[0 (vanaf 01/09/2025) van
B.S.
Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de vakken in de instellingen voor secundair onderwijs 0 (vanaf 01/09/2025) van
B.S.
]

  • goedkeuringsdatum
    04 SEPTEMBER 2020
  • publicatiedatum
    B.S.13/10/2020
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/08/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

(2) B.Vl.R. van 07/07/2023 (B.S. 24/08/2023)

Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 2, § 2/1, 157/4, en 350, eerste lid;

- het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 28, § 3, tweede lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de Inspectie van Financiën heeft een advies gegeven op 4 mei 2020;

- de onderhandelingen met de sociale partners hebben plaats gevonden op 9 juni 2020;

- de Raad van State heeft advies nr. 67.665/1 gegeven op 14 juli 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs maakt een vakkenactualisatie noodzakelijk. Aan de huidige vakkenlijst worden sommige nieuwe vakken toegevoegd, andere veranderen van naam en een beperkt aantal wordt geschrapt. Deze actualisatie laat toe dat scholen hun pedagogisch project optimaal kunnen organiseren en een duidelijk en transparant communicatiebeleid kunnen voeren naar ouders, leerlingen, personeel en derden;

- ook de personeelsregelgeving is op vakken gebaseerd omwille van bekwaamheidsbewijzen voor leraars, aanstelling en benoeming etc. Schoolorganisatie en -communicatie enerzijds en personeel anderzijds kunnen niet los van elkaar worden gekoppeld. De in het besluit opgenomen vakken kunnen pas geïmplementeerd worden op het moment dat de personeelsregelgeving hieraan is aangepast. Een inwerkingtreding per 1 september 2023 mag haalbaar worden geacht.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Art. 1.

In het tweede tot en met het zesde lid is de exhaustieve lijst opgenomen van de algemene, kunst-, technische en praktische vakken in:

1° het voltijds gewoon secundair onderwijs;

2° het buitengewoon secundair onderwijs, opleidingsvorm 4;

3° het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde;

4° het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

De volgende vakken zijn algemene vakken:

1° aardrijkskunde;

2° artistieke expressie;

3° bedrijfswetenschappen;

4° bewegingswetenschappen;

5° biochemie;

6° biologie;

7° burgerschap;

8° chemie;

9° communicatiewetenschappen;

10° cultuurbeschouwing;

11° cultuurwetenschappen;

12° Duits;

13° ecologie;

14° economie;

15° eigen cultuur en religie;

16° Engels;

17° esthetica;

18° exploratie;

19° filosofie;

20° Frans;

21° fysica;

22° gedragswetenschappen;

23° geschiedenis;

24° godsdienst;

25° Grieks;

26° Hebreeuws;

27° informaticawetenschappen;

28° interlevensbeschouwelijke dialoog;

29° Italiaans;

30° Latijn;

31° lichamelijke opvoeding;

32° maatschappelijke vorming;

33° muzikale opvoeding;

34° natuurwetenschappen;

35° Nederlands;

36° Nederlands voor nieuwkomers (vak voorbehouden aan OKAN);

37° niet-confessionele zedenleer;

38° Oud-Hebreeuws;

39° pedagogiek;

40° plastische opvoeding;

41° project algemene vakken;

42° project STEM;

43° psychologie;

44° Russisch;

45° sociale activiteit;

46° sociologie;

47° Spaans;

48° sport;

49° topsport;

50° wiskunde;

Alle andere dan de hiervoor vermelde levende talen worden ook als algemene vakken beschouwd.

De volgende vakken zijn kunstvakken:

1° algemene muziekleer;

2° algemene verbale vorming;

3° architecturale vorming;

4° architectuurtekenen;

5° artistieke creatie;

6° atelier drama;

7° atelier woord;

8° audiovisuele vorming;

9° beeld- en mediacultuur;

10° beeldende kunsten;

11° beeldende vorming;

12° binnenhuiskunst;

13° bouwkunst;

14° creatief musiceren;

15° fotografie;

16° groepsmusiceren: folk- en wereldmuziek;

17° groepsmusiceren: jazz-pop-rock;

18° [1B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
groepsmusiceren instrumentaal: klassiek;1B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[1B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
18°/1 groepsmusiceren vocaal: klassiek;1B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

19° groepsmusiceren: musical;

20° groepsmusiceren: opera/muziektheater;

21° hedendaagse dans;

22° instrument: folk- en wereldmuziek (accordeon, contrabas, doedelzak, folkgitaar, folkviool, Keltische harp, mandoline, slagwerk);

23° instrument: jazz-pop-rock (accordeon, bugel, contrabas, cornet, dwarsfluit, gitaar, hoorn, keyboard, klarinet, piano, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet, tuba, viool);

24° instrument: klassiek (althoorn, altviool, bariton, blokfluit, bugel, cello, contrabas, dwarsfluit, Engelse hoorn, fagot, gamba, gitaar, harp, hobo, hoorn, klarinet, klavecimbel, kornet, luit, orgel, piano, saxofoon, slagwerk, traverso, trombone, trompet, viool);

25° klassieke dans;

26° kunstbeschouwing;

27° muziektheorie: folk-en wereldmuziek;

28° muziektheorie: jazz-pop-rock;

29° muziektheorie: klassiek;

30° praktische harmonie: folk-en wereldmuziek;

31° praktische harmonie: jazz-pop-rock;

32° praktische harmonie: klassiek;

33° toegepaste beeldende vorming;

34° vrije beeldende vorming;

35° waarnemingstekenen;

36° zang: folk- en wereldmuziek;

37° zang: jazz-pop-rock;

38° zang: klassiek;

39° zang: musical;

40° zang: opera/muziektheater.

De volgende vakken zijn technische vakken:

1° administratie;

2° afwerking bouw;

3° agrarische technieken;

4° apotheek;

5° autorijtechnieken;

6° autotechnieken;

7° bakkerij;

8° besturing bouwmachines;

9° boekhouding;

10° bosbouw;

11° bouw;

12° centrale verwarming;

13° commerciële technieken;

14° dakwerken;

15° decoratieve technieken;

16° diamant;

17° dierenzorg;

18° elektriciteit;

19° elektromechanica;

20° elektronica;

21° glastechnieken;

22° goud en juwelen;

23° grafische technieken;

24° grime;

25° groendecoratie;

26° haarverzorging;

27° hoefverzorging;

28° hoteltechnieken;

29° hout;

30° human resources;

31° indirecte zorg;

32° instrumentenbouw;

33° keukentechnieken;

34° koeltechnieken;

35° koetswerk;

36° kunststoffen;

37° landbouw;

38° lassen-constructie;

39° logistiek;

40° mechanica;

41° mechanische vormgeving;

42° meubelmakerij;

43° militaire vorming;

44° mode;

45° natuurbeheer;

46° nautische technieken;

47° onthaal;

48° optiek;

49° opvoedkunde;

50° orthopedie;

51° podiumtechnieken;

52° printmedia;

53° productie-industrie;

54° public relations;

55° publiciteitstekenen;

56° recht;

57° restauranttechnieken;

58° restauratie;

59° Rijn- en binnenvaart;

60° ruwbouw;

61° sanitair;

62° scheepswerktuigkunde;

63° scheepvaart;

64° schilderen en decoratie;

65° schoonheidsverzorging;

66° schoonmaak;

67° schrijnwerkerij;

68° slagerij;

69° sport;

70° steen- en marmerbewerking;

71° steigerbouw;

72° tandtechnieken;

73° techniek;

74° technologische opvoeding;

75° textielproductie;

76° textielverzorging;

77° toegepaste biochemie;

78° toegepaste biologie;

79° toegepaste chemie;

80° toegepaste economie;

81° toegepaste fysica;

82° toegepaste informatica;

83° toegepaste natuurwetenschappen;

84° toegepaste psychologie;

85° toerisme;

86° tuinbouw;

87° uurwerkmaken;

88° veiligheidstechnieken;

89° verkoop;

90° verpleegkunde;

91° verzorging;

92° voeding;

93° wegenwerken;

94° [1B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
zakelijke communicatie met vermelding van de taal;1B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

95° zeemanschap.

De volgende vakken zijn praktische vakken: de vakken, vermeld in het derde en het vierde lid, als ze door een van de volgende woorden worden voorafgegaan:

1° "handvaardigheid";

2° "praktijk";

3° "praktische oefeningen";

4° "realisatietechnieken".

De volgende vakken zijn algemene, kunst-, technische respectievelijk praktische vakken: de vakken, vermeld in het tweede tot en met het vijfde lid, die voorafgegaan worden door het woord "stage".

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op [2B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
1 september 20252B.Vl.R. van 07/07/2023
B.S. 24/08/2023
] . Voorafgaand aan die datum legt de Vlaamse Regering de bekwaamheidsbewijzen van het onderwijzend personeel vast voor de exhaustieve lijst van vakken, opgenomen in artikel 1, tweede tot en met zesde lid.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.