Internetvergoeding

 • Uitbetaling van een internetvergoeding aan personeelsleden die digitale communicatiemiddelen nodig hebben om hun taken uit te voeren, conform de fiscale circulaire. De werkgever meldt de personeelsleden die niet aan de voorwaarden voldoen.

1. Inleiding

De cao onderwijs voor de jaren 2021-2024 voert vanaf 01-09-2021 een internetvergoeding in voor de personeelsleden van het onderwijs die voor de uitoefening van hun taken digitale communicatiemiddelen nodig hebben.

Personeelsleden die voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in Circulaire 2021/C/20 en rechten genereren op een betaling zullen een fiscaal vrijgestelde internetvergoeding ontvangen. De werkgever dient de personeelsleden te melden die niet aan de voorwaarden voldoen en dus geen recht hebben op deze vergoeding.

2. Voor welke personeelsleden geldt deze omzendbrief?

 • de personeelsleden bedoeld bij het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, met inbegrip van de vastbenoemde personeelsleden van de kinderdagverblijven van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de personeelsleden bedoeld bij het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
 • de personeelsleden bedoeld bij hoofdstuk III van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs;
 • de personeelsleden bedoeld bij het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken;
 • alle contractuelen betaald door het Ministerie van Onderwijs en Vorming, met uitzondering van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;
 • de personeelsleden bedoeld bij het decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie van 7 juli 2017;
 • de gesubsidieerde contractuelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

3. Wat is de internetvergoeding?

De internetvergoeding is een “terugbetaling van eigen kosten van de werkgever” Deze vergoeding wordt vrijgesteld van sociale- en fiscale inhoudingen onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de FOD Financiën en onderschreven door de RSZ.

Op het ogenblik van afsluiten van de cao bedraagt deze vergoeding 20,00 euro per maand. Deze vergoeding wordt niet geïndexeerd.

3.1. Wie heeft er recht op de internetvergoeding?

De werkgever is verantwoordelijk op het toezicht of personeelsleden in aanmerking komen voor deze vrijgestelde vergoeding. Alle personeelsleden van een onderwijsinstelling die voldoen aan de voorwaarde van de circulaire en waarvan het bestuur verwacht dat zij op regelmatige basis digitaal verbonden zijn met de instelling om hun opdracht degelijk uit te voeren, hebben recht op een internetvergoeding

De internetvergoeding wordt per personeelslid toegekend. Personeelsleden die in meerdere instellingen zijn tewerkgesteld, ontvangen één internetvergoeding.

De internetvergoeding wordt toegekend voor de kalendermaanden waarin personeelsleden rechten genereren op een betaling en dit ongeacht de omvang en de looptijd van de opdracht tijdens een kalendermaand.

Het bedrag van de ontvangen forfaitaire internetvergoeding wordt op de fiscale fiche onder de rubriek “Eigen kosten van de werkgever” aangegeven. Het bedrag is vrijgesteld.

De verkrijgers van de terugbetaling van eigen kosten van de werkgever zijn verplicht, in geval zij hun werkelijke beroepskosten bewijzen in hun aangifte in de inkomstenbelasting, deze forfaitaire vergoeding in mindering te brengen van hun bewezen beroepskosten en dit in de mate dat deze vergoedingen op hun bewezen beroepskosten betrekking hebben.

3.2. Wie heeft er geen recht op de internetvergoeding?

De volgende twee groepen ontvangen automatisch geen internetvergoeding:

 • Personeelsleden die in dezelfde periode reeds het Voordeel alle aard (VAA) Vast Internet ontvangen
 • Personeelsleden waarbij reeds in de kosten van de privé-internetaansluiting wordt tussengekomen.

Personeelsleden die niet in aanmerking komen, moeten gemeld worden. Zie “5. Hoe melden van personeelsleden die geen recht hebben op de internetvergoeding”.

Daarnaast zullen ook personeelsleden die geen rechten genereren op een uitbetaling van het salaris, of die gemeld werden door de werkgever omdat ze niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden, geen internetvergoeding ontvangen.

4. Waar is de internetvergoeding terug te vinden?

 • Salarisbrief: De internetvergoeding wordt maandelijks uitbetaald samen met het salaris.

 • Individuele rekening. 

 • Fiscale fiche: Op de fiscale fiche 281.10 wordt het totaal van de toegekende vergoeding als inlichting opgenomen. De internetvergoeding is een vrijgesteld bedrag en zorgt niet voor een hogere belastbare basis. 

5. Hoe melden van personeelsleden die geen recht hebben op de internetvergoeding?

De werkgever laat per e-mail aan de dossierbeheerder van het werkstation weten welke personeelsleden niet voldoen aan de wettelijke bepalingen om een internetvergoeding te ontvangen. Het bestuur brengt het personeelslid hiervan op de hoogte.

De voorwaarden zijn opgenomen in punt 3.1 Wie heeft er recht op de internetvergoeding.

Wanneer personeelsleden op een later ogenblik wel in aanmerking komen om de internetvergoeding te ontvangen, moet de werkgever dit opnieuw per e-mail melden aan de dossierbeheerder van het werkstation.