Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

  • goedkeuringsdatum
    12 FEBRUARI 2021
  • publicatiedatum
    B.S.26/05/2021
  • datum laatste wijziging
    26/05/2021

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepaling

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Eindtermen tweede en derde graad en specifieke eindtermen derde graad

Art. 2.

Dit decreet bevat de onderwijsdoelen voor de tweede graad en, met uitzondering van het derde leerjaar, voor de derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs, voor zover het eindtermen tweede en derde graad en specifieke eindtermen derde graad betreft.

De eindtermen zijn geformuleerd in functie van de zestien sleutelcompetenties die zijn bepaald in artikel 139, §2, van de Codex Secundair Onderwijs. De specifieke eindtermen zijn ontwikkeld uit de kenmerkende onderdelen van een bepaald wetenschapsdomein.

De kennis, dimensies en indien van toepassing de context en tekstkenmerken die in de bijlagen zijn opgenomen, maken telkens integraal deel uit van de eindterm of de specifieke eindterm waarbij ze zijn vermeld, met dien verstande dat de affectieve dimensie en de psychomotorische dimensie indicatief zijn.

Art. 3.

De onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad zijn:

1° eindtermen;

2° attitudinale eindtermen;

3° specifieke eindtermen;

4° attitudinale specifieke eindtermen.

Bij de implementatie van de onderwijsdoelen in kwestie worden de volgende bepalingen nageleefd:

1° onderwijsdoelen zijn te bereiken op populatieniveau;

2° tenzij het expliciet anders is vermeld, wordt een onderwijsdoel door de leerling zelfstandig gerealiseerd;

3° in afwijking van punt 1° zijn attitudinale (specifieke) eindtermen minimumdoelen die omschrijven welke houdingen wenselijk worden geacht voor een bepaalde leerlingenpopulatie. Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de attitudinale (specifieke) eindtermen bij de leerlingenpopulatie na te streven. Attitudinale (specifieke) eindtermen zijn aangeduid met het symbool ‘°’.

Art. 4.

De eindtermen voor het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad doorstroomfinaliteit zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit decreet is gevoegd.

De eindtermen voor het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad dubbele finaliteit zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit decreet is gevoegd.

De eindtermen voor het eerste en het tweede leerjaar van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit zijn opgenomen in bijlage 3, die bij dit decreet is gevoegd.

De eindtermen voor het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad doorstroomfinaliteit zijn opgenomen in bijlage 4, die bij dit decreet is gevoegd.

De eindtermen voor het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad dubbele finaliteit zijn opgenomen in bijlage 5, die bij dit decreet is gevoegd.

De eindtermen voor het eerste en het tweede leerjaar van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit zijn opgenomen in bijlage 6, die bij dit decreet is gevoegd.

De specifieke eindtermen voor de derde graad doorstroomfinaliteit en dubbele finaliteit zijn opgenomen in bijlage 7, die bij dit decreet is gevoegd.

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van het decreet van 14 december 2018 betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

Art. 5. t.e.m. 20.

Wijzigingsbepalingen werden niet opgenomen.

HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs

Art. 21. t.e.m. 23.

Wijzigingsbepalingen werden niet opgenomen.

HOOFDSTUK 5. — Inwerkingtreding

Art. 24.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2021 voor wat betreft het eerste en tweede leerjaar van de eerste graad en het eerste leerjaar van de tweede graad.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2022 voor wat betreft het tweede leerjaar van de tweede graad.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de inwerkingtredingsdatum van dit decreet te bepalen voor wat betreft het eerste respectievelijk het tweede leerjaar van de derde graad.

Bijlagen

Bijlage I

Eindtermen voor de tweede graad doorstroomfinaliteit

Bijlage II

Eindtermen voor de tweede graad dubbele finaliteit

Bijlage III

Eindtermen voor de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit

Bijlage IV

Eindtermen voor de derde graad doorstroomfinaliteit

Bijlage V

Eindtermen voor de derde graad dubbele finaliteit

Bijlage VI

Eindtermen voor de derde graad arbeidsmarktfinaliteit

Bijlage VII

Specifieke eindtermen voor de derde graad van het secundair onderwijs