[17 (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
OPGEHEVEN17 (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

  • goedkeuringsdatum
    6 DECEMBER 2002
  • publicatiedatum
    B.S.06/02/2003
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    17/08/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 03/09/2004 (B.S. 10/12/2004)

(2) B.Vl.R. van 29/04/2005 (B.S. 16/06/2005)

(3) B.Vl.R. van 20/07/2006 (B.S. 10/11/2006)

(4) Decr. van 04/07/2008 (B.S. 01/09/2008)

(5) B.Vl.R. van 05/06/2009 (B.S. 17/08/2009)

(6) B.Vl.R. van 16/07/2010 (B.S. 31/08/2010)

(7) Decr. van 27/05/2011 (B.S. 17/06/2011)

(8) Decr. van 01/07/2011 (B.S. 30/08/2011)

(9) B.Vl.R. van 19/09/2011 (B.S. 25/10/2011)

(10) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 25/08/2015)

(11) B.Vl.R. van 30/08/2016 (B.S. 05/10/2016)

(12) B.Vl.R. van 18/05/2018 (B.S. 27/06/2018)

(13) B.Vl.R. van 01/06/2018 (B.S. 28/09/2018)

(14) B.Vl.R. van 26/04/2019 (B.S. 02/08/2019)

(15) B.Vl.R. van 19/07/2019 (B.S. 28/08/2019)

(16) B.Vl.R. van 16/07/2021 (B.S. 20/09/2021)

(17) B.Vl.R. van 15/07/2022 (B.S. 18/11/2022)

(18) B.Vl.R. van 05/05/2023 (B.S. 04/08/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de uitvoering van leersteun
;

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, inzonderheid op hoofdstuk II-ter;

Gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting, inzonderheid op artikel 91;

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII - Mozaïek, inzonderheid op artikel IV.14;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs, inzonderheid op de artikelen 1, § 1, 2, § 1, 3°, 26, § 5, 27, 28, 31 en 33;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs, inzonderheid op de artikelen 36 tot en met 43;

Gelet op het overleg dat, ingevolge artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, met afgevaardigden van de inrichtende machten heeft plaats gehad op 9 juli 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mei 2002;

Gelet op het verzoek bij de Raad van State om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het voor de organisatie van het schooljaar 2002-2003 noodzakelijk is dat de scholen tijdig geïnformeerd worden om op 1 september 2002 van start te kunnen gaan de scholen tijdig dienen te worden geïnformeerd vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar;

Gelet op het advies 34.111/1 van de Raad van State, gegeven op 1723 september 20023, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de noodzaak om de betrokken scholen vóór de aanvang van het schooljaar 2002-2003 te informeren, opdat zij de noodzakelijke organisatorische en personeelsschikkingen zouden kunnen treffen om met de nieuwe structuur van start te kunnen gaan op 2 september 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Inleiding

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt bedoeld met :

1° assistentniveau : een kwalificatie die betrekkelijk eenvoudig werk omvat, waarbij de beroepsbeoefenaar verantwoordelijk is voor het eigen takenpakket en vooral geautomatiseerde routines en standaardprocedures toepast. De vereiste vaardigheden en kennis zijn functiegonden.

2° opleiding : een geheel van onderwijs- en studieactiviteiten, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, bestaande uit een algemeen vormende en een beroepsgerichte component.

3° S-opleiding : een opleiding die alleen mag worden georganiseerd in scholen die in het schooljaar 2001-2002 reeds over een gelijksoortige afdeling beschikten.

4° sleutelvaardigheden : cognitieve, psychomotorische en affectieve vaardigheden die tot de kern van het beroep behoren, bovendien ruimer inzetbaar zijn dan in het beroep waartoe wordt opgeleid en die bijdragen tot de algemene persoonsvorming.

HOOFDSTUK II. - Structuur

Art. 3.

Het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm drie verstrekt aan de leerlingen een algemene, sociale en een beroepsgerichte vorming, met het oog op hun integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.

Art. 4.

De opleidingsvorm drie omvat drie fasen plus een facultatieve integratiefase :

1° de observatiefase : omvat het eerste [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
jaar9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
] en is beperkt tot één volledig schooljaar;

2° de opleidingsfase : omvat ten minste twee schooljaren;

3° de kwalificatiefase : omvat ten minste twee schooljaren;

4° de facultatieve integratiefase : is bedoeld voor leerling die het getuigschrift van een opleiding hben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
[15B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar in volgende situaties:

a) als een leerling door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald;

b) als een leerling nood blijkt te hebben aan een tweede jaar van de integratiefase op basis van [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
het individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald.

15B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
] 9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]

Bij wijze van uitzondering kan, op gemotiveerd advies van de klassenraad, een leerling die nog geen getuigschrift van [5B.Vl.R. van 05/06/2009
B.S. 17/08/2009
de opleiding5B.Vl.R. van 05/06/2009
B.S. 17/08/2009
] heeft behaald, toch worden toegelaten tot de integratiefase.

Art. 5.

Op weekbasis worden in de onderscheiden fasen, met uitzondering van de integratiefase, ten minste 32 lesuren en maximaal 36 lesuren besteed aan de algemene en sociale vorming en aan de beroepsgerichte vorming.

De algemene en sociale vorming wordt wekelijks verstrekt gedurende :

1° ten minste 14 lestijden in de observatiefase;

2° ten minste 10 lestijden in de opleidingsfase;

3° ten minste 10 lestijden in de kwalificatiefase.

De beroepsgerichte vorming wordt wekelijks verstrekt gedurende :

1° ten minste 16 lestijden in de observatiefase;

2° ten minste 13 lestijden in de opleidingsfase;

3° ten minste 19 lestijden in de kwalificatiefase.

De school kan de overige lesuren een vrije invulling geven.

Art. 6.

§ 1. De integratiefase in de vorm van alternerende beroepsopleiding bestaat uit 2 dagen vorming op school en 3 dagen werkervaring in een regulier bedrijf. Ze omvat wekelijks ten minste 14 lesuren op school en 24 uren werkervaring in een regulier bedrijf.

Zowel algemene en sociale vorming als beroepsgerichte vorming moet worden georganiseerd. De verhouding tussen deze componenten mag vrij worden vastgelegd, in functie van de individuele behoeften van de leerling.

[12B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
De vorming op school of de werkervaring kan uitzonderlijk gedurende een langere periode zonder onderbreking georganiseerd worden, met een maximum van drie weken, als de klassenraad daarvoor een bijkomende motivering opstelt.12B.Vl.R. van 18/05/2018
B.S. 27/06/2018
]

§ 2. [10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
...10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
]

§ 3. [10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
...10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
]

Art. 7.

§ 1. Leerlingen die de integratiefase volgen worden voor de bepaling van de lesuren- en urenpakketten en de werkingsmiddelen van de school beschouwd als leerlingen die voltijds onderwijs volgen.

§ 2. De kosten voor de opleiding in het kader van de algemene en sociale vorming moeten gedragen worden door de reguliere werkingsmiddelen.

§ 3. Naast de gewone financiering/subsidiëring kunnen voor de opleiding en de begeleiding van de cursisten in functie van de werkervaring en de toekomstige tewerkstelling extra middelen ter beschikking worden gesteld.

Art. 8.

[2B.Vl.R. van 29/04/2005
B.S. 16/06/2005

§ 1. De volgende opleidingen kunnen in opleidingsvorm 3 op assistentniveau worden georganiseerd :

1° plaatslager;

2° auto-hulpmechanicien (S-opleiding);

3° metselaar;

4° vloerder-tegelzetter;

5° schilder-decorateur;

6° loodgieter;

7° hulpdrukker (S-opleiding);

8° zeefdrukker (S-opleiding);

9° boekbinder (S-opleiding);

10° winkelhulp;

11° receptiemedewerker;

12° magazijnmedewerker;

13° werkplaatsschrijnwerker;

14° interieurbouwer;

15° aluminium- en kunststofschrijnwerker;

16° meubelstoffeerder;

17° confectiestikker;

18° tuinbouwarbeider;

19° schoenhersteller (S-opleiding);

20° kappersmedewerker (S-opleiding);

21° hoeklasser (constructielasser);

22° plaatbewerker;

23° logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen;

24° onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak;

25° hulpwever;

26° wasserijoperator (S-opleiding);

27° slagersgast;

28 bakkersgast;

29° grootkeukenmedewerker;

30° onderhoudsassistent.

§ 2. [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
...9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]

2B.Vl.R. van 29/04/2005
B.S. 16/06/2005
]

Art. 9.

De opleiding tot onderhoudsassistent bestaat uit 3 componenten, gekozen uit 5 verschillende opleidingen, die de basis omvatten van hout, bouw, tuinbouw, installatietechnieken en schilderen, aangevuld met specifieke vaardigheden voor het elementair onderhoud binnen en buiten.

Een leerling die de vaardigheden van drie van deze componenten beheerst, behaalt het getuigschrift van onderhoudsassistent. Deze componenten worden op het getuigschrift vermeld.

Art. 10.

De voor iedere opleiding noodzakelijke beroepsgerichte vaardigheden worden bepaald in bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 11.

[9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
...9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]

Art. 12.

§ 1. Gedurende de kwalificatiefase worden stages georganiseerd.

§ 2. Op de werkervaring gedurende de integratiefase, naar gelang van de sector in kwestie, zijn de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 31 augustus 2001 betreffende de organisatie van het schooljaar, niet van toepassing.

Art. 13.

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

§ 1. De klassenraad, bijgestaan door de instelling belast met de begeleiding, beslist over :

- [15B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
de toelating van een leerling tot een jaar van een opleiding;15B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]

- de overgang van een leerling naar een andere opleiding of naar een ander [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
jaar9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
] in de loop van het schooljaar;

- de vrijstelling van een leerling voor één of meer [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
jaren9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
] ;

- [5B.Vl.R. van 05/06/2009
B.S. 17/08/2009
de toelating tot het volgen van de alternerende beroepsopleiding van een leerling die een getuigschrift van verworven competenties of een attest van verworven bekwaamheden heeft behaald;5B.Vl.R. van 05/06/2009
B.S. 17/08/2009
]

- de duur van de observatiefase, in functie van de leerling. Zij kan bij gemotiveerde beslissing afwijken van het bij artikel 4, 1° van onderhavig besluit bepaalde;

- de duur van de opleidingsfase en de kwalificatiefase;

- [17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

De beslissingen van de klassenraad moeten gemotiveerd zijn.

§ 2. Het verlenen van vrijstelling(en) voor een of meer [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
jaren9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
] mag niet tot gevolg hebben dat de leerling vóór de leeftijd van 18 jaar zijn opleiding in opleidingsvorm drie beëindigt.

§ 3. De vermindering van de studieduur mag niet voor gevolg hebben dat de opleiding na het eerste [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
jaar9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
] van het secundair onderwijs minder dan vier schooljaren bedraagt. Voor de berekening van deze vier schooljaren wordt de duur van eventuele vrijstellingen volledig in aanmerking genomen.

§ 4. Leerlingen in de kwalificatiefase moeten ten minste twee schooljaren in dezelfde opleiding [10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
hebben gevolgd, tenzij de klassenraad beslist heeft voor een individuele leerling dat de kwalificatiefase wordt ingekort tot één schooljaar10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
] .

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] [17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Art. 13/1.

De volgende leerlingen worden, onverminderd de bepalingen van artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, als regelmatige leerlingen tot een structuuronderdeel van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs toegelaten: de leerlingen die overstappen van een buitenlands onderwijssysteem of van het onderwijs dat is erkend door de Franse of Duitstalige Gemeenschap van België, op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad en na advies van de klassenraad van het onthaaljaar als het een overstap betreft via het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers. Elke beslissing die afwijkt van het advies van de klassenraad van het onthaaljaar, wordt afdoende gemotiveerd.

De klassenraad bestaat, voor wat het onderwijzend personeel betreft, uit alle leden van het structuuronderdeel waarvoor de leerling opteert. In het geval het een overstap betreft via het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, moet in de klassenraad raadgevend de persoon worden opgenomen die, op basis van daartoe specifiek toegekende uren-leraar, belast is met de ondersteuning, opvolging en begeleiding van gewezen anderstalige nieuwkomers in de scholengemeenschap waarbinnen de betrokken leerling het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers heeft gevolgd.

De beslissing door de klassenraad wordt uiterlijk vijfendertig kalenderdagen na de aanvang van de regelmatige lesbijwoning genomen.

17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] [17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

Art. 13/2.

Leerlingenevaluatie heeft als doel om, rekening houdend met het pedagogisch project van de school, na te gaan of de regelmatige leerling in voldoende mate de ontwikkelingsdoelen heeft nagestreefd en in voldoende mate de doelen die zijn vastgelegd in het toepasbare opleidingsprofiel of het standaardtraject, al naargelang het geval, heeft bereikt.

In elke fase, uitgezonderd de observatiefase, worden in aansluiting op de evaluatiebeslissingen studiebewijzen toegekend die van rechtswege geldend zijn aan de regelmatige leerlingen. Een studiebewijs impliceert dat de houder geacht wordt het overeenkomstige studietraject volledig heeft doorlopen en, naargelang van het studiebewijs in kwestie, in voldoende mate de ontwikkelingsdoelen heeft nagestreefd en in voldoende mate de doelen die zijn vastgelegd in het toepasbare opleidingsprofiel of het standaardtraject, al naargelang het geval, heeft bereikt. Dit is ongeacht het tijdstip van aansluiting bij dat traject en ongeacht de duur en structuur van dat traject.

De toekenning van studiebewijzen kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook niet bij verzuim door de betrokken personen van hun financiële verplichtingen.

17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

HOOFDSTUK III. - Studiesanctionering

Art. 14.

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

[10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
§ 1. [16B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
[18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
...18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

Aan alle leerlingen wordt op het einde van de opleidingsfase een bewijs van competenties toegekend. Op dat bewijs staan de competenties opgesomd die in de opleidingsfase al verworven zijn.

16B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] 10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
]

[10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
§ 1/1.10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
] [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
De klassenraad beslist over de studiesanctionering van de [10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
leerling op het einde van de kwalificatiefase,10B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 25/08/2015
] [17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] . De klassenraad beslist omtrent :9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]

- het toekennen van het getuigschrift van de opleiding;

- of het toekennen van een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding, dat leidt tot reële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De verworven vaardigheden worden afgeleid uit het opleidingsprofiel;

[1B.Vl.R. van 03/09/2004
B.S. 10/12/2004
- [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
...9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
] 1B.Vl.R. van 03/09/2004
B.S. 10/12/2004
]

[6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010
- of het toekennen van een attest van verworven bekwaamheden, voor de leerlingen die niet in aanmerking komen voor de bovenstaande getuigschriften. De verworven bekwaamheden worden afgeleid uit het opleidingsprofiel;6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

[9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
- of het toekennen van het attest beroepsonderwijs, voor de leerlingen die niet in aanmerking komen voor de bovenstaande getuigschriften of het bovenstaande attest.9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]

§ 2. [9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
...9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]

§ 3. Aan de leerling die de integratiefase met vrucht heeft doorlopen, wordt een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding uitgereikt door het begeleidingsteam.

§ 4. Een leerling die de integratiefase niet met vrucht heeft doorlopen of de opleiding vroegtijdig beëindigt, heeft recht op een attest.

§ 5. [17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
Aan een leerling die geen getuigschrift van de opleiding behaalde op het einde van de kwalificatiefase en uitzonderlijk op advies van de klassenraad toch werd toegelaten tot de integratiefase, kan, naargelang het geval, het getuigschrift van de opleiding, het getuigschrift van verworven competenties, het attest van verworven bekwaamheden of het attest beroepsonderwijs uitgereikt worden.17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

[11B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016

§ 6. [14B.Vl.R. van 26/04/2019
B.S. 02/08/2019
Een leerling die in de kwalificatiefase of in de integratiefase een getuigschrift heeft behaald, kan niet meer opnieuw ingeschreven worden in de kwalificatiefase of de integratiefase van dezelfde opleiding.

Voor een leerling die in de kwalificatiefase of in de integratiefase een getuigschrift heeft behaald, kan de klassenraad beslissen om deze opnieuw in te schrijven in de kwalificatiefase of de integratiefase van een andere opleiding.

Deze leerling ontvangt dan op het einde van de kwalificatiefase van de klassenraad, naargelang het geval, ofwel het getuigschrift van de opleiding ofwel het getuigschrift van verworven competenties ofwel het attest van verworven bekwaamheden ofwel het attest beroepsonderwijs. [17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Deze leerling ontvangt dan op het einde van de integratiefase ofwel het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding ofwel het attest van alternerende beroepsopleiding. Daarnaast ontvangt deze leerling ook nog ofwel het getuigschrift van de opleiding ofwel het getuigschrift van verworven competenties ofwel het attest van verworven bekwaamheden ofwel het attest beroepsonderwijs. [17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

14B.Vl.R. van 26/04/2019
B.S. 02/08/2019
]

11B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
] [17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022

§7. De studiebewijzen vermeld in paragrafen 1 tot en met 6 kunnen na evaluatie door de klassenraad worden toegekend aan de regelmatige leerlingen die in de loop van of op het einde van het schooljaar de desbetreffende fase beëindigen.

17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 15.

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
Het toekennen van het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding geurt op grond van evaluatie door de klassenraad, in overleg met het werkervaringsbedrijf.] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 16.

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 17.

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 18.

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
Gedurende de integratiefase wordt de leerling begeleid door een begeleidingsteam.

Het begeleidingsteam bestaat uit vaste leden en toegevoegde leden. De vaste leden behoren tot de onderwijsinstelling en zijn tevens lid van de klassenraad. De toegevoegde leden zijn externen van de bedrijfswereld, van sociale organisaties of andere deskundigen die de leerling zinvol kunnen begeleiden.

De directeur van de school of zijn afgevaardigde heeft de leiding over het begeleidingsteam.

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 19.

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[11B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
De getuigschriften, de attesten en de processen-verbaal worden ondertekend door de directeur en minstens drie leden van de klassenraad. Uitzondering hierop is het attest van alternerende beroepsopleiding dat enkel ondertekend wordt door de directeur.11B.Vl.R. van 30/08/2016
B.S. 05/10/2016
] [15B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
De processen-verbaal worden gedurende vijftig jaar bewaard.15B.Vl.R. van 19/07/2019
B.S. 28/08/2019
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 20.

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[16B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
De studiebewijzen worden opgesteld volgens de modellen, opgenomen in bijlage 2 tot en met 9, die bij dit besluit zijn gevoegd.16B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

[4Decr. van 04/07/2008
B.S. 01/09/2008
HOOFDSTUK IIIbis. - Experimenteel modulair onderwijs4Decr. van 04/07/2008
B.S. 01/09/2008
]

[4Decr. van 04/07/2008
B.S. 01/09/2008

Art. 20bis. t.e.m. 20decies

[7Decr. van 27/05/2011
B.S. 17/06/2011
...7Decr. van 27/05/2011
B.S. 17/06/2011
]

4Decr. van 04/07/2008
B.S. 01/09/2008
]

[6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010
HOOFDSTUK IIIter. - [8Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
...8Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
] 6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

[6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010

Art. 20undecies t.e.m. 20septies decies

[8Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
...8Decr. van 01/07/2011
B.S. 30/08/2011
]

6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010
]

HOOFDSTUK IV. - Wijzigingsbepalingen

Art. 21.

De artikelen 36 tot en met 43 van het koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon secundair onderwijs, worden opgeheven.

Art. 22.

In artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit nr. 439 van 11 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van het buitengewoon onderwijs wordt het tweede streepje vervangen door wat volgt : ...

Art. 23.

In artikel 2, § 1, 3°, van hetzelfde besluit wordt b) vervangen door wat volgt : ...

Art. 24.

In artikel 26, § 5, 27, 28 en 31 van hetzelfde besluit wordt het woord "afdeling" telkens vervangen door de woorden "afdeling of opleiding" en wordt het woord "afdelingen" telkens vervangen door de woorden "afdelingen of opleidingen".

Art. 25.

Aan artikel 27 van hetzelfde besluit wordt een § 4 toegevoegd, die luidt als volgt : ...

Art. 26.

In artikelen 33, § 3 en 35 van hetzelfde besluit wordt het woord "afdeling" telkens vervangen door het woord "opleiding" en wordt het woord "afdelingen" telkens vervangen door het woord "opleidingen".

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 27.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002.

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
Artikel 13 tot en met 20 en bijlage 2 tot en met 6, naargelang van het geval, houden op uitwerking te hebben ingevolge de modernisering van het secundair onderwijs op de volgende data:

1° 14 juni 2022: in de observatiefase en het eerste leerjaar van de opleidingsfase;

2° 31 augustus 2022: in het tweede leerjaar van de opleidingsfase;

3° 31 augustus 2023: in het eerste leerjaar van de kwalificatiefase;

4° 31 augustus 2024: in het tweede leerjaar van de kwalificatiefase;

5° 31 augustus 2025: in de integratiefase.

17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Art. 28.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage nr. 1

[2B.Vl.R. van 29/04/2005
B.S. 16/06/2005

OPLEIDINGSPROFIELEN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS OPLEIDINGSVORM 3

OPLEIDINGSPROFIEL PLAATSLAGER

DOEL : Herstellingen aan het koetswerk van voertuigen uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Metaalbewerking

- handmatig verschillende materialen bewerken

- machines eigen aan carrosserie bedienen

- werkmethoden en technieken bij montage en demontage toepassen

- aangepast gereedschap gebruiken

- gereedschappen en machines onderhouden

Lassen

- de meest voorkomende las- en soldeerprocédés toepassen

- plaatmateriaal door middel van gassmeltlassen, MIG/MAG lassen en hardsolderen verbinden

Auto-elektriciteit (12 V)

- elektrisch testgereedschap hanteren

Plaatslagen

- schade aan koetswerk herstellen

- carrosserieplaten uit staal, kunststof en aluminium bewerken

Voorbewerken

- plamuren

- schuren

- grondlagen aanbrengen

- koetswerk onderhouden

Demontage en montage

- grote gehelen of componenten van een voertuig verwijderen en terugplaatsen

- schriftelijke instructies van de constructeur opvolgen

- werkmethode om mechanische en elektrische onderdelen te verwijderen en te monteren toepassen

- accessoires verwijderen en monteren

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL AUTO-HULPMECHANICIEN

DOEL : Kleine onderhoudswerken en herstellingswerken aan voertuigen uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Metaalbewerking

- handmatig verschillende materialen bewerken

- machines eigen aan auto-onderhoud bedienen

- werkmethoden en technieken bij montage en demontage toepassen

- aangepast gereedschap gebruiken

- gereedschappen en machines bedienen

Auto-elektriciteit (12 V)

- elektrisch testgereedschap hanteren

Onderhoud en bandenmontage

- een kleine onderhoudsbeurt volgens het onderhoudsschema van de constructeur uitvoeren

- tekorten na visuele controle rapporteren

- eenvoudige mechanische en elektrische onderdelen vervangen

- banden vervangen en herstellen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL METSELAAR

DOEL : Metselwerken uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Een administratie bijhouden

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Materialen en grondstoffen herkennen

Toestellen en machines gebruiken

Onderhoudsvoorschriften naleven

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan

Metselwerk

- gebruiksmortel aanmaken

- eenvoudig metselwerk uitvoeren

- half- en éénsteense muren metselen

Betonconstructie

- kleine elementen in beton vervaardigen en plaatsen

- bekisten

- betonstaalvlechten

- betonneren

- ontkisten

Opgaand metselwerk

- profielen plaatsen

- volle muren metselen

- spouwmuren metselen

- waterkerende lagen plaatsen

- raam- en deuropeningen uitvoeren

- schoorwerk en stempels plaatsen

Grond- en funderingswerk

- grondwerkzaamheden uitvoeren

- funderingswerken uitvoeren

- volle funderingsmuren metselen

- vertinlagen aanbrengen

Huishoudelijk ondergronds rioleringsstelsel

- riolerings- en draineringsbuizen plaatsen

- geprefabriceerde toestellen en putten plaatsen

- controlekamers met en zonder reukafsluiter metselen

- toestellen aansluiten

Gevelwerk

- werkstellingen monteren en demonteren

- in verschillende verbanden metselen

- sierverbanden metselen

- reliëfmetselwerk uitvoeren

- overspanningen metselen

- spouwmuren uitvoeren

- muren voegen

- thermische isolatie in spouwmuren aanbrengen

Facultatief

Bestratingswerk

- een onderlaag en bestratingsbed leggen

- eenvoudige vlakke wegbedekking in klinkers, tegels en boordstenen leggen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL VLOERDER-TEGELZETTER

DOEL : Vloer- en tegelwerk uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Werkzaamheden voorbereiden

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Toestellen en machines gebruiken

Onderhoudsvoorschriften naleven

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Ruwbouw afwerking

- basistechnieken van pleisterwerk uitvoeren

- basistechnieken van dekvloerleggen toepassen

- basistechnieken van vloeren en tegelzetten uitvoeren

Vloertegel

- met mortel of met hechtingsmiddel vloertegels op een verse dekvloer plaatsen

- vloertegels op een verharde dekvloer plaatsen

- vloer voegen en afwerken

- onderhoudswerk uitvoeren en materiaal in de oorspronkelijke staat brengen of aanpassen

Wandtegel

- oneffenheden verwijderen

- gladde oppervlakken ruw maken

- voorbehandeling toepassen

- egalisatielaag en/of uitvlaklaag aanbrengen

- mortel of lijm aanmaken

- hechtingslaag aanbrengen

- wandtegels plaatsen

- hulpmiddelen zoals rei of voegkoord gebruiken

- tegels met randafwerking plaatsen

- tegels uitkippen, snijden, zagen

- toezichtkaders plaatsen

- de wanden voegen en afwerken

- onderhoudswerk uitvoeren en materiaal in de oorspronkelijke staat brengen of aanpassen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL SCHILDER-DECORATEUR

DOEL : Schilderwerk en behangwerk uitvoeren en vloerbekleding plaatsen.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Werkzaamheden voorbereiden

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Onderhoudsvoorschriften naleven

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Schilderen

- ondergronden voorbehandelen

- verf gebruiksklaar maken

- muren en plafonds schilderen

- houten en houtachtige, kunststoffen en metalen ondergronden schilderen

Manueel dekkend schilderwerk

- verf aanmaken en met borstel of rol aanbrengen

- geschilderde oppervlakken afwerken

Manueel niet-dekkend schilderwerk

- vernis en transparante afwerkingsproducten aanmaken en met borstel of rol aanbrengen

- behandelde oppervlakken afwerken

Decoratief schilderwerk

- structuurschilderwerk uitvoeren

- tamponneerwerk uitvoeren

Pistoolschilderwerk interieur

- verf en transparante afwerkingsproducten aanmaken en met pistool aanbrengen

- geschilderde oppervlakken afwerken

Soepele vloerbekleding

- egaliseren

- soepele vloertegels los leggen of lijmen

- soepele vloerbekleding plaatsen

- onderhoudswerk uitvoeren

Behangwerk

- behangwerk voorbereiden

- grondpapier aanbrengen

- bekledingsmateriaal met patronen aanbrengen

- afwerkingsfriezen aanbrengen

Plaatsing van raambekleding

- ophangsystemen plaatsen

- haken steken en plooien maken

- gordijnen ophangen

- accessoires bevestigen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL LOODGIETER

DOEL : Sanitaire installaties, verwarmingselementen en leidingen plaatsen.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Werkzaamheden voorbereiden

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Onderhoudsvoorschriften naleven

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Buizen uit verschillende materialen bewerken

Buizen voor gasleidingen, water- en afvoerleidingen buigen

Buizen verbinden door middel van

- lassen

- zacht solderen en hard solderen

- klemmen

- persen

- schroefdraad

Leidingen voor aan- en afvoerwater installeren

Sanitaire toestellen installeren

- kraanwerk plaatsen en aansluiten

- spoelinrichtingen plaatsen

Gasverwarmingselementen plaatsen en aansluiten

Rookgaskanalen plaatsen

Leidingen schilderen

Leidingen isoleren

Zink en lood knippen, plooien en solderen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL HULPDRUKKER

DOEL : De vereiste technieken en handelingen uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen.

Aangepast gereedschap gebruiken.

Machines afstellen en bedienen

Gereedschappen en machines onderhouden

Storingen melden

Voorschriften inzake kwaliteit, veiligheid, welzijn en milieu naleven, vooral

- afval sorteren en opslaan

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

- veiligheidsfiches opvolgen

Drukvoorbereiding

- kopij voorbereiden

- tekstverwerkingsprogramma gebruiken

- reproductiecamera bedienen

- ontwikkelapparaat bedienen

- film beoordelen

- zwarting visueel beoordelen

- retoucheren

- manuele montage maken

- papiermontage maken

- micromontage maken

Drukken

- een degelpers bedienen

- éénkleurenoffsetpers bedienen

Afwerking

- snijmachine zonder programma-instelling bedienen

- vouwmachine bedienen

- nietmachine bedienen

- bloklijmen

Drukvormvoorbereiding

- indelingsvel (stramien) uittekenen

- filmmontage maken

- offsetplaat belichten en ontwikkelen

- hoogdrukvorm belichten en uitwassen

- een proef maken

- montages archiveren

Kwaliteitscontroletechnieken toepassen

Nabewerking

Eénkleurenoffsetdruk

- de machinedoorvoer instellen

- inktwerk voorbereiden

- vochtwerk voorbereiden

- drukplaat opspannen

- éénkleurenoffsetpers afstellen

- akkoorddruk maken

- een oplage drukken

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL ZEEFDRUKKER

DOEL : De vereiste technieken en handelingen uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Aangepast gereedschap gebruiken

Machines afstellen en bedienen

Gereedschappen en machines onderhouden

Storingen melden

Voorschriften inzake kwaliteit, veiligheid, welzijn en milieu naleven, vooral

- afval sorteren en opslaan

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

- veiligheidsfiches opvolgen

Drukvoorbereiding

- kopij voorbereiden

- tekstverwerkingsprogramma gebruiken

- reproductiecamera bedienen

- ontwikkelapparaat bedienen

- film beoordelen

- zwarting visueel beoordelen

- retoucheren

- manuele montage maken

- papiermontage maken

- micromontage maken

Drukken

- een degelpers bedienen

- een manueel zeefdrukapparaat bedienen

Afwerking

- een snijmachine zonder programma-instelling bedienen

- een vouwmachine bedienen

- een nietmachine bedienen

- bloklijmen

Drukvormvoorbereiding

- indelingsvel (stramien) uittekenen

- filmmontage maken

- zeefdrukvorm vervaardigen

- hoogdrukvorm belichten en uitwassen

- een proef maken

- zeefdrukvorm vervaardigen

- hoogdrukvorm belichten en uitwassen

- montages archiveren

Kwaliteitscontroletechnieken toepassen

Nabewerking

Grafische vormgeving

- grafisch voorontwerp maken

- conventionele tekentechnieken toepassen

- conventioneel reprowerk produceren

- tekst- en beeldverwerking met de computer toepassen

Typografie en lay-out

- op een esthetische en druktechnische manier een lay-out ontwerpen

Zeefdrukken

- zeefdruksjablonen vervaardigen

- een manueel zeefdrukapparaat afstellen en bedienen

- een halfautomaat afstellen en bedienen

- een akkoorddruk maken

- een oplage drukken - kwaliteitscontrole uitvoeren

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGPROFIEL BOEKBINDER

DOEL : De vereiste technieken en handelingen eigen aan het boekbinden uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Aangepast gereedschap gebruiken

Machines afstellen en bedienen

Gereedschappen en machines onderhouden

Storingen melden

Voorschriften inzake kwaliteit, veiligheid, welzijn en milieu naleven, vooral

- afval sorteren en opslaan

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

- veiligheidsfiches opvolgen

Afwerking

- snijmachine zonder programma-instelling bedienen

- vouwmachine bedienen

- nietmachine bedienen

- bloklijmen

Boekafwerking

- boekband vervaardigen

- boekband bedrukken

- boek vervaardigen

- geniet brocheren

- gelijmd brocheren

- genaaid brocheren

- naaien

Boekbinden

- verschillende bewerkingen in het boekbinden uitvoeren

- naaien

- luxe kartonnage toepassen

- persvergulden, handvergulden en sneevergulden

- leder verwerken

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL WINKELHULP

DOEL : In kleinhandelszaken, speciaalzaken en warenhuizen klanten bedienen en ondersteunende taken uitvoeren.

Algemeen

Zich in de computermaatschappij uit de slag trekken

Zich in het Nederlands correct uitdrukken

Een werkmethode opvolgen In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- persoonlijke hygiëne verzorgen

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Winkelvoorraad

- op aanwijzing de voorraad verzorgen

- artikelen ontvangen en stapelen

- schappen en winkelrekken aanvullen

- op aanwijzing artikelen etiketteren

Presentatie

- op aanwijzing de presentatieruimte verzorgen en onderhouden

Ondersteunende winkeltaken verrichten

Klantenbediening

- klanten ontvangen en bedienen

- eenvoudige verkooptaken uitvoeren

- een verkoopsgesprek voeren

- een bestelling uitvoeren

- artikelen omschrijven

- met vertrouwelijke informatie omgaan

Kassawerk verrichten

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL RECEPTIEMEDEWERKER

DOEL : Eenvoudige receptietaken uitvoeren.

Algemeen

Zich in de computermaatschappij uit de slag trekken

Zich in het Nederlands correct uitdrukken

Een werkmethode opvolgen In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- de persoonlijke hygiëne verzorgen

Sociale en commerciële vaardigheden

- met de economische realiteit omgaan

- zich in de computermaatschappij uit de slag trekken

- lezen, spreken, en schrijven in het correct Nederlands

- aandachtig luisteren

Ondersteunend secretariaatswerk

- inkomende en uitgaande post behandelen

- ondersteunende taken uitvoeren

- op verschillende vlakken service bieden

Receptionele vaardigheden

- bezoekers verwelkomen en doorverwijzen

- de telefoon beantwoorden en telefonische berichten noteren

- een telefooncentrale bedienen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNMEDEWERKER DOEL : Goederen behandelen en orders kunnen uitvoeren.

Algemeen

Zich in de computermaatschappij uit de slag trekken

Zich in het Nederlands correct uitdrukken

Een werkmethode opvolgen In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- persoonlijke hygiëne verzorgen

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Magazijngerichte vaardigheden

- basisfuncties in verband met magazijnwerk uitvoeren

- uitrusting en materialen herkennen

Ontvangst

- goederen ontvangen

- ondersteuning bieden bij de ontvangst

Opslag

- goederen opslaan

- ondersteuning bieden bij het opslaan

Orderproductie

- orderpicking uitvoeren

- ondersteuning bieden bij de orderpicking

Verzending - goederen verzenden

- ondersteuning bieden bij de verzending

Magazijnadministratie

- de voorraadadministratie uitvoeren

- de voorraadinventaris opmaken

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL WERKPLAATSSCHRIJNWERKER

DOEL : Schrijnwerk maken en afwerken.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

De werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Gereedschappen en machines gebruiken

Onderhoudsvoorschriften naleven

Werktekeningen maken en lezen

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Manuele houtbewerking

- smetten, zagen, schaven, paren, afschrijven

- eenvoudige houtverbindingen maken

Machinale houtbewerking

- hout- en plaatmateriaal machinaal bewerken

- verschillende houtverbindingen machinaal uitvoeren

Plaatmateriaalverbindingen

- lamellenverbindingen maken

- verbindingen met hulpstukken maken

Ramen en deuren

- soorten ramen en deuren herkennen

- houten ramen en deuren maken

- hang- en sluitwerk plaatsen en afstellen

- profielen en dichtingstrips aanbrengen

- omkastingen aanbrengen

- oppervlaktebehandeling uitvoeren

Interieurelementen

- plaatmateriaal en massief hout verwerken

- onderdelen van interieur- en binnenschrijnwerkconstructies bewerken

- afwerkingsmateriaal voorbereiden

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL INTERIEURBOUWER

DOEL : Interieurbouwwerk uitvoeren

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Gereedschappen en machines gebruiken

Onderhoudsvoorschriften naleven

Werktekeningen maken en lezen

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Manuele houtbewerking

- smetten, zagen, schaven, paren, afschrijven

- eenvoudige houtverbindingen maken

Machinale houtbewerking

- hout- en plaatmateriaal machinaal bewerken

- verschillende houtverbindingen machinaal uitvoeren

Plaatmateriaalverbindingen

- lamellenverbindingen maken

- verbindingen met hulpstukken maken

Wanden en plafonds

- draagstructuren opbouwen en plaatsen

- plafond- of wandbekleding plaatsen en afwerken

Interieurelementen

- plaatmateriaal en massief hout verwerken

- onderdelen van interieur en binnenschrijnwerkconstructies bewerken

- afwerkingsmateriaal voorbereiden

- fineren

Binnenschrijnwerk

- binnenschrijnwerkelementen maken en behandelen

- binnenschrijnwerk plaatsen

Pistoolschilderwerk

- interieurelementen met een spuitpistool kleuren, vernissen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL ALUMINIUM- EN KUNSTSTOFSCHRIJNWERKER

DOEL : Ramen en deuren in aluminium of kunststof vervaardigen en plaatsen.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

De werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Gereedschappen en machines gebruiken.

Onderhoudsvoorschriften naleven

Werktekeningen maken en lezen.

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Bankwerk

- elementair bankwerk uitvoeren zoals boren, zagen, schroeven en frezen

- meettechnieken toepassen

Montagetechnieken

- kunststof door middel van stuitlassen verbinden

- verschillende verbindingstechnieken voor aluminium en kunststof toepassen

Ramen en deuren in kunststof en aluminium

- platen en profielen bewerken

- hang- en sluitwerk plaatsen

- vergaren en afwerken

Constructies in aluminium of kunststof samenstellen en plaatsen

[18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
]

DOEL : Verschillende technieken bij het meubelstofferen toepassen.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

De werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Gereedschappen en machines gebruiken.

Onderhoudsvoorschriften naleven

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Grijswerk

- singelen

- veren plaatsen

- met verenlinnen en vullinnen afwerken

Matrassen en kussens

- schuim en vulmateriaal bewerken

- patronen in bekledingsmateriaal opmeten, uittekenen en uitknippen

- onderdelen tot matrassen, zetel- en kussenhoezen stikken

- bekleden

Modern stofferen

- een draagstructuur aanbrengen

- schuim bewerken en aanbrengen

- patronen in bekledingsmateriaal uittekenen en knippen

- onderdelen stikken

- onderdelen van een zitmeubel bekleden

Klassiek stofferen

- singelen

- veren en verenstel plaatsen

- met verenlinnen en vullinnen afwerken

- patronen in bekledingsmaterialen opmeten, uittekenen en knippen

- verschillende onderdelen stikken

- verschillende onderdelen van een zitmeubel bekleden

Afwerken

- strips maken en blindnaaien

- franjes aanbrengen

- galonneren

- sierknoppen intrekken

- koperwerk aanbrengen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL CONFECTIESTIKKER

DOEL : Eenvoudige werkstukken stikken.

Algemeen Eigen werkzaamheden plannen De werkzaamheden op de werkplek organiseren Een werkmethode opvolgen Een administratie bijhouden Materialen en grondstoffen herkennen Onderhoudsvoorschriften naleven In team werken Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan Basis confectiestikken - basisvaardigheden van confectiestikken toepassen - werkinstructiefiches lezen en begrijpen Confectiestikken - de naaimachine gebruiksklaar maken en gebruiken - een industriële naaimachine instellen, afstellen en gebruiken - een overlockmachine instellen, afstellen en gebruiken - de strijkapparaten gebruiksklaar maken en gebruiken - voorstrijk en tussenstrijk uitvoeren - klevende en niet-klevende tussenvoering aanbrengen - haken, ogen, knopen, drukknopen, veterogen inslaan - werkstukken assembleren volgens een werkinstructiefiche De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het handelingsplan.

OPLEIDINGSPROFIEL TUINBOUWARBEIDER

DOEL : In de tuinbouw planten en gewassen telen, verzorgen en oogsten.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Gereedschappen gebruiken en machines bedienen.

Onderhoudsvoorschriften naleven

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Planten en gewassen herkennen

Bodembewerking

- spitten en ploegen

- frezen

- egaliseren

- de bodem klaarleggen om te zaaien en te planten

Teelttechnieken

- vermeerderingstechnieken uitvoeren

- planten en verplanten

- oppotten en verpotten

- wieden

- harken

- schoffelen

- uitdunnen

- begieten

- steunen en aanbinden

- snoeien

Onderhoud van tuinen

- onkruid bestrijden

- ziekte- en plagen bestrijden

- wild afweren

- organische en scheikundige meststoffen gebruiken

- hagen snoeien

- grasmaaien

Oogsttechnieken

- groenten oogsten

- fruit oogsten

- gewassen rooien

Voorbereiding verkoop

- groenten verkoopklaar maken

- fruit verkoopklaar maken

- planten verkoopklaar maken

Facultatief

Aanleg van tuinen

- tuinen aanleggen

- boorden en paden aanleggen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGPROFIEL SCHOENHERSTELLER

DOEL : Herstellingen uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Materialen en grondstoffen kennen

De juiste gereedschappen kiezen en gebruiken

Machines bedienen

Onderhoudsvoorschriften naleven

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan

Dames- en herenschoenen herstellen

Bovenleder

- op de juiste manier afboorden

- anti-slip plaatsen

- binnen- en buitenlapjes plaatsen

- hielstijven en hielvoeringen plaatsen

- inlegzooltjes inbrengen

- naden aanbrengen

- nieuwe biezen plaatsen

- topherstellingen uitvoeren

- uitzetten

- fournituren en versterkingslapjes aanbrengen

- verven

Onderwerk

- balstukken en binnenzolen plaatsen

Dameshakken

- deklapjes en hakbeschermers plaatsen

- de hak volledig of gedeeltelijk overtrekken

- keelstukken plaatsen

- nieuwe hakken plaatsen

- snel-gelengstukken plaatsen

- hakken vastzetten

Gelengverstevigingen plaatsen

Hakken

- deklappen plaatsen

- hakken overtrekken

- hakstukken en volle hakken plaatsen

Zolen

- tussenzool aan het bovenleder naaien

- randen plaatsen

- teenstukjes plaatsen

- halve- en volledige zolen plaatsen

Algemene herstellingen

- ritsen vervangen

- rivetten inslaan

- gespen vernieuwen

Facultatief

Sleutels maken

Graveerwerken uitvoeren

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL KAPPERSMEDEWERKER

DOEL : Kapperstechnieken uitvoeren

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

De werkplek inrichten

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Grondstoffen en producten herkennen

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Contactvaardigheden

- gepaste taal en omgangsvormen hanteren

- de klant onthalen en installeren

- met informatie omgaan

- de vaktaal gebruiken

Persoonlijke verzorging

- basisprincipes van lichamelijke verzorging toepassen

- basisprincipes van uiterlijke verzorging toepassen

- belang van goed bewegen en gezonde voeding verwoorden

Haarzorg

- het haar wassen

- het haar verzorgen

- het kapsel afwerken

Basissnitten

- basissnitten voor dames en heren uitvoeren

- de baard scheren

Permanents

- behandelingsplan en voorbereidingstechnieken toepassen

- permanents uitvoeren

- kennis van de producten en materialen

Oprollingen en brushings

- het haar oprollen/ brushen

- integratie van de oproltechnieken toepassen

Kleuringen

- een behandelingsplan opmaken

- een kleuring toepassen

Manicure in functie van het beroep kappersmedewerker

- nagels vijlen

- nagels lakken

Wenkbrauwen epileren

Make-up bijwerken in functie van het beroep kappersmedewerker

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL HOEKLASSER (CONSTRUCTIELASSER)

DOEL : Kwalitatief en productief verantwoorde verbindingen realiseren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Gereedschappen en machines gebruiken.

Onderhoudsvoorschriften naleven

Werktekeningen maken en lezen.

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

- oogbescherming gebruiken

- speciale beschermkledij dragen

Metaalbewerking

- handmatige bewerkingen uitvoeren

- constructies demonteren en monteren

Lassen

- lasapparatuur instellen

- met de aard van het materiaal rekening houden

- plaatmateriaal verbinden door middel van :

- gassmeltlassen, BMBE-lassen, MIG/MAG-lassen verbinden

- metalen onderdelen door middel van hardsolderen verbinden

- hoeklasverbindingen uitvoeren door middel van : BMBE-lassen, MIG/MAG-lassen en TIG-lassen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL PLAATBEWERKER

DOEL : Kwalitatief en productief verantwoorde plaatconstructies realiseren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Gereedschappen en machines gebruiken.

Gereedschappen en machines onderhouden.

Werktekeningen maken en lezen.

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

- oogbescherming gebruiken

- speciale beschermkledij dragen

Metaalbewerking

- handmatige bewerkingen uitvoeren

- constructies demonteren en monteren

Plaatbewerking

- dunne platen en profielen handmatig en machinaal bewerken

- onderdelen uit dunne platen en profielen samenstellen

- meten en controleren

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK ASSISTENT IN ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN

DOEL : Alle vaardigheden uitvoeren die nodig zijn als logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Huishouding

- het belang van het huishouden uitleggen

- maaltijden bereiden

- textiel, kleding en schoeisel onderhouden

- basisprincipes van interieurinrichting toepassen

- een woning onderhouden

Gezondheid

- basiselementen in verband met gezondheid verwoorden

- basisprincipes van lichaamshygiëne toepassen

- basisprincipes van zorg toepassen

Communicatie

- eenvoudige communicatietechnieken toepassen

- de eigen identiteit benoemen

- zich in functie van de eigen leefwereld informeren

- met anderen omgaan

- met andere samenlevingsvormen en culturen omgaan

- zich expressief uiten

Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen

- maaltijden voorbereiden, bedelen, toedienen, afruimen

- onderhoudstaken uitvoeren

- zorg dragen voor de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager

- elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager

- hulp inroepen

- materiaal aanvullen en transporteren

- animatieactiviteiten ondersteunen

Facultatief

Initiatie zorg

- met kind en oudere zorgvrager omgaan

- algemene principes rond zorgvisie toepassen

- andere zorgverstrekkers bij zorgverlening helpen

- elementaire hulp bieden en inroepen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL ONDERHOUDSHULP IN INSTELLINGEN EN PROFESSIONELE SCHOONMAAK

DOEL : Onderhoudstaken in instellingen uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Huishouding

- het belang van het huishouden uitleggen

- maaltijden bereiden

- textiel, kleding en schoeisel onderhouden

- basisprincipes van interieurinrichting toepassen

- een woning onderhouden

Gezondheid

- basiselementen in verband met gezondheid verwoorden

- basisprincipes van lichaamshygiëne toepassen

- basisprincipes van zorg toepassen

Communicatie

- eenvoudige communicatietechnieken toepassen

- de eigen identiteit benoemen

- zich in functie van de eigen leefwereld informeren

- met anderen omgaan

- met andere samenlevingsvormen en culturen omgaan

- zich expressief uiten

Onderhoud in instellingen

- basisprincipes van interieurzorg toepassen

- vaardigheden aanleren nodig voor het onderhoud van een afdeling of een dienst

- producten en materialen herkennen

- onderhoudsmachines en -toestellen bedienen

Professionele schoonmaak

- een elementaire kennis hebben over water, schoonmaakproducten, reinigingsmiddelen, onderhoudsproducten, oplosmiddelen en gecombineerde schoonmaakmiddelen

- een schoonmaak- en/of onderhoudsmiddel kiezen en gebruiken

- de handelingen uitvoeren voor onderhoud van het interieur, sanitair, harde en zachte vloeren en tapijten

- technieken van machinaal onderhoud uitvoeren

- schoonmaakmachines kunnen instellen en bedienen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL HULPWEVER

DOEL : Op aanwijzing van de wever de verschillende werkzaamheden en taken uitvoeren.

Algemeen

Een werkmethode opvolgen

Materialen en grondstoffen herkennen

Gereedschappen en machines gebruiken

Onderhoudsvoorschriften naleven

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan

Voorbereidende werkzaamheden

- knopen maken

- bobijnen maken

- bobijnen opzetten en vervangen

- kettingbomen scheren

- kettingdraden schranken

- kettingdraden doorhalen

- machinaal aanknopen van kettingdraden

- inslagbobijnen monteren

- zelfkantbobijnen monteren

- kartonkappen en kartons wisselen

Uitvoerende taken

- op de machine en werkpost toezicht uitvoeren

- door interventie fouten vermijden

- fouten herstellen en rapporteren

- aan personeel, meestergast en ploegwissel rapporteren

- de werkpost en machines onderhouden

Bijkomende taken

- kwaliteitscontrole op afgewerkte producten uitvoeren

- fouten in weefsels en textielproducten herstellen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL WASSERIJ-OPERATOR

DOEL : In een (industriële) wasserij taken uitvoeren.

Algemeen

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Materialen en grondstoffen herkennen

Onderhoudsvoorschriften naleven

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- speciale beschermkledij dragen

Wassen

- vuile was sorteren

- gewassen goed sorteren

- industriële wasmachine bedienen

Strijken

- kleingoed persen

- mangelstrijken

- handstrijken en bijwerken

- fijnstrijken

Industriële wasserij

- drogers bedienen

- insteekmachines bedienen

- vouw en plooimachines gebruiken

- finisher (stoomtunnel) bedienen

- body gebruiken

- broekenpers bedienen

- inpakmachines bedienen

Extra diensten

- textiel merken

- textiel herstellen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL SLAGERSGAST

DOEL : Vlees verwerken en vlees bereiden.

Algemeen

Het voorkomen verzorgen

Taken veilig en hygiënisch uitvoeren

Producten en grondstoffen herkennen

De toepasselijke opslag- en bewaartechnieken uitvoeren

Nadelige invloeden van micro-organismen in vers vlees herkennen en de gepaste maatregelen nemen

Voor de hygiëne en het onderhoud zorgen

De vereiste metingen op vers vlees uitvoeren

Werkzaamheden in de slagerij voorbereiden

Leveringen van grondstoffen behandelen

Gereedschappen gebruiken en machines bedienen

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- sorteren en opslaan van verschillende soorten afval

- speciale werkkledij dragen

Vleesbewerking

- basishandelingen uitvoeren

Uitsnijden

- uitbenen varken, rund, schaap en gevogelte

- de technische delen benoemen

- bestemming van de delen beschrijven

Winkelklaar maken van vers vlees

- ontvetten, pellen en ontvliezen

- in porties verdelen

- etiketteren

Bereiden van vers vlees

- bereidingen op basis van vers gemalen vlees maken

- bereidingen op basis van vers vlees maken

- ingrediënten en additieven gebruiken

Toonbank

- verkoopklare producten beoordelen

- winkelklare producten behandelen

- een toonbankplan toepassen

Verkoopklare gerechten

- verkoopklare producten bereiden

- grondstoffen en halffabrikaten gebruiken

- bereidingstechnieken voor halffabrikaten, tussenproducten en eindproducten uitvoeren

Vleeswarenbereiding

- zouterijproducten bereiden

- kookworsten bereiden

- droge worsten bereiden

- leverbereidingen maken

- bloedbereidingen maken

- geleibereidingen maken

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL BAKKERSGAST

DOEL : Ondersteunende bakkerstaken uitvoeren.

Algemeen

Het voorkomen verzorgen

Voor de hygiëne en het onderhoud zorgen

Werkzaamheden in de bakkerij voorbereiden

Gereedschappen gebruiken en machines bedienen

De kwaliteit van de werkzaamheden bewaken

Taken veilig en hygiënisch uitvoeren

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- speciale werkkledij dragen

Bakkerij

- producten en grondstoffen herkennen

- grondstoffen, hulpgrondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte producten bewaren

Broodbakkerorganisatie

- een werkplan voor een broodbakker opstellen en uitvoeren

Brood

- brooddegen bereiden en voor het bakken klaarmaken

- zorg dragen voor een correct rijsproces

- brood afbakken

- nabewerking van brood uitvoeren

Vullingen bereiden

Boter-, vet- en soezendeeg

- boter-, vet-, en soezendegen bereiden, voor het bakken klaarmaken en afbakken

- producten afwerken

Beslagen en cakes

- kooksuikers bereiden

- beslagen en cakebeslag bereiden, voor het bakken klaarmaken en afbakken

- producten afwerken

Bladerdeeg en hartige bereidingen

- degen bereiden, voor het bakken klaarmaken en afbakken

- zorg dragen voor een correct rijsproces

- producten afwerken

Taarten en vlaaien

- taarten en vlaaien bereiden

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL GROOTKEUKENMEDEWERKER

DOEL : In teamverband opdrachten uitvoeren in de grootkeuken.

Algemeen

Het voorkomen verzorgen

Taken veilig en hygiënisch uitvoeren

Producten en grondstoffen herkennen

De toepasselijke opslag- en bewaartechnieken uitvoeren

Voor de hygiëne en het onderhoud zorgen

Werkzaamheden in de grootkeuken plannen en voorbereiden

Leveringen van grondstoffen behandelen

Gereedschap gebruiken en machines bedienen en onderhouden

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- sorteren en opslaan van verschillende soorten afval

- speciale werkkledij dragen

Keukenvaardigheden

- de vereiste hoeveelheden ingrediënten inschatten

- vis reinigen

- verschillende snijtechnieken voor vlees, groenten en fruit uitvoeren

- verschillende kooktechnieken uitvoeren

- versnijden

- in porties verdelen

- helpen bij het voorbereiden en bereiden van gerechten

Grootkeuken

- grootkeukengerechten voorbereiden en bereiden

- een toonbankplan toepassen

- onder begeleiding de dienst verzorgen aan een toonbank in een grootkeukenrestaurant

- de klanten bedienen

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

OPLEIDINGSPROFIEL ONDERHOUDSASSISTENT

DOEL : Onderhoudswerken uitvoeren.

Algemeen

Eigen werkzaamheden plannen

De werkzaamheden op de werkplek organiseren

Een werkmethode opvolgen

Een administratie bijhouden

Werktekeningen maken en lezen.

In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

- afval en restproducten sorteren en verwijderen

- met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

1. BOUW

Algemeen bouw

- de voornaamste bouwmaterialen herkennen

- handgereedschappen gebruiken en bouwmachines bedienen

Basis metselwerk

- eenvoudig metselwerk uitvoeren

- halfsteense en éénsteense muren metselen

- mortel aanmaken

Riolering

- rioleringsbuizen plaatsen

- afvoerbuizen ontstoppen

Voegen

- muren voegen en hervoegen

- elastische voegen aanbrengen

Facultatief

Bestratingwerk

- onderlagen en bestratingsbed leggen

- een eenvoudige vlakke wegbedekking leggen

2. HOUT

Algemeen hout

- de voornaamste houtsoorten en plaatmaterialen herkennen

- handgereedschappen gebruiken en houtbewerkingmachines bedienen

- verschillende verbindingsmaterialen toepassen

Manuele houtbewerking

- smetten, zagen, schaven, paren en afschrijven

- eenvoudige houtverbindingen maken

Plaatmateriaal verbindingen

- lamellenverbindingen maken

- verbindingen met hulpstukken maken

3. INSTALLATIETECHNIEKEN

- buizen in verschillende materialen bewerken

- verbindingen uitvoeren d.m.v.

- lassen

- zacht solderen

- hard solderen

- klemmen en persen

- schroefdraad

- eenvoudige herstellingen uitvoeren

- leidingen plaatsen

4. SCHILDERWERK - DECORATIEWERK

Algemeen

- materialen en producten herkennen

- gereedschappen gebruiken en handmachines bedienen

Schilderwerk

- muren, plafonds, houtwerk, metaal en kunststof voorbehandelen

- verf gebruiksklaar maken

- dekkend en niet dekkend schilderwerk aanbrengen

Behangwerk

- ondergrond voorbereiden

- afmeten, inlijmen, bekledingsmateriaal aanbrengen

Plaatsen van soepele vloerbekleding

- soepele vloerbekleding gelijmd en gespannen plaatsen

- vloeroppervlakken afwerken

5. TUINBOUW

- gereedschappen gebruiken en machines bedienen

- gereedschappen en machines onderhouden

Onderhoud

- grasperken onderhouden

- hagen scheren en snoeien

- wegen en paden onderhouden

- beplanting verzorgen en onderhouden

- sloten en greppels reinigen

- onkruid bestrijden

- afsluitingen plaatsen en onderhouden

De ondersteunende kennis en sleutelvaardigheden worden geselecteerd uit de ontwikkelingsdoelen ASV OV3 en gekaderd binnen het [18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
individueel aangepast curriculum18B.Vl.R. van 05/05/2023
B.S. 04/08/2023
] .

2B.Vl.R. van 29/04/2005
B.S. 16/06/2005
]

Bijlage nr. 2

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011

Bijlage 2. Getuigschrift van de opleiding

1. Model : Formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

BEROEPSONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT.............(1)

Benaming en adres van de inrichtende macht ........................................................................................... (2)

Benaming en adres van de instelling ..............................................................................................................

Ondergetekende ....................................................................................................................................... ,

directeur van de bovenvermelde instelling, bevestigt dat ......................................................................... (3),

geboren te .......................................................... (4) op ...................................................................... (5),

als regelmatige leerling(e) het buitengewoon secundair beroepsonderwijs heeft gevolgd in de opleiding ............................................................................................................................................................. (6)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ............................................................., op ......................................................................... ,

De directeur,

De klassenraad,

De houder,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) benaming van de opleiding;

(2) voor VZW's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld;

(3) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte.

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld;

(4) Ook land vermelden indien niet in België geboren;

(5) maand van de geboortedatum voluit in letters.

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) "1 januari" vermeld;

(6) benaming van de opleiding.

9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage nr. 3

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011

Bijlage 3. Getuigschrift van verworven competenties

1. Model : Formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

BEROEPSONDERWIJS

GETUIGSCHRIFT VAN VERWORVEN COMPETENTIES

Benaming en adres van de inrichtende macht .......................................................................................................(1)

Benaming en adres van de instelling .........................................................................................................................

Ondergetekende .................................................................................................................................................. ,

directeur van de bovenvermelde instelling, bevestigt dat .................................................................................... (2),

geboren te .............................................................................. (3) op ............................................................. (4),

als regelmatige leerling(e) het buitengewoon secundair beroepsonderwijs heeft gevolgd in de opleiding ...................................................................................................................................................................................... (5)

en alle competenties van het afgerond geheel ........................................................................... (6) heeft verworven.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te .............................................................................. , op .....................................................................

De directeur,

De klassenraad,

De houder,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) voor VZW's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld;

(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte.

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld;

(3) ook land vermelden indien niet in België geboren;

(4) maand van de geboortedatum voluit in letters.

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) "1 januari" vermeld;

(5) benaming van de opleiding;

(6) benaming voor het afgerond geheel.

9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage nr. 4

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011

Bijlage 4. Attest beroepsonderwijs

1. Model : Formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

BEROEPSONDERWIJS

ATTEST

Benaming en adres van de inrichtende macht........................................................................................................ (1)

Benaming en adres van de instelling .........................................................................................................................

Ondergetekende, .....................................................................................................................................................

directeur van de bovenvermelde instelling, bevestigt dat ......................................................................................, (2)

geboren te .................................................................. (3) op ........................................................................... (4)

als regelmatige leerling(e) het buitengewoon secundair beroepsonderwijs heeft gevolgd van ............ tot ............... (5)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ...................................................................... , op ...............................................................................

De directeur,

De klassenraad;

De houder,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) voor VZW's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld;

(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte.

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld;

(3) ook land vermelden indien niet in België geboren;

(4) de maand van de geboortedatum voluit in letters.

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) "1 januari" vermeld;

(5) laatste dag van regelmatige lesbijwoning.

9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage nr. 5

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010

Bijlage 5. Getuigschrift van Alternerende Beroepsleiding

1. Model : Formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

GETUIGSCHRIFT VAN ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING

Bedrijfssector .....................................................(1)

Benaming en adres van de inrichtende macht.............................................................(2)

Benaming en adres van de school ...............................................................................................................................

Ondergetekenden .................................................................................................................................................... ,

directeur van bovenvermelde instelling, bijgestaan door de vaste leden van de klassenraad en (3) ................................

vertegenwoordig(er)ster van het bedrijf (4) ................................................................................................................

bevestigen dat de cursist(e) ................................................................................................................................... (5)

geboren te .................................................................... (6) op ............................................................................ (7)

tijdens het schooljaar ...................................................... de alternerende beroepsopleiding met vrucht heeft beëindigd.

De cursist heeft de volgende specifieke vaardigheden verworven (8) : ..........................................................................

De alternerende beroepsopleiding omvatte (9) ........ uren werkervaring in het bedrijf en (10) .......... lestijden aanvullende beroepsgerichte en sociale vorming op school.

Gegeven te ........................................................................ op .................................................................................

de directeur,

de leden van de klassenraad,

de vertegenwoordiger van het bedrijf,

de cursist,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) bedrijfssector/opleiding vermelden;

(2) voor vzw's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld;

(3) naam van de vertegenwoordiger + functie;

(4) naam en adres van het tewerkstellingsbedrijf;

(5) naam en eerste voornaam van de leerling volgens de identiteitskaart of geboorteakte;

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(6) ook land vermelden indien niet in België geboren;

(7) maand van de geboortedatum voluit in letters;

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) "1 januari" vermeld.

(8) vermelden van de specifiek verworven praktische vaardigheden in het bedrijf;

(9) aantal uren vermelden;

(10) aantal uren vermelden.

6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

Bijlage nr. 6

[17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
[6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010

Bijlage 6. Attest van Alternerende Beroepsleiding

1. Model : Formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

Attest van alternerende beroepsleiding

Bedrijfssector .......................................................................................... (1)

Benaming en adres van de inrichtende macht ................................................................(2)

Benaming en adres van de school ............................................................................................................................

Ondergetekende ......................................................................................... , directeur van bovenvermelde instelling

bevestigt dat de cursist(e) .................................................................................................................................. (3)

geboren te ....................................................................... (4) op ...................................................................... (5)

tijdens het schooljaar ..............de alternerende beroepsopleiding heeft gevolgd in de bovenvermelde sector, specifieke vaardigheden : .........................................................................................................................................................

Gegeven te ............................................................................ op ............................................................................

de directeur,

de cursist,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) bedrijfssector / opleiding vermelden;

(2) voor vzw's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld;

(3) naam en eerste voornaam van de leerling volgens de identiteitskaart of de geboorteakte;

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld.

(4) ook land vermelden indien niet in België geboren;

(5) maand van de geboortedatum voluit in letters.

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) "1 januari" vermeld.

6B.Vl.R. van 16/07/2010
B.S. 31/08/2010
]
] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
...] 17B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
]

[9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011

Bijlage 7. Attest van verworven bekwaamheden

1. Model : Formaat A4 (210 x 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING

BEROEPSONDERWIJS

ATTEST VAN VERWORVEN BEKWAAMHEDEN

Benaming en adres van de inrichtende macht ................................................................................................(1)

Benaming en adres van de instelling ..................................................................................................................

Ondergetekende ...............................................................................................................................................

directeur van de bovenvermelde instelling, bevestigt dat ................................................................................ (2)

geboren te ..................................................................... (3), op ................................................................ (4),

als regelmatige leerling(e) het buitengewoon secundair beroepsonderwijs heeft gevolgd en de volgende bekwaamheden in de opleiding ....................................................................................................................................................... (5) heeft verworven :

.................................................................................................................................................................... (6)

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te .......................................................................... op .......................................................................

De directeur,

De klassenraad,

De houder,

Stempel van de instelling

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) voor vzw's wordt het adres van de zetel van de inrichtende macht vermeld;

(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte.

Aandacht : Indien de identiteit van de titularis erdoor beter tot zijn recht komt, mag uitzonderlijk een tweede voornaam worden vermeld;

(3) ook land vermelden indien niet in België geboren;

(4) maand van de geboortedatum voluit in letters.

Aandacht : Voor een leerling waarvoor geen officiële geboortedatum en -maand bekend zijn, wordt (conform de regeling toegepast door de dienst vreemdelingenzaken) "1 januari" vermeld;

(5) benaming van de opleiding;

(6) opsomming van de bekwaamheden die verworven werden tijdens de opleiding - deze bekwaamheden komen overeen met de bekwaamheden vastgelegd in het opleidingsprofiel.

9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]

Bijlage nr. 7.

[9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
...9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]

Bijlage nr. 8.

[9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
...9B.Vl.R. van 19/09/2011
B.S. 25/10/2011
]

[16B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Bijlage nr. 9.

Bewijs van competenties

1. Model (formaat A4 = 2010 x 297 mm) van bewijs van competenties behaald in een opleiding in de opleidingsfase van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs

VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING

BEWIJS VAN COMPETENTIES

Naam en adres van het schoolbestuur: ....................................

Naam en adres van de school: .................................

Ondergetekende, ................, directeur van de bovenvermelde school, bevestigt dat ................(1), geboren in ........................., op ...........................(2) als regelmatige leerling van de opleiding ........................ (3) in de opleidingsfase van opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs, de volgende competenties uit het opleidingsprofiel heeft verworven:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften zijn nageleefd.

Uitgereikt in ........................., op ..................................... (4)

De houder,

De directeur,

Stempel van de school

__________________________

2. Onderrichtingen voor het invullen.

(1) Vermeld de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op identiteitskaart of de geboorteakte staan.

(2) Vermeld de maand van de geboortedatum vouit in letters.

(3) Vermeld de naam van de opleiding die de leerling volgt.

(4) Vermeld de maand waarin het studiebewijs wordt uitgereikt, voluit in letters.

16B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]