15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

- de kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur;

- de kortlopende studierichting specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten ingevuld met een bepaalde optie;

- de kortlopende studierichting danscultuur;

- de kortlopende studierichting specialisatie dans ingevuld met een bepaalde optie;

- de kortlopende studierichting woordkunst- en dramacultuur;

- [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
de kortlopende studierichting schrijver ingevuld met een bepaalde optie12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
] ;

- de kortlopende studierichting specialisatie woordkunst-drama ingevuld met een bepaalde optie;

- [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
de kortlopende studierichting muziekcultuur ingevuld met een bepaalde optie;15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

- [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
de kortlopende studierichting muziekgeschiedenis ingevuld met een bepaalde optie;15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

- [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
de kortlopende studierichting specialisatie muziek ingevuld met een bepaalde optie en in voorkomend geval in combinatie met een bepaald muziekinstrument;15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

49° optie : de inhoudelijke invulling van een studierichting die het karakteristieke van de opleiding bepaalt en die bestaat uit een of meer vakken, vastgelegd door de Vlaamse Regering;

50° overheveling : de overbrenging van een of meer structuuronderdelen op een bepaalde vestigingsplaats van de ene naar de andere academie, al dan niet op grond van onderlinge uitwisseling;

51° programmatienorm : het aantal regelmatige leerlingen dat op een welbepaalde teldag in een academie, domein of structuuronderdeel in een vestigingsplaats moet ingeschreven zijn om in de financierings- of subsidiëringsregeling te worden opgenomen;

52° rationalisatienorm : het aantal regelmatige leerlingen dat op een welbepaalde teldag in een academie, domein of structuuronderdeel in een vestigingsplaats ingeschreven moet zijn om na de programmatieperiode nog gefinancierd of gesubsidieerd te blijven;

53° redelijke aanpassingen : maatregelen die genomen zijn op basis van de principes en indicatoren vermeld in artikel 2 van het protocol van 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zodat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de leeractiviteiten in de academie kunnen volgen;

54° regelmatige leerling : een leerling die voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt 63° [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
...4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
en die vanaf zijn inschrijving het geheel van de leeractiviteiten van het leerjaar waarvoor hij is ingeschreven, werkelijk en regelmatig volgt gedurende heel het schooljaar, behalve in geval van gewettigde afwezigheid of in geval van vrijstelling van een vak12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
] ;

55° schoolbestuur : de inrichtende macht vermeld in artikel 24, § 4, van de Grondwet; dit is de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor een of meer academies;

56° schooljaar : de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar;

57° specialisatie : een kortlopende studierichting van een domein die gericht is op het geïndividualiseerd kunstenaarschap;

58° structuuronderdeel : een kortlopende studierichting in een domein, het geheel van langlopende studierichtingen in een bepaalde graad van een domein met uitzondering van de derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor volwassenen en de tweede graad muziek voor volwassenen, de domein-overschrijdende initiatieopleiding of de derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor volwassenen of de tweede graad muziek voor volwassenen;

59° studieomvang : de tijd die de leerling besteedt aan leeractiviteiten die de academie organiseert. De studieomvang wordt bepaald per studierichting en wordt uitgedrukt als een product van leerjaren en wekelijkse lestijden;

60° studieperiode : de afgebakende tijdspanne in leerjaren waarbinnen een leerling een bepaalde opleiding in een bepaalde graad afwerkt;

61° studierichting : een leertraject binnen een domein dat gericht is op het behalen van een bepaalde beroepskwalificatie, het specifieke gedeelte van een bepaalde onderwijskwalificatie of een bepaald leerbewijs;

62° teldag : dag waarop de leerlingen worden geteld met het oog op de toekenning van omkadering en werkingsmiddelen en -toelagen en het behalen van de rationalisatie- en programmatienormen;

63° toelatingsvoorwaarde : een voorwaarde waaraan een leerling moet voldoen om een opleiding te volgen;

64° traject : het aantal leerjaren dat een bepaald structuuronderdeel duurt;

65° unieke opties en muziekinstrumenten : opties en muziekinstrumenten die zeer weinig leerlingen volgen, zoals te bepalen door de Vlaamse Regering;

66° vak : het gedeelte van een opleiding waarin een leerling een inhoudelijk samenhangend aantal leeractiviteiten volgt;

67° vertrouwenspersoon : een persoon in wie de leerling of de betrokken personen vertrouwen stellen en die hen bijstaat in bepaalde gevallen;

68° vestigingsplaats : gebouw of gebouwencomplex waarin een academie of een gedeelte van een academie gehuisvest is;

69° Vlaamse Onderwijsraad : strategische adviesraad beschreven in titel IV van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;

70° volwassene : leerling van het domein woordkunst-drama, dans of muziek die de leeftijd van 15 jaar bereikt heeft op 31 december van het schooljaar of leerling van het domein beeldende en audiovisuele kunsten die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op diezelfde datum;

71° vrijstelling : het vak of het geheel van vakken waarvoor de leerling niet hoeft deel te nemen aan de leer- of evaluatieactiviteiten.

HOOFDSTUK 2. - Opdracht en finaliteit van het deeltijds kunstonderwijs

Afdeling 1. - Opdracht van het deeltijds kunstonderwijs

Art. 4.

Het deeltijds kunstonderwijs ontwikkelt de artistieke aanleg en competenties van de leerlingen door kunst te beoefenen, te maken, te beleven en te beschouwen zodat ze kunnen uitstromen naar kunstbeoefening of -beleving in de vrije tijd of de arbeidsmarkt of doorstromen naar het hoger kunstonderwijs.

In het kader van de doelstelling, vermeld in het eerste lid, voert een academie de volgende opdrachten uit :

1° artistiek onderwijs organiseren dat in overeenstemming is met de bepalingen van dit decreet;

2° leerlingen begeleiden bij hun keuzes in de loop van het leertraject zodat ze zelfstandigheid verwerven in hun artistieke ontwikkeling;

3° verworven competenties beoordelen en certificeren.

Met het oog op verdieping of verbreding van het artistiek onderwijs, vermeld in het tweede lid, 1°, kan een academie een aanbod van leeractiviteiten op maat organiseren. Dit aanbod speelt in op één of meer van de volgende doelstellingen :

1° interdisciplinaire samenwerking over de domeinen of over de studierichtingen in eenzelfde domein;

2° organisatie van terugkommomenten voor afgestudeerden;

3° innovatie van het onderwijs met betrekking tot de inhoud en methodiek.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
4° organisatie van verdiepende leeractiviteiten voor studenten hoger onderwijs op advies van een instelling voor hoger onderwijs, met het oog op het versterken van hun artistieke en culturele competenties.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Een academie kan een aanbod van leeractiviteiten organiseren met het oog op lokale samenwerkingsinitiatieven met scholen van het kleuter-, leerplicht- en hoger onderwijs.

Een academie kan geen andere opdrachten uitvoeren of bevoegdheden uitoefenen dan diegene die haar door toepassing van dit decreet zijn toegekend.

Afdeling 2. - [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Onderwijsdoelen7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

Art. 5.

Voor elke langlopende studierichting worden voor de eerste, tweede en derde graad basiscompetenties vastgelegd.

Voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding worden basiscompetenties vastgelegd.

Voor leerlingen [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
van de vierde graad] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
van de derde en vierde graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten en de vierde graad van de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] die uitstromen naar kunstbeoefening in de vrije tijd of de arbeidsmarkt gelden beroepskwalificaties. Voor leerlingen [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
van de vierde graad] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
van de derde en vierde graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten en de vierde graad van de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] die naar het hoger onderwijs willen doorstromen [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
gelden de specifieke eindtermen van het wetenschapsdomein kunst en cultuur, vermeld in [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
bijlage 712Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
] van het decreet van 12 februari 2021 betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] .

Voor elke kortlopende studierichting [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
, met uitzondering van de kortlopende studierichting schrijver,9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] selecteert het schoolbestuur een relevant en consistent geheel van specifieke eindtermen [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
of basiscompetenties deeltijds kunstonderwijs die hoofdzakelijk uit het artistieke domein in kwestie12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
] worden geput.

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
Voor de kortlopende studierichting schrijver geldt de beroepskwalificatie amateur literair schrijver.9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

Art. 6.

De specifieke eindtermen en basiscompetenties worden ontwikkeld gebruikmakend van descriptorelementen, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

De specifieke eindtermen worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse Regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad.

Het voormelde besluit wordt uiterlijk zes maanden na de goedkeuring ervan door de Vlaamse Regering bekrachtigd bij decreet. Indien het Vlaams Parlement dat besluit niet bekrachtigt, houdt het op rechtskracht te hebben.

De beroepskwalificaties worden erkend volgens de procedure, vermeld in artikel 10 tot en met 13/1 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.

Voor langlopende studierichtingen die leiden naar een beroep waarvoor geen erkende beroepskwalificaties bestaan, en dit tot zolang er geen erkende beroepskwalificaties bestaan, bepaalt de Vlaamse Regering de referentiekaders waarvan de basiscompetenties worden afgeleid. De basiscompetenties worden, zoals bij erkende beroepskwalificaties, vastgelegd gebruikmakend van descriptorelementen uit het kwalificatieraamwerk. De Vlaamse Onderwijsraad, de socioculturele sector, de sectorfondsen en de beroepsfederaties van artistieke beroepsbeoefenaars zullen om advies gevraagd worden bij het besluit dat de referentiekaders, het proces en de actoren om tot deze competenties te komen, zal vastleggen.

De basiscompetenties worden bepaald door de Vlaamse Regering.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Voor de kwaliteitscontrole met het oog op de erkenning en de doorlichting, vermeld in artikel 32, 1° en 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, baseert de onderwijsinspectie zich op het verwerven van de basiscompetenties, de competenties van de beroepskwalificatie of de competenties van het specifieke gedeelte van de onderwijskwalificatie.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Art. 7.

§ 1. Als een schoolbestuur oordeelt dat de specifieke eindtermen of basiscompetenties onvoldoende ruimte laten voor zijn eigen onderwijskundige opvattingen of daarmee onverzoenbaar zijn, dient het bij de Vlaamse Regering een aanvraag tot afwijking in. Die aanvraag is alleen ontvankelijk, als precies wordt aangegeven waarom die specifieke eindtermen of basiscompetenties voor zijn eigen onderwijskundige opvattingen onvoldoende ruimte laten of waarom ze daarmee onverzoenbaar zijn. De academie stelt in dezelfde aanvraag vervangende specifieke eindtermen of basiscompetenties voor waaruit die gelijkwaardigheid met de specifieke eindtermen en basiscompetenties blijkt.

§ 2. De Vlaamse Regering beoordeelt of de aanvraag ontvankelijk is en beslist, in voorkomend geval, of de vervangende specifieke eindtermen of basiscompetenties in hun geheel gelijkwaardig zijn met de bij besluit vastgelegde en decretaal bekrachtigde specifieke eindtermen of de bij besluit van de Vlaamse Regering vastgelegde basiscompetenties en de mogelijkheid bieden om gelijkwaardige studie-bewijzen uit te reiken.

De gelijkwaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria :

1° het respect voor de fundamentele rechten en vrijheden;

2° de vereiste inhoud : het onderwijsaanbod dat in de specifieke eindtermen en basiscompetenties vervat zit, omvat minstens inhouden voor de overeenstemmende studierichtingen. Die inhouden moeten alleen in hun geheel evenwaardig zijn met de inhouden waarvoor specifieke eindtermen bij besluit van de Vlaamse Regering zijn vastgelegd en vervolgens bij decreet bekrachtigd zijn of de inhouden waarvoor basiscompetenties bij besluit van de Vlaamse Regering zijn vastgelegd;

3° de vervangende specifieke eindtermen of basiscompetenties zijn geformuleerd in termen die aangeven wat van leerlingen verwacht kan worden;

4° de vervangende specifieke eindtermen of basiscompetenties slaan op kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes;

5° de vervangende specifieke eindtermen slaan op vaardigheden, specifieke kennis, inzichten en attitudes die de leerlingen toelaten vervolgonderwijs aan te vatten;

6° de vervangende specifieke eindtermen of basiscompetenties zijn zo geformuleerd dat nagegaan kan worden in welke mate de leerlingen ze verwerven.

De Vlaamse Regering vraagt voor de beoordeling van de ontvankelijkheid en van de gelijkwaardigheid het advies van de onderwijsinspectie en van een commissie ad hoc van onafhankelijke deskundigen. De Vlaamse Regering bepaalt de verdere regels van die procedure, met dien verstande dat de aanvrager gehoord wordt.

§ 3. De academie dient uiterlijk op 1 september van het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin de specifieke eindtermen en basiscompetenties zullen gelden, een afwijkingsaanvraag in. De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 december van het voorafgaande schooljaar over de aanvraag.

Een besluit over een afwijkingsaanvraag in verband met specifieke eindtermen, wordt binnen een termijn van zes maanden bekrachtigd bij decreet. Als het besluit niet binnen de voormelde termijn decretaal bekrachtigd wordt, houdt het op rechtskracht te hebben.

§ 4. In afwijking van paragraaf 3 kan de academie een afwijkingsaanvraag indienen binnen een termijn van een maand na de bekendmaking van een bekrachtigingsdecreet, als dat bekrachtigingsdecreet bekendgemaakt wordt na 1 september van het schooljaar dat voorafgaat aan de inwerkingtreding.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, is de academie gebonden door de specifieke eindtermen vanaf de dag van 1 september die volgt op de bekendmaking van een decreet tot bekrachtiging van een besluit dat de gelijkwaardige specifieke eindtermen erkent of na de beslissing van de Vlaamse Regering die de afwijkingsaanvraag afwijst.

Afdeling 3. - Leerplan en artistiek-pedagogisch project

Art. 8.

§ 1. Met inachtneming van de door de Vlaamse Regering opgelegde of gelijkwaardig verklaarde basiscompetenties, beroepskwalificaties en specifieke eindtermen, beschikt elk schoolbestuur over een goedgekeurd leerplan en kiest het vrij zijn pedagogische methodes.

De leerplannen bevatten desgewenst de doelen die het schoolbestuur uitdrukkelijk formuleert voor zijn leerlingen vanuit het eigen artistiek-pedagogisch project. In de leerplannen worden op een herkenbare wijze opgenomen :

1° de basiscompetenties;

2° de beroepskwalificaties;

3° de specifieke eindtermen.

§ 2. Om de kwaliteit van het deeltijds kunstonderwijs te waarborgen, keurt de Vlaamse Regering op basis van de criteria die de Vlaamse Regering bepaalt en op advies van de onderwijsinspectie de leerplannen goed. De Vlaamse Regering spreekt zich niet uit over de geformuleerde didactische werkvormen of pedagogische methodes.

Art. 9.

Het schoolbestuur bepaalt vrij de organisatie van zijn deeltijds kunstonderwijs en zijn artistiek-pedagogische visie. Het legt die organisatie en visie vast in het artistiek-pedagogische project.

HOOFDSTUK 3. - Structuur van het deeltijds kunstonderwijs

Afdeling 1. - Structuur

Art. 10.

Het deeltijds kunstonderwijs omvat studierichtingen in de volgende artistieke domeinen :

1° beeldende en audiovisuele kunsten;

2° dans;

3° woordkunst-drama;

4° muziek.

Art. 11.

De langlopende studierichtingen bestaan uit vier opeenvolgende graden die bestaan uit verschillende leerjaren.

De kortlopende studierichtingen bestaan uit twee of drie leerjaren. Zij worden niet ondergebracht in de gradenstructuur.

Afdeling 2. - Domein beeldende en audiovisuele kunsten

Art. 12.

§ 1. In het domein beeldende en audiovisuele kunsten [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
“kan een academie de volgende langlopende studierichtingen aanbieden die leiden tot een beroepskwalificatie7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] zoals bepaald door de socioculturele sector, de sectorfondsen en de beroepsfederaties van artistieke beroepsbeoefenaars :

1° beeldend kunstenaar;

2° cineast;

3° fotograaf;

4° juweelontwerper/goudsmid;

5° kantwerker;

6° ontwerper;

7° restauratievakman meubel;

8° siersmid/kunstsmid.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
De Vlaamse Regering bepaalt welke beroepskwalificatie met welke studierichting behaald kan worden.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

§ 2. De [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
onderwijsdoelen7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] van de eerste, tweede en derde graad zijn voor die studierichtingen gemeenschappelijk [17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
, met uitzondering van de derde graad voor de leerlingen die willen doorstromen naar het hoger onderwijs, waarvoor de specifieke eindtermen van het wetenschapsdomein kunst en cultuur gelden, conform artikel 5, derde lid17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] .

De [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
onderwijsdoelen7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] van de vierde graad zijn voor ieder van die studierichtingen verschillend.

§ 3. De som van de studieomvang van de leerjaren van de eerste graad bedraagt ten minste vier wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van twee leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de tweede graad bedraagt ten minste acht wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van vier leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de derde graad voor jongeren bedraagt ten minste vierentwintig wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van zes of zeven leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de derde graad voor volwassenen bedraagt ten minste acht wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van twee leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de vierde graad bedraagt ten minste veertig wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van tien, vijf of vier leerjaren.

Art. 13.

§ 1. In het domein beeldende en audiovisuele kunsten kan een academie de volgende kortlopende studierichtingen aanbieden :

1° beeldende en audiovisuele cultuur;

2° specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten.

§ 2. De som van de studieomvang van de leerjaren van de studierichting beeldende en audiovisuele cultuur bedraagt zes wekelijkse lestijden gespreid over een traject van drie leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de studierichting specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten bedraagt zestien wekelijkse lestijden gespreid over een traject van twee leerjaren.

Afdeling 3. - Domein dans

Art. 14.

§ 1. In het domein dans [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
kan een academie de volgende langlopende studierichtingen aanbieden die leiden tot een beroepskwalificatie7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] zoals bepaald door de socioculturele sector :

1° choreograaf;

2°creërend danser

3° vertolkend danser.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
De Vlaamse Regering bepaalt welke beroepskwalificatie met welke studierichting behaald kan worden.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

§ 2. De [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
onderwijsdoelen7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] van de eerste, de tweede en de derde graad zijn voor die studierichtingen gemeenschappelijk.

De [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
onderwijsdoelen7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] van de vierde graad zijn voor ieder van die studierichtingen verschillend.

§ 3. De som van de studieomvang van de leerjaren van de eerste graad bedraagt ten minste twee wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van twee leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de tweede graad bedraagt ten minste acht wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van vier of twee leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de derde graad bedraagt ten minste zeveneneenhalf wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van drie leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de vierde graad bedraagt ten minste negen wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van drie leerjaren.

Art. 15.

§ 1. In het domein dans kan een academie de volgende kortlopende studierichtingen aanbieden :

1° danscultuur;

2° specialisatie dans.

§ 2. De som van de studieomvang van de leerjaren van de studierichting danscultuur bedraagt zes wekelijkse lestijden gespreid over een traject van drie leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de studierichting specialisatie dans bedraagt vier wekelijkse lestijden gespreid over een traject van twee leerjaren.

Afdeling 4. - Domein woordkunst-drama

Art. 16.

§ 1. In het domein woordkunst-drama [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
kan een academie de volgende langlopende studierichtingen aanbieden die leiden tot een beroepskwalificatie7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] zoals bepaald door de socioculturele sector :

1° creërend acteur;

2° theaterregisseur;

3° vertolkend acteur.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
De Vlaamse Regering bepaalt welke beroepskwalificatie met welke studierichting behaald kan worden.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

§ 2. De [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
onderwijsdoelen7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] van de eerste, de tweede en de derde graad zijn voor die studierichtingen gemeenschappelijk.

De [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
onderwijsdoelen7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] van de vierde graad zijn voor ieder van die studierichtingen verschillend.

§ 3. De som van de studieomvang van de leerjaren van de eerste graad bedraagt ten minste twee wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van twee leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de tweede graad bedraagt ten minste vier wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van vier of twee leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de derde graad bedraagt ten minste zes wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van drie leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de vierde graad bedraagt ten minste zes wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van drie leerjaren.

Art. 17.

§ 1. In het domein woordkunst-drama kan een academie de volgende kortlopende studierichtingen aanbieden :

1° woordkunst- en dramacultuur;

2°schrijver;

3° specialisatie woordkunst-drama.

§ 2. De som van de studieomvang van de leerjaren van de studierichting woordkunst- en dramacultuur bedraagt zes wekelijkse lestijden gespreid over een traject van drie leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de studierichting schrijver bedraagt negen wekelijkse lestijden gespreid over een traject van drie leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de studierichting specialisatie woordkunst-drama bedraagt vier wekelijkse lestijden gespreid over een traject van twee leerjaren.

Afdeling 5. - Domein muziek

Art. 18.

§ 1. In het domein muziek [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
kan een academie de volgende langlopende studierichtingen aanbieden die leiden tot een beroepskwalificatie7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] zoals bepaald door de socioculturele sector :

1° beiaardier;

2° creërend muzikant;

3° dirigent;

3° dirigent;

4° dj;

5° vertolkend muzikant.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
De Vlaamse Regering bepaalt welke beroepskwalificatie met welke studierichting behaald kan worden.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

In afwijking van het eerste lid kan de studierichting beiaardier, vermeld in punt 1°, enkel georganiseerd worden in de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen.

§ 2. De [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
onderwijsdoelen7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] van de eerste, de tweede en de derde graad zijn voor die studierichtingen gemeenschappelijk.

De [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
onderwijsdoelen7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] van de vierde graad zijn verschillend voor ieder van die studierichtingen.

§ 3. De som van de studieomvang van de leerjaren van de eerste graad bedraagt ten minste twee wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van twee leerjaren.

Met uitzondering van de studierichting beiaardier bedraagt de som van de studieomvang van de leerjaren van de tweede graad voor jongeren ten minste twaalf wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van vier leerjaren.

Met uitzondering van de studierichting beiaardier bedraagt de som van de studieomvang van de leerjaren van de tweede graad voor volwassenen ten minste negen wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van drie leerjaren.

Met uitzondering van de studierichting beiaardier bedraagt de som van de studieomvang van de leerjaren van de derde graad ten minste negen wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van drie of vier leerjaren.

Met uitzondering van de studierichting beiaardier bedraagt de som van de studieomvang van de leerjaren van de vierde graad ten minste zes wekelijkse lestijden, gespreid over een traject van drie leerjaren.

De Vlaamse Regering bepaalt de studieomvang en de trajecten van de tweede, derde en vierde graad van de studierichting beiaardier.

Art. 19.

§ 1. In het domein muziek kan een academie de volgende kortlopende studierichtingen aanbieden :

1° muziekgeschiedenis;

2° muziekcultuur;

3°specialisatie muziek.

§ 2. De som van de studieomvang van de leerjaren van de studierichtingen muziekgeschiedenis en muziekcultuur bedraagt elk zes wekelijkse lestijden gespreid over een traject van drie leerjaren.

De som van de studieomvang van de leerjaren van de specialisatie muziek bedraagt vier wekelijkse lestijden gespreid over een traject van twee leerjaren.

Afdeling 6. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 20.

In afwijking van artikel 10 tot en met 19 kan een academie in de eerste graad een domeinoverschrijdende initiatieopleiding organiseren waarin twee of meer domeinen maximaal aan bod komen. De som van de studieomvang van de leerjaren in de domeinoverschrijdende initiatieopleiding bedraagt twee lestijden gespreid over een traject van twee leerjaren.

Art. 21.

De kortlopende studierichtingen specialisatie bieden uitmuntende leerlingen de kans om te excelleren en op die manier bij te dragen tot de uitstraling van de academie en het deeltijds kunstonderwijs. De overige kortlopende studierichtingen zijn niet gericht op actieve kunstbeoefening en bevorderen de culturele participatie van de leerlingen.

Art. 22.

Het schoolbestuur verdeelt de studieomvang, vermeld in artikel 12 tot en met 20, evenwichtig over de leerjaren. Met uitzondering van de derde graad van het domein dans bedraagt het aantal lestijden per leerjaar telkens een geheel getal. Elk leerjaar omvat een samenhangend geheel van leeractiviteiten.

De verdeling van de studieomvang maakt voorwerp uit van onderhandeling in het lokaal comité.

Art. 23.

Binnen de voorwaarden die de Vlaamse Regering oplegt, bepaalt het schoolbestuur per studierichting, per graad en in voorkomend geval per optie en voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding de vakken die de leerling volgt met het oog op het behalen van de basiscompetenties, specifieke eindtermen en beroepskwalificaties. Daarbij respecteert het de studieomvang, vermeld in artikel 12 tot en met 20.

Art. 24.

De Vlaamse Regering bepaalt per domein en per studierichting de mogelijke opties en vakken.

Art. 25.

In het domein muziek bepaalt de Vlaamse Regering de mogelijke muziekinstrumenten.

Afdeling 7. - Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen

Art. 26.

De Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen wordt als academie deeltijds kunstonderwijs erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Regering kan specifieke normen, structuren, vakken en bekwaamheidsbewijzen voor die academie vastleggen. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop die instelling gesubsidieerd wordt, de wijze waarop die academie rapporteert aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en welk statuut op het personeel van toepassing is.

Het besluit van de Vlaamse Regering over de aangelegenheden in het eerste lid wordt decretaal bekrachtigd

Afdeling 8. - Netoverschrijdend Samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel

Art. 27.

§ 1. De schoolbesturen van de academies die gevestigd zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad maken deel uit van een netoverschrijdend Samenwerkingsforum.

Het Samenwerkingsforum :

1° optimaliseert het aanbod van opleidingen die door de academies voor deeltijds kunstonderwijs worden georganiseerd en stemt dit op elkaar af;

2° streeft naar een samenwerking met Nederlandstalige instellingen voor basisonderwijs of secundair onderwijs;

3°ontwikkelt socioculturele initiatieven en streeft daarbij naar een samenwerking met socioculturele organisaties en instellingen in de gemeenten van het Vlaamse Gewest, genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

4° signaleert knelpunten, behoeften en oplossingen inzake deeltijdse kunstopleidingen aan de overheid;

5° optimaliseert de dienstverlening voor de leerlingen in de academies;

6° stimuleert en ondersteunt alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de academies.

[16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
...16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
]

§ 2. Het Samenwerkingsforum oefent tenminste de volgende opdrachten uit :

1° de realisatie van de doelstellingen, vermeld in paragraaf 1;

2° [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
een met redenen omkleed advies aan de Vlaamse Regering verlenen over de aanvragen van de academies voor de programmatie van domeinen en structuuronderdelen, conform de voorwaarden, vermeld in artikel 115 tot en met 118, en de aanvragen van de academies voor onderwijsbevoegdheid, vermeld in artikel 130;4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

3°alle opdrachten, die een schoolbestuur apart aan het Samenwerkingsforum toewijst of die de academies gezamenlijk aan het Samenwerkingsforum toewijzen, uitvoeren.

§ 3. Het Samenwerkingsforum kan nooit zelf over onderwijsbevoegdheid beschikken.

§ 4. [16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
...16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
]

Afdeling 9. - Overleg fundamentele onderwijshervormingen

Art. 28.

De Vlaamse Regering informeert de afgevaardigden van de schoolbesturen en de representatieve vakorganisaties over elke geplande fundamentele onderwijshervorming.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de afgevaardigden van de schoolbesturen een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de afgevaardigden van de schoolbesturen.

Vóór de Vlaamse Regering een eerste principiële beslissing ter zake neemt, wordt op vraag van ten minste één van de representatieve vakorganisaties een apart overleg georganiseerd over die fundamentele onderwijshervorming tussen de minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn afgevaardigde en de representatieve vakorganisaties.

HOOFDSTUK 4. - Leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs

Afdeling 1. - Toelatingsvoorwaarden

Art. 29.

§ 1. Om tot het deeltijds kunstonderwijs toegelaten te worden moet een leerling de leeftijd van zes jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 kan een leerling die de leeftijd van zes jaar niet bereikt heeft op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar in het deeltijds kunstonderwijs worden ingeschreven als hij is ingeschreven in het lager onderwijs.

§ 3. In afwijking van paragraaf 2 wordt een leerling die de leeftijd van zes jaar niet bereikt heeft op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar en niet ingeschreven is in een erkende lagere school maar huisonderwijs volgt als vermeld in artikel 3, 24°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, ook toegelaten tot het deeltijds kunstonderwijs.

Art. 30.

Een leerling die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs, vermeld in artikel 13, 14 en 14/1 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, kan worden toegelaten tot de eerste graad van het deeltijds kunstonderwijs.

Art. 31.

[1Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018

Om toegelaten te worden tot de tweede graad van de domeinen dans of woordkunst-drama of de tweede graad voor jongeren van het domein muziek, moet de leerling voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° de basiscompetenties van de eerste graad verworven hebben of de leeftijd van acht jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar of minstens twee volledige schooljaren ingeschreven zijn in het lager onderwijs;

2° in het geval van woordkunst-drama niet ouder zijn dan veertien jaar op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

Om toegelaten te worden tot de tweede graad voor volwassenen van het domein muziek moet de leerling de leeftijd van vijftien jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar. Mits toestemming van de directeur kan een leerling die op dat ogenblik minder dan vijftien jaar oud is toch om pedagogische redenen worden toegelaten tot de tweede graad voor volwassenen van het domein muziek.

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
Om toegelaten te worden tot de tweede graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten mag de leerling nog geen twaalf jaar zijn op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar en moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

1° de basiscompetenties van de eerste graad verworven hebben;

2° de leeftijd van acht jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

1Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
] [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021

[12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
In afwijking van het derde lid kan [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
een leerling die twaalf jaar of ouder is12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
] op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar en ingeschreven is in het lager onderwijs toegelaten worden tot de tweede graad.12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
]

9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

Art. 32.

Om toegelaten te worden tot de derde graad van de domeinen dans of muziek moet de leerling de basiscompetenties van de tweede graad van het respectieve domein, verworven hebben.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019

In afwijking van het eerste lid kan de directeur op advies van de betrokken leerkrachten een leerling die de instrumenttechnische competenties van de tweede graad muziek niet volledig verworven heeft toch toelaten tot de derde graad muziek onder de volgende voorwaarden:

1° de leerling heeft alle overige competenties verworven;

2° de leerling volgt een instrumentvak in de tweede graad;

3° de leerling is vrijgesteld voor het instrumentvak in de derde graad.

4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Om toegelaten te worden tot de derde graad van het domein [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
woordkunst-drama4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] moet de leerling voldoen aan een van de volgende voorwaarden :

1° de basiscompetenties van de tweede graad van het domein woordkunst-drama verworven hebben;

2° de leeftijd van vijftien jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019

Om toegelaten te worden tot de derde graad voor jongeren van het domein beeldende en audiovisuele kunsten moet de leerling voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° de basiscompetenties van de tweede graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten verworven hebben of de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar;

2° niet ouder zijn dan zeventien jaar op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Om toegelaten te worden tot de derde graad voor volwassenen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten moet de leerling de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

Art. 33.

§ 1. Om toegelaten te worden tot een studierichting in de vierde graad van de domeinen dans, woordkunst-drama of muziek moet de leerling de basiscompetenties van de derde graad van het domein waartoe de studierichting behoort, verworven hebben.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019

In afwijking van het eerste lid kan de directeur op advies van de betrokken leerkrachten een leerling die de instrumenttechnische competenties van de derde graad muziek niet volledig verworven heeft toch toelaten tot de vierde graad muziek onder de volgende voorwaarden:

1° de leerling heeft alle overige competenties verworven;

2° de leerling volgt een instrumentvak in de derde graad;

3° de leerling is vrijgesteld voor het instrumentvak in de vierde graad.

4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

§ 2. Om toegelaten te worden tot een studierichting van de vierde graad van het domein beeldende en audiovisuele kunsten moet de leerling voldoen aan een van de volgende voorwaarden :

1° de basiscompetenties van de derde graad van het domein waartoe de studierichting behoort, verworven hebben;

2° de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben op de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.

Art. 34.

De Vlaamse Regering bepaalt de manier waarop de leerling kan aantonen dat hij aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29 tot en met 33, voldoet of de basiscompetenties verworven heeft op basis waarvan hij toegang kan verkrijgen tot een bepaalde graad in een bepaald domein of tot een studierichting in de vierde graad.

Art. 35.

Het schoolbestuur bepaalt de minimumleeftijd voor de kortlopende studierichtingen en houdt daarbij rekening met de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29.

Met behoud van toepassing van de toelatingsvoorwaarden, [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
vermeld in artikel 29 en 334Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] , oordeelt de directeur op basis van de door de Vlaamse Regering vastgelegde modaliteiten, vermeld in artikel 34, na advies van de betrokken leerkrachten, of de leerling toegelaten wordt tot een van de kortlopende studierichtingen specialisatie, vermeld in artikel 13, § 1, 2°, 15, § 1, 2°, 17, § 1, 3°, en 19, § 1, 3°, op basis van de motivatie, de competenties en het potentieel van de leerling in relatie tot de finaliteit van de specialisatie, vermeld in artikel 3, 57°, en 21. De directeur motiveert zijn beslissing schriftelijk aan elke leerling.

Art. 36.

Het schoolbestuur bepaalt de toelatingsvoorwaarden voor de leeractiviteiten op maat, vermeld in artikel 4, derde lid, en houdt daarbij rekening met de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29.

Afdeling 2. - Rechten en plichten van leerlingen en de betrokken personen

Onderafdeling 1. - Inschrijving

Art. 37.

§ 1. Elke persoon heeft, met behoud van de toepassing van de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29 tot en met 36, recht op inschrijving in de academie en opleiding van zijn keuze, rekening houdend met het aanwezige onderwijsaanbod. Een leerling schrijft zich voor elk leerjaar van de opleiding opnieuw in.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Als een academie voor een bepaalde opleiding verschillende trajecten aanbiedt, kan de leerling kiezen in welk traject hij de opleiding volgt. Een leerling kan na toestemming van de directeur [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
uiterlijk op de eerste lesdag na de kerstvakantie15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] van traject veranderen. Als de leerling daardoor de globale studieomvang, vermeld in artikel 12 tot en met 20, overschrijdt, wordt dat beschouwd als een verlenging van het leertraject, vermeld in artikel 62, tweede lid.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

[15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
Leerlingen die veranderd zijn van traject en op het einde van hun laatste traject daardoor minder lestijden gevolgd hebben dan de globale studieomvang, vermeld in artikel 12 tot en met 20, kunnen een bijkomend leerjaar volgen. Het voormelde bijkomende leerjaar wordt niet beschouwd als een verlenging van het leertraject.15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

Een leerling die in een bepaalde opleiding is ingeschreven kan zich niet meer opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding in dezelfde of een andere academie. Een leerling die in een bepaalde opleiding is afgestudeerd, kan zich niet meer opnieuw in dezelfde opleiding inschrijven.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Een leerling die voor de inwerkingtreding van dit decreet is afgestudeerd in een opleiding van de oude structuur, kan zich niet meer opnieuw inschrijven in de overeenkomstige opleiding van de nieuwe structuur [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
...15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] . De Vlaamse Regering bepaalt de overeenstemming tussen de opleidingen van de oude en de nieuwe structuur.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

§ 2. Inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Het schoolbestuur maakt de start van zijn inschrijvingen bekend aan alle belanghebbenden.

Inschrijvingen kunnen uiterlijk tot 30 september van het lopende schooljaar plaatsvinden.

§ 3. In afwijking van paragraaf 2 kan het schoolbestuur de inschrijvingsperiode voor de leeractiviteiten op maat, vermeld in artikel 4, derde lid, vrij bepalen, als het daarover tijdig alle nodige informatie verstrekt aan de belanghebbenden.

Art. 38.

De leerlingen worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich bij de academie aanmelden en voldoen aan al de volgende voorwaarden :

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019

1° [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
zich digitaal of schriftelijk akkoord verklaard hebben15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] met het academiereglement;

2° [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
zich digitaal of schriftelijk akkoord verklaard hebben15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] met het eigen artistiek-pedagogische project van de academie.

4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Art. 39.

In afwijking van artikel 38 heeft elke leerling die al les volgt in een academie voorrang op alle nieuwe leerlingen [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
voor het vervolg van de opleiding die hij volgt en de opleiding die erop volgt15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] , in diezelfde academie, als hij zich vóór [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
[15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
5 juli15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] 4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] van het voorafgaande schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, inschrijft.

Art. 40.

Een schoolbestuur weigert de inschrijving van een persoon als regelmatige leerling als hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29 tot en met 36. Een inschrijving in de loop van het voorafgaande schooljaar is mogelijk onder de opschortende voorwaarde dat de persoon op de dag van de effectieve instap aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Art. 41.

Een schoolbestuur kan de inschrijving van een persoon weigeren als het kan aantonen dat de capaciteit op het niveau van de opleiding waarvoor de regelmatige leerling zich wil inschrijven, ontoereikend is. Er kunnen wachtlijsten worden aangelegd.

Als de capaciteit overschreden wordt, informeert het schoolbestuur de persoon over mogelijke alternatieven in de eigen of een andere academie.

Art. 42.

Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een academie waar de betrokken leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar, conform artikel 50, § 2, definitief werd uitgesloten.

Art. 43.

[17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

Een schoolbestuur kan de inschrijving van een niet-regelmatige leerling weigeren.

] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

Een schoolbestuur kan de inschrijving van de volgende leerlingen weigeren:

1° een niet-regelmatige leerling;

2° een leerling die voor een opleiding in hetzelfde domein al is ingeschreven in een andere academie.

] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

Art. 44.

Een schoolbestuur kan de inschrijving van een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 24°, weigeren op grond van ontoereikende capaciteit voor de financierbare leerlingen.

Een schoolbestuur kan een inschrijving in een bijkomende opleiding in hetzelfde domein weigeren op grond van ontoereikende capaciteit voor de financierbare leerlingen.

Art. 45.

Het verloop van gerealiseerde en niet-gerealiseerde inschrijvingen en in voorkomend geval de weigeringsgronden kunnen onderworpen worden aan een controle door het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Art. 46.

Een schoolbestuur dat een leerling weigert, deelt zijn beslissing schriftelijk of elektronisch mee binnen een termijn van tien werkdagen. De leerling en de betrokken personen krijgen op hun verzoek toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
In afwijking van het eerste lid deelt een schoolbestuur dat de inschrijving van een leerling weigert op grond van artikel 44, tweede lid, zijn beslissing schriftelijk of elektronisch mee ten laatste op 30 september van het schooljaar waarvoor de vraag tot inschrijving geldt.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Art. 47.

Bij de inschrijving informeert de directeur of zijn afgevaardigde de leerling en de betrokken personen schriftelijk of elektronisch over :

1° de juridische aard en de samenstelling van het schoolbestuur

2°het artistiek-pedagogische project van de academie;

3° de organisatie van de leeractiviteiten;3° de organisatie van de leeractiviteiten;

4°het academiereglement, vermeld in artikel 58

5° het inschrijvingsgeld en in het bijzonder het recht op verminderd inschrijvingsgeld en de bewijsstukken die daartoe moeten worden voorgelegd en de bijdrage-regeling;

6° in voorkomend geval het feit dat voor de academie een aanvraag tot voorlopige erkenning bij de bevoegde overheid werd ingediend of een voorlopige erkenning voor een schooljaar van de bevoegde overheid werd verkregen;

7° in voorkomend geval de samenstelling van de academieraad.

Het schoolbestuur informeert de leerling of de betrokken personen onmiddellijk tijdens het schooljaar van voorlopige erkenning, vermeld in het eerste lid, 6°, over de beslissing van de bevoegde overheid over de aangevraagde erkenning.

Art. 48.

Als een leerling van academie verandert of in meerdere academies les volgt, kunnen de betrokken academies leerlingengegevens overdragen die betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan, tenzij de leerling of de betrokken personen zich daar expliciet tegen verzetten.

Art. 49.

Voor iedere leerling houdt de academie de volgende gegevens bij, die ze aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten bezorgt [13Decr. van 28/04/2023
B.S. 18/07/2023
met het oog op het uniek identificeren van de leerlingen, het controleren van de toelatingsvoorwaarden en het toekennen van middelen13Decr. van 28/04/2023
B.S. 18/07/2023
] :

1° de naam, de voornaam en het adres;

2° de geboortedatum;

3°de nationaliteit;

4° de al gevolgde opleidingen in een academie voor deeltijds kunstonderwijs en de resultaten;

5° de huidige opleiding in het deeltijds kunstonderwijs;

6° het rijksregisternummer of bisnummer.

[13Decr. van 28/04/2023
B.S. 18/07/2023
7° de aan- en afwezigheden bij de leeractiviteiten13Decr. van 28/04/2023
B.S. 18/07/2023
]

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze en de data waarop de gegevens, vermeld in het eerste lid, uiterlijk bezorgd moeten zijn.

Onder bisnummer als vermeld in het eerste lid, 6°, wordt verstaan : het identificatienummer van de sociale zekerheid voor de personen die rechten hebben binnen de Belgische sociale zekerheid, maar niet opgenomen zijn in het Rijksregister.

[13Decr. van 28/04/2023
B.S. 18/07/2023
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, vermeld in het eerste lid, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens, vermeld in het eerste lid. De maximale bewaartermijnen voor gegevens als vermeld in het eerste lid die worden bewaard conform artikel 5, lid 1, e), van de algemene verordening gegevensbescherming, worden vastgelegd in beheersregels als vermeld in artikel III.81, § 2, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Bij het bepalen van die bewaartermijnen wordt rekening gehouden met het kunnen garanderen van een vlot leertraject.13Decr. van 28/04/2023
B.S. 18/07/2023
]

Onderafdeling 2. - Tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen

Art. 50.

§ 1. De directeur kan in uitzonderlijke gevallen een leerling tijdelijk uitsluiten. Door de tijdelijke uitsluiting wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het schooljaar de leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen gedurende een periode van, naargelang het geval, minimaal een lesdag en maximaal veertien opeenvolgende dagen.

§ 2. Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke gevallen een leerling definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven. Tegen die beslissing is beroep mogelijk conform het academiereglement, vermeld in artikel 58.

§ 3. In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de leerling preventief worden geschorst door het schoolbestuur als bewarende maatregel. Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het schooljaar de leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen gedurende een periode van maximaal veertien opeenvolgende dagen.

Het schoolbestuur kan, op voorwaarde dat een duidelijke motivering aan de leerling en de betrokken personen wordt gegeven, beslissen om de aanvankelijke periode eenmalig met maximaal veertien opeenvolgende dagen te verlengen, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond.

De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en de leerling en de betrokken personen worden daar in dat geval van op de hoogte gebracht.

Art. 51.

Tijdelijke en definitieve uitsluitingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een procedure die de rechten van verdediging waarborgt en waarin de volgende principes gehanteerd worden :

1° het voorafgaandelijke advies van de betrokken leerkrachten wordt ingewonnen;

2° de leerling en de betrokken personen worden schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht van de intentie om een tuchtmaatregel te nemen;

3° de leerling en de betrokken personen hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling, met inbegrip van het advies van de betrokken leerkrachten, en worden gehoord, daarbij eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon;

4°de tuchtstraf is in overeenstemming met de ernst van de feiten;

5° de betrokken leerling en desgevallend de betrokken personen worden schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht van de genomen beslissing. De academie verwijst in de kennisgeving naar de mogelijkheid tot het instellen van het beroep en neemt de bepalingen op uit het academiereglement, vermeld in artikel 58, die daar betrekking op hebben, in die kennisgeving.

Afdeling 3. - Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Art. 52.

[11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
Een leerling kan een individueel aangepast curriculum volgen als de directeur en de betrokken leerkrachten na overleg met de leerling en de betrokken personen motiveren dat de leerling ondanks redelijke aanpassingen onvoldoende leerwinst kan boeken in het gemeenschappelijke curriculum, als de leerling voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

1° beschikken over een [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
IAC-verslag17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] als vermeld in artikel 15 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

2° beschikken over een [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
IAC-verslag17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] als vermeld in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs;

3° erkend zijn als persoon met een handicap met toepassing van een Vlaamse, een andere Belgische of buitenlandse wetgeving;

4° een medisch attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de leerling een aandoening heeft die de leerling verhindert om alle leeractiviteiten in het lessenrooster te volgen. Het attest is ondertekend door een arts, psycholoog of lid van een multidisciplinair team dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
]

Een leerling met een individueel aangepast curriculum kan afwijken van een of meer van de volgende bepalingen :

1° de bepalingen over de studieomvang, vermeld in artikel 12 tot en met 20;

2° de [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
bepalingen4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] over de [16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
onderwijsdoelen16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
] en de leerplannen, vermeld in artikel 5 en 8;

3° de bepalingen over de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 29, [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
paragraaf 2 en 3 en artikel 304Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] , tot en met 36;

4° de bepalingen over de evaluatie en de studiebekrachtiging, vermeld in artikel 59 tot en met 62.

De directeur en de betrokken leerkrachten ontwikkelen het individueel aangepast curriculum in samenspraak met de leerling en de betrokken personen, bewaken de ontwikkelingsgerichtheid en nemen de nodige pedagogische, didactische en organisatorische maatregelen. De directeur en betrokken leerkrachten kunnen een beroep doen op externe deskundigen of op de pedagogische begeleidingsdienst.

Een individueel aangepast curriculum duurt maximaal een leerjaar langer dan de graad waarin de leerling is ingeschreven. De leerling kan het leertraject niet verlengen. Bij het beëindigen van de graad reikt de academie aan de leerling een leerbewijs uit.

[11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
De onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten kunnen het individueel aangepast curriculum op elk moment inkijken in de academie. De coëfficiënten, vermeld in artikel 67, § 3, eerste en tweede lid, zijn van toepassing als de academie het individueel aangepast curriculum niet kan voorleggen en de leerling een lessenrooster volgt dat afwijkt van de bepalingen over de studieomvang, vermeld in artikel 12 tot en met 20.11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
]

Art. 53.

[11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
Een leerling kan na overleg met de directeur en de betrokken leerkrachten, binnen het gemeenschappelijke curriculum afwijken van de bepalingen over de studieomvang, vermeld in artikel 12 tot en met 20 en de bepalingen over de evaluaties, vermeld in artikel 61 en 62, als de leerling voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

1° beschikken over een [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
GC-verslag17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] als vermeld in artikel 16 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

2° [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
beschikken over een GC-verslag als vermeld in artikel 352 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 of over een OV-4 verslag als vermeld in artikel 294, § 2, 2°, van de voormelde codex;17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

3° erkend zijn als persoon met een handicap met toepassing van een Vlaamse, een andere Belgische of buitenlandse wetgeving;

4° een medisch attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de leerling een aandoening heeft die de leerling verhindert om alle leeractiviteiten in het lessenrooster te volgen. Het attest is ondertekend door een arts, psycholoog of lid van een multidisciplinair team dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
]

[17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

5° beschikken over een IAC-verslag als vermeld in artikel 15 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

6° beschikken over een IAC-verslag als vermeld in artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs.

17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

In het eerste lid wordt onder gemeenschappelijk curriculum verstaan de goedgekeurde leerplannen die ten minste herkenbaar de doelen bevatten die noodzakelijk zijn om de basiscompetenties, de beroepskwalificaties of de specifieke eindtermen te bereiken.

[11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
De directeur en de leerkrachten motiveren de afwijkingen in relatie tot de leerwinst met het oog op het behalen van het leerbewijs, het bewijs van competenties of bewijs van beroepskwalificatie. De onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten kunnen het motivatiedossier op elk moment inkijken in de academie. De coëfficiënten, vermeld in artikel 67, § 3, eerste en tweede lid, zijn van toepassing als de academie het motivatiedossier niet kan voorleggen en de leerling een lessenrooster volgt dat afwijkt van de bepalingen over de studieomvang, vermeld in artikel 12 tot en met 20.11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
]

Afdeling 4. - Les volgen in het deeltijds kunstonderwijs

Art. 54.

Een regelmatige leerling [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
...4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] is verplicht deel te nemen aan alle leeractiviteiten en zich te engageren om de vooropgestelde [16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
onderwijsdoelen16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
] te realiseren, behalve in geval van [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
...9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] gewettigde afwezigheid of behalve in geval van vrijstelling van een vak.

[12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
Een leerling die gedurende drie opeenvolgende weken aan geen enkele leeractiviteit heeft deelgenomen, zonder gewettigd afwezig te zijn, is niet langer regelmatig en wordt beschouwd als uitgeschreven, tenzij hij één of meer van die afwezigheden wettigt binnen de maand na de derde week afwezigheid.12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
]

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
De Vlaamse Regering bepaalt de redenen voor gewettigde afwezigheid.9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

De academie is vrij om de indeling in klasgroepen te bepalen van de leerlingen die een bepaald vak volgen. Daarbij houdt zij rekening met de leeftijdsgebonden cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Art. 55.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaronder een leerling zijn opleiding kan spreiden over verschillende academies.

Art. 56.

De Vlaamse Regering legt de procedures vast waardoor een leerling, die al vereiste competenties verworven heeft, recht heeft op een vrijstelling voor een vak.

Art. 57.

§ 1. Een leerling kan na overleg met directeur en betrokken leerkrachten een vak waarin kennis, vaardigheden of attitudes geïntegreerd verworven worden, geheel of gedeeltelijk vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leer-context die relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan :

1° de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext biedt een kwaliteitsvolle leeromgeving aan;

2° de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext voorziet structurele inhoudelijke begeleiding van de leerling die het realiseren van de basiscompetenties, specifieke eindtermen of beroepskwalificatie mee garandeert;

3° de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext vinden plaats in een gebouw dat voldoet aan de normen inzake bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

De academie beschikt over een toetsingsinstrument dat door de onderwijsinspectie is gevalideerd om de kwaliteit van de leeromgeving te beoordelen.

De academie verzekert de opvolging van het leerproces en ontwikkelt daarvoor met toepassing van de reglementering inzake overleg en onderhandeling een afsprakenkader met alle betrokkenen.

De academie evalueert de leerling en neemt daarvoor de nodige maatregelen.

Opleidings- en vormingsactiviteiten van andere private of publieke opleidingsverstrekkers komen niet in aanmerking.

De academie informeert de leerlingen over de mogelijkheid om les te volgen in een alternatieve leercontext.

Art. 58.

Een schoolbestuur stelt voor elk van zijn academies een academiereglement op. [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
Bij elke wijziging van het academiereglement informeert het schoolbestuur de leerlingen en de betrokken personen schriftelijk of via een elektronische drager over die wijziging. Het schoolbestuur geeft toelichting over de wijziging als de leerlingen en de betrokken personen dat willen. De leerlingen of betrokken personen verklaren zich daarna opnieuw digitaal of schriftelijk akkoord.15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

Het academiereglement bevat de volgende elementen :

1° het reglement over de tucht en de schending van de leefregels van de leerlingen, met inbegrip van een tijdelijke of een definitieve uitsluiting, en over de beroepsprocedure, vermeld in artikel 50 en 51, met inbegrip van het hanteren van redelijke en haalbare termijnen;

2° de procedure die bepaalt hoe een bewijs van competenties, een bewijs van beroepskwalificatie of een leerbewijs deeltijds kunstonderwijs worden toegekend;

3° richtlijnen over afwezigheden en te laat komen;

4° afspraken in verband met de zelfstudie buiten de lessen, de agenda's en de leerlingenevaluatie, vermeld in artikel 60 en 61;

5°geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse overheid en de rechtspersonen die daaronder ressorteren;

6° de bijdrageregeling, vermeld in artikel 95 en 96;

7°de engagementsverklaring tussen de academie en de leerling of de -betrokken personen waarin wederzijdse afspraken worden opgenomen over ouder-contact, voldoende aanwezigheden en vormen van individuele leerlingenbegeleiding

8°de afspraken over het rookverbod, vermeld in artikel 4 tot en met 8 van het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, de controle op de naleving ervan en de sancties die opgelegd kunnen worden bij overtreding van het rookverbod;

9°de wijze waarop in voorkomend geval de academieraad wordt samengesteld;

10° het recht op inzage door de leerling of de betrokken personen en hun recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die de academie verzamelt. Als de academie een vergoeding vraagt voor het maken van een kopie als vermeld in het derde lid, is die voorzien in de bijdrageregeling van het academiereglement;

11° informatie over extramurosactiviteiten;

12° de vermelding dat bij verandering van academie leerlingengegevens worden overgedragen naar de nieuwe academie tenzij daar door de leerling of de betrokken personen expliciet verzet tegen wordt gepleegd nadat ze op hun verzoek die gegevens hebben ingezien;

13° het toetsingsinstrument als vermeld in artikel 57 met betrekking tot de relevante alternatieve leercontext.

Als na de toelichting, vermeld in het tweede lid, 10°, blijkt dat de leerling of de betrokken personen een kopie van de leerlingengegevens willen, hebben ze kopierecht. Iedere kopie moet persoonlijk en vertrouwelijk behandeld worden, mag niet verspreid worden noch publiek gemaakt worden en mag alleen gebruikt worden in het kader van de leerloopbaan van de leerling. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door de leerling of de betrokken personen afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot die gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
14° de uiterste datum waarop de leerling het inschrijvingsgeld betaalt conform artikel 90 en in voorkomend geval de mogelijkheden tot gespreide betaling [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
, de uitschrijvingsregeling en de terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij uitschrijving conform artikel 90 van dit decreet15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] .4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Afdeling 5. - Evaluatie en studiebekrachtiging

Art. 59.

De academie waar de leerling is ingeschreven, reikt het leerbewijs, het bewijs van competenties of het bewijs van beroepskwalificatie uit. Door de uitreiking ervan krachtens dit decreet is het leerbewijs, bewijs van competenties en bewijs van beroepskwalificatie van rechtswege erkend en bekrachtigd.

De Vlaamse Regering bepaalt de vorm van het leerbewijs, het bewijs van competenties en het bewijs van beroepskwalificatie, en de procedure en modaliteiten voor de toekenning.

Art. 60.

De academie heeft een gedragen artistiek-pedagogische visie op het transparant, valide en betrouwbaar evalueren van leerlingen. De visie expliciteert op welke wijze de evaluatie het leerproces van de leerlingen ondersteunt.

De academie operationaliseert en motiveert die visie in concrete acties ten opzichte van de leerlingen en personeelsleden.

De academie neemt in haar academiereglement, vermeld in artikel 58, de basisprincipes van haar visie op leerlingenevaluatie op en communiceert over de wijze waarop de evaluatie verloopt.

De academie expliciteert de wijze waarop ze de kwaliteit van het evaluatie-proces bewaakt.

De academie bespreekt minstens twee keer per schooljaar met iedere leerling zijn leervorderingen aan de hand van een schriftelijke neerslag.

De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de evaluatieactiviteiten.

Art. 61.

De mate waarin de leerling de basiscompetenties, beroepskwalificaties of specifieke eindtermen bereikt, bepaalt of hij al dan niet geslaagd is voor een graad van een studierichting.

[17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
De leerlingen die meer dan een derde van de lessen niet hebben bijgewoond zonder dat hun afwezigheid gewettigd was, zijn niet geslaagd.] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
...] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

Art. 62.

De directeur en betrokken leerkrachten bewaken het studierendement van de leerling tijdens de verschillende leerjaren van de opleiding en nemen daartoe de nodige maatregelen voor leerlingenbegeleiding.

Als de directeur en de betrokken leerkrachten oordelen dat een leerling ondanks de maatregelen voor leerlingenbegeleiding te weinig leerwinst geboekt heeft in relatie tot de [16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
onderwijsdoelen16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
] die hij moet bereiken, kunnen ze oordelen dat de leerling een verlengd leertraject kan krijgen. Per graad van een langlopende studierichting kan het leertraject met een leerjaar verlengd worden. Het leertraject van de kortlopende studierichtingen kan met een leerjaar verlengd worden.

Afdeling 6. - Organisatie van het schooljaar

Art. 63.

De Vlaamse Regering bepaalt de vakantieperioden, regelt de organisatie van het schooljaar en bepaalt in welke gevallen de leeractiviteiten geschorst kunnen worden.

Art. 64.

De academie organiseert de leeractiviteiten voor leerplichtige leerlingen zodat ze niet overlappen met de leeractiviteiten van het leerplichtonderwijs.

HOOFDSTUK 5. - Personeels- en werkingsmiddelen

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 65.

Dit hoofdstuk is van toepassing op het gefinancierd of gesubsidieerd deeltijds kunstonderwijs.

Art. 66.

Een schoolbestuur verkrijgt voor haar personeelsleden die tot de categorieën ondersteunend, bestuurs- en onderwijzend personeel en desgevallend opvoedend hulppersoneel behoren een salaris als die personeelsleden voldoen aan al de volgende voorwaarden :

1° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling;

2° de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse Regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de vrijstelling, vermeld in punt 1° ;

3° houder zijn van de bekwaamheidsbewijzen, vermeld in artikel 3, 6°, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en artikel 5, 8°, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991;

4° aangeworven zijn met inachtname van de reglementering over de reaffectatie en wedertewerkstelling;

5°in dienst zijn op grond van de reglementering over de omkadering;

6° [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
...9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

Art. 67.

§ 1. Voor de berekening van de omkadering, vermeld in artikel 69 tot en met 72, worden alleen financierbare leerlingen geteld.

§ 2. Ongeacht het aantal opleidingen dat hij volgt, is een leerling per domein maar een keer financierbaar.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de domeinoverschrijdende initiatieopleiding als een opleiding in een afzonderlijk domein beschouwd.

Een leerling die meer dan een derde van de leeractiviteiten georganiseerd tussen [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
1 oktober en de12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
] teldag voor de omkaderingberekening ongewettigd afwezig is, is niet financierbaar.

In afwijking van het eerste lid is een leerling die tegelijkertijd een opleiding volgt in de vierde graad en in een kortlopende studierichting specialisatie financierbaar voor beide opleidingen.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Een leerling die voor 1 november van het betrokken schooljaar geen inschrijvingsgeld heeft betaald, is niet [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
regelmatig en niet12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
] financierbaar.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

§ 3. Elke financierbare leerling telt voor een teleenheid.

In afwijking van het eerste lid worden de financierbare leerlingen met een vrijstelling voor een of meer vakken in het domein beeldende en audiovisuele kunsten gewogen met de coëfficiënt 0,85.

In afwijking van het eerste lid worden de financierbare leerlingen met een vrijstelling voor een of meer vakken in de domeinen dans, woordkunst-drama en muziek gewogen met de coëfficiënt 0,70.

In afwijking van het eerste lid worden de financierbare leerlingen die hun leertraject in de vierde graad of een kortlopende studierichting verlengen gewogen met de coëfficiënt 0,50.

In afwijking van het eerste lid worden de financierbare leerlingen, met uitzondering van de leerlingen in de vierde graad beeldende en audiovisuele kunsten en in de kortlopende studierichtingen, die hun volledige opleiding volgen in vestigingsplaatsen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of de gemeente Voeren gewogen met de coëfficiënt 1,4.

In afwijking van het eerste lid worden de financierbare leerlingen, die hun volledige opleiding volgen in vestigingsplaatsen gelegen in een dunbevolkte gemeente gewogen met de coëfficiënt 1,05.

De wegingen, vermeld in het tweede, vierde en vijfde lid, en de wegingen, vermeld in het derde, vierde en vijfde lid, tellen cumulatief.

De wegingen, vermeld in het tweede, vierde en zesde lid, en de wegingen, vermeld in het derde, vierde en zesde lid, tellen cumulatief.

De wegingen, vermeld in het vijfde en het zesde lid, zijn niet cumulatief. De weging van het vijfde lid primeert.

§ 4. Voor de toepassing van de bepalingen in afdeling 2 tot en met 7 van dit hoofdstuk wordt onder "leerlingen" "gewogen financierbare leerlingen" verstaan.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020

§ 5. Met behoud van de toepassing van paragraaf 2, wordt een leerling die een of meer vakken die tot het lessenrooster van dezelfde opleiding behoren, in verschillende academies volgt, in maximaal twee academies voor 50% in rekening gebracht. De wegingen, vermeld in paragraaf 3, vijfde lid, worden alleen toegepast op de omkaderingsberekening van de academie met een vestigingsplaats in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in de gemeente Voeren voor zover de leerling alle vakken volgt in een vestigingsplaats gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in de gemeente Voeren.

De wegingen, vermeld in paragraaf 3, zesde lid, worden alleen toegepast op de omkaderingsberekening van de academie met een vestigingsplaats in een dunbevolkte gemeente voor zover de leerling alle vakken volgt in een vestigingsplaats gelegen in een dunbevolkte gemeente.

Een leerling die meer opleidingen van hetzelfde domein in verschillende academies volgt, is maar in één academie financierbaar. Op basis van gegevens die het Agentschap voor Onderwijsdiensten aanreikt, beslissen de directeurs in onderling overleg in welke academie de leerling financierbaar is. Ze melden hun beslissing schriftelijk aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten voor 1 februari. Als de directeurs niet tot een akkoord komen, is de leerling financierbaar voor het schooljaar 2019-2020 in die academie waar hij het eerst zijn inschrijvingsgeld betaald heeft voor dat schooljaar. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de leerling financierbaar in de academie waar zijn inschrijving voor dat schooljaar het eerst is geregistreerd in het elektronisch systeem voor de uitwisseling van leerlingengegevens van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] [17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

§ 6. Een leerling kan in de loop van het schooljaar zijn opleiding voortzetten in een andere academie als de capaciteit van die academie toereikend is en de directeur toestemming geeft. De nieuwe academie meldt de inschrijving van de leerling aan de oorspronkelijke academie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Met behoud van de toepassing van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4, wordt de leerling geteld als financierbare leerling in de academie waar hij op 1 februari ingeschreven is.

17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

Afdeling 2. - Omkadering onderwijzend personeel

Onderafdeling 1. - Berekening van de omkadering voor langlopende en kortlopende studierichtingen

Art. 68.

Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling worden de studierichtingen, vermeld in artikel 10 tot en met 20, ondergebracht in structuuronderdelen.

Alle langlopende studierichtingen van een bepaalde graad in een domein vormen daarbij eenzelfde structuuronderdeel.

Alle kortlopende studierichtingen en de domeinoverschrijdende initiatieopleiding vormen elk een afzonderlijk structuuronderdeel. In afwijking van het tweede lid vormen de derde graad voor jongeren en de derde graad voor volwassenen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten afzonderlijke structuuronderdelen.

In afwijking van het tweede lid vormen de derde graad voor jongeren en de derde graad voor volwassenen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten afzonderlijke structuuronderdelen.

In afwijking van het tweede lid vormen de tweede graad voor jongeren en de tweede graad voor volwassenen van het domein muziek afzonderlijke structuuronderdelen.

Art. 69.

§ 1. Voor het schooljaar X/X+1 heeft een academie recht op lestijden die berekend worden volgens de formule : leerlingen x OC x S,

waarbij :

1° leerlingen : het aantal leerlingen per traject in een structuuronderdeel op 1 februari van het voorafgaande schooljaar in de academie;

2° OC : de omkaderingscoëfficiënt per traject van het structuuronderdeel, vermeld in artikel 70;

3° S : de solidariteitsfactor, berekend conform artikel 71.

Het aantal lestijden dat een academie voor een bepaalde graad verwerft, is de som van de lestijden van alle trajecten van alle structuuronderdelen in elke graad, over het geheel van de vestigingsplaatsen van die academie.

Per traject in een structuuronderdeel worden de leerlingen altijd afzonderlijk geteld. Daarbij worden in een academie met verschillende vestigingsplaatsen de leerlingen van alle vestigingsplaatsen samengeteld.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1 worden de lestijden voor de kortlopende studierichtingen specialisatie als volgt berekend :

1°als in een domein in een academie het aantal leerlingen dat de specialisatie volgt op 1 februari van het voorafgaande schooljaar kleiner dan of gelijk is aan 25% van het aantal leerlingen dat de vierde graad volgt op 1 februari van het voorafgaande schooljaar, wordt het aantal leerlingen van de specialisatie op 1 februari van het voorafgaande schooljaar vermenigvuldigd met de omkaderingscoëfficiënt en de solidariteitsfactor, berekend conform artikel 71.

2° als [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
in een domein in een academie15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] het aantal leerlingen dat de specialisatie volgt op 1 februari van het voorafgaande schooljaar groter is dan 25% van het aantal leerlingen in de vierde graad op 1 februari van het voorafgaande schooljaar, wordt 25% van het aantal leerlingen van de vierde graad op 1 februari van het voorafgaande schooljaar in dat domein vermenigvuldigd met de omkaderingscoëfficiënt en de solidariteitsfactor, berekend conform artikel 71.

§ 3. De resultaten van de berekeningen, vermeld in paragraaf 1 en 2, worden afgerond naar het hogere geheel getal als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier en naar het lagere geheel getal als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier.

§ 4. [2Decr. van 21/12/2018
B.S. 28/12/2018
In afwijking van paragraaf 1 en 2 is de teldag voor de berekening van de lestijden voor de structuuronderdelen van academies in oprichting en van domeinen waarvan de oprichting gestart is vóór 31 augustus 2018 1 oktober van het lopende schooljaar.

In het geval van de oprichting van een academie geldt die teldag voor de hele academie vanaf het schooljaar van oprichting tot en met de elf daaropvolgende schooljaren.

In het geval van de oprichting van een domein waarvan de oprichting gestart is vóór 31 augustus 2018 geldt die teldag enkel voor het domein in kwestie tot en met het schooljaar waarin alle leerjaren van de verschillende graden van het domein zijn uitgebouwd conform artikel 157.

2Decr. van 21/12/2018
B.S. 28/12/2018
]

§ 5. De Vlaamse Regering bepaalt de ambten en de salarisschalen waarin een academie met de lestijden, vermeld in paragraaf 1, 2 en 4, betrekkingen kan organiseren en de wijze waarop de omrekening gebeurt van de lestijden, vermeld in paragraaf 1, 2 en 4, naar die betrekkingen worden omgerekend.

Art. 70.

De omkaderingscoëfficiënten per traject in de structuuronderdelen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten zijn :

Omkaderingscoëfficiënt

1e graad tweejarig traject

0,14545

2e graad vierjarig traject

0,14545

3e graad voor jongeren zesjarig traject

0,29091

3e graad voor jongeren zevenjarig traject

0,24935

3e graad voor volwassenen tweejarig traject

0,29091

4e graad tienjarig traject

0,29818

4e graad vijfjarig traject

0,59636

4e graad vierjarig traject

0,74545

specialisatie tweejarig traject

0,59636

beeldende en audiovisuele cultuur driejarig traject

0,25625

De omkaderingscoëfficiënten per traject in de structuuronderdelen van het domein dans zijn :

Omkaderingscoëfficiënt

1e graad tweejarig traject

0,12500

2e graad vierjarig traject

0,25000

2e graad tweejarig traject

0,50000

3e graad driejarig traject

0,31250

4e graad driejarig traject

0,38438

specialisatie tweejarig traject

0,38438

danscultuur driejarig traject

0,25625

De omkaderingscoëfficiënten per traject in de structuuronderdelen van het domein woordkunst-drama zijn :

Omkaderingscoëfficiënt

1e graad tweejarig traject

0,06667

2e graad vierjarig traject

0,10782

2e graad tweejarig traject

0,21564

3e graad driejarig traject

0,42750

4e graad driejarig traject

0,76875

specialisatie tweejarig traject

0,76875

schrijver driejarig traject

0,76875

woordkunst- en dramacultuur driejarig traject

0,25625

De omkaderingscoëfficiënten per traject in de structuuronderdelen van het domein muziek zijn :

Omkaderingscoëfficiënt

1e graad tweejarig traject

0,06667

2e graad voor jongeren vierjarig traject

0,44716

2e graad voor volwassenen driejarig traject 0

0,42750

3e graad driejarig traject

0,64400

3e graad vierjarig traject

0,48300

4e graad driejarig traject

1,12997

specialisatie tweejarig traject

1,12997

muziekcultuur

0,25625

0,25625

De omkaderingscoëfficiënt voor het structuuronderdeel domeinoverschrijdende initiatieopleiding is 0,06667.

Art. 71.

§ 1. De solidariteitsfactor wordt enerzijds berekend voor het domein beeldende en audiovisuele kunsten en anderzijds voor het geheel van de domeinen dans, woordkunst-drama en muziek.

§ 2. De solidariteitsfactor voor het domein beeldende en audiovisuele kunsten wordt berekend volgens de formule :

S = de solidariteitsfactor = 1 - (A/B),

waarbij :

1° A : de lestijden voor het schooljaar X/X+1, berekend conform artikel 69 en 70, met toepassing van solidariteitsfactor 1, van alle structuuronderdelen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten in vestigingsplaatsen die op 1 februari van het voorafgaande schooljaar nog in oprichting zijn conform artikel 114 tot en met 118;

2° B : het totale aantal lestijden voor het domein beeldende en audiovisuele kunsten voor het schooljaar X/X+1, berekend conform artikel 69 en 70, met toepassing van solidariteitsfactor 1;

3° [2Decr. van 21/12/2018
B.S. 28/12/2018
in afwijking van artikel 69 is de teldag voor de berekening van de solidariteitsfactor voor academies in oprichting conform artikel 114 en voor domeinen waarvan de oprichting gestart is vóór 31 augustus 2018 conform artikel 157 1 februari van het voorgaande schooljaar.2Decr. van 21/12/2018
B.S. 28/12/2018
]

§ 3. De solidariteitsfactor voor het geheel van de domeinen dans, woordkunst-drama en muziek wordt berekend volgens de formule :

S = de solidariteitsfactor = 1 - (C/D),

waarbij :

1° C : de lestijden voor het schooljaar X/X+1, berekend conform artikel 69 en 70, met toepassing van solidariteitsfactor 1, van alle structuuronderdelen van de domeinen dans, drama-woordkunst en muziek in vestigingsplaatsen die op 1 februari van het voorafgaande schooljaar nog in oprichting zijn conform artikel 114 tot en met 118;

2° D : het totale aantal lestijden van de domeinen dans, drama-woordkunst en muziek voor het schooljaar X/X+1, berekend conform artikel 69 en 70, met toepassing van solidariteitsfactor 1;

3° [2Decr. van 21/12/2018
B.S. 28/12/2018
in afwijking van artikel 69 is de teldag voor de berekening van de solidariteitsfactor voor academies in oprichting conform artikel 114 en voor domeinen waarvan de oprichting gestart is vóór 31 augustus 2018 conform artikel 157 1 februari van het voorgaande schooljaar.2Decr. van 21/12/2018
B.S. 28/12/2018
]

§ 4. Voor de toepassing van paragraaf 2 en 3 worden de lestijden voor het schooljaar X/X+1, berekend conform artikel 69 en 70, voor het structuuronderdeel domeinoverschrijdende initiatieopleiding in vestigingsplaatsen die op 1 februari van het voorafgaande schooljaar nog in oprichting zijn, conform artikel 114 tot en met 118, vermenigvuldigd met 0,25, opgeteld bij de berekening van A en B en vermenigvuldigd met 0,75, opgeteld bij de berekening van C en D.

Voor de toepassing van paragraaf 2 en 3 worden de lestijden voor het schooljaar X/X+1, berekend conform artikel 69 en 70, voor het structuuronderdeel domeinoverschrijdende initiatieopleiding in vestigingsplaatsen die niet verstaan worden onder het eerste lid, vermenigvuldigd met 0,25, opgeteld bij de berekening van B en vermenigvuldigd met 0,75, opgeteld bij de berekening van D.

§ 5. De impact van de solidariteitsfactor op de omkadering wordt jaarlijks gemonitord vanaf het schooljaar 2019-2020. Hierover wordt jaarlijks verslag uitgebracht aan het Vlaams Parlement.

Art. 72.

De Vlaamse Regering kan, met in achtname van de beschikbare begrotingskredieten, een aanwendingspercentage vastleggen dat voor een of meer schooljaren toegepast wordt op het geheel of een gedeelte van de omkaderingsberekening, vermeld in artikel 69 en 70. Dat aanwendingspercentage is een rekenfactor die een omkaderingscoëfficiënt procentueel verlaagt of verhoogt.

[17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

Art. 72/1.

In afwijking van de bepalingen in artikel 69 tot en met 72 en artikel 79 kan de Vlaamse Regering wegens uitzonderlijke redenen van overmacht toestaan dat voor de structuuronderdelen die in de door de overmacht getroffen vestigingsplaatsen worden georganiseerd, eenmalig hetzelfde aantal lestijden en administratieve omkaderingseenheden wordt toegekend als die van het vorige schooljaar. Als de academie meer leerlingen inschrijft in de getroffen structuuronderdelen dan in het vorige schooljaar, geldt in dat geval de reguliere omkaderingsberekening.

17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

Onderafdeling 2. - Aanwending van de omkadering onderwijzend personeel

Art. 73.

§ 1. Het schoolbestuur beslist, met toepassing van de reglementering over overleg en onderhandeling, over de aanwending van de lestijden.

Het schoolbestuur kan het totale aantal toegekende lestijden aanwenden voor de organisatie van leeractiviteiten, muzikaal begeleiden en leeractiviteiten op maat. Het schoolbestuur kan maximaal [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
5 %15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] van het aantal toegekende lestijden aanwenden voor pedagogische coördinatie. [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
...15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

§ 2. Elke lestijd die voor leeractiviteiten aangewend wordt resulteert elke week van het schooljaar in een leeractiviteit van minstens vijftig minuten voor het domein beeldende en audiovisuele kunsten en ministens zestig minuten voor de domeinen dans, woordkunst-drama en muziek, of minstens vijftig of zestig minuten voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding, rekening houdend met de bepalingen over de organisatie van het schooljaar, vermeld in artikel 63 en 64.

In afwijking van het eerste lid bepaalt de Vlaamse Regering de voorwaarden waaronder een academie de wekelijkse leeractiviteiten kan clusteren in grotere gehelen [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
, verplaatsen of vervangen door extra-murosactiviteiten.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] .

§ 3. [14Decr. van 14/07/2023
B.S. 24/08/2023
Een schoolbestuur kan de lestijden die worden berekend conform artikel 69 tot en met 72, ook aanwenden om gastleraren in te zetten. Het aantal vacante lestijden dat aan gastleraren kan worden besteed, wordt door het schoolbestuur vastgelegd na onderhandeling in het lokaal comité.

Een gastleraar als vermeld in het eerste lid, is een persoon die geen deel uitmaakt van het schoolbestuur of van het personeel van de academie. Een gastleraar als vermeld in het eerste lid, geeft, in eigen naam of in dienst van een organisatie of onderneming uit de publieke of private sector, gastlessen in de academie of op een andere locatie in het kader van de realisatie van de basiscompetenties, specifieke eindtermen en beroepskwalificaties vanuit zijn deskundigheid of ervaring in de amateurkunsten, de professionele kunsten, de creatieve industrie of het cultureel erfgoed. Als de capaciteit dat toelaat, kunnen naast leerlingen van de academie ook andere geïnteresseerden de gastlessen bijwonen.

Een gastleraar als vermeld in het eerste lid, is van onberispelijk gedrag. Het voormelde blijkt uit een uittreksel uit het strafregister met de finaliteit 596.2 – model bestemd voor contacten met minderjarigen, dat op het ogenblik van voorleggen niet langer dan een maand tevoren is afgegeven. Daarnaast toont de voormelde gastleraar die gastlessen geeft in een academie die in het Nederlands taalgebied ligt met uitzondering van de faciliteitengemeenten, aan dat hij de kennis van het Nederlands als onderwijstaal beheerst op het niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. De voormelde gastleraar bewijst de voormelde vereiste taalkennis op een van de volgende wijzen:

1° met een bekwaamheidsbewijs dat de Vlaamse Regering vastlegt voor een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en dat behaald is in de onderwijstaal;

2° met een studiebewijs van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs dat het vereiste niveau van taalkennis aantoont;

3° met een studiebewijs dat gelijkwaardig is met een studiebewijs van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs en dat het vereiste niveau van taalkennis aantoont;

4° met een getuigschrift, een certificaat of een attest dat het vereiste niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen aantoont.

In het vierde lid wordt verstaan onder Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen: de Nederlandstalige vertaling van het door de Raad van Europa gepubliceerde Common European Framework of Reference for Languages.

Bij de wijze van aanwending, vermeld in het eerste lid, worden lestijden omgezet in een krediet ten belope van de lesopdracht van de gastleraar. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van melding van voormelde omzetting aan de dienst van de administratie die de Vlaamse Regering aanwijst, de grootte van het krediet per lestijd dat wordt omgezet en de wijze van toekenning van het krediet.

De maatregelen vervat in deze paragraaf worden geëvalueerd tijdens het schooljaar 2024-2025.

14Decr. van 14/07/2023
B.S. 24/08/2023
]

§ 4. Maximaal vijf percent van de lestijden, berekend volgens de bepalingen, vermeld in artikel 69 tot en met 72, kunnen aangewend worden om leeractiviteiten op maat, vermeld in artikel 4, derde lid, te organiseren. Leeractiviteiten op maat kunnen alleen ingezet worden voor de doelstellingen, vermeld in artikel 4, derde lid.

Het schoolbestuur kan de leeractiviteiten op maat vrij inplannen in de loop van het schooljaar.

[11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022

[6Decr. van 26/06/2020
B.S. 17/07/2020
Een schoolbestuur kan lestijden voor leeractiviteiten op maat omzetten in een krediet om experten te vergoeden die deskundig zijn in een of meer van de doelstellingen, vermeld in artikel 4, derde lid. Het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs onderwijs van 27 maart 1991 en het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs 27 maart 1991 zijn niet van toepassing op deze experten.

Een expert als vermeld in het derde lid, is van onberispelijk gedrag. Het voormelde blijkt uit een uittreksel uit het strafregister met de finaliteit 596.2 – model bestemd voor contacten met minderjarigen, dat op het ogenblik van voorleggen niet langer dan een maand tevoren is afgegeven. Daarnaast toont de voormelde expert in een academie die in het Nederlands taalgebied ligt met uitzondering van de faciliteitengemeenten, aan dat hij de kennis van het Nederlands als onderwijstaal beheerst op het niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. De voormelde expert bewijst de voormelde vereiste taalkennis op een van de volgende wijzen:

1° met een bekwaamheidsbewijs dat de Vlaamse Regering vastlegt voor een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en dat behaald is in de onderwijstaal;

2° met een studiebewijs van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs dat het vereiste niveau van taalkennis aantoont;

3° met een studiebewijs dat gelijkwaardig is met een studiebewijs van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs en dat het vereiste niveau van taalkennis aantoont;

4° met een getuigschrift, een certificaat of een attest dat het vereiste niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen aantoont.

In het derde lid wordt verstaan onder Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen: de Nederlandstalige vertaling van het door de Raad van Europa gepubliceerde Common European Framework of Reference for Languages.

6Decr. van 26/06/2020
B.S. 17/07/2020
]

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop een academie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten de omzetting meldt, de grootte van het krediet per lestijd dat wordt omgezet en de wijze van toekenning van het krediet.

11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
]

Art. 74.

Het schoolbestuur kan de lestijden van het domein beeldende en audiovisuele kunsten alleen in dat domein aanwenden. De lestijden van de domeinen dans, woordkunst-drama en muziek kunnen onderling worden uitgewisseld. [1Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
...1Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
]

De lestijden van de structuuronderdelen van de vierde graad kunnen aangewend worden in de eerste, tweede en derde graad. De lestijden van de structuuronderdelen van de eerste, tweede en derde graad kunnen niet aangewend worden in structuuronderdelen van de vierde graad maar kunnen wel onderling worden uitgewisseld.

[1Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
De lestijden van de kortlopende studierichtingen kunnen alleen onderling worden uitgewisseld. Enkel wanneer het gaat om de oprichting van een nieuwe studierichting, optie of een nieuw muziekinstrument, kunnen de lestijden van de kortlopende studierichtingen worden uitgewisseld met die van de vierde graad of omgekeerd en dit voor de duur van de oprichting.1Decr. van 15/06/2018
B.S. 17/08/2018
]

Voor de personeelsregelgeving worden de kortlopende studierichtingen beschouwd als een structuuronderdeel van de vierde graad.

Art. 75.

Een schoolbestuur kan tijdens een bepaald schooljaar lestijden die het in een academie niet aanwendt, overdragen naar het volgend schooljaar [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
of naar een andere academie of naar een academie van een ander schoolbestuur7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] als het voldoet aan al de volgende voorwaarden :

1° het maximaal aantal lestijden van een bepaald schooljaar dat wordt overgedragen wordt uiterlijk op 1 november van dat schooljaar vastgelegd;

2° het maximaal aantal lestijden van een bepaald schooljaar dat wordt overgedragen, kan nooit hoger liggen dan 3% van het aantal lestijden van dat schooljaar. Het maximum aantal overgedragen lestijden wordt altijd naar boven afgerond naar een volledige lestijd;

3°de lestijden kunnen alleen in het lopende of het volgende schooljaar worden aangewend;

4° het schoolbestuur van de academie heeft op eer verklaard dat het tijdens dat schooljaar in de academie overeenkomstig de geldende reglementering geen nieuwe of bijkomende terbeschikkingstellingen wegens ontstentenis van betrekking in de categorie van het onderwijzend personeel moet uitspreken of als de leden van het onderwijzend personeel die nieuw of bijkomend ter beschikking werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking, kunnen worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een vacante of niet-vacante organieke betrekking in een academie van het schoolbestuur voor de hele verdere duur van het schooljaar.

In afwijking van de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 4°, worden voor de toepassing van het eerste lid in een kunstacademie, het domein beeldende en audiovisuele kunsten en het geheel van de domeinen dans, woordkunst-drama en muziek als een afzonderlijke academie beschouwd.

Als niet aan de voorwaarden voldaan is, vermeld in het eerste lid, en in het geval van een kunstacademie het eerste, tweede en derde lid, heeft een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking geen uitwerking ten aanzien van de overheid.

In de overgedragen lestijden, vermeld in het eerste lid, kunnen geen personeelsleden vastbenoemd worden. Als niet aan de voormelde voorwaarde voldaan is, hebben de vaste benoemingen geen uitwerking ten aanzien van de overheid.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
De Vlaamse Regering bepaalt de termijn en de wijze waarop de overgedragen lestijden gemeld worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

[10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
Onderafdeling 3. Aanvullende lestijden voor de ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
]

[10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022

Art. 75/1.

§ 1. Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt het totale aantal aanvullende lestijden voor de ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel 604 lestijden.

Voor het schooljaar X-X+1, vanaf het schooljaar 2022-2023, worden de lestijden, vermeld in het eerste lid, vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A1=X/Y, waarbij:

1° X: het totale aantal leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs op de eerste schooldag van februari X;

2° Y: het totale aantal leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs op de eerste schooldag van februari 2021.

§ 2. Het aantal aanvullende lestijden voor de ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel waarop de academie voor deeltijds kunstonderwijs recht heeft, wordt berekend met de formule A*B, waarbij:

1° A: de beschikbare lestijden voor het deeltijds kunstonderwijs, vermeld in paragraaf 1, gedeeld door het totale aantal lestijden in het deeltijds kunstonderwijs van het vorige schooljaar van alle academies samen;

2° B: het totale aantal lestijden van de academie van het vorige schooljaar, waarbij onder het totale aantal lestijden van de academie de som van al de volgende elementen wordt verstaan:

a) de lestijden, vermeld in artikel 69 van dit decreet;

b) de overbruggingslestijden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2021 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VII);

c) de bijkomende overbruggingslestijden, vermeld in artikel 7 van het voormelde decreet van 30 april 2021.

De lestijden, vermeld in het eerste lid, worden binnen een academie afgerond naar het hogere geheel getal als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier, wordt er afgerond naar het lagere geheel getal.

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt de ambten waarin een academie met de aanvullende lestijden voor de ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel, vermeld in paragraaf 1, betrekkingen kan inrichten en de wijze waarop de omrekening gebeurt van de aanvullende lestijden voor de ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel, vermeld in paragraaf 1, naar die betrekkingen.

§ 4. De aanvullende lestijden voor de ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel worden gebruikt om de werkdruk van het onderwijzend personeel te verminderen met een effect op de lesopdracht. Er kan aan een onderwijzend personeelslid maximaal één lestijd toegekend worden. Van dat principe kan alleen worden afgeweken tot maximaal drie lestijden per onderwijzend personeelslid op grond van een gemotiveerd verzoek en na onderhandeling in het lokaal comité. Dit gemotiveerd verzoek kan zowel van de afvaardiging van het schoolbestuur als van de afvaardiging van het personeel komen. Deze toegekende lestijden kunnen, in afwijking van artikel 75, niet overgedragen worden naar het daaropvolgende schooljaar.

§ 5. In afwijking van paragraaf 4 kan een schoolbestuur tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 bij een tekort aan onderwijzend personeel de aanvullende lestijden voor de ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel ook aanwenden in ambten van het ondersteunend personeel. De criteria voor de bepaling van het tekort aan onderwijzend personeel worden bepaald in het bevoegd lokaal comité en de aanwending in ambten van het ondersteunend personeel kan enkel worden toegepast na onderhandeling in het bevoegd lokaal comité.

De betrekkingen die ingericht worden in ambten van het ondersteunend personeel als vermeld in het eerste lid, komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in deze betrekkingen.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop omrekening gebeurt van de aanvullende lestijden naar administratieve omkaderingseenheden voor ambten van het ondersteund personeel.

10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
]

[10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
Onderafdeling 3/1 Aanvullende lestijden samen school maken10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
]

[10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022

Art. 75/2.

§ 1. Vanaf het schooljaar 2021-2022 hebben academies recht op aanvullende lestijden samen school maken.

§ 2. Het aantal aanvullende lestijden samen school maken waarop de academie recht heeft, wordt berekend met de formule 0,002051981*B.

In het eerste lid wordt verstaan onder B: het totale aantal lestijden van de academie van het vorige schooljaar, waarbij onder het totale aantal lestijden van de academie de som van al de volgende elementen wordt verstaan:

a) de lestijden, vermeld in artikel 69 van dit decreet;

b) de overbruggingslestijden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2021 tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VII);

c) de bijkomende overbruggingslestijden, vermeld in artikel 7 van het voormelde decreet van 30 april 2021.

De lestijden, vermeld in het eerste lid, worden binnen een academie afgerond naar het hogere geheel getal als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier, wordt er afgerond naar het lagere geheel getal.

§ 3. In afwijking van paragraaf 2 hebben academies die conform paragraaf 2 recht hebben op meer dan drie aanvullende lestijden samen school maken, recht op drie aanvullende lestijden. In afwijking van paragraaf 2 hebben academies die conform paragraaf 2 recht hebben op minder dan één aanvullende lestijd samen school maken, recht op één aanvullende lestijd.

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de ambten waarin een academie met de aanvullende lestijden samen school maken, vermeld in paragraaf 1, betrekkingen kan inrichten en de wijze waarop de omrekening gebeurt van de aanvullende lestijden samen school maken, vermeld in paragraaf 1, naar die betrekkingen. De Vlaamse Regering bepaalt ook de wijze waarop de lestijden via omzettingstabellen omgezet kunnen worden in punten of uren.

§ 5. De Vlaamse Regering keurt het afsprakenkader tussen het Gemeenschapsonderwijs en de representatieve verenigingen van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs en de representatieve vakorganisaties over de wijze van toekenning, de verdeling en de inzet van de aanvullende lestijden samen school maken die specifiek gericht zijn op het versterken van het lokale sociaal overleg goed.

Voor de aanwending van de lestijden samen school maken kunnen de academies samenwerken. Voor die samenwerking kunnen die lestijden, via een overdracht als vermeld in artikel 75, samengelegd worden. De scholen die samenwerken, maken in dat geval afspraken over de inzet en aanwending van de lestijden. Deze toegekende lestijden kunnen, in afwijking van artikel 75, niet overgedragen worden naar het daaropvolgende schooljaar.

10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
]

Onderafdeling 4. - Bijzondere bepalingen

Art. 76.

§ 1. Kunstacademies hebben vanaf vierhonderd leerlingen zoals die geteld zijn op 1 februari van het voorafgaande schooljaar in de academie recht op twintig lestijden voor beleidsondersteuning. Onder dat minimum wordt het aantal lestijden voor beleidsondersteuning toegekend naar rato van 1/20 per volledige reeks van twintig leerlingen.

In afwijking van het eerste lid is de teldag voor academies in oprichting 1 oktober van het lopende schooljaar. Die teldag geldt vanaf het schooljaar van oprichting en de elf daaropvolgende schooljaren.

Academies die op 1 september 2017 een tijdelijk project intergemeentelijke samenwerking of een tijdelijk project regionale samenwerking organiseerden, behouden de lestijden voor pedagogische coördinatie die hun krachtens de projectvoorwaarden zijn toegekend.

De Vlaamse Regering bepaalt de ambten waarin een academie met de les-tijden, vermeld in het eerste en derde lid, betrekkingen kan organiseren en de wijze waarop de lestijden naar die betrekkingen worden omgerekend.

§ 2. Vanaf het schooljaar 2019-2020 hebben academies, vermeld in bijlage 2 bij dit decreet, recht op extra lestijden. Deze extra lestijden worden jaarlijks berekend volgens de formule opgenomen in het tweede lid.

Als X voor de academies, vermeld in bijlage 2 bij dit decreet, kleiner is dan Z dan heeft de betrokken academie recht op Y extra lestijden, berekend volgens de formule :

Y = Z - X,

waarbij :

1° Z : het aantal lestijden, vermeld in bijlage 2, bij dit decreet voor de betrokken academie;

2°X gelijk is aan A - B,

waarbij;

a) A : de omkadering berekend volgens artikel 69;

b) B : de omkadering berekend volgens artikel 69, maar in afwijking van artikel 67, § 3, vijfde lid, worden de betrokken leerlingen aan 1 gewogen.

Y wordt afgerond naar het hogere geheel getal als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier en naar het lagere geheel getal als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier.

[16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
...16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
]

[16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
...16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
]

[3Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019

Art. 76/1.

§ 1. [10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
[17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
Een academie heeft recht op aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding die berekend worden met de formule A*B, waarbij:

1° A: het totale aantal lestijden van de academie, dat wordt berekend conform artikel 69 op basis van de leerlingentelling van 1 februari van het voorgaande schooljaar;

2° B: X/Y, waarbij:

a) X: het totale aantal aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding voor het deeltijds kunstonderwijs;

b) Y: het totale aantal lestijden voor het deeltijds kunstonderwijs, dat wordt berekend conform artikel 69 op basis van de leerlingentelling van 1 februari van het voorgaande schooljaar.

] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
Een academie heeft recht op aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding die berekend worden met de formule A*B, waarbij:

1° A: het totale aantal lestijden van de academie van het voorafgaande schooljaar, dat wordt berekend conform artikel 69 op basis van de leerlingentelling van 1 februari van het daaraan voorafgaande schooljaar;

2° B: X/Y, waarbij:

a) X: het totale aantal aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding voor het deeltijds kunstonderwijs;

b) Y: het totale aantal lestijden voor het deeltijds kunstonderwijs van het vorige schooljaar, dat wordt berekend conform artikel 69 op basis van de leerlingentelling van 1 februari van het daaraan voorafgaande schooljaar.

] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt het totale aantal aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding voor het deeltijds kunstonderwijs, vermeld in het eerste lid, 454 lestijden.

Voor het schooljaar X-X+1, vanaf het schooljaar 2022-2023, worden de lestijden, vermeld in het tweede lid, vermenigvuldigd met de aanpassingscoefficiënt A=X/Y, waarbij:

1° X: het totale aantal financierbare leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
op 1 februari X] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
op 1 februari X-1] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] ;

2° Y: het totale aantal financierbare leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs op 1 februari 2021.

Het resultaat van de berekening, vermeld in het eerste lid, wordt afgerond naar het hogere geheel getal als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier, wordt er afgerond naar de lagere eenheid.

10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
]

§ 2. [10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de lestijden die conform paragraaf 1 worden berekend, gebruikt kunnen worden en bepaalt de personeelscategorieën en ambten waarin op basis van die lestijden betrekkingen kunnen worden opgericht. De Vlaamse Regering bepaalt ook hoe de lestijden via omzettingstabellen omgezet kunnen worden in punten of uren.10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
]

§ 3. [10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
Als academies de aanvullende lestijden, vermeld in paragraaf 1, niet kunnen gebruiken voor aanvangsbegeleiding, moeten ze die lestijden gebruiken voor de ondersteuning van de kerntaak van het onderwijzend personeel conform artikel 75/1, § 4. Deze toegekende lestijden kunnen in afwijking van artikel 75, niet overgedragen worden naar het daaropvolgende schooljaar.10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
]

§ 4. [10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
...10Decr. van 25/02/2022
B.S. 25/05/2022
]

3Decr. van 15/03/2019
B.S. 08/05/2019
] [17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

Art. 76/2.

§ 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

1° flexi-jobwerknemer: een werknemer als vermeld in artikel 3, 3°, van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken;

2° flexi-jobarbeidsovereenkomst: een arbeidsovereenkomst als vermeld in artikel 3, 4°, van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

§ 2. Een schoolbestuur kan bij een tekort aan onderwijzend of ondersteunend personeel op de arbeidsmarkt eigen middelen, werkingsmiddelen als vermeld in artikel 83 en 84, of een deel van zijn omkadering dat omgezet kan worden naar een krediet, voor de wervingsambten van het onderwijzend of ondersteunend personeel van een of meer van zijn academies aanwenden om via een flexi-jobarbeidsovereenkomst in die academie of academies een flexi-jobwerknemer in dienst te nemen.

Het tekort aan onderwijzend of ondersteunend personeel op de arbeidsmarkt, vermeld in het eerste lid, blijkt uit het feit dat het schoolbestuur in de academie waar het de flexi-jobwerknemer, vermeld in het eerste lid, in dienst wil nemen voor een vacature in een wervingsambt van het onderwijzend of ondersteunend personeel, de voormelde vacature niet kan invullen via een reguliere aanstelling van een personeelslid dat daarvoor beschikt over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.

In het tweede lid wordt verstaan onder vacature: een volledige of onvolledige betrekking die vacant is of waarvan de afwezige titularis of zijn vervanger regulier kan worden vervangen.

§ 3. Het schoolbestuur sluit met de flexi-jobwerknemer een flexi-jobarbeidsovereenkomst af. De bepalingen in het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 en de uitvoeringsbesluiten van die decreten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, niet van toepassing op de voormelde werknemers.

In afwijking van het eerste lid, moet een flexi-jobwerknemer voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 17, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 of artikel 19, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991. De flexi-jobwerknemer mag daarnaast geen andere tewerkstelling bij het schoolbestuur hebben.

§ 4. Voor het aanwenden van een deel van de omkadering als vermeld in paragraaf 2 kan een schoolbestuur enkel het krediet gebruiken dat het verkrijgt via de omzetting van die omkadering, vermeld in artikel 73, § 3.

De mogelijkheid om het krediet, vermeld in het eerste lid, te gebruiken, eindigt:

1° vanaf het ogenblik dat de titularis van de betrekking die in aanmerking komt voor een reguliere vervanging vervroegd terugkeert uit zijn afwezigheid. Hierdoor eindigt ook de aanstelling van de flexi-jobwerknemer;

2° als de flexi-jobwerknemer ontslag neemt.

17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

Afdeling 3. - Omkadering bestuurspersoneel

Art. 77.

Academies hebben vanaf tweehonderd leerlingen zoals die geteld zijn op 1 februari van het voorgaande schooljaar in de academie recht op een ambt van directeur. Onder dat minimum wordt het ambt van directeur toegekend naar rato van 1/20 per volledige reeks van tien leerlingen.

In afwijking van het eerste lid is de teldag voor academies in oprichting 1 oktober van het lopende schooljaar. Die teldag geldt vanaf het schooljaar van oprichting en de elf daaropvolgende schooljaren.

Art. 78.

Het personeelslid dat vastbenoemd is in het ambt van directeur in een academie en dat als gevolg van fusie van academies ter beschikking gesteld wordt wegens ontstentenis van betrekking, kan op persoonlijke titel tewerkgesteld worden in een niet-organieke betrekking van directeur die aan de gefuseerde academie wordt toegevoegd. De tewerkstelling in de niet-organieke betrekking wordt beschouwd als een reaffectatie en schort alle reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen buiten de academie op.

De niet-organieke betrekking, vermeld in het eerste lid, wordt toegekend op basis van dezelfde berekening als voor het ambt van directeur, vermeld in artikel 77. De niet-organieke betrekking wordt alleen toegekend zolang het personeelslid, vermeld in het eerste lid, erin tewerkgesteld wordt.

Zolang aan de kunstacademie een niet-organieke betrekking toegekend wordt als vermeld in het tweede lid, worden in die kunstacademie in afwijking van artikel 76, § 1, geen lestijden voor beleidsondersteuning gefinancierd of gesubsidieerd.

Afdeling 4. - Omkadering ondersteunend personeel en opvoedend hulppersoneel

Art. 79.

§ 1. Elke academie heeft recht op administratieve omkaderingseenheden die berekend worden volgens de formule :

(a x 0,001 x 38) - (b x 38/32),

waarbij :

1° a : het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar in de academie;

2° b : het aantal uren van een betrekking studiemeester-opvoeder; beperkt tot de omvang, vermeld in paragraaf 3;

3° 32 : het aantal uren van een voltijdse betrekking studiemeester-opvoeder;

4° 38 : het aantal omkaderingseenheden voor een voltijdse betrekking administratief medewerker.

In afwijking van de teldag, vermeld in het eerste lid, 1°, is de teldag voor academies in oprichting 1 oktober van het lopende schooljaar. Die teldag geldt vanaf het schooljaar van oprichting en de elf daaropvolgende schooljaren.

§ 2. Als het eerste cijfer na de komma groter dan of gelijk is aan vijf, wordt de uitkomst van die formule naar boven afgerond. Als dat cijfer kleiner is dan vijf, wordt de uitkomst naar beneden afgerond.

§ 3. In een academie die op 30 juni 2007 beschikte over een gefinancierde of gesubsidieerde betrekking in het ambt van studiemeester-opvoeder, waar een vastbenoemd personeelslid of een tijdelijk personeelslid in een vacante betrekking titularis van was, of waar op 30 juni 2007 een vast benoemd studiemeester-opvoeder ter beschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking, wordt dat ambt gefinancierd of gesubsidieerd, zolang datzelfde personeelslid er titularis is.

Het recht, vermeld in het eerste lid, is beperkt tot de omvang van de betrekking waarvan dat personeelslid titularis was op 30 juni 2007.

Art. 80.

De Vlaamse Regering bepaalt de ambten waarin een academie met de administratieve omkaderingseenheden, vermeld in artikel 79, § 1, betrekkingen kan organiseren en de wijze waarop de administratieve omkaderingseenheden naar die betrekkingen worden omgerekend.

Art. 81.

§ 1. Voor de academies, vermeld in bijlage 1 bij dit decreet, wordt de administratieve omkadering berekend op basis van de volgende formule, rekening houdend met het aantal lestijden berekend conform artikel 69 :

[(15 x a + 16 x b + 13 x c)/5000-d/32] x 38,

waarbij :

1° a : aantal lestijden van de structuuronderdelen van de eerste en tweede graad;

2° b : aantal lestijden van de structuuronderdelen van de derde graad;

3° c : aantal lestijden van de structuuronderdelen van de vierde graad en van de kortlopende studierichtingen;

4° d : het aantal uren van een betrekking studiemeester-opvoeder beperkt tot de omvang, vernoemd in artikel 79, § 3;

5° 32 : het aantal uren van een voltijdse betrekking studiemeester-opvoeder;

6° 38 : het aantal omkaderingseenheden voor een voltijdse betrekking administratief medewerker.

De uitkomst van de berekening, vermeld in het eerste lid, wordt afgerond naar de onmiddellijk lagere eenheid.

§ 2. Vanaf het schooljaar waarvoor de methode, vermeld in artikel 79, voor de academies, vermeld in bijlage 1, bij dit decreet, evenveel of meer omkadering voor ondersteundend personeel en opvoedend hulppersoneel oplevert dan de methode, vermeld in paragraaf 1, wordt die omkadering berekend conform artikel 79.

Afdeling 5. - Personeel ten laste van de werkingsmiddelen of van de eigen middelen

Art. 82.

[11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
Het schoolbestuur kan ten laste van de werkingsmiddelen, vermeld in artikel 83 en 84, ten laste van subsidies die het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, toekent om de kwaliteit van onderwijs te versterken, ten laste van de Vlaamse ondersteuningspremie uitgekeerd door de VDAB [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
ten laste van een premie of premies in het kader van maatwerk bij individuele inschakeling uitgekeerd door het Departement Werk en Sociale Economie,17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] , of ten laste van de eigen middelen, personeel aanwerven. 11Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
]

In het gemeenschapsonderwijs kan een schoolbestuur de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, aanwenden voor de personeelscategorieën, vermeld in artikel 2, § 1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, van toepassing in het deeltijds kunstonderwijs, met uitzondering van het statutaire meesters-, vak- en dienstpersoneel.

In het gesubsidieerd onderwijs kan een schoolbestuur de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, aanwenden voor de personeelscategorieën, vermeld in artikel 4, § 1, a), van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, van toepassing in het deeltijds kunstonderwijs.

De betrekking die met de middelen, vermeld in het eerste lid, wordt georganiseerd kan niet vacant worden verklaard en de inrichtende macht kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in die betrekking.

Het personeelslid dat door een schoolbestuur van een academie van het gemeenschapsonderwijs wordt aangeworven conform het tweede lid, wordt altijd als tijdelijk personeelslid aangesteld. Het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 is op hem van toepassing.

Het personeelslid dat door een schoolbestuur van een academie van het gesubsidieerd onderwijs wordt aangeworven conform het derde lid, wordt altijd als tijdelijk personeelslid aangesteld. Het decreet van 27 maart 1991 rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs is op hem van toepassing.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten betaalt het salaris of salaristoelage rechtstreeks aan de betrokken personeelsleden. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten vordert het brutosalaris of de brutosalaristoelage, verhoogd met de vergoedingen, bijslagen, vakantiegeld, eindejaarspremie en werkgeversbijdrage, van het schoolbestuur terug.

Afdeling 6. - Werkingsmiddelen

Art. 83.

Elke academie van het gesubsidieerd onderwijs heeft recht op werkingsmiddelen. Het werkingsbudget voor het schooljaar (X/X+1) wordt berekend volgens de formule : aantal toegekende lestijden voor het schooljaar (X/X+1) x bedrag per lestijd.

Het bedrag per lestijd in het domein beeldende en audiovisuele kunsten en de domeinoverschrijdende initiatie bedraagt 79,34 euro.

Het bedrag per lestijd in de domeinen dans, woordkunst-drama en muziek bedraagt 26,45 euro.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden de bedragen van het voorgaande schooljaar jaarlijks vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A die als volgt berekend wordt :

A = (CX-1/CX-2),

waarbij :

1° CX-1 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar X-1;

2° CX-2 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar X-2.

De A-coëfficiënt wordt voor 100% in rekening gebracht.

[5Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019
Vanaf het begrotingsjaar 2020 wordt het totale werkingsbudget verminderd met 170.000 euro. Dit bedrag wordt over de academies gespreid a rato van [8Decr. van 09/07/2021
B.S. 20/08/2021
de toegekende werkingsmiddelen8Decr. van 09/07/2021
B.S. 20/08/2021
] zoals hierboven vermeld.5Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019
]

Art. 84.

§ 1. Voor het begrotingsjaar 2019, dat de kredieten omvat voor het schooljaar 2018-2019, is het bedrag dat bestemd is voor het deeltijds kunstonderwijs in het gemeenschapsonderwijs 1.729.877 euro.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt het werkingsbudget van het voorgaande schooljaar jaarlijks vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A die voor een schooljaar (X/X+1) als volgt berekend wordt :

A = (CX-1/CX-2),

waarbij:

1° CX-1 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar X-1;

2° CX-2 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar X-2.

§ 2. De Vlaamse Regering regelt de wijze waarop het bedrag, berekend conform paragraaf 1, uitbetaald wordt aan de academies.

[5Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019
§ 3. Vanaf het begrotingsjaar 2020 wordt het bedrag, vermeld in paragraaf 1, verminderd met 104.000 euro.5Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019
]

Art. 85.

Een schoolbestuur dat werken, leveringen of diensten aanneemt die geheel of gedeeltelijk betaald worden met de middelen, vermeld in artikel 83 en 84, sluit een overeenkomst volgens de toepasselijke procedure en onder de toepasselijke voorwaarden die voor het Rijk gelden.

Art. 86.

Ieder schoolbestuur van een gesubsidieerde academie legt aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten verantwoording af over het gebruik van zijn werkingsmiddelen. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten kan ter plaatse controle uitoefenen zonder dat die controle betrekking mag hebben op de opportuniteit.

De Vlaamse Regering bepaalt de controlemaatregelen nader en ontwikkelt een methode die het mogelijk maakt om jaarlijks een zicht te krijgen op de besteding van de werkingsmiddelen.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020

Art. 86/1.

De Vlaamse Regering kan binnen de beschikbare begrotingskredieten in middelen voorzien ter ondersteuning van projecten die de onderwijskwaliteit bevorderen, en bepaalt hiervoor de nadere modaliteiten.

7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

Afdeling 7. - Terugvorderingen en sancties

Onderafdeling 1. - Terugvorderingen

Art. 87.

Conform artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, wordt elke ten onrechte uitbetaalde financiering of subsidiëring van het schoolbestuur teruggevorderd. Een ten onrechte uitbetaald salarisgedeelte wordt evenwel van het betrokken personeelslid teruggevorderd, als het schoolbestuur niet verantwoordelijk is voor de uitbetaling ervan.

Onderafdeling 2. - Sancties

Art. 88.

§1. Met behoud van toepassing van de strafvervolging waartoe een van onderstaande overtredingen aanleiding zou geven, kan het schoolbestuur gesanctioneerd worden voor :

1° elke onnauwkeurige verklaring, afgelegd met de bedoeling om de berekening van het bedrag van een salaristoelage of werkingsbudget te beïnvloeden, die de berekening van het bedrag voor financiering of subsidiëring beïnvloedt;

2° elke onnauwkeurige verklaring over de bezoldiging van het personeel;

3° elke inbreuk op de verplichting om gegevens mee te delen, conform artikel 49, op de wijze en op de data waarop die uiterlijk verstrekt moeten zijn;

4° elke inbreuk op de bepalingen van de vakantie- en de onderwijstijd;

5° elke inbreuk op de aanwending van de financiële middelen;

6° elke inbreuk op de verplichting om op de data, bepaald conform artikel 93, de inschrijvingsgelden te betalen;

7° elke inbreuk op de naleving van de verplichtingen tot behandeling van de leerling en van de personeelsleden met respect voor hun rechten en plichten en de uitvoering van de administratieve en organisatorische opdrachten en bevoegdheden die door dit decreet of door de Vlaamse Regering worden toegewezen aan de academies.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
8° elke inbreuk op artikel 147, tweede lid.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

§ 2. De sanctie, vermeld in paragraaf 1, is een financiële sanctie van ten hoogste 10% van de werkingsmiddelen, vermeld in artikel 83 of 84.

In afwijking van het eerste lid bedraagt de financiële sanctie voor de inbreuk, vermeld in paragraaf 1, 3°, maximaal 0,75 euro per leerling, gegenereerd door leerlingen over wie de academie de gegevens, conform artikel 49, niet correct en tijdig aangeleverd heeft.

De financiële sanctie, vermeld in het eerste en tweede lid, kan er niet toe leiden dat het aandeel in de werkingsmiddelen dat gebruikt wordt voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt dan wanneer de maatregel niet getroffen zou worden.

De teruggave van de ten onrechte als subsidiëring gestorte bedragen wordt geëist tenzij de fout te wijten is aan de betalende overheid.

Art. 89.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere regels voor de vaststelling van de overtredingen en voor de toepassing van de sancties. Het voormelde besluit waarborgt de rechten van de verdediging en voorziet in een mogelijkheid tot beroep.

HOOFDSTUK 6. - Inschrijvingsgeld en bijdrageregeling

Art. 90.

Een regelmatige leerling betaalt inschrijvingsgeld voor elk domein waarvoor hij zich inschrijft. Het volledige inschrijvingsgeld wordt betaald vóór [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
1 november4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
] van het betrokken schooljaar. [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
De leerling die het volledige inschrijvingsgeld niet betaald heeft vóór 1 november wordt als een niet-regelmatige leerling beschouwd waarvan het schoolbestuur de inschrijving ongedaan kan maken.15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

[15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
Als de leerling zich voor 1 oktober van het schooljaar in kwestie uitschrijft, betaalt het schoolbestuur het inschrijvingsgeld volledig terug. Na de voormelde datum betaalt het schoolbestuur het inschrijvingsgeld volledig, gedeeltelijk of niet terug conform de bepalingen in het academiereglement. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten kan geen inschrijvingsgeld terugbetalen van leerlingen die op 1 oktober nog ingeschreven waren15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de domeinoverschrijdende initiatieopleiding als een opleiding in een afzonderlijk domein beschouwd.

Art. 91.

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het inschrijvingsgeld :

1° 307 euro;

2° 129 euro als de leerling de leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt of voldoet aan een voorwaarde als vermeld in artikel 92, § 1 of § 2;

3° 65 euro als de leerling de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie;

4° 42 euro als de leerling de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het betrokken schooljaar en voldoet aan een voorwaarde als vermeld in artikel 92.

De inschrijvingsgelden voor het deeltijds kunstonderwijs worden jaarlijks vanaf het schooljaar 2019-2020 vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A, die als volgt berekend wordt :

A = (CX-1/CX-2),

waarbij :

1° CX-1 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar X-1;

2° CX-2 : de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar X-2.

Het bedrag wordt afgerond naar de hogere eenheid.

Art. 92.

§ 1. Om in aanmerking te komen voor het verminderde inschrijvingsgeld, vermeld in artikel 91, eerste lid, 2° of 4°, moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen :

1° [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
[17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
uitkeringsgerechtigd verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, of daarmee gelijkgesteld zijn;] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
werkzoekend uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn;] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] 9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

2° [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
...9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

3° een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;

4° een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;

5° erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen [17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, of met eenzelfde tegemoetkoming bij de equivalente instanties van de andere gemeenschappen zoals bepaald in de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, artikel 1 en 5, § 1, II;17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] ;

6° voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn;

7° [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%);] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
jongere zijn met een specifieke ondersteuningsbehoefte als vermeld in artikel 6, § 6, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag;] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

8° in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;

9° het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;

10° [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de ziekteverzekering;] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
11° houder zijn van een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

§ 2. Een [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
leerling die ten laste is] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
jongere behorende tot de leefeenheid] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] van een persoon die aan minstens een van de voorwaarden voldoet, vermeld in paragraaf 1, komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld, vermeld in artikel 91, eerste lid, 2° of 4°.

[17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

§ 2bis. Als voor de toepassing van paragraaf 1 gegevens op een elektronische wijze worden uitgewisseld met andere overheden, worden de volgende gegevens uitgewisseld:

1° voor de leerlingen die voldoen aan de voorwaarden 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 10°: het rijksregisternummer of het identificatienummer beschikbaar in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

2° voor de leerlingen die voldoen aan de voorwaarde 8°: het identificatienummer beschikbaar in de databanken van het Agentschap Opgroeien;

3° voor de leerlingen die voldoen aan de voorwaarde 9°: het rijksregisternummer.

De gegevens worden verwerkt door de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de inning van het inschrijvingsgeld. Deze bevoegde dienst is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens, vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Het resultaat van de gegevensverwerking wordt gedeeld met de academies met het oog op het innen van het inschrijvingsgeld.

De maximale bewaartermijnen voor deze gegevens, die worden bewaard conform artikel 5, eerste lid, e), van de algemene verordening gegevensbescherming, worden vastgelegd in beheersregels als vermeld in artikel III.81, § 2, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

1° de termijn die nodig is voor de bevoegde dienst om op basis van de gegevens het inschrijvingsgeld van de onderwijsinstellingen te innen en te controleren;

2° de termijn die nodig is voor de onderwijsinstellingen om het ontvangen inschrijvingsgeld te verantwoorden.

17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

§ 3. Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld, vermeld in artikel 91, eerste lid, 4° :

1° als op de dag van de inschrijving [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort of een broer, zus of ouder met een andere hoofdverblijfplaats12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
] het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie;

2° voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.

§ 4. In afwijking van paragraaf 1 en 2 komt een leerling die op de dag van inschrijving niet aan minstens een van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 en 2, voldoet, in aanmerking voor vermindering onder de voorwaarde dat de leerling in de maand september eraan voldoet.

§ 5. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het recht van een leerling aangetoond wordt.

Art. 93.

Elk schoolbestuur betaalt jaarlijks aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten voor elk van zijn gesubsidieerde of gefinancierde academies een bedrag dat berekend wordt volgens de formule :

B = B1 + B2,

waarbij:

1° B1 uiterlijk 15 november van het schooljaar (X/X+1) wordt betaald en voor het gefinancierd onderwijs wordt berekend volgens de formule : B1= i, en voor het gesubsidieerd onderwijs berekend wordt volgens de formule :

B1 = i - w,

waarbij :

a) i : 95% van de inschrijvingsgelden van de regelmatige leerlingen die ingeschreven waren op 1 oktober van het schooljaar (X-1/X);

b) w : de werkingsmiddelen voor het schooljaar (X/X+1) berekend volgens artikel 83;

2° B2 uiterlijk 15 april van het schooljaar (X/X+1) wordt betaald en wordt berekend volgens de formule :

B2 = I - i,

waarbij :

a) I : 100% van de inschrijvingsgelden van de regelmatige leerlingen die ingeschreven waren op 1 oktober van het schooljaar (X/X+1);

b) i : 95% van de inschrijvingsgelden van de regelmatige leerlingen die ingeschreven waren op 1 oktober van het schooljaar (X-1/X).

In afwijking van het eerste lid, 1°, is de component B1 voor de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen gelijk aan i.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het schoolbestuur de inschrijvingsgelden overmaakt aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Art. 94.

[6Decr. van 26/06/2020
B.S. 17/07/2020
De bedragen, vermeld in artikel 91, worden volledig toegewezen aan het fonds "Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs", verder genoemd "het Fonds".6Decr. van 26/06/2020
B.S. 17/07/2020
]

In het eerste lid wordt verstaan onder fonds : een begrotingsfonds als vermeld in artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

De middelen van het Fonds moeten worden aangewend voor uitgaven voor de betaling van salarissen en salaristoelagen in het deeltijds kunstonderwijs.

De boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen gebeurt voor elk onderwijsnet afzonderlijk.

Art. 95.

Als een schoolbestuur bijkomende bijdragen vraagt aan de leerling, dan moet deze een billijke behandeling van alle leerlingen garanderen en mag deze de participatiekans niet in het gedrang brengen.

Indien er een bijdrage gevraagd wordt voor cursusmateriaal of auteurs- of reprografierechten wordt deze aangerekend tegen kostprijs en moet deze bij het begin van elk schooljaar geraamd worden en moet voor de inschrijving aan de leerling meegedeeld worden.

In het tweede lid wordt verstaan onder cursusmateriaal : alle benodigdheden die door het schoolbestuur als noodzakelijk voor het volgen van de opleiding worden opgegeven en die door het schoolbestuur worden aangerekend.

Art. 96.

Een schoolbestuur kan de bijdrage van niet-regelmatige leerlingen of leerlingen in leeractiviteiten op maat, vermeld in artikel 4, derde lid, vrij bepalen, op voorwaarde dat het bedrag niet hoger ligt dan het bedrag dat een regelmatige leerling voor zijn inschrijving in een domein zou betalen.

HOOFDSTUK 7. - Erkennings-, financierings- en subsidiëringsvoorwaarden van academies

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 97.

Een academie kan de volgende vormen van onderwijs organiseren :

1°onderwijs dat conform dit decreet is erkend, waarvoor de academie onderwijsbevoegdheid heeft en waarvan de lestijden volledig comform dit decreet zijn gefinancierd of gesubsidieerd;

2° onderwijs dat conform dit decreet is erkend, waarvoor de academie onderwijsbevoegdheid heeft en waarvan de lestijden geheel of gedeeltelijk door derden zijn gefinancierd of gesubsidieerd.

Middelen van de Vlaamse overheid kunnen niet aangewend worden voor de organisatie van onderwijs dat noch gefinancierd noch gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.

Art. 98.

Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk worden de studierichtingen, vermeld in artikel 12 tot en met 20, ondergebracht in structuuronderdelen.

Alle langlopende studierichtingen van een bepaalde graad in een domein vormen daarbij eenzelfde structuuronderdeel.

Alle kortlopende studierichtingen en de domeinoverschrijdende initiatieopleiding vormen elk een afzonderlijk structuuronderdeel.

In afwijking van het tweede lid vormen de derde graad voor jongeren en de derde graad voor volwassenen van het domein beeldende en audiovisuele kunsten afzonderlijke structuuronderdelen.

In afwijking van het tweede lid vormen de tweede graad voor jongeren en de tweede graad voor volwassenen van het domein muziek afzonderlijke structuur-onderdelen.

Afdeling 2. - Erkenning van academies

Art. 99.

Erkenning is noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiëring of financiering. Het opleidingsaanbod van erkende academies komt alleen in aanmerking voor subsidiëring of financiering als de onderwijsbevoegdheid is toegekend, conform artikel 131.

Art. 100.

Een academie kan erkend worden als ze aan al de volgende voorwaarden voldoet :

1° ze is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur;

2° ze is gevestigd in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden voor de hygiëne, de veiligheid en de bewoonbaarheid, voldoen;

3° ze neemt een structuur aan als vermeld in artikel 10 tot en met 25 van dit decreet;

4° ze vormt een pedagogisch geheel;

5° ze beschikt over voldoende didactisch materiaal en over een aangepaste schooluitrusting;

6° ze leeft de bepalingen over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het personeel na;

7° ze maakt de controle van de onderwijsinspectie mogelijk;

8° ze leeft de reglementering over de organisatie van het schooljaar na;

9° ze leeft de reglementering betreffende de [16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
onderwijsdoelen16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
] en leerplannen na;

10° ze eerbiedigt in het geheel van haar werking de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de Rechten van de Mens en van het Kind in het bijzonder;

11°ze voert een doeltreffend beleid om het rookverbod, vermeld in artikel 4 van het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding, kenbaar te maken en te handhaven, en dat controle uitoefent over de naleving van het verbod en overtreders sancties oplegt, conform het eigen sanctiebeleid, vermeld in het academie- of arbeidsreglement.

Art. 101.

Een academie die wordt opgericht, kan voorlopig erkend worden als ze voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 100, 1°, 2°, 3°, 7° en 10°.

Een schoolbestuur dat voor een academie de voorlopige erkenning wil verkrijgen, dient uiterlijk op [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
de dag van 1 maart9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] die aan de oprichting voorafgaat een aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Die termijn geldt als vervaltermijn. De Vlaamse Regering legt het model van het aanvraagformulier vast.

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
...9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] Conform artikel 35, § 1, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, gaat de onderwijsinspectie na of de academie voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 100, 1°, 2°, 3°, 7° en 10°, van dit decreet. Op basis van het advies van de onderwijsinspectie dat daaruit volgt, beslist de Vlaamse Regering, conform artikel 35, § 1, van het voormelde decreet van 8 mei 2009, een voorlopige erkenning voor één schooljaar te verlenen, ofwel geen voorlopige erkenning te verlenen.

Uiterlijk zes maanden na de start van het schooljaar waarin de academie voorlopig erkend wordt, onderzoekt de onderwijsinspectie, conform artikel 35, § 2, van het voormelde decreet van 8 mei 2009, via een doorlichting ter plaatse of de academie voldoet aan de voorwaarden voor een erkenning. Op basis van het advies van de onderwijsinspectie dat daaruit volgt, beslist de Vlaamse Regering, conform artikel 35, § 2, van het voormelde decreet van 8 mei 2009, uiterlijk op 31 maart van het schooljaar van de voorlopige erkenning, dat de academie voldoet aan de voorwaarden voor een erkenning als vermeld in artikel 100 van dit decreet, ofwel dat de academie niet erkend wordt vanaf het volgende schooljaar.

Art. 102.

Een schoolbestuur dat een structuuronderdeel of domein van een academie wil laten erkennen dient [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
uiterlijk op 1 maart9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] van het schooljaar dat aan de erkenning voorafgaat een aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
...9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere aanvraagprocedure voor erkenning.

Art. 103.

De Vlaamse Regering kan de erkenning van een academie of een structuuronderdeel of domein ervan opheffen met inachtname van artikel 36 tot en met 42 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.

Art. 104.

Een academie die niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 100, of in geval van een voorlopige erkenning aan artikel 100, 1°, 2°, 3°, 7° en 10°, kan de benaming academie voor deeltijds kunstonderwijs niet dragen.

Art. 105.

Als een academie uit meer vestigingsplaatsen bestaat, bepaalt het schoolbestuur vrij op welke vestigingsplaats de administratieve zetel van de academie wordt gevestigd. Deze vestigingsplaats wordt de hoofdvestigingsplaats genoemd.

Art. 106.

De academies die op 31 augustus 2018 erkend zijn, behouden hun erkenning als academies voor deeltijds kunstonderwijs, met behoud van toepassing van artikel 100 en 103.

Afdeling 3. - Financiering en subsidiëring van academies

Onderafdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 107.

Deze afdeling is van toepassing op de academies die erkend of voorlopig erkend zijn en in aanmerking komen om gefinancierd of gesubsidieerd te worden.

Art. 108.

De academies voor deeltijds kunstonderwijs die op 31 augustus 2018 erkend zijn en in de financierings- en subsidiëringsregeling opgenomen zijn, komen in aanmerking om gefinancierd of gesubsidieerd te worden, met behoud van toepassing van artikel 111.

Art. 109.

Elk schoolbestuur draagt de financiële verantwoordelijkheid en desgevallend de kosten voor de organisatie van het onderwijs in zijn academies en vestigingsplaatsen.

Voor de academies die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 111, komt de Vlaamse overheid financieel tussen, door een financiering voor het gemeenschapsonderwijs en door een subsidiëring in de vorm van omkadering en werkingsmiddelen, voor het gesubsidieerd onderwijs.

Art. 110.

Voor het bereiken van de rationalisatie- en programmatienormen worden alleen regelmatige leerlingen geteld.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Voor de programmatie of rationalisatienormen van een domein telt elke regelmatige leerling in dat domein voor één teleenheid. Voor de programmatie of rationalisatienormen van een structuuronderdeel in een vestigingsplaats telt elke regelmatige leerling in dat structuuronderdeel in die vestigingsplaats voor één teleenheid.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
In afwijking van het tweede lid wordt het totale aantal dat de domeinoverschrijdende initiatieopleiding volgt in een academie, gedeeld door het aantal domeinen dat de academie organiseert. Het quotiënt telt mee voor het bereiken van de rationalisatieen programmatienormen van elk van die domeinen.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

De teldag voor de programmatie is 1 oktober van het lopende schooljaar.

De teldag voor de rationalisatie is 1 februari van het voorgaande schooljaar.

Art. 111.

§ 1. Met behoud van toepassing van de specifieke voorwaarden voor het verkrijgen van salarissen als vermeld in artikel 66 van dit decreet, verkrijgt een schoolbestuur financiering of subsidiëring voor elk van zijn academies die voldoen aan al de volgende voorwaarden :

1° voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 100, of voorlopig erkend zijn conform artikel 101;

2° voldoen aan de programmatie- en rationalisatievoorwaarden, vermeld in artikel 114 tot en met 130;

3° beschikken over een inspraakbeleid rond de afstemming van het opleidingsaanbod en de werking van de academie op haar lokale culturele omgeving, in het bijzonder de amateurkunstbeoefening.

§ 2. Een schoolbestuur dat voor een academie of onderdeel ervan financiering of subsidiëring wil verkrijgen, dient [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
uiterlijk op 1 maart9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] van het schooljaar dat aan de opname in de financiering- of subsidiëringsregeling voorafgaat, een aanvraag in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
...9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

De Vlaamse Regering neemt de beslissing over de opname in de financierings- of subsidiëringsregeling. De beslissing wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld aan het betrokken schoolbestuur en gaat in bij aanvang van het schooljaar dat volgt op de aanvraag tot financiering of subsidiëring.

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
Als het schoolbestuur niet overgaat tot de oprichting van de academie of het onderdeel van een academie in [17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
[ (tot 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
het schooljaar dat volgt] [ (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
de drie schooljaren die volgen] 17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] op de goedkeuring van de aanvraag tot financiering of subsidiëring, verliest het de goedkeuring. Het schoolbestuur kan een nieuwe aanvraag indienen conform het eerste lid.9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

§ 3. In een voorlopig erkende academie is affectatie, mutatie of vaste benoeming van personeelsleden niet mogelijk.

Art. 112.

Een schoolbestuur verliest de financiering of subsidiëring van zijn academie of een onderdeel ervan als niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel 111.

Art. 113.

Als voor een gefinancierde of gesubsidieerde academie of een onderdeel ervan niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in artikel 100, of in geval van een voorlopige erkenning, in artikel 100, 1°, 2°, 3°, 7° en 10°, van dit decreet, kan de Vlaamse Regering na toepassing van artikel 41 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs :

1° de erkenning opheffen : de academie of een onderdeel ervan verliest de financiering of subsidiëring zodra de Vlaamse Regering de erkenning opheft;

2°de financiering of subsidiëring geheel of gedeeltelijk inhouden als het schoolbestuur kan aantonen dat de voorwaarden, vermeld in artikel 100, of in geval van een voorlopige erkenning, in artikel 100, 1°,2°, 3°, 7° en 10°, van dit decreet binnen een termijn die met de Vlaamse Regering wordt overeengekomen, opnieuw vervuld zullen zijn.

Onderafdeling 2. - Programmatievoorwaarden voor nieuwe academies, domeinen en structuuronderdelen

Art. 114.

§ 1. Een nieuwe academie die vanaf 1 september 2018 is opgericht, organiseert, op het einde van haar programmatieperiode, alle structuuronderdelen van minstens het domein muziek of beeldende en audiovisuele kunsten, met uitzondering van de kortlopende studierichtingen.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Een nieuwe academie kan in plaats van de eerste graad van een domein het structuuronderdeel domeinoverschrijdende initiatieopleiding oprichten of zowel de eerste graad van een domein als de domeinoverschrijdende initiatieopleiding oprichten.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Een nieuwe academie moet het minimale aanbod, vermeld in het eerste lid, uiterlijk in het twaalfde schooljaar na de oprichting volledig uitgebouwd hebben. Daarbij kan ze de structuuronderdelen van een domein gelijktijdig oprichten, voor zover ze elk structuuronderdeel leerjaar per leerjaar opricht. De leerjaren van de structuuronderdelen van de eerste graad kan ze evenwel in een tijd oprichten.

§ 2. Een nieuwe academie wordt vanaf 1 september in de financierings- of subsidiëringsregeling opgenomen, als ze op 1 oktober van het oprichtingsjaar aan de volgende voorwaarden voldoet :

1° minstens het eerste leerjaar van de tweede graad in de door haar opgerichte domeinen organiseren;

2° [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
een twaalfde van de programmatienormen van de door haar opgerichte domeinen, vermeld in artikel 119 en 120, bereiken;4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

3° gelegen zijn in een gemeente waar in het schooljaar dat aan het oprichtingsjaar voorafgaat, de opgerichte opleidingen niet georganiseerd werden.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Het quotiënt van de deling, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt als volgt afgerond: als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier, wordt er afgerond naar het hogere geheel getal. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier wordt er afgerond naar het lagere geheel getal.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

[17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

In afwijking van het eerste lid, 3°, kan in een gemeente die als gevolg van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur het resultaat is van een fusie van verschillende gemeenten in 2019 of 2025, maximaal één nieuwe academie vanaf 1 september in de financierings- of subsidiëringsregeling opgenomen worden als ze op 1 oktober van het oprichtingsjaar voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° er is op het grondgebied van de gemeente nog geen hoofdvestigingsplaats van een academie gevestigd;

2° gedurende drie opeenvolgende schooljaren draagt het schoolbestuur de financiering van het directeursambt, vermeld in artikel 77, en in voorkomend geval van de lestijden voor beleidsondersteuning, vermeld in artikel 76, op basis van artikel 82. In het gemeenschapsonderwijs stelt het schoolbestuur in het directeursambt en in voorkomend geval in de lestijden voor beleidsondersteuning steeds een tijdelijk personeelslid aan volgens artikel 82, tweede lid. In het gesubsidieerd onderwijs stelt het schoolbestuur in het directeursambt en in voorkomend geval in de lestijden voor beleidsondersteuning steeds een tijdelijk personeelslid aan volgens artikel 82, derde lid.

17Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

§ 3. [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Voor een verdere financiering of subsidiëring moet de nieuwe academie gedurende elf schooljaren na het oprichtingsjaar telkens op de teldag van het lopende schooljaar de programmatienormen bereiken van de door haar opgerichte domeinen, vermeld in artikel 119 en 120, a rato van het aantal schooljaren dat de nieuwe academie al in oprichting is.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Als de programmatienorm twee opeenvolgende teldagen niet gehaald wordt, wordt de academie met ingang van 1 september van hetzelfde schooljaar niet langer gefinancierd of gesubsidieerd.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Als de programmatienormen in het laatste schooljaar van de oprichtingsperiode niet gehaald worden, wordt de oprichtingsperiode met maximaal één schooljaar verlengd, als de academie op de vorige teldag de programmatienormen gehaald heeft.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

§ 4. [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
De rationalisatienorm geldt vanaf het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin het minimale aanbod van de nieuw opgerichte academie volledig is uitgebouwd en de programmatienormen, vermeld in artikel 119 of 120, bereikt worden. Een academie is volledig uitgebouwd op het einde van het laatste schooljaar van de oprichtingsperiode.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

Art. 115.

§ 1. Een academie kan domeinen oprichten vanaf het tweede schooljaar dat ze in de financierings- of subsidiëringsregeling is opgenomen. Daartoe moet de academie [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
in al haar reeds opgerichte domeinen en structuuronderdelen de rationalisatienormen9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] bereiken op de teldag van het schooljaar vóór de oprichting van het nieuwe domein.

De programmatie van een nieuw domein omvat de oprichting van de structuuronderdelen van minstens de eerste en tweede graad. Een academie kan in plaats van de eerste graad van het domein het structuuronderdeel domeinoverschrijdende initiatieopleiding oprichten of zowel de eerste graad van een domein als de domeinoverschrijdende initiatieopleiding oprichten.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Een academie moet dit domein uiterlijk in het achtste schooljaar na de oprichting volledig uitgebouwd hebben. Daarbij kan ze de structuuronderdelen van een domein gelijktijdig oprichten, voor zover ze elk structuuronderdeel leerjaar per leerjaar opricht. De leerjaren van de structuuronderdelen van de eerste graad kan ze evenwel in één tijd oprichten. 4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Een nieuw domein in een academie kan vanaf 1 september in de financierings- of subsidiëringsregeling opgenomen worden, als het op de teldag van het oprichtingsjaar een achtste van de programmatienormen, vermeld in artikel 119 en 120, bereikt.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

§ 2. [12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
Voor een verdere financiering of subsidiëring moet het nieuwe domein gedurende de schooljaren na het oprichtingsjaar waarin het minimale aanbod van dat domein wordt uitgebouwd, telkens op de teldag van het lopende schooljaar een achtste van de programmatienormen bereiken, vermeld in artikel 119 en 120, vermenigvuldigd met het aantal schooljaren dat het nieuwe domein al in oprichting is. Het resultaat van de berekening wordt als volgt afgerond: als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier, wordt er afgerond naar het hogere geheel getal. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier wordt er afgerond naar het lagere geheel getal.12Decr. van 08/07/2022
B.S. 23/08/2022
]

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Als de programmatienorm twee opeenvolgende teldagen niet gehaald wordt, worden de leerlingen van het domein vanaf dat schooljaar niet meegeteld in de omkaderingsberekening, vermeld in artikel 69 en 70.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Als de programmatienorm in het laatste schooljaar van de oprichtingsperiode niet gehaald wordt, wordt de oprichtingsperiode met maximaal één schooljaar verlengd, als het domein op de vorige teldag de programmatienorm gehaald heeft.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

§ 3. [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
De rationalisatienorm geldt vanaf het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin het minimale aanbod van het nieuw opgerichte domein volledig is uitgebouwd en de programmatienorm, vermeld in artikel 119 of 120, bereikt wordt. Een domein is volledig uitgebouwd op het einde van het laatste schooljaar van de oprichtingsperiode.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

Art. 116.

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
Onder de oprichting van een structuuronderdeel, vermeld in het derde lid en in artikel 117, wordt de oprichting van een nieuw structuuronderdeel van een domein waarvan de academie al een of meer structuuronderdelen organiseert in een of meer bestaande of nieuwe vestigingsplaatsen verstaan.9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
Een schoolbestuur kan het aantal vestigingsplaatsen van dat structuuronderdeel tijdens de oprichtingsperiode niet uitbreiden.9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Structuuronderdelen worden leerjaar per leerjaar opgericht. De oprichtingsperiode duurt minimaal evenveel schooljaren als het kortste traject en maximaal evenveel schooljaren als het langste traject van het structuuronderdeel dat de academie organiseert. De leerjaren van de structuuronderdelen van de eerste graad kunnen evenwel in een tijd opgericht worden.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Voor de structuuronderdelen van een nieuw opgericht domein, conform artikel 115, die in het negende bestaansjaar van het nieuw opgerichte domein nog in oprichting zijn, gelden de programmatievoorwaarden, vermeld in artikel 117 en 118 tot de structuuronderdelen volledig zijn opgericht.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Art. 117.

§ 1. Een academie kan vanaf het tweede schooljaar dat ze in de financierings- of subsidiëringsregeling is opgenomen een structuuronderdeel oprichten onder de volgende voorwaarden :

1° voor al haar domeinen en structuuronderdelen op 1 februari van het schooljaar vóór de programmatie van het nieuwe structuuronderdeel de rationalisatienormen bereiken;

2° het domein waarin het structuuronderdeel wordt opgericht in het oprichtingsjaar van het structuuronderdeel organiseren of met de oprichting ervan gestart zijn in het vorige schooljaar;

3° [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
voor het opgerichte structuuronderdeel per vestigingsplaats op de teldag van het oprichtingsjaar voldoen aan de programmatienorm, naar rato van het aantal opgerichte leerjaren van het langste traject, vermeld in artikel 70, dat de academie organiseert in die vestigingsplaats.9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Het quotiënt van de deling, vermeld in het eerste lid, 3°, wordt als volgt afgerond: als het eerste cijfer na de komma groter is dan vier, wordt er afgerond naar het hogere geheel getal. Als het eerste cijfer na de komma kleiner is dan of gelijk is aan vier wordt er afgerond naar het lagere geheel getal.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

§ 2. [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
Tijdens de oprichtingsperiode wordt de programmatienorm telkens bereikt per vestigingsplaats naar rato van het aantal leerjaren van het langste traject dat in die vestigingsplaats georganiseerd wordt en het aantal schooljaren dat het nieuwe structuuronderdeel al in oprichting is.9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

Als de programmatienorm twee opeenvolgende teldagen niet gehaald wordt, worden de leerlingen van het structuuronderdeel [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
in die vestigingsplaats9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] vanaf dat schooljaar niet meegeteld in de omkaderingsberekening, vermeld in artikel 69 en 70.

Als de programmatienorm in het laatste schooljaar van de oprichtingsperiode niet gehaald wordt, wordt de oprichtingsperiode met maximaal een schooljaar verlengd, als het structuuronderdeel [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
in die vestigingsplaats9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] op de vorige teldag de programmatienorm gehaald heeft.

7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

[17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

De Vlaamse Regering kan wegens uitzonderlijke redenen van overmacht toelating geven om de academies, domeinen en structuuronderdelen die door de overmacht getroffen zijn vrij te stellen van het halen van de programmatienorm. De Vlaamse Regering bepaalt de duur van de vrijstelling.

17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

§ 3. [7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
De rationalisatienorm geldt vanaf het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin in een vestigingsplaats minstens een traject van het nieuwe structuuronderdeel volledig is uitgebouwd en de programmatienorm, vermeld in artikel 121 of 122, in alle vestigingsplaatsen bereikt wordt.9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] Een structuuronderdeel is volledig uitgebouwd op het einde van het laatste schooljaar van de oprichtingsperiode.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

§ 4. De bepalingen in paragraaf 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de structuuronderdelen specialisatie.

Art. 118.

Een academie kan vanaf het tweede schooljaar dat ze in de financierings- of subsidiëringsregeling is opgenomen een structuuronderdeel specialisatie oprichten onder de volgende voorwaarden :

1° voor al haar domeinen en structuuronderdelen op 1 februari van het schooljaar vóór de programmatie van het nieuwe structuuronderdeel de rationalisatienormen bereiken;

2° het domein waarin het structuuronderdeel specialisatie wordt opgericht organiseren of met de oprichting ervan gestart zijn in het vorige schooljaar;

3°het structuuronderdeel vierde graad in hetzelfde domein als waarin het structuuronderdeel specialisatie wordt opgericht organiseren of met de oprichting ervan gestart zijn in het vorige schooljaar.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019

Art. 118bis.

De Vlaamse Regering kan een schoolbestuur toestaan een bijzondere vestigingsplaats zoals bedoeld in artikel 3, 13°, in gebruik te nemen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het schoolbestuur toont aan dat de infrastructuur van de vestigingsplaats, haar specifieke toerusting of de aard van de leerlingenpopulatie die er verblijft, verantwoordt dat de rationalisatie- en programmatienormen niet op de vestigingsplaats van toepassing zijn;

2° er is een protocol van de onderhandelingen in het bevoegde lokale comité over het in gebruik nemen van de vestigingsplaats.

Een aanvraag kan op elk moment in het schooljaar worden ingediend.

De Vlaamse Regering kan verdere modaliteiten vastleggen voor de manier waarop de aanvragen moeten worden ingediend en de wijze waarop ze worden beoordeeld.

4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Onderafdeling 3. - Programmatienormen voor academies, domeinen en structuuronderdelen in vestigingsplaatsen

Art. 119.

De programmatienormen voor domeinen van academies, geheel of gedeeltelijk gelegen in het Vlaamse Gewest, zijn :

1° domein beeldende en audiovisuele kunsten : 300;

2° domein dans : 30;

3° domein woordkunst-drama : 80;

4° domein muziek : 300.

Art. 120.

De programmatienormen voor domeinen van academies, alleen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelegen, zijn :

1° domein beeldende en audiovisuele kunsten : 120;

2° domein dans : 12;

3° domein woordkunst-drama : 32;

4° domein muziek : 120.

Art. 121.

De programmatienormen voor structuuronderdelen in een vestigingsplaats die in het Vlaamse Gewest gelegen is in een dichtbevolkte gemeente zijn :

programmatienorm

eerste graad domeinoverschrijdende initiatieopleiding

15

programmatienorm

eerste graad beeldende en audiovisuele kunsten

14

tweede graad beeldende en audiovisuele kunsten

21

derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor jongeren

21

derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor volwassenen

21

vierde graad beeldende en audiovisuele kunsten

42

specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten

niet van toepassing

beeldende en audiovisuele cultuur

24

programmatienorm

eerste graad dans

8

tweede graad dans

12

derde graad dans

12

vierde graad dans

12

specialisatie dans

niet van toepassing

danscultuur

24

programmatienorm

eerste graad woordkunst-drama

15

tweede graad woordkunst-drama

21

derde graad woordkunst-drama

11

vierde graad woordkunst-drama

4

specialisatie woordkunst-drama

niet van toepassing

woordkunst- en dramacultuur

24

schrijver

9

programmatienorm

eerste graad muziek

15

tweede graad muziek voor jongeren

11

tweede graad muziek voor volwassenen

11

derde graad muziek

8

vierde graad muziek

3

specialisatie muziek

niet van toepassing

muziekcultuur

24

muziekgeschiedenis

24

Art. 122.

De programmatienormen voor structuuronderdelen in een vestigingsplaats die in het Vlaamse Gewest in een dunbevolkte gemeente gelegen is of die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelegen is, zijn :

programmatienorm

eerste graad domeinoverschrijdende initiatieopleiding

11

programmatienorm

eerste graad beeldende en audiovisuele kunsten

10

tweede graad beeldende en audiovisuele kunsten

15

derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor jongeren

15

derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor volwassenen

15

vierde graad beeldende en audiovisuele kunsten

29

specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten

niet van toepassing

beeldende en audiovisuele cultuur

17

programmatienorm

eerste graad dans

6

tweede graad dans

8

derde graad dans

8

vierde graad dans

8

specialisatie dans

niet van toepassing

danscultuur

17

programmatienorm

eerste graad woordkunst-drama

11

tweede graad woordkunst-drama

15

derde graad woordkunst-drama

7

vierde graad woordkunst-drama

3

specialisatie woordkunst-drama

niet van toepassing

woordkunst- en dramacultuur

8

schrijver

6

programmatienorm

eerste graad muziek

11

tweede graad muziek voor jongeren

7

tweede graad muziek voor volwassenen

7

derde graad muziek

5

vierde graad muziek

2

specialisatie muziek

niet van toepassing

muziekcultuur

17

muziekgeschiedenis

17

Art. 123.

De programmatienormen, vermeld in artikel 121 en 122, zijn niet van toepassing op bijzondere vestigingsplaatsen.

Onderafdeling 4. - Rationalisatievoorwaarden voor academies, domeinen en structuuronderdelen in vestigingsplaatsen

Art. 124.

§ 1. Een academie blijft na de oprichting financierbaar als elk van de domeinen die ze organiseert, voldoet aan de rationalisatienorm, vermeld in artikel 126.

Om na de oprichting nog financierbaar of subsidieerbaar te zijn, moet een domein voldoen aan de rationalisatienormen, vermeld in artikel 126.

§ 2. Om na de oprichting nog financierbaar of subsidieerbaar te zijn, moet een structuuronderdeel in een vestigingsplaats, naargelang zijn ligging, voldoen aan de rationalisatienormen, vermeld in artikel 127 of 128.

Een structuuronderdeel in een vestigingsplaats voldoet aan de rationalisatienormen als het totale aantal leerlingen in dat structuuronderdeel over alle vestigingsplaatsen heen waar de academie het organiseert, groter is dan of gelijk is aan

(X x a)+(Y x b),

waarbij :

1° X : de rationalisatienorm, vermeld in artikel 127;

2° Y : de rationalisatienorm, vermeld in artikel 128

3° a : aantal vestigingsplaatsen in dichtbevolkte gebieden waar het structuuronderdeel ingericht wordt;

4° b : aantal vestigingsplaatsen in dunbevolkte gebieden waar het structuuronderdeel ingericht wordt.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
De vestigingsplaatsen van structuuronderdelen, vermeld in artikel 129, waarop de rationalisatienorm niet van toepassing is, worden in het tweede lid niet in rekening gebracht.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Art. 125.

Academies, domeinen en structuuronderdelen in vestigingsplaatsen die op de teldag niet aan de voor hen geldende rationalisatienormen voldoen, blijven gesubsidieerd of gefinancierd als op de vorige teldag al de volgende voorwaarden vervuld waren :

1° de academie voldeed in haar geheel aan de voor haar geldende rationalisatienormen;

2° alle domeinen en alle structuuronderdelen in de vestigingsplaatsen voldeden aan de voor hen geldende rationalisatienormen.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020

Als een schoolbestuur overgaat tot de sluiting van een academie, een domein of een structuuronderdeel in een vestigingsplaats dat op een of twee opeenvolgende teldagen niet aan de rationalisatienorm voldoet, kunnen de leerlingen in het schooljaar van de teldag er les blijven volgen.

De sluiting houdt in dat alle leerjaren van de academie, het domein in kwestie of het structuuronderdeel in de vestigingsplaats in kwestie gelijktijdig worden stopgezet. De sluiting heeft uitwerking op 1 september.

7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
] [17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

De Vlaamse Regering kan wegens uitzonderlijke redenen van overmacht toelating geven om de academies, domeinen en structuuronderdelen die door de overmacht getroffen zijn vrij te stellen van het halen van de rationalisatienorm. De Vlaamse Regering bepaalt de duur van de vrijstelling.

17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

Onderafdeling 5. - Rationalisatienormen voor academies, domeinen en structuuronderdelen in vestigingsplaatsen

Art. 126.

§ 1. De rationalisatienormen voor domeinen van academies, geheel of gedeeltelijk in het Vlaamse Gewest gelegen, zijn :

1° domein beeldende en audiovisuele kunsten : 150;

2°domein dans : 15;

3° domein woordkunst-drama : 40;

4° domein muziek : 150.

§ 2. De rationalisatienormen voor domeinen van academies, alleen gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, zijn :

1° domein beeldende en audiovisuele kunsten : 60;

2° domein dans : 6;

3° domein woordkunst-drama : 16;

4° domein muziek : 60.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
In afwijking van het eerste lid bedraagt de rationalisatienorm van het domein beeldende en audiovisuele kunsten 42 leerlingen, als het schoolbestuur alleen de structuuronderdelen van de eerste graad, de tweede graad en de derde graad voor jongeren organiseert.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021

§3. De rationalisatienormen, vermeld in paragraaf 1 en 2, zijn niet van toepassing op academies voor deeltijds kunstonderwijs waarvan de hoofdvestigingsplaats gevestigd is in de gemeente Voeren.

9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

Art. 127.

De rationalisatienormen voor structuuronderdelen in een vestigingsplaats die in het Vlaamse Gewest in een dichtbevolkte gemeente gelegen is, zijn :

rationalisatienorm

eerste graad domeinoverschrijdende initiatieopleiding

15

rationalisatienorm

eerste graad beeldende en audiovisuele kunsten

14

tweede graad beeldende en audiovisuele kunsten

14

derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor jongeren

14

derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor volwassenen

14

vierde graad beeldende en audiovisuele kunsten

14

beeldende en audiovisuele cultuur

8

rationalisatienorm

eerste graad dans

8

tweede graad dans

8

derde graad dans

8

vierde graad dans

8

danscultuur

8

rationalisatienorm

eerste graad woordkunst-drama

15

tweede graad woordkunst-drama

14

derde graad woordkunst-drama

7

vierde graad woordkunst-drama

3

woordkunst- en dramacultuur

8

schrijver

3

rationalisatienorm

eerste graad muziek

15

tweede graad muziek voor jongeren

7

tweede graad muziek voor volwassenen

7

derde graad muziek

5

vierde graad muziek

2

muziekcultuur

8

muziekgeschiedenis

8

Art. 128.

De rationalisatienormen voor structuuronderdelen in een vestigingsplaats die in het Vlaamse Gewest in een dunbevolkte gemeente gelegen is of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zijn :

rationalisatienorm

eerste graad domeinoverschrijdende initiatieopleiding

11

rationalisatienorm

eerste graad beeldende en audiovisuele kunsten

10

tweede graad beeldende en audiovisuele kunsten

10

derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor jongeren

10

derde graad beeldende en audiovisuele kunsten voor volwassenen

10

vierde graad beeldende en audiovisuele kunsten

10

beeldende en audiovisuele cultuur

6

rationalisatienorm

eerste graad dans

6

tweede graad dans

6

derde graad dans

6

vierde graad dans

6

danscultuur

6

rationalisatienorm

eerste graad woordkunst-drama

11

tweede graad woordkunst-drama

10

derde graad woordkunst-drama

5

vierde graad woordkunst-drama

2

woordkunst- en dramacultuur

6

schrijver

2

rationalisatienorm

eerste graad muziek

11

tweede graad muziek voor jongeren

5

tweede graad muziek voor volwassenen

5

derde graad muziek

4

vierde graad muziek

1

muziekcultuur

6

muziekgeschiedenis

6

Art. 129.

De rationalisatienormen, vermeld in artikel 127 en 128, zijn niet van toepassing op :

1° bijzondere vestigingsplaatsen;

2° een structuuronderdeel dans dat gelegen is in een vestigingsplaats op meer dan 15 km van een vestigingsplaats waar een structuuronderdeel dans georganiseerd wordt;

3° de structuuronderdelen specialisatie;

4° op academies voor deeltijds kunstonderwijs waarvan de hoofdvestigingsplaats gevestigd is in de gemeente Voeren.

Afdeling 4. - Verwerven en behouden van onderwijsbevoegdheid

Art. 130.

§ 1. Een academie kan in de structuuronderdelen waarvoor ze voldoet aan de voorwaarden vermeld in dit hoofdstuk alleen de clusters van opties, de clusters van muziekinstrumenten, een unieke optie of een uniek muziekinstrument organiseren waarvoor ze onderwijsbevoegdheid heeft verkregen.

§ 2. Een schoolbestuur kan onderwijsbevoegdheid aanvragen bij de Vlaamse Regering.

Schoolbesturen die structuuronderdelen overgeheveld krijgen van een ander schoolbestuur en voor bepaalde clusters van opties, een cluster van muziekinstrumenten, een unieke optie of een uniek muziekinstrument in dat betrokken structuuronderdeel geen onderwijsbevoegdheid hebben, moeten daarvoor onderwijsbevoegdheid aanvragen bij de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering kan de aangevraagde bevoegdheid weigeren of toestaan.

De Vlaamse Regering bepaalt de aanvraag- en beslissingsprocedure voor het toekennen van onderwijsbevoegdheid. Daarbij houdt ze rekening met :

1° het al aanwezige opleidingsaanbod in de academie;

2° de mate waarin de academie beschikt over een aangepaste infrastructuur en leermiddelen;

3° de unieke opties en muziekinstrumenten en de rationele spreiding ervan.

De Vlaamse Regering vraagt, voordat ze een beslissing als vermeld in het derde lid neemt, het advies van de Vlaamse Onderwijsraad en de Onderwijsinspectie.

§ 3. [4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Een academie die gedurende drie opeenvolgende schooljaren geen enkele optie uit de clusters van opties, geen enkel muziekinstrument uit de clusters van muziekinstrumenten georganiseerd heeft, een optie of een muziekinstrument niet georganiseerd heeft, verliest vanaf het daaropvolgende schooljaar de onderwijsbevoegdheid voor die cluster van opties, cluster van muziekinstrumenten, optie of dat muziekinstrument.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Afdeling 5. - Overheveling, fusie, verhuis en tijdelijke onderbrenging

Art. 131.

§ 1. Een schoolbestuur kan een of meer structuuronderdelen in een vestigingsplaats overhevelen naar [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
een academie van een ander schoolbestuur9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] , op voorwaarde dat de overheveling de studiecontinuïteit voor de leerling naar een volgende graad niet in het gedrang brengt.

De overheveling vindt in een keer plaats en heeft uitwerking op de dag van 1 september die volgt op de melding aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Die melding moet gebeuren [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
uiterlijk 1 maart9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
...9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

[17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024

In de overeenkomst van een overheveling van een structuuronderdeel die door beide schoolbesturen wordt ondertekend, wordt de overdracht van omkadering geregeld, die wordt berekend volgens de gegevens die het Agentschap voor Onderwijsdiensten aanreikt.

Beide schoolbesturen kunnen tot één maand na de ontvangst van de geverifieerde omkaderingsgegevens van het Agentschap voor Onderwijsdiensten aanpassingen aan de regeling voor de overdracht van lestijden zoals gemeld voor 1 maart overeenkomen.

17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
]

§ 2. Elke overheveling maakt het voorwerp uit van onderhandeling in het lokaal comité van zowel het overhevelende als het ontvangende schoolbestuur.

§ 3. Voor de subsidiëring of de financiering wordt de overheveling van het structuuronderdeel, vermeld in paragraaf 1, geacht al op de dag van 1 februari die aan de uitwerking van de overheveling voorafgaat, te hebben plaatsgevonden.

Art. 132.

Een schoolbestuur kan een academie overnemen van een ander schoolbestuur.

De overname heeft uitwerking op de dag van 1 september die volgt op de melding aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Die melding moet gebeuren vóór 1 maart.

In afwijking van het tweede lid meldt het schoolbestuur een overname die ingaat op 1 september 2018 vóór 1 mei 2018.

Elke overname maakt het voorwerp uit van onderhandeling in het lokaal comité van zowel het schoolbestuur dat de academie overdraagt als het ontvangende schoolbestuur.

Art. 133.

§ 1. Een fusie van academies heeft uitwerking op de dag van 1 september die volgt op de melding aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Die melding moet gebeuren [9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
uiterlijk 1 maart9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
] .

[9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
...9Decr. van 09/07/2021
B.S. 26/08/2021
]

Een academie die door fusie ontstaat, wordt niet als een nieuwe oprichting beschouwd. De programmatienormen zijn niet van toepassing. Voor de clusters van opties, clusters van muziekinstrumenten, unieke optie of uniek muziekinstrument waarvoor reeds onderwijsbevoegdheid verworven werd, dient geen onderwijsbevoegdheid aangevraagd te worden.

De fusie vindt plaats door een van de volgende samenvoegingen :

1° door samenvoeging tot één academie van twee of meer academies die gelijktijdig worden afgeschaft;

2° door samenvoeging van twee of meer academies, waarbij één academie blijft bestaan die de andere opslorpt

§ 2. Elke fusie maakt het voorwerp uit van onderhandeling in het lokaal comité van alle betrokken academies.

§ 3. Voor de subsidiëring of financiering wordt de fusie, vermeld in paragraaf 1, geacht al op de dag van 1 februari die aan de uitwerking van de overheveling voorafgaat, te hebben plaatsgevonden.

Art. 134.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Een academie of een volledige vestigingsplaats of een of meer structuuronderdelen in een vestigingsplaats kunnen definitief van adres wijzigen, waarbij alle leerlingen op hetzelfde moment naar het nieuwe adres verhuizen. Bij de verhuizing van een volledige academie, een volledige vestigingsplaats of een volledig structuuronderdeel zijn de programmatienormen niet van toepassing.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
...4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

De ingebruikname van gebouwen op een nieuwe locatie naar aanleiding van de verhuizing van een academie of een deel ervan moet aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten worden gemeld uiterlijk op het tijdstip van de ingebruikname.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
Een schoolbestuur kan bij het begin van het schooljaar een deel van de leerlingen van een volledig opgericht structuuronderdeel overbrengen naar een nieuwe vestigingsplaats omwille van infrastructurele noodwendigheden. De programmatienormen zijn niet van toepassing. De rationalisatienormen zijn wel van toepassing. Het schoolbestuur meldt de uitbreiding van een bestaand structuuronderdeel naar een nieuwe vestigingsplaats uiterlijk 30 september aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Art. 135.

Wegens uitzonderlijke redenen kan de Vlaamse Regering toelating geven om leerlingen onder te brengen in gebouwen buiten de bestaande vestigingsplaats. De programmatie- en rationalisatienormen zijn hier niet van toepassing voor de duur van de onderbrenging.

De Vlaamse Regering bepaalt de duur van de onderbrenging.

HOOFDSTUK 8. - Lokale samenwerkingsinitiatieven tussen academies en scholen voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instellingen hoger onderwijs

Afdeling 1. - Doelstellingen

Art. 136.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen lokale samenwerkingsinitiatieven georganiseerd worden tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs. Die samenwerkingsinitiatieven realiseren de volgende doelstellingen :

1° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs versterken;

2° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de studenten hoger onderwijs versterken met het oog op hun latere professionele activiteiten;

3° een duurzaam delend netwerk tussen leerkrachten basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs voor het organiseren van culturele leeractiviteiten tot stand brengen;

4° het toeleiden van leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs die blijk geven van artistieke interesse en aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen, in het bijzonder leerlingen uit scholen met een meerderheid van leerlingen die beantwoorden aan de leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 78, § 1, 1°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de gelijkekansenindicatoren, vermeld in artikel 225, § 1, van de Codex Secundair Onderwijs.

In het schooljaar 2022-2023 worden de lokale samenwerkingsinitiatieven die opgestart zijn in het schooljaar 2019-2020 geëvalueerd in functie van eventuele bijsturing. Daarbij wordt nagegaan of de duurtijd van de lokale samenwerkingsinitiatieven en de overige organisatievoorwaarden, de aanvraag- en gunningsprocedure en de toekenning van de ondersteuningsmiddelen bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen, vermeld in het eerste lid.

Afdeling 2. - Organisatievoorwaarden

Art. 137.

Aan een lokaal samenwerkingsinitiatief nemen minstens één academie en één school voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instelling voor hoger onderwijs deel. Op vraag van die partners kunnen andere externe partners die ze relevant achten voor het realiseren van de doelstellingen bij het samenwerkings-initiatief betrokken worden.

De schoolbesturen van alle betrokken academies, scholen en instellingen voor hoger onderwijs sluiten een samenwerkingsovereenkomst af die de volgende elementen bevat :

1° de planning van de leeractiviteiten;

2° de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en/of instellingen voor hoger onderwijs en academies voor de algemene coördinatie en het ter beschikking stellen van personeelsleden, schoolinfrastructuur, leermiddelen, materiaal en vervoer;

3° als samengewerkt wordt met andere externe partners als vermeld in het eerste lid, de manier waarop de samenwerking wordt vormgegeven.

Een lokaal samenwerkingsinitiatief duurt drie schooljaren.

Art. 138.

Het lokale samenwerkingsinitiatief gebruikt de puntenenveloppe en het werkingsbudget, vermeld in artikel 139 tot en met 141, voor de organisatie en coördinatie van culturele leeractiviteiten voor de deelnemende leerlingen van de basisschool of secundaire school of instelling voor hoger onderwijs.

Het schoolbestuur van de academie organiseert daartoe tijdelijke betrekkingen in het ambt van leraar in om de opdracht, vermeld in het eerste lid, te vervullen.

De leeractiviteiten vinden, wat betreft de samenwerkingsinitiatieven met het basisonderwijs of het secundair onderwijs, plaats tijdens de lessen van het basisonderwijs, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap op grond van artikel 48 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en artikel 12 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
of tijdens de lessen van het secundair onderwijs, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] .

Afdeling 3. - Ondersteuning

Art. 139.

De Vlaamse Regering kent aan een academie van een goedgekeurd lokaal samenwerkingsinitiatief jaarlijks een puntenenveloppe en een werkingsbudget toe.

[4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
In een samenwerkingsinitiatief dat in 2019 of 2020 is goedgekeurd, maar omwille van een ontoereikend globaal beschikbaar volume van punten en werkingsmiddelen, vermeld in artikel 140, paragraaf 1 en 2, niet weerhouden is, kan een schoolbestuur gedurende maximaal 3 schooljaren personeelsleden aanstellen ten laste van de werkingsmiddelen of van eigen middelen, conform artikel 82. Artikel 144 is van toepassing. De bepalingen, vermeld in artikel 143, 1° en 2°, zijn niet van toepassing.4Decr. van 05/04/2019
B.S. 24/06/2019
]

Art. 140.

§ 1. Voor de door de Vlaamse Regering goedgekeurde lokale samenwerkingsinitiatieven wordt in het schooljaar 2019-2020 een totaal volume van 2938 punten en 100.333 euro werkingsmiddelen ter beschikking gesteld.

§ 2. In het schooljaar 2020-2021 bedraagt dit maximale volume 6303 punten en 200.667 euro werkingsmiddelen.

§ 3. In het schooljaar 2021-2022 bedraagt dit maximale volume 9686 punten en 301.000 euro werkingsmiddelen.

§ 4. [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
Voor15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] het schooljaar 2022-2023 wordt het totale volume punten berekend aan de hand van de volgende formule :

P(X/X+1) = P(X-1/X) x y,

waarbij :

1° P(X/X+1) = het totale volume punten voor lokale samenwerkingsinitiatieven in het schooljaar waarin het aangewend wordt;

2° P(X-1/X) = het totale volume punten voor lokale samenwerkingsinitiatieven in het voorgaande schooljaar;

3° y = A/B,

waarbij :

a) A : de omkadering voor het deeltijds kunstonderwijs voor het schooljaar (XX-1/X

b) B : de omkadering voor het deeltijds kunstonderwijs voor het schooljaar (X-2/X-1).

Daarbij wordt de omkadering telkens berekend conform artikel 68 tot en met 75.

§ 5. [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
Voor15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] het schooljaar 2022-2023 wordt het globale volume werkingsmiddelen berekend aan de hand van de volgende formule :

W(X/X+1) = W(X-1/X) x z,

waarbij :

1° W(X/X+1) : het globale volume werkingsmiddelen voor lokale samenwerkingsinitiatieven in het schooljaar waarin ze aangewend worden;

2° W(X-1/X) : het globale volume werkingsmiddelen voor lokale samenwerkingsinitiatieven in het voorgaande schooljaar;

3° z = A/B,

waarbij :

A : de werkingsmiddelen voor het deeltijds kunstonderwijs die berekend worden voor het schooljaar (X-1/X);

B : de werkingsmiddelen voor het deeltijds kunstonderwijs voor het schooljaar (X-2/X-1).

Daarbij worden de werkingsmiddelen telkens berekend conform de bepalingen in artikel 83 tot en met 84.

De totaliteit van het volume aan punten wordt berekend conform artikel 140, § 4.

[5Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019
§ 6. Vanaf het begrotingsjaar 2020 worden de werkingsmiddelen, vermeld in de paragrafen 2 en 3, verminderd met 13.000 euro.5Decr. van 20/12/2019
B.S. 30/12/2019
]

[15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023

§ 7. Vanaf het schooljaar 2023-2024 bedraagt het totale volume van de lokale samenwerkingsinitiatieven die de Vlaamse Regering goedkeurt, 9690 punten. Vanaf het voormelde schooljaar stelt de Vlaamse Regering jaarlijks maximaal 3230 punten van het voormelde totale volume ter beschikking voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven.

§ 8. Het totale volume van het werkingsbudget voor het schooljaar 2023-2024 wordt vastgelegd op 289.000 euro.

Vanaf het schooljaar 2024-2025 wordt het bedrag van het voorgaande schooljaar jaarlijks vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A, die als volgt berekend wordt: A = (CX-1/CX-2), waarbij:

1° CX-1: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar X-1;

2° CX-2: de gezondheidsindex van de maand januari van het begrotingsjaar X-2.

De A-coëfficiënt, vermeld in het tweede lid, wordt voor 100% in rekening gebracht.

15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

Art. 141.

§ 1. [15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
Het puntenvolume per samenwerkingsinitiatief bedraagt 35 punten als er minstens 53 leerlingen gewoon basis- of secundair onderwijs of studenten hoger onderwijs [17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
of zestien leerlingen buitengewoon basis- of secundair onderwijs17 (vanaf 01/09/2024)Decr. van 19/04/2024
B.S. 28/06/2024
] aan deelnemen. Als er minder leerlingen deelnemen, wordt het puntenaantal pro rata verminderd.

Het werkingsbudget per samenwerkingsinitiatief wordt bepaald door het aantal punten dat conform het eerste lid wordt toegekend, te vermenigvuldigen met de factor w, die jaarlijks berekend wordt door het totale volume van het werkingsbudget, dat wordt berekend conform artikel 140, § 8, te delen door 9690.

15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

§ 2. Het maximale puntenvolume per samenwerkingsinitiatief bedraagt 35 punten.

[15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
...15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
] .

[15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
...15Decr. van 07/07/2023
B.S. 28/08/2023
]

Art. 142.

De Vlaamse Regering bepaalt de puntenwaarden op basis waarvan de betrekkingen in het ambt van leraar worden georganiseerd. Dit aantal punten wordt bepaald op basis van de salarisschaal van het personeelslid dat de betrekking uitoefent. De Vlaamse Regering legt de puntenwaarde vast volgens de salarisschaal.

Art. 143.

Het personeelslid wordt altijd aangesteld als tijdelijk personeelslid.

De bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991 en het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 zijn van toepassing, met uitzondering van volgende bepalingen :

1° de betrekking is niet onderworpen aan de reglementering over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling. Het schoolbestuur kan evenwel op vrijwillige basis een personeelslid aanstellen dat ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking. Die reaffectatie, wedertewerkstelling of tewerkstelling vindt altijd plaats met instemming van het ter beschikking gestelde personeelslid. De tewerkstelling wordt beschouwd als een wedertewerkstelling;

2° het schoolbestuur is niet verplicht om in die betrekking een personeelslid aan te stellen dat voorrang heeft voor een tijdelijke aanstelling of dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven overeenkomstig de bepalingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschaps-onderwijs van 27 maart 1991 en het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991;

3° de betrekking kan niet vacant worden verklaard. Het schoolbestuur kan in geen geval een personeelslid vast benoemen, affecteren of muteren in die betrekking.

Art. 144.

Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt aangesteld in de academie waar de betrekking reglementair wordt georganiseerd, kunnen de personeelsleden, vermeld in artikel 143, worden ingezet in de scholen die deelnemen aan het lokale samenwerkingsinitiatief.

Hierbij moeten de volgende principes worden nageleefd :

1° het personeelslid wordt altijd aangesteld aan de academie waar de betrekking reglementair wordt georganiseerd;

2° de afstand tussen de hoofdvestigingsplaats van de academie van aanstelling en de school waar het personeelslid wordt ingezet, mag nooit meer dan 25 km bedragen. Dit geldt niet als het personeelslid ermee instemt om over een grotere afstand ingezet te worden;

3° er wordt altijd rekening gehouden met de conform dit decreet bepaalde statutaire toestand van het personeelslid.

De bepalingen over de inzetbaarheid, vermeld in het eerste en tweede lid, worden, met behoud van toepassing van artikel 20 van het decreet rechtspositie gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 en artikel 18 van het decreet rechtspositie gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, opgenomen in de overeenkomst, het besluit of het geschrift waarin de aanstelling wordt vastgesteld, en in de functiebeschrijving.

Art. 145.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
De Vlaamse Regering bepaalt de uiterste indieningsdatum voor de ondersteuningsaanvragen van lokale samenwerkingsinitiatieven.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere aanvraag- en gunningsprocedure en houdt daarbij rekening met de doelstellingen en de organisatievoorwaarden, vermeld in artikel 136 tot en met 138.

De Vlaamse Regering bepaalt de manier waarop de lokale samenwerkingsinitiatieven rapporteren over de manier waarop de ondersteuning ingezet wordt. De Vlaamse Regering beperkt zich daarbij tot het opvragen van een jaarlijks beknopt verslag en een steekproefsgewijze financiële controle op het einde van de samenwerking

Afdeling 4. - Kwaliteitszorg

Art. 146.

De lokale samenwerkingsinitiatieven laten de controle door de onderwijsinspectie toe, zoals bepaald in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs.

HOOFDSTUK 9. - Zorgvuldig bestuur

Art. 147.

Een schoolbestuur mag informatie verstrekken over het eigen opvoedings- en onderwijsaanbod, maar het mag geen oneerlijke concurrentie voeren.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
Bij die informatieverstrekking, met inbegrip van studiebekrachtiging, hanteert een academie minstens de benamingen van structuuronderdelen die zijn vastgelegd door of krachtens een decreet.7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

Art. 148.

Er mag in de academie geen politieke propaganda gevoerd worden en er mogen geen politieke activiteiten worden georganiseerd.

In afwijking van het eerste lid kunnen politieke activiteiten in de academie worden toegelaten buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode van negentig dagen vóór een verkiezing. Personeelsleden en leerlingen wordt niet gevraagd of worden niet aangezet om aan die activiteiten deel te nemen. Het schoolbestuur kan niet betrokken worden bij de organisatie van een politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke behandeling bij de toepassing van deze bepaling.

In het eerste en tweede lid wordt verstaan onder politieke activiteiten : alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of politieke mandatarissen van politieke partijen, van wie de standpunten en gedragingen niet in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Art. 149.

Een schoolbestuur kan handelsactiviteiten verrichten als die geen daden van koophandel zijn en als ze verenigbaar zijn met zijn onderwijsopdracht.

Art. 150.

Een schoolbestuur dat sponsoring of mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, toelaat, waakt erover dat :

1° leermiddelen die door het schoolbestuur verstrekt worden, vrij blijven van de voormelde mededelingen;

2°de activiteiten vrij blijven van de voormelde mededelingen, behalve als die mededelingen louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit georganiseerd werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht onder reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging;

3° de sponsoring en de voormelde mededelingen niet onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de academie;

4° de sponsoring en de voormelde mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de academie niet in het gedrang brengen.

Art. 151.

Vragen in verband met de toepassing van de beginselen van dit hoofdstuk en klachten in verband met inbreuken op die beginselen kunnen door iedere belanghebbende ingediend worden bij de Commissie zorgvuldig bestuur, vermeld in artikel V.21 van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek.

HOOFDSTUK 10. - Overgangs-, opheffings-, wijzigings- en inwerkingtredingsbepalingen

Afdeling 1. - Overgangsbepalingen

Art. 152.

Leerlingen die in het schooljaar 2017-2018 in dezelfde of een andere academie ingeschreven zijn en zich opnieuw inschrijven voor het schooljaar 2018-2019, worden ingeschreven in het domein, de graad, het leerjaar en de opleiding die in de nieuwe structuur overeenkomen met hetzelfde of het volgende leerjaar van de opleiding in de graad en de studierichting in de structuur van voor 1 september 2018, naargelang ze geslaagd waren of niet.

De Vlaamse Regering bepaalt welke opleidingen in de nieuwe structuur overeenkomen met welke opleidingen in de oude structuur.

Art. 153.

[16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
...16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
]

Art. 154.

[16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
...16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
]

Art. 155.

[16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
...16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
]

Art. 156.

[7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020

In afwijking van artikel 117, 121 en 122 kan een academie tot het schooljaar 2020-2021 starten met de organisatie van het structuuronderdeel beeldende en audiovisuele cultuur in een van haar vestigingsplaatsen waar ze op 31 augustus 2018 de hogere graad beeldende kunst organiseerde. Dat structuuronderdeel voldoet naargelang van de toepassing aan de rationalisatienormen, vermeld in artikel 127 of 128. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn de programmatievoorwaarden, vermeld in artikel 117, 121 en 122, van toepassing.

In afwijking van artikel 117, 121 en 122 kan een academie tot het schooljaar 2020-2021 starten met de organisatie van het structuuronderdeel danscultuur in een van haar vestigingsplaatsen waar ze op 31 augustus 2018 de hogere graad dans organiseerde. Dat structuuronderdeel voldoet naargelang van de toepassing aan de rationalisatienormen, vermeld in artikel 127 of 128. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn de programmatievoorwaarden, vermeld in artikel 117, 121 en 122, van toepassing.

In afwijking van artikel 117, 121 en 122 kan een academie tot het schooljaar 2020-2021 starten met de organisatie van het structuuronderdeel woordkunsten dramacultuur in een van haar vestigingsplaatsen waar ze op 31 augustus 2018 de hogere graad woordkunst organiseerde. Dat structuuronderdeel voldoet aan de rationalisatienormen, vermeld in artikel 127 of 128. Vanaf het schooljaar 20212022 zijn de programmatievoorwaarden, vermeld in artikel 117, 121 en 122, van toepassing.

In afwijking van artikel 117, 121 en 122 kan een academie tot het schooljaar 2020-2021 starten met de organisatie van de structuuronderdelen muziekcultuur en muziekgeschiedenis in een van haar vestigingsplaatsen waar ze op 31 augustus 2018 de hogere graad muziekgeschiedenis organiseerde. Dat structuuronderdeel voldoet aan de rationalisatienormen, vermeld in artikel 127 of 128. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn de programmatievoorwaarden, vermeld in artikel 117, 121 en 122, van toepassing.

In afwijking van artikel 117, 121 en 122 kan een academie die het domein beeldende en audiovisuele kunsten organiseert zonder de eerste, tweede en derde graad tot het schooljaar 2020-2021 starten met de organisatie van het structuuronderdeel derde graad voor volwassenen. Dat structuuronderdeel voldoet aan de rationalisatienormen, vermeld in artikel 127 of 128. Vanaf het schooljaar 20212022 zijn de programmatievoorwaarden, vermeld in artikel 117, 121 en 122, van toepassing

7Decr. van 03/07/2020
B.S. 24/08/2020
]

Art. 157.

Op programmaties die vóór 31 augustus 2018 van start gegaan zijn, blijven de toen geldende programmatievoorwaarden van toepassing.

Art. 158.

[16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
...16Decr. van 23/11/2023
B.S. 20/12/2023
]

Afdeling 2. - Opheffingsbepalingen

Art. 159.

Artikel II.1 tot en met II.60 van deel II van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, met uitzondering van artikel II.54, worden opgeheven.

Artikel II.54 en artikel IV.46 tot en met IV.51 van hetzelfde besluit worden op 31 augustus 2019 opgeheven.

Art. 160.

De uitvoeringsbesluiten die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet van kracht zijn, blijven van toepassing tot ze door de steller ervan worden opgeheven.

Afdeling 3. - Wijzigingsbepalingen

Art. 161.

In artikel V.27, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs worden de woorden "en het deeltijds kunstonderwijs" opgeheven.

Art. 162.

De bepalingen van dit decreet treden in werking op 1 september 2018, met uitzondering van de bepalingen, vermeld in artikel 97 tot en met 135, die in werking treden op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De bepalingen, vermeld in artikel 10 tot en met 25, treden in werking de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad, in de mate dat dit noodzakelijk is voor de toepassing van artikel 97 tot en met 135.

BIJLAGE 1

Indicatief

Naam

Fusiegemeente

BKANDERLECHT

Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs

Anderlecht

BKANTWERPENKASK

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs

Antwerpen

BKARENDONK

Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten

Arendonk

BKBERCHEM

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete

Antwerpen

BKDENDERMONDE

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Dendermonde

BKEEKLO

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

Eeklo

BKETTERBEEK

Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (RHOK

Etterbeek

BKGENTSABK

Academie voor Beeldende Kunst

Gent

BKGENTSINTLUCAS

Sint-Lucasacademie

Gent

BKHERENTALS

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

Herentals

BKHOBOKEN

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten

Antwerpen

BKHOOGSTRATEN

Instituut voor Kreatieve Opvoeding

Hoogstraten

BKMECHELENIKA

Instituut voor Kunst en Ambacht van het Gemeenschapsonderwijs

Mechelen

BKMOL

Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten

Mol

BKSCHAARBEEK

Sint-Lukasacademie

Schaarbeek

BIJLAGE 2

Indicatief

Naam

Brusselvoordeel in lestijden/uren-leraar (2016-2017

BKANDERLECHT

Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs

12

BKETTERBEEK

Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (RHOK)

12

BKSCHAARBEEK

Sint-Lukasacademie

3

MANDERLECHT

Muziekacademie Anderlecht

91

MBRUSSEL

Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

87

METTERBEEK

Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs Etterbeek

46

MJETTE

Jetse Academie Muziek - Woord - Dans

45

MSCHAARBEEKMAGO

Muziekacademie Schaarbeek J. H. Fiocco

82

MSINTAGATHABERCHEM

Academie Voor Muziek En Woord Sint-Agatha-Berchem

115

MSINTLAMBRECHTSWOLUWE

Gemeentelijke academie voor muziek en woord Sint-Lambrechts-Woluwe

96

MSINTPIETERSWOLUWE

Gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe

72