Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen in het [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
secundair onderwijs dat niet of niet automatisch tot een onderwijskwalificatie leidt4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

  • goedkeuringsdatum
    06 JULI 2007
  • publicatiedatum
    B.S.03/08/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/11/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 30/05/2008 (B.S. 27/6/2008)

(2) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011)

(3) B.Vl.R. van 10/07/2015 (B.S. 28/08/2015)

(4) B.Vl.R. van 16/07/2021 (B.S. 20/09/2021)

(5) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

(6) B.Vl.R. van 22/09/2023 (B.S. 23/11/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs en betreffende onderwijsinfrastructuur en onderwijsinspectie
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het Basisonderwijs, inzonderheid op artikel 7, § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van 7 juli 2006;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid op artikel 69, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 maart 2007;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 24 april 2007;

Gelet op het advies 43.176/1 van de Raad van State, gegeven op 14 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
HOOFDSTUK 1. Indienings- en adviseringsprocedure voor voorstellen van nieuwe structuuronderdelen4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Artikel 1.

[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
Voorstellen voor nieuwe structuuronderdelen die niet of niet automatisch leiden tot een onderwijskwalificatie als vermeld in artikel 14 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, kunnen door de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming op eigen initiatief worden uitgewerkt of kunnen door belanghebbenden permanent bij de bevoegde dienst worden ingediend. Belanghebbenden geven daarvoor aan de bevoegde dienst alle informatie die de bevoegde dienst noodzakelijk acht.4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 2.

Het dossier met het voorstel bevat ten minste de volgende elementen :

1° de benaming van het structuuronderdeel;

[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
1°/1 de aanvragers en de actoren die bij de opmaak betrokken zijn;4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

2° [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

3° [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
de beschrijving van de plaats in de opleidingsstructuur waar het structuuronderdeel wordt georganiseerd en een inschatting van de wenselijkheid van een aanbodbeperking;4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

4° de toelichting en motivering van het voorstel, geïnspireerd op en gestructureerd volgens de criteria die bij de adviesformulering worden gehanteerd, vermeld in artikel 5.

Art. 3.

[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

De bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming legt het voorstel voor aan de vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs, de representatieve verenigingen van inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs, het Departement Onderwijs en Vorming, het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de Onderwijsinspectie, die advies geven op basis van de criteria, vermeld in artikel 5. De bevoegde dienst kan ook de aanvrager of deskundigen raadplegen over het dossier.

4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 4.

[1B.Vl.R. van 30/05/2008
B.S. 27/6/2008
[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
De bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] , legt het oorspronkelijke voorstel en [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
het advies, vermeld in artikel 3,4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] ter advies voor aan de Vlaamse Onderwijsraad.1B.Vl.R. van 30/05/2008
B.S. 27/6/2008
]

Art. 5.

[3B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015

Bij het advies worden de volgende criteria gezamenlijk toegepast :

1° de maatschappelijke, economische of culturele behoefte;

2° de invulling: [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
de onderwijsdoelen voor het structuuronderdeel in kwestie die worden vooropgesteld of zijn vastgelegd met toepassing van de vigerende regelgeving over onderwijsdoelen, rekening houdend met de plaats van het structuuronderdeel in kwestie in de opleidingsstructuur4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] ;

3° de onderwijskundige en opvoedkundige context: de aansluiting bij de doelgroep, het bieden van een duidelijke finaliteit, namelijk de arbeidsmarktgerichtheid en/of de doorstroomgerichtheid, de mate waarin leermotivatie gestimuleerd wordt;

[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
3°/1 de beschrijving van het verschil in inhoudelijke invulling van het nieuwe structuuronderdeel ten opzichte van al bestaande structuuronderdelen;4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

4° een inschatting van de instroom;

5° een inschatting van de uitstroom;

6° de noodzakelijke materiële en financiële middelen en expertise;

7° de noodzakelijke samenwerking, als die vereist is;

8° [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] in voorkomend geval de vereiste voorkennis;

9° [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
...4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

10° het structuuronderdeel of de structuuronderdelen die in voorkomend geval vervangen worden.

3B.Vl.R. van 10/07/2015
B.S. 28/08/2015
]

Art. 6.

[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
[6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
De bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming legt het voorstel van structuuronderdeel met advies, dat gebaseerd is op het advies, vermeld in artikel 4, voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming. De Vlaamse Regering beslist over een voorstel dat uiterlijk op 1 oktober is ingediend, uiterlijk op 31 maart daaropvolgend. De voormelde termijnen gelden met behoud van de toepassing van de termijnen voor de organisatie van structuuronderdelen die bij decreet of besluit zijn vastgelegd.6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
] 4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Een voorstel wordt al dan niet voorwaardelijk of onder beding van beperkingen goedgekeurd.

[5B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
De goedkeuring, vermeld in het tweede lid, vindt plaats door de toevoeging van het voorstel als structuuronderdeel in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs.5B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
HOOFDSTUK 2. Procedure voor de actualisering of schrapping van structuuronderdelen4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 6/1.

§1. De bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming werkt voorstellen tot actualisering van structuuronderdelen uit op eigen initiatief of op verzoek van belanghebbenden, die daarvoor alle informatie geven die de bevoegde dienst noodzakelijk vindt.

De bevoegde dienst legt het voorstel tot actualisering voor aan de vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs en de representatieve verenigingen van inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs, die advies geven over het feit of het voorstel alleen betrekking heeft op een technische aanpassing of niet, op basis van de criteria, vermeld in paragraaf 2. De bevoegde dienst kan ook de aanvrager of deskundigen raadplegen over het dossier.

§2. Onder technische aanpassingen als vermeld in paragraaf 1, worden een van de volgende aanpassingen verstaan:

1° redactionele aanpassingen van taalkundige, grammaticale of vormelijke aard, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke omschrijving van de bepalingen van het structuuronderdeel;

2° rechtzettingen van onnauwkeurigheden, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke omschrijving van de bepalingen van het structuuronderdeel;

3° wijzigingen in de naam van het structuuronderdeel of de naam van de beroepskwalificaties die onderdeel zijn van het structuuronderdeel, zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke omschrijving van de structuuronderdelen, zonder wijziging van de finaliteit en zonder wijziging van de competenties;

4° wijzigingen in de beroepskwalificaties die onderdeel zijn van het structuuronderdeel, die beperkt zijn tot het opsplitsen of samenvoegen van beroepskwalificaties zonder wijziging van de competenties;

5° wijzigingen in de onderwijsdoelen, meer bepaald de onderdelen waaruit het structuuronderdeel is samengesteld, ten gevolge van een actualisatie van een beroepskwalificatie, zonder dat de wijzigingen van de beroepskwalificaties aanleiding geven tot de toekenning van een ander kwalificatieniveau aan de beroepskwalificaties en zonder wijziging van de finaliteit.

4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 6/2.

Als een voorstel tot actualisering van een structuuronderdeel alleen op een technische aanpassing betrekking heeft, legt de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het geactualiseerde dossier, samen met een advies dat gebaseerd is op het advies, vermeld in artikel 6/1, tweede lid, ter beslissing voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming.

[6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, beslist over de actualisering van het structuuronderdeel. Als de actualisering betrekking heeft op een wijziging als vermeld in artikel 6/1, § 2, 3° of 4°, wijzigt de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, in overeenstemming daarmee het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs. Over een voorstel dat uiterlijk op 1 oktober is ingediend, beslist de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, uiterlijk op 31 maart daaropvolgend. De voormelde termijnen gelden met behoud van de toepassing van de termijnen voor de organisatie van structuuronderdelen die bij decreet of besluit zijn vastgelegd.6B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 6/3.

Als een voorstel tot actualisering van een structuuronderdeel niet beperkt is tot een technische aanpassing, volgt de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming de procedure, vermeld in hoofdstuk 1.

4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
] [4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 6/4.

§1. Als het dossier, vermeld in artikel 6/1, betrekking heeft op een integrale schrapping van een structuuronderdeel, raadpleegt de bevoegde dienst de volgende actoren :

1° eventueel de aanvragers van het voorstel tot schrapping en eventueel deskundigen;

2° vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs en de representatieve verenigingen van inrichtende machten van het gesubsidieerd onderwijs.

§2. De bevoegde dienst legt elk voorstel van schrapping van een structuuronderdeel voor aan de VLOR voor advies. Dat advies wordt bij de bevoegde dienst uitgebracht binnen dertig dagen na ontvangst van het voorstel.

§3. De bevoegde dienst legt het voorstel tot schrapping van het structuuronderdeel met een advies dat gebaseerd is op het advies, vermeld in paragraaf 2, binnen dertig dagen na ontvangst van het advies, vermeld in paragraaf 2, voor aan de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming. De Vlaamse Regering beslist of het structuuronderdeel al dan niet wordt geschrapt. Leerlingen kunnen een structuuronderdeel dat wordt geschrapt binnen een normaal tijdsbestek en zonder onderbreking verder zetten.

4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

[4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
HOOFDSTUK 3. Slotbepalingen4B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.