Besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijke project “Duaal lesgeven in het secundair onderwijs”

  • goedkeuringsdatum
    2 OKTOBER 2020
  • publicatiedatum
    B.S.04/12/2020
  • datum laatste wijziging
    04/12/2020

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009 en 16 juni 2017, artikel 4/1, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020, en artikel 6, § 2, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 25 mei 2020.

- Sectorcomité X – Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap), Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – Afdeling 2 - Onderafdeling “Vlaamse Gemeenschap” en het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs hebben protocol nr. 155 gesloten op 19 juni 2020 met een gedeeltelijk akkoord.

- De Raad van State heeft advies 67.706/1 gegeven op 5 augustus 2020;

- De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies 2020/38 gegeven op 14 september 2020 .

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Duaal lesgeven is een concept waarbij een expert uit het bedrijfsleven onder specifieke voorwaarden en voor een bepaalde periode een lesopdracht opneemt in een school. Duaal lesgeven heeft geen duurzame loopbaan in het onderwijs als doel, maar wil een tijdelijke samenwerking tussen bedrijf en school stimuleren. Zo ontstaat meer interactie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en wordt een waardevolle dynamiek gecreëerd die voordelen oplevert voor beide partijen.

- Heel wat Vlaamse secundaire scholen kampen meer en meer met een tekort aan (vak)leerkrachten, onder meer voor technische en wetenschappelijke vakken zoals wiskunde, elektromechanica of chemie. Daardoor dreigen leerlingen cruciale lessen te missen. Net die vakken zijn ontzettend belangrijk voor de opleiding van talent voor de Vlaamse industrie of voor de doorstroming naar het hoger onderwijs en dus voor de competitiviteit van onze regio. Duaal lesgeven kan helpen om dat tekort tijdelijk te milderen.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

1° bedrijf: een bedrijf of organisatie uit de publieke of private profit- of non-profitsector;

2° school: een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs;

3° sector: een groep professionele activiteiten ingedeeld naar:

a) belangrijkste dienst, product, technologie;

b) belangrijkste economische functie;

c) bedrijfstak;

4° tijdelijk project: het tijdelijke project, vermeld in artikel 2.

Art. 2.

Tijdens de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt in een aantal scholen het tijdelijke project “Duaal lesgeven” georganiseerd.

HOOFDSTUK 2. — Doelstelling en doelgroep

Art. 3.

Het tijdelijke project is een experiment rond duaal lesgeven waarbij een werknemer van een bedrijf voor een bepaalde periode en onder welbepaalde voorwaarden een lesopdracht opneemt in een school. Duaal lesgeven heeft geen duurzame loopbaan in het onderwijs als doel, maar stimuleert alleen een tijdelijke samenwerking tussen bedrijf en school.

De doelstelling van het tijdelijke project is om, met het oog op een al dan niet organieke implementatie, informatie te verzamelen die moet toelaten om beleidsconclusies te trekken over een vorm van flexibele tewerkstelling in onderwijs in het kader van een tekort aan leerkrachten. Dat gebeurt door na te gaan of er knelpunten en drempels opduiken tijdens het tijdelijke project en hoe die knelpunten en drempels waar nodig en mogelijk kunnen worden aangepakt.

Art. 4.

De volgende groepen zijn de doelgroepen van het tijdelijke project:

1° de gefinancierde of gesubsidieerde scholen voor voltijds gewoon secundair onderwijs;

2° de bedrijven die behoren tot de sector van de chemie en de life sciences of tot een sector die in het kader van de oproep 482 van het Vlaams operationeel ESF-programma 2014-2020 een goedgekeurd project hebben voor de organisatie van een proeftuin duale leerkrachten.

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, kan op voorstel van het expertenpanel, vermeld in artikel 13, ook bedrijven uit andere sectoren dan deze vermeld in het eerste lid, 2°, toelaten tot het tijdelijke project.

HOOFDSTUK 3. — Organisatie

Afdeling 1. — Deelname van scholen en bedrijven

Art. 5.

Scholen en bedrijven, vermeld in artikel 4, kunnen deelnemen aan het tijdelijke project onder de voorwaarden vermeld in artikel 6 tot en met 12. De school meldt haar deelname, met vermelding van het bedrijf waarmee ze samenwerkt, aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Art. 6.

Een school, vermeld in artikel 5, die een vacature in het ambt van leraar secundair onderwijs niet kan invullen via een reguliere aanstelling van een personeelslid dat daarvoor beschikt over een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs, kan voor de invulling van die vacature een beroep doen op een werknemer van een bedrijf, vermeld in artikel 5.

In het eerste lid wordt verstaan onder vacature: een volledige of onvolledige betrekking die vacant is of waarvan de afwezige titularis of zijn vervanger regulier kan worden vervangen.

Om de vacature, vermeld in het eerste lid, in te vullen, sluit het schoolbestuur van de school met het bedrijf een dienstverleningsovereenkomst, met daarin de afspraken over de terbeschikkingstelling van een werknemer van het bedrijf voor een welbepaalde opdracht en periode. De overeenkomst regelt altijd een lesopdracht die de volgende taken omvat:

1° de planning en voorbereiding van lessen;

2° het lesgeven zelf;

3° de klaseigen leerlingenbegeleiding;

4° de evaluatie van de leerlingen;

5° het overleg en de samenwerking met directie, collega’s, CLB en ouders.

Afdeling 2. — De overeenkomst

Art. 7.

Het schoolbestuur en het bedrijf gebruiken een raamovereenkomst om de dienstverleningsovereenkomst, vermeld in artikel 6, derde lid, te sluiten.

Het model van de raamovereenkomst is opgenomen in bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

De raamovereenkomst bevat de volgende bepalingen en voorwaarden over de uitvoering van de opdracht, vermeld in artikel 6:

1° de gegevens van het schoolbestuur dat als opdrachtgever optreedt en de gegevens van het bedrijf dat als opdrachtnemer optreedt;

2° de contactgegevens van de gemachtigden die de beide partijen aanwijzen;

3° de opdracht die wordt overeengekomen, de wijze van uitvoering van die opdracht en de ondersteuning waarop de werknemer recht heeft tijdens die uitvoering en die de school aanbiedt;

4° de voorwaarden waaraan de werknemer die het bedrijf inschakelt moet beantwoorden, waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt dat de werknemer onder het gezag blijft van het bedrijf, tenzij het gaat om instructies die het schoolbestuur aan de werknemer geeft in het kader van de uitvoering van de opdracht en die in de deelovereenkomst worden opgenomen;

5° de financiële en sociale verplichtingen ten aanzien van de werknemer die ten laste van het bedrijf blijven;

6° de financiële tegemoetkoming die het schoolbestuur betaalt aan het bedrijf en de modaliteiten van betaling;

7° bepalingen over de vertrouwelijkheid waartoe het bedrijf zich verbindt met het oog op de uitvoering van de opdracht. Daarbij wordt in elk geval opgenomen dat de werknemer van het bedrijf het ambtsgeheim in onderwijs moet naleven;

8° bepalingen over intellectueel eigendom waarbij het bedrijf zich akkoord verklaart dat alle auteurs- of andere intellectuele rechten op werken die in het kader van de uitvoering van de opdracht worden gerealiseerd, overgedragen worden aan het schoolbestuur en waarbij afspraken kunnen opgenomen worden over het eventuele interne gebruik van dit intellectueel eigendom binnen het bedrijf;

9° bepalingen over aansprakelijkheid bij de uitvoering van de opdracht, waarbij in elk geval wordt opgenomen dat het schoolbestuur ervoor zorgt dat de werknemer tijdens de uitvoering van de opdracht op dezelfde wijze is verzekerd als al zijn andere personeelsleden;

10° de bepalingen over het welzijn op het werk, vermeld in artikel 8 tot en met 10 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

11° de duurtijd van de overeenkomst.

Afdeling 3. — Toewijzing van een werknemer

Art. 8.

Het bedrijf selecteert een werknemer om de opdracht uit te oefenen die in de raamovereenkomst is vastgesteld. De werknemer moet aan al de volgende voorwaarden voldoen:

1° de werknemer is van onberispelijk gedrag. Dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren is afgegeven. Het uittreksel strafregister vermeldt de volgende finaliteit: 596.2 – model bestemd voor contacten met minderjarigen;

2° de gezondheid van de werknemer vormt geen gevaar voor de leerlingen. De medische geschiktheid wordt aangetoond via een medisch attest, dat de huisarts van de werknemer of de bedrijfsarts van het bedrijf afgeeft;

3° de werknemer die ter beschikking wordt gesteld van een school die gelegen is in het Nederlands taalgebied met uitzondering van de faciliteitengemeenten, beschikt over de vereiste kennis van het Nederlands als onderwijstaal, wat blijkt uit het feit dat de werknemer het Nederlands beheerst op het niveau C1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Die vereiste taalkennis blijkt uit het feit dat de werknemer minstens beschikt over een diploma dat in het Nederlands is behaald en dat toegang geeft tot het ambt van leraar secundair onderwijs conform het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;

4° de werknemer beschikt over een diploma dat minstens een “ander” bekwaamheidsbewijs is voor het ambt van leraar secundair onderwijs conform het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

5° de werknemer beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat hij een specifiek educatief traject heeft gevolgd aan een Vlaamse hogeschool of universiteit die daarvoor is aangewezen, tenzij hij beschikt over een diploma dat als vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs geldt voor het ambt van leraar secundair onderwijs conform het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

Het bedrijf stelt de werknemer voor aan het schoolbestuur, dat controleert of de werknemer aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoet en vervolgens uiteindelijk beslist om de opdracht toe te kennen. Het schoolbestuur bewaart de gegevens van de werknemer die ze ingevolge deze controle verkrijgt, in toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, op de wijze en gedurende de termijnen die het schoolbestuur reeds hanteert voor de gegevens van al haar personeelsleden.

Art. 9.

§ 1. Overeenkomstig artikel 4/1, laatste lid, van het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, behoudt de werknemer tijdens de uitvoering van de opdracht in de school het salaris waar hij bij zijn bedrijf recht op heeft, en ook alle daarbij horende financiële en extralegale voordelen.

§ 2. Overeenkomstig artikel 4/1, tweede lid, van het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, betaalt het schoolbestuur van de school waar de werknemer de overeengekomen opdracht uitoefent aan het bedrijf een financiële tegemoetkoming van 59,66 euro per gepresteerd lesuur van de overeengekomen lesopdracht. Die lesopdracht wordt op weekbasis uitgedrukt via de formule T/N, waarbij T het aantal uren-leraar van de feitelijke lesopdracht is en N de prestatienoemer voor het vak in de graad waar de werknemer zijn lesopdracht uitoefent.

Het schoolbestuur betaalt de financiële tegemoetkoming voor de opdracht maandelijks na facturatie door het bedrijf.

§ 3. De school wendt voor de financiële tegemoetkoming, vermeld in paragraaf 2, uren-leraar aan uit het pakket wekelijkse uren-leraar, vermeld in artikel 209, § 1, 1° van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.

Het aantal uren-leraar, vermeld in het eerste lid, wordt berekend op basis van de wekelijkse lesopdracht van de werknemer, vermeld in paragraaf 2. Om het vereiste krediet te bekomen, vermenigvuldigt de school het noodzakelijke aantal uren-leraar met de wekelijkse lesopdracht, waarbij een uur-leraar overeenkomt met 59,66 euro.

De school vraagt aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten de benodigde kredieten en vermeldt daarbij het aantal uren-leraar dat wordt omgezet, als vermeld in het tweede lid. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten betaalt de vereiste kredieten aan het schoolbestuur van de school.

Art. 10.

De individuele opdracht van de werknemer in de school wordt opgenomen in een deelovereenkomst conform het model van deelovereenkomst dat is opgenomen in het model van raamovereenkomst dienstverlening, vermeld in artikel 7.

In de deelovereenkomst worden ook de specifieke afspraken opgenomen over de aanvangsbegeleiding en ondersteuning waarop de werknemer een beroep kan doen in de school waar hij zijn lesopdracht opneemt.

De werknemer blijft tijdens de uitvoering van de overeengekomen opdracht altijd onder gezag van zijn bedrijf. Het schoolbestuur kan aan de werknemer in het kader van de uitvoering van de concrete lesopdracht instructies geven. De bepalingen over die instructies worden opgenomen in een bijlage bij de deelovereenkomst.

De werknemer is in het kader van de lesopdracht die hij in de school opneemt ambtshalve stemgerechtigd lid van de klassenraad. Tussen de school en het bedrijf worden praktische afspraken gemaakt over het functioneren van de werknemer in de klassenraad, met inbegrip van het al dan niet aanwezig zijn van de werknemer op klassenraadsvergaderingen. Die afspraken worden opgenomen in de deelovereenkomst.

In het vierde lid wordt verstaan onder klassenraad: de begeleidende klassenraad of de delibererende klassenraad in het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Art. 11.

De raamovereenkomst dienstverlening regelt de algemene rechtsverhouding tussen het schoolbestuur en het bedrijf voor de duur van de overeengekomen opdracht. Bij tegenstrijdigheid of afwijking hebben de bepalingen van de deelovereenkomst voorrang op de bepalingen van de raamovereenkomst. Bovendien hebben de bepalingen van een recentere deelovereenkomst altijd voorrang op die van een vorige deelovereenkomst.

HOOFDSTUK 4. — Opvolging, begeleiding en evaluatie

Art. 12.

Er wordt een expertenpanel opgericht dat belast is met de opvolging en de evaluatie van het tijdelijke project.

Het expertenpanel is samengesteld uit:

1° afgevaardigden van de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, van wie één het voorzitterschap op zich neemt;

2° afgevaardigden van de Vlaamse minister, bevoegd voor werk;

3° afgevaardigden van het Departement Onderwijs en Vorming, vermeld in artikel 22, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

4° een afgevaardigde van het Departement Werk en Sociale Economie, vermeld in artikel 25, § 1, van het voormelde besluit;

5° een afgevaardigde van het Agentschap voor Onderwijsdiensten;

6° een afgevaardigde van de Onderwijsinspectie;

7° een afgevaardigde van het Gemeenschapsonderwijs;

8° een afgevaardigde van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen;

9° een afgevaardigde van het Onderwijssecretariaat van Vlaamse Steden en Gemeenten;

10° een afgevaardigde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen;

11° een afgevaardigde van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers;

12° een afgevaardigde van de Algemene Centrale der Openbare Diensten;

13° een afgevaardigde van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten;

14° een afgevaardigde van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt;

15° een afgevaardigde van de hogeschool of universiteit die het specifieke educatieve traject aanbiedt, vermeld in artikel 8, 5°;

16° afgevaardigden van de betrokken sectoren;

17° drie wetenschappelijke experten, die aangewezen worden door de voorzitter van het expertenpanel.

Zodra het expertenpanel is samengesteld, volgt ze het tijdelijke project op zonder enige vorm van sturing of inmenging. De opvolging mondt uit in tussentijdse evaluaties van het tijdelijke project en een eindevaluatie in het schooljaar 2021-2022.

De schoolbesturen, scholen en bedrijven die deelnemen aan het tijdelijk project verlenen hun medewerking aan de werkzaamheden, al dan niet ter plaatse, van het expertenpanel.

HOOFDSTUK 5. — Slotbepalingen

Art. 13.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020 en treedt buiten werking op 31 augustus 2022.

Art. 14.

De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage: Model van raamovereenkomst dienstverlening als vermeld in artikel 7

RAAMOVEREENKOMST DIENSTVERLENING

TUSSEN

De [NAAM EN RECHTSVORM], met maatschappelijke zetel te [PLAATS], ondernemingsnummer [NUMMER], ingeschreven in het rechtspersonenregister te [PLAATS],

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM] in de hoedanigheid van [FUNCTIE], hierna “de Opdrachtgever” te noemen, enerzijds;

EN

De [NAAM EN RECHTSVORM], met maatschappelijke zetel te [PLAATS], ondernemingsnummer [NUMMER], ingeschreven in het rechtspersonenregister te [PLAATS], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM] in de hoedanigheid van [FUNCTIE],

hierna “de Opdrachtnemer” te noemen, anderzijds;

Hierna eveneens apart, “de Partij” en gezamenlijk, “de Partijen” te noemen

OVERWEGENDE DAT

De Opdrachtgever voor een welbepaalde opdracht binnen de school [NAAM, INSTELLINGSNUMMER EN ADRES SCHOOL] snel een oplossing zoekt;

De Opdrachtgever daarvoor bijstand nodig heeft van iemand met ervaring en deskundigheid en hij niet beschikt over de mogelijkheid om de opdracht met het eigen personeelsbestand onmiddellijk in te vullen en daarom een beroep wenst te doen op de Opdrachtnemer voor de levering van bepaalde diensten;

De Partijen bereid zijn om voor een concrete opdracht samen te werken;

De Partijen de levering van deze diensten onderworpen hebben aan de bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in deze Raamovereenkomst dienstverlening (hierna “de Raamovereenkomst”), de Deelovereenkomst over de specifieke modaliteiten van de dienstverlening (hierna de “Deelovereenkomst”) en haar eventuele bijlage(n);

De Raamovereenkomst, de Deelovereenkomst en haar bijlagen samen de “Overeenkomst” tussen de Partijen vormen

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

1.1. De Raamovereenkomst heeft als voorwerp het leveren van bepaalde diensten tot uitvoering van een bepaalde opdracht, zoals beschreven in artikel 2, die in de Deelovereenkomst wordt geïndividualiseerd. Deze Raamovereenkomst bevat de algemene voorwaarden waaronder de Opdrachtnemer voor rekening van de Opdrachtgever diensten zal leveren die nodig zijn om de Opdracht uit te voeren.

1.2. De bepalingen van deze Raamovereenkomst regelen de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Bij tegenstrijdigheid of afwijking hebben de bepalingen van de Deelovereenkomst voorrang op die van de Raamovereenkomst. Bovendien hebben de bepalingen van een recentere Deelovereenkomst steeds voorrang op die van een vorige Deelovereenkomst.

Artikel 2. De Opdracht

De Opdrachtgever bepaalt de opdracht die aan de Opdrachtnemer wordt toegewezen. Het betreft steeds een lesopdracht in een vak, die de volgende elementen omvat:

* de planning en voorbereiding van lessen;

* het lesgeven zelf;

* de klaseigen leerlingenbegeleiding;

* de evaluatie van de leerlingen;

* het overleg en de samenwerking met directie, collega’s, CLB en ouders.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

3.1. De Partijen komen overeen en erkennen dat de rechtsverhouding die tussen hen tot stand wordt gebracht, een overeenkomst van dienstverlening is. Elke arbeidsovereenkomst tussen Partijen met toepassing van deze Overeenkomst is definitief uitgesloten. Evenmin kan er gedurende de uitvoering van de Opdracht een arbeidsovereenkomst ontstaan tussen de individuele werknemers van de Opdrachtnemer enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds.

3.2. De Opdrachtnemer duidt volledig autonoom en volgens eigen inzichten en bevindingen een of meer werknemers aan die hij de Opdracht laat uitoefenen. Die werknemers voldoen in elk geval aan voorwaarden die vermeld zijn in artikel 4.

3.3. De Partijen bepalen in overleg en naargelang van de behoeften van de Opdracht de plaats waar de diensten gebruikelijk worden gepresteerd.

De Opdrachtnemer kan op elk moment een beroep doen op de infrastructuur van de Opdrachtgever, zoals handboeken, lesmateriaal, ICT-voorzieningen en internettoegang. Deze opsomming is niet beperkend.

De Partijen kunnen daarover zo nodig specifieke afspraken maken in de Deelovereenkomst bij deze Raamovereenkomst.

3.4. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de toevertrouwde Opdracht naar best vermogen uit te (laten) voeren.

De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle tijd die nodig is voor de vervulling van de Opdracht aan de uitvoering ervan te laten besteden. De effectief te presteren dagen per week die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht worden in de Deelovereenkomst opgenomen.

3.5. De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer richtlijnen geven over de uitvoering van de Opdracht. Die hebben betrekking op de effectieve uitvoering van contractuele afspraken, zonder in te grijpen op de wijze van uitvoering van de Overeenkomst, aangezien de Opdrachtnemer daarover autonoom beslist.

3.6. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe dat de werknemers tijdens de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde Opdracht recht hebben op aanvangsbegeleiding, coaching en ondersteuning, net zoals dat het geval is voor zijn andere personeelsleden.

Artikel 4. Personeel van de opdrachtnemer

4.1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de in artikel 2 bedoelde Opdracht en de in de Deelovereenkomst opgesomde diensten en activiteiten ter uitvoering ervan. Dat houdt in dat hij volledig instaat voor het inzetten van de noodzakelijke arbeidskrachten, voor wier handelingen hij de volledige verantwoordelijkheid draagt.

De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om voor de uitvoering van de Opdracht vakbekwame werknemers in te zetten die voorafgaandelijk aan de Opdrachtgever moeten worden voorgesteld om de vereiste vakbekwaamheid, ervaring en knowhow te kunnen verifiëren. Daarbij zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat de door hem aangeduide werknemers in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen om de Opdracht uit te voeren:

* ze zijn van onberispelijk gedrag, zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren is afgegeven. Het uittreksel strafregister vermeldt de volgende finaliteit: 596.2 – model bestemd voor contacten met minderjarigen;

* de gezondheid van de werknemers vormt geen gevaar voor de leerlingen. De medische geschiktheid wordt aangetoond via een medisch attest dat wordt afgegeven door de huisarts van de werknemer of door de bedrijfsarts verbonden aan de Opdrachtnemer;

* ze hebben de vereiste kennis van het Nederlands als onderwijstaal. Ze beheersen het Nederlands op het niveau C1 van het Europees Referentiekader voor Talen;

* ze zijn in het bezit van een diploma dat minstens een “ander” bekwaamheidsbewijs is voor het ambt van leraar secundair onderwijs;

* ze hebben een specifiek educatief traject gevolgd aan een hogeschool of universiteit die daarvoor is aangewezen, tenzij ze een erkende lerarenopleiding hebben gevolgd en daar een diploma van kunnen voorleggen.

4.2. De werknemers blijven in alle omstandigheden onder de exclusieve leiding en het hiërarchisch gezag van de Opdrachtnemer en alleen de Opdrachtnemer is bevoegd om hun richtlijnen en instructies te geven, tenzij anders is bepaald in de Deelovereenkomst.

4.3. Op geen enkel ogenblik kunnen werknemers van de Opdrachtnemer als werknemer of aangestelde van de Opdrachtgever beschouwd worden. Evenmin kunnen werknemers van de Opdrachtgever als werknemer of aangestelde van de Opdrachtnemer beschouwd worden.

4.4. Geen enkele bepaling van de Overeenkomst kan zo worden uitgelegd dat de Opdrachtnemer werknemers aan de Opdrachtgever op een verboden wijze ter beschikking stelt in de zin van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. De Opdrachtgever onthoudt er zich van om ook maar enig gedeelte van het gezag over het personeel van de Opdrachtnemer uit te oefenen.

Gelden niet als uitoefening van enig gedeelte van het werkgeversgezag:

* het naleven door de Opdrachtgever van de verplichtingen die op hem rusten in verband met het welzijn op het werk die gelden voor de plaats waar de opdracht wordt uitgeoefend;

* de instructies zoals bepaald in de Deelovereenkomst die de Opdrachtgever geeft voor de goede uitvoering van de Opdracht onder de Overeenkomst.

4.5. Als een werknemer van de Opdrachtnemer vroeger werknemer is geweest bij de Opdrachtgever, meldt de Opdrachtnemer dat voordat hij die werknemer inzet voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 5. Financiële en sociale verplichtingen

5.1. De Opdrachtnemer leeft alle wettelijke sociale, fiscale en handelsverplichtingen na die gelden voor de werknemers die hij ter beschikking stelt. De werknemers behouden hun salaris en alle daaraan verbonden financiële voordelen tijdens de terbeschikkingstelling.

5.2. Als tegenprestatie voor de geleverde diensten betaalt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding voor de prestaties van de werknemers zoals bepaald in de Deelovereenkomst. Die vergoeding bedraagt 59,66 euro per gepresteerd lesuur.

De Opdrachtnemer maakt op maandelijkse basis een factuur op. De Opdrachtgever betaalt die factuur uiterlijk de laatste dag van de daaropvolgende maand.

5.3. De modaliteiten over de normale werkings- en verplaatsingskosten eigen aan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgenomen in de Deelovereenkomst. Die kosten worden gedragen door de Opdrachtnemer.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

6.1. Zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na afloop ervan verbindt de Opdrachtnemer zich ertoe aan niemand enige informatie te geven van persoonlijke of vertrouwelijke aard over de Opdrachtgever, een leerling of personeel van de school van tewerkstelling, ongeacht het belang van die informatie of de omstandigheden waarin de Opdrachtnemer ze heeft verkregen.

Hetzelfde geldt voor alle – zelfs niet vertrouwelijke – interne informatie, uitgezonderd de publieke informatie.

De Opdrachtnemer maakt zich sterk dat ook zijn werknemers die voor de Opdracht worden ingezet, de hierboven vermelde verbintenis nakomen ten aanzien van de Opdrachtgever.

6.2. Iedere inbreuk op deze verplichting tot vertrouwelijkheid tijdens de duur van de Overeenkomst, hoe gering ook, is een reden om de Overeenkomst te beëindigen, conform artikel 11, onverminderd het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen.

Eveneens geeft iedere schending van deze verplichting tot vertrouwelijkheid aan de Opdrachtgever het recht de betaling van de schadevergoeding voor geleden schade te eisen.

Alle door de Opdrachtnemer verwezenlijkte of hem toevertrouwde documenten met betrekking tot de prestaties omschreven in de Overeenkomst, zijn en blijven exclusieve eigendom van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag alleen een kopie van die documenten maken voor de doeleinden die omschreven zijn in de Overeenkomst.

De Opdrachtgever kan op elk ogenblik de teruggave van de documenten en gegevens eisen. De documenten en gegevens worden in ieder geval aan de Opdrachtgever teruggegeven bij het einde van de Overeenkomst, ongeacht de reden van de beëindiging.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1. De Opdrachtnemer verklaart exclusief, automatisch en van rechtswege aan de Opdrachtgever alle wettelijk overdraagbare auteurs- of andere intellectuele rechten op alle geheel of ten dele in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gecreëerde werken en uitgevoerde prestaties aan de Opdrachtgever over te dragen.

De Overeenkomst slaat op alle werken, creaties en prestaties, uitvoeringen en dergelijke meer die door de Opdrachtnemer worden ontworpen of verwezenlijkt of waaraan hij heeft meegewerkt tijdens de duur van de Overeenkomst of in uitvoering ervan, met middelen of vanuit projecten van de Opdrachtgever, ongeacht of die creaties gerealiseerd werden door de Opdrachtnemer alleen of samen met andere personen.

7.2. Al deze werken, creaties en prestaties worden zonder uitzondering onweerlegbaar vermoed te zijn gedaan door de Opdrachtnemer ingevolge de Opdracht van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer erkent en aanvaardt dat de Opdrachtgever wordt geacht automatisch en van rechtswege verkrijger te zijn van de hierboven gespecificeerde rechten.

7.3. De exclusief overgedragen auteursrechten en andere intellectuele rechten omvatten het recht op reproductie. Dat omvat het recht op aanpassing, vertaling en distributie, het recht op publieke bekendmaking, het recht op ondergeschikt en afgeleid gebruik, zonder enige beperking.

7.4. De hiervoor gedefinieerde overdracht wordt toegestaan aan de Opdrachtgever voor de volledige duur van de literaire en artistieke eigendom en voor elke ondersteuner en exploitatiewijze.

7.5. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen afspraken maken over het gebruik van in 7.2 bekomen werken, creaties of prestaties door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer verbindt er zich in dat geval uitdrukkelijk toe dat hij deze werken, creaties of prestaties niet zal commercialiseren of verspreiden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. De Opdrachtnemer verzekert op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid de goede uitvoering van de overeengekomen Opdracht.

Mogelijke fouten of tekortkomingen in de geleverde diensten die de Opdrachtnemer heeft gemaakt in het kader van, of met betrekking tot de uitvoering van de aanvaarde Opdracht kunnen alleen leiden tot aansprakelijkheid als wordt aangetoond dat ze het gevolg zijn van een grove nalatigheid, opzet of gebrek aan de normale deskundigheid die vereist is voor de dienst in kwestie.

8.2. Als de Opdrachtnemer de diensten en activiteiten vermeld in de Deelovereenkomst niet kan uitvoeren door afwezigheid wegens ziekte of ongeval van de werknemer van de Opdrachtnemer, brengt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

8.3. Als de Opdrachtnemer de hem toevertrouwde Opdracht niet kan voortzetten, brengt hij onmiddellijk de Opdrachtgever op de hoogte, zodat die laatste de nodige maatregelen kan nemen.

8.4. De Opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor bedrog of een zware fout gepleegd door hemzelf of door een van zijn werknemers. In dat laatste geval beperkt zijn aansprakelijkheid zich tot de herstelling van voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade die de Opdrachtgever heeft geleden.

8.5. De Opdrachtgever kan op grond van de Overeenkomst alleen aansprakelijk worden gesteld voor opzet of grove nalatigheid. Die beperking geldt niet voor lichamelijke schade.

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de werknemers van de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Opdracht verzekerd zijn via de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand die ook voor zijn andere personeelsleden geldt.

Artikel 9. Welzijn op het werk

9.1. Ter uitvoering van artikel 8 tot 10 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ziet de Opdrachtgever erop toe dat de werknemers van de Opdrachtnemer op de hoogte worden gesteld van alle bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Welzijnswet), haar uitvoeringsbesluiten en de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB) die van toepassing zijn op de uitoefening van de Opdracht bij de Opdrachtgever.

9.2. De Opdrachtnemer zet voor het uitvoeren van de Opdracht alleen werknemers in die goed geïnstrueerd en opgeleid zijn op het vlak van de te nemen preventie- en beschermingsmaatregelen.

9.3. De Opdrachtgever informeert de Opdrachtnemer en zijn werknemers over:

* de beroepsrisico’s bij de Opdrachtgever;

* de beschermings- en preventiemiddelen bij de Opdrachtgever;

* de organisatie van de eerste hulp bij de Opdrachtgever;

* de brandbestrijding en de evacuatie van personen bij binnenwerken bij de Opdrachtgever.

Hij doet dat zoals bepaald in de Welzijnswet en haar uitvoeringsbesluiten.

9.4. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn werknemers werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven.

9.5. Als de Opdrachtgever de hiervoor bepaalde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan de Opdrachtnemer in alle gevallen zelf de nodige maatregelen treffen, op kosten van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Contactpersonen en volmachten

10.1. De Opdrachtgever wijst als zijn contactpersoon en vertegenwoordiger voor wat de uitvoering van de Overeenkomst betreft de volgende persoon aan: [NAAM], [FUNCTIE].

10.2. De Opdrachtnemer wijst als zijn contactpersoon en vertegenwoordiger voor wat de uitvoering van de Overeenkomst betreft de volgende persoon aan: [NAAM], [FUNCTIE].

10.3. De Opdrachtgever geeft volmacht aan de Opdrachtnemer om in zijn naam de handelingen te stellen die zijn opgenomen in de Deelovereenkomst.

Artikel 11. Duurtijd van de Raamovereenkomst

11.1. Deze Raamovereenkomst is gesloten voor [PERIODE OPNEMEN].

11.2. Elk van de Partijen kan een einde aan de Overeenkomst, vermeld in artikel 12, stellen door middel van een opzegging via een per post aangetekende brief. Daarbij moet een opzeggingstermijn van één maand in acht worden genomen. De aangetekende brief moet op straffe van nietigheid verstuurd worden uiterlijk 7 kalenderdagen voor het verstrijken van de maand. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van verzending.

Elke Partij heeft bovendien het recht om de Overeenkomst, vermeld in artikel 12, op gelijk welk ogenblik met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder een opzeggingstermijn na te leven. In dat geval moet ze aan de andere Partij een bedrag betalen dat gelijk is aan een maand vergoeding, berekend op basis van de gemiddelde vergoeding die de Opdrachtgever ter uitvoering van deze Overeenkomst voor één maand heeft betaald of betaald zou moeten hebben.

Elke Partij heeft bovendien het recht de Overeenkomst, vermeld in artikel 12, te beëindigen zonder opzegging noch vergoeding, als een ernstige tekortkoming van de andere Partij de verdere professionele samenwerking tussen Partijen definitief onmogelijk maakt en als uitzonderlijke omstandigheden de verdere uitvoering van deze Overeenkomst definitief onmogelijk maken.

Onder meer de volgende feiten worden als een ernstige tekortkoming beschouwd:

* een inbreuk op het artikel 6 van de Raamovereenkomst;

* een inbreuk op het artikel 9 van de Raamovereenkomst;

* een schending van de contractuele verplichtingen, als die niet wordt hersteld binnen tien kalenderdagen na de officiële kennisgeving.

Deze opsomming is niet limitatief.

De beëindiging zonder opzegging noch vergoeding wordt aan de andere Partij betekend via een per post aangetekende brief binnen tien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de Partij die de beëindiging inroept, kennis heeft van de feiten die aan de grondslag liggen van de beëindiging.

11.3. De Overeenkomst, vermeld in artikel 12, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zonder enige vergoeding, als beëindigd beschouwd als een van de Partijen haar activiteiten stopzet, na liquidatie of faillissement.

Artikel 12. Overeenkomst

De volledige Overeenkomst tussen Partijen bestaat slechts uit deze Raamovereenkomst, aangevuld door de Deelovereenkomst(en) en eventueel andere bijlagen. De andere algemene voorwaarden van de Partijen zijn niet van toepassing.

Artikel 13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

13.1. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Partijen komen overeen dat eventuele vorderingen en geschillen over het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst en de bijlagen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Gedaan te [PLAATS] op [DATUM] in zoveel exemplaren als er Partijen zijn

De Opdrachtnemer,

[NAAM EN RECHTSVORM]

De Opdrachtgever,

[NAAM EN RECHTSVORM]

___________________________________________

___________________________________________

DEELOVEREENKOMST BIJ DE RAAMOVEREENKOMST VAN [DD/MM/YYYY]

TUSSEN

De [NAAM EN RECHTSVORM], met maatschappelijke zetel te [PLAATS], ondernemingsnummer [NUMMER], ingeschreven in het rechtspersonenregister te [PLAATS],

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM] in de hoedanigheid van [FUNCTIE],

hierna “de Opdrachtgever” te noemen, enerzijds;

EN

De [NAAM EN RECHTSVORM], met maatschappelijke zetel te [PLAATS], ondernemingsnummer [NUMMER], ingeschreven in het rechtspersonenregister te [PLAATS],

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM] in de hoedanigheid van [FUNCTIE],

hierna “de Opdrachtnemer” te noemen, anderzijds;

Hierna eveneens apart, “de Partij” en gezamenlijk, “de Partijen” te noemen.

OVERWEGENDE DAT

De Partijen een Raamovereenkomst Dienstverlening hebben gesloten;

De Partijen zijn overeengekomen de gedetailleerde omschrijving van de Opdracht en de specifieke modaliteiten van de dienstverlening vast te leggen in een afzonderlijke Deelovereenkomst.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT

Artikel 1. Opdracht

De Opdrachtnemer verleent de diensten/voert de activiteiten uit (hierna de “Diensten”/de “Activiteiten”) die vereist zijn om een lesopdracht van XX/YY [uren/prestatienoemer] in het vak XXXXX uit te oefenen, die de taken omvat die vermeld zijn in artikel 2 van de Raamovereenkomst.

Artikel 2. Contactpersoon en vertegenwoordiger

De Opdrachtgever wijst als zijn contactpersoon en vertegenwoordiger voor wat de uitvoering van de Opdracht betreft de volgende persoon aan: [NAAM en FUNCTIE ].

De Opdrachtnemer wijst als zijn contactpersoon en vertegenwoordiger voor wat de uitvoering van de Opdracht betreft de volgende persoon aan: [NAAM en FUNCTIE].

Die contactpersonen zijn verantwoordelijk voor de opvolging en de coördinatie van de Opdracht zoals geregeld door deze Deelovereenkomst.

De communicatie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer over de uitvoering van de Overeenkomst wordt in principe uitsluitend tussen de contactpersonen gevoerd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Opdrachtgever om richtlijnen en instructies aan het personeel van de Opdrachtnemer te geven zoals omschreven in de bijlage bij de Deelovereenkomst. Daarover zal echter voorafgaandelijk overleg worden gevoerd tussen de contactpersonen.

Artikel 3. Duurtijd van de Opdracht

3.1. De Deelovereenkomst wordt van kracht op [DATUM] en wordt gesloten voor een periode van [AANVULLEN] OF loopt af op [DATUM].

De Partijen bepalen één maand voor de vervaldag in gemeenschappelijk overleg of hun samenwerking wordt verlengd. Bij verlenging wordt een nieuwe Deelovereenkomst opgemaakt. Als er geen akkoord is op dat vlak, eindigt de Deelovereenkomst op de overeengekomen vervaldag.

3.2. Elk van de Partijen kan een einde aan de Deelovereenkomst stellen door middel van een opzegging via een per post aangetekende brief. Daarbij wordt een opzeggingstermijn van één maand in acht genomen. De aangetekende brief wordt op straffe van nietigheid verstuurd uiterlijk zeven kalenderdagen voor het verstrijken van de maand. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van verzending.

Als de opdracht een vacature betreft van een afwezige titularis en deze titularis komt terug vroegtijdig uit zijn afwezigheid, gaan de Partijen in overleg over de verdere uitvoering van de Deelovereenkomst. Als de Partijen besluiten de Deelovereenkomst omwille van de terugkomst van de titularis vroegtijdig te beëindigen, bepalen ze in overleg of er een opzeggingstermijn en vergoeding zal worden gehanteerd.

Elke Partij heeft bovendien het recht om de Deelovereenkomst, op gelijk welk ogenblik met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder een opzeggingstermijn na te leven. In dat geval betaalt ze aan de andere Partij een bedrag dat gelijk is aan een maand vergoeding, die wordt berekend op basis van de gemiddelde vergoeding die de Opdrachtgever ter uitvoering van deze Overeenkomst voor één maand heeft betaald of zou hebben moeten betalen.

Elke Partij heeft bovendien het recht de Deelovereenkomst te beëindigen zonder opzegging noch vergoeding, als een ernstige tekortkoming van de andere Partij de verdere professionele samenwerking tussen Partijen definitief onmogelijk maakt en als uitzonderlijke omstandigheden de verdere uitvoering van de Overeenkomst definitief onmogelijk maken.

Onder meer de volgende feiten worden als een ernstige tekortkoming beschouwd:

* een inbreuk op het artikel 6 van de Raamovereenkomst;

* een inbreuk op het artikel 9 van de Raamovereenkomst;

* een schending van de contractuele verplichtingen, als die niet wordt hersteld binnen tien kalenderdagen na officiële kennisgeving.

Die opsomming is niet limitatief.

De beëindiging zonder opzegging noch vergoeding wordt aan de andere Partij betekend via een per post aangetekende brief binnen tien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop de Partij die de beëindiging inroept, kennis heeft van de feiten die aan de grondslag liggen van de beëindiging.

Artikel 4. Prestatie-uren

De Opdrachtnemer is beschikbaar voor de uitvoering van de Diensten en Activiteiten die nodig zijn voor de Opdracht gedurende de tijd nodig om te voldoen aan de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien. Partijen komen overeen dat de prestaties die de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever zal leveren, ongeveer [AANTAL] uren per week zullen belopen.

De prestaties vinden plaats op [DAG van de week].

Artikel 5. Plaats van uitvoering

Partijen bepalen in overleg en naargelang van de behoeften van de Opdracht de plaats waar de Diensten gebruikelijk worden gepresteerd. Bij deze Opdracht zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd te [NAAM, INSTELLINGSNUMMER en ADRES SCHOOL].

De Opdrachtnemer kan gebruik maken van de infrastructuur en documentatie van de Opdrachtgever om de Diensten te leveren en de Activiteiten te organiseren.

De Opdrachtnemer heeft recht op aanvangsbegeleiding, coaching en ondersteuning door de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om alle instructies over veiligheid en gezondheid die gelden binnen de gebouwen waar personeel van de Opdrachtgever werkzaam is, na te leven. Als de Opdrachtnemer die verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan de Opdrachtgever zelf alle nodige maatregelen treffen in naam van de Opdrachtnemer en op zijn kosten.

Artikel 6. Tarief en facturatie

6.1. De forfaitaire prestatievergoeding bedraagt 59,66 euro per lesuur.

6.2. Elke factuur van de Opdrachtnemer wordt opgesteld conform de gemaakte afspraken in artikel 5 van de Raamovereenkomst.

Alle toevoegingen of aanpassingen aan deze Deelovereenkomst zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig ondertekend door beide Partijen.

Gedaan te [PLAATS] op [dd/mm/yyyy] in zoveel exemplaren als er Partijen zijn.

De Opdrachtnemer, Voor [naam en rechtsvorm]

De Opdrachtgever,

Voor [naam en rechtsvorm]

___________________________________________

___________________________________________

BIJLAGE AAN DE DEELOVEREENKOMST VAN [DD/MM/YYYY]

TUSSEN

De [NAAM EN RECHTSVORM], met maatschappelijke zetel te [PLAATS], ondernemingsnummer [NUMMER], ingeschreven in het rechtspersonenregister te [PLAATS],

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM] in de hoedanigheid van [FUNCTIE],

hierna “de Opdrachtgever” te noemen, enerzijds;

EN

De [NAAM EN RECHTSVORM], met maatschappelijke zetel te [PLAATS], ondernemingsnummer [NUMMER], ingeschreven in het rechtspersonenregister te [PLAATS],

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM] in de hoedanigheid van [FUNCTIE], hierna “de Opdrachtnemer” te noemen, anderzijds;

Hierna eveneens apart, “de Partij” en gezamenlijk, “de Partijen” te noemen.

OVERWEGENDE DAT

De Partijen een Raamovereenkomst Dienstverlening hebben gesloten;

De Partijen de gedetailleerde omschrijving van de opdracht en de specifieke modaliteiten van de dienstverlening hebben vastgelegd in een afzonderlijke Deelovereenkomst;

Artikel 31, § 1, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers verbiedt in dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt;

Artikel 31, § 1, alinea 3, van deze wet bepaalt dat de instructies die de derde geeft aan de werknemers van de werkgever ter uitvoering van een geschreven overeenkomst tussen de derde en de werkgever, niet gelden als de uitoefening van enig gedeelte van het werkgeversgezag door de derde, op voorwaarde dat:

* in deze geschreven overeenkomst uitdrukkelijk en gedetailleerd is bepaald welke instructies precies door de derde kunnen worden gegeven aan de werknemers van de werkgever;

* dit instructierecht van de derde het werkgeversgezag van de werkgever op geen enkele wijze uitholt;

* de feitelijke uitvoering van deze overeenkomst tussen de derde en de werkgever volledig overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen van de voormelde geschreven overeenkomst;

De Partijen in deze Bijlage de instructies wensen op te lijsten die door de Opdrachtgever kunnen worden gegeven aan de werknemers van de Opdrachtnemer

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT

Artikel 1. Toegelaten instructies

1.1. De Opdrachtgever kan aan de werknemers van de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder meer instructies geven over: [AAN TE PASSEN IFV DE CONCRETE LESOPDRACHT]:

* de naleving van de planning van de uit te voeren opdracht;

* het regelen van de toegang tot de locaties en/of de faciliteiten van de Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de Opdracht (bijvoorbeeld badges, registratiesysteem);

* het respecteren van de omstandigheden, de procedures en de handelswijzen van de Opdrachtgever waarmee rekening moet gehouden worden voor het vervullen van de Opdracht (bijvoorbeeld bestaande veiligheidsvoorschriften, procedures in functie van het welzijn op het werk, vertrouwelijkheidsvereisten, principes van het pedagogisch project, afspraken betreffende deelname aan overleg en vergaderingen, ...);

* tussentijdse wijzigingen waarmee rekening gehouden moet worden bij de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld aanpassing van planning, aanpassing uitvoeringsmodaliteiten).

1.2. De Partijen komen overeen dat de bovenstaande instructies geenszins het werkgeversgezag van de Opdrachtnemer uithollen.

Artikel 2. Verboden instructies

De volgende elementen komen in elk geval toe aan de Opdrachtnemer als werkgever ten aanzien van zijn werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, en kunnen in geen geval deel uitmaken van het instructierecht van de Opdrachtgever, vermeld in artikel 1:

* aanwervingsbeleid (processen, interviews, selectie- en aanwervingscriteria);

* beleid met betrekking tot loons- en arbeidsvoorwaarden;

* beleid inzake training, vorming en opleiding, uitgezonderd het beleid dat noodzakelijk is voor het vervullen van de opdracht en dat specifiek is aan de Opdrachtgever;

* controle van de arbeidstijd en het bepalen van eventuele overuren, rustpauzes of inhaalrustdagen;

* toelating en rechtvaardiging van afwezigheden (ziekte, klein verlet, vakantie ...);

* beleid inzake disciplinaire sancties en ontslag;

* evaluatie- en functioneringsgesprekken;

* functiebepalingen.

Artikel 3. Kennisgeving aan de ondernemingsraad van de Opdrachtgever

3.1. Met toepassing van artikel 31, § 1, laatste alinea, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers brengt de Opdrachtgever onverwijld zijn ondernemingsraad op de hoogte van het bestaan van de Overeenkomst.

3.2. De Opdrachtgever bezorgt aan de leden van zijn ondernemingsraad die daarom verzoeken een afschrift van deze Bijlage waarin de instructies zijn bepaald die door de Opdrachtgever aan de werknemers van de Opdrachtnemer kunnen worden gegeven.

Gedaan te [PLAATS] op [dd/mm/yyyy] in zoveel exemplaren als er Partijen zijn.

De Opdrachtnemer,

Voor [naam en rechtsvorm]

De Opdrachtgever,

Voor [naam en rechtsvorm]