[7 (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
OPGEHEVEN7 (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 15/07/2022
B.S. 18/11/2022
] Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

  • goedkeuringsdatum
    18 JULI 2008
  • publicatiedatum
    B.S.14/11/2008
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/11/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 09/10/2009 (B.S. 08/02/2010)

(2) B.Vl.R. van 17/12/2010 (B.S. 24/06/2011)

(3) B.Vl.R. van 20/06/2014 (B.S. 02/10/2014)

(4) B.Vl.R. van 27/02/2015 (B.S. 08/04/2015) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement , wat betreft de opleiding verpleegkunde en de diploma's die uitgereikt worden met toepassing van artikel II.399 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013
;

(5) B.Vl.R. van 01/06/2018 (B.S. 28/09/2018) detail
Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs
;

(6) B.Vl.R. van 16/07/2021 (B.S. 20/09/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering over het geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft studieaanbod, studietoelagen en projectsubsidiëring contractuelen
;

(7) B.Vl.R. van 15/07/2022 (B.S. 18/11/2022) detail
Besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van het secundair onderwijs, wat leerlingen betreft
;

(8) B.Vl.R. van 22/09/2023 (B.S. 23/11/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs en betreffende onderwijsinfrastructuur en onderwijsinspectie
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, inzonderheid op artikel 74terdecies, § 3, artikel 74quaterdecies, artikel 74duodevicies en artikel 74undevicies, § 1, ingevoegd bij het decreet van OD XVIII 2008;

Overwegende dat overleg is gepleegd met de afgevaardigden van de inrichtende machten op 22 mei 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 april 2008;

Gelet op het advies 44.716/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De opleidingenstructuur van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, vermeld in [2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 159, § 3, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] is als bijlage I tot en met XI bij dit besluit gevoegd.

Art. 2.

De competenties voor de modulair georganiseerde leerinhouden, vermeld in [2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 160 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] , zijn als bijlage XII tot en met XXII bij dit besluit gevoegd.

[3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014

Art. 2/1.

Een verplichte leerlingenstage als vermeld in artikel 157, § 6, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 geldt voor alle opleidingen en tijdens het schooljaar waarin de leerling potentieel in aanmerking komt voor een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, respectievelijk voor een diploma van secundair onderwijs. In toepassing van artikel 157, § 6, zevende lid, van de Codex Secundair Onderwijs voor de hiervoor vermelde opleidingen, treedt artikel 157, § 6, in werking op 1 september 2014.

3B.Vl.R. van 20/06/2014
B.S. 02/10/2014
] [6B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021

Art. 2/2.

Tot een opleiding van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, dat loopt tot en met het schooljaar 2024-2025, kan:

1° vanaf het schooljaar 2021-2022: geen enkele leerling worden toegelaten die, gezien zijn vooropleiding, nog ten minste twee schooljaren moet doorlopen om een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs te kunnen behalen;

2° vanaf het schooljaar 2022-2023: geen enkele leerling worden toegelaten die, gezien zijn vooropleiding, nog ten minste één schooljaar moet doorlopen om een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs te kunnen behalen;

3° vanaf het schooljaar 2023-2024: geen enkele leerling worden toegelaten die, gezien zijn vooropleiding, nog ten minste twee schooljaren moet doorlopen om een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs te kunnen behalen;

4° in het schooljaar 2024-2025: geen enkele leerling worden toegelaten die, gezien zijn vooropleiding, nog ten minste één schooljaar moet doorlopen om een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs te kunnen behalen.

6B.Vl.R. van 16/07/2021
B.S. 20/09/2021
]

Art. 3.

De modellen van de studiebewijzen, uitgereikt in het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, evenals de invulonderrichtingen, vermeld in [2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 165 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] , zijn als bijlage XXIII tot en met XXXII bij dit besluit gevoegd.

[1B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010

Art. 3/1.

[4B.Vl.R. van 27/02/2015
B.S. 08/04/2015
...4B.Vl.R. van 27/02/2015
B.S. 08/04/2015
]

1B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Art. 4.

De inhoudelijk overeenkomstige modulaire en niet-modulaire opleidingen met het oog op de vastlegging van de respectieve coëfficiënten uren-leraar, vermeld in [2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
artikel 166, § 1, van de codificatie betreffende het secundair onderwijs2B.Vl.R. van 17/12/2010
B.S. 24/06/2011
] , zijn als bijlage XXXIII bij dit besluit gevoegd.

[1B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010

Art. 4/1.

De organisatie van het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde, moet in overeenstemming zijn met :

1° de bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd bij Richtlijn 2006/100/EG V2. Verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, en van het ministerieel besluit van 28 februari 2008 tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie;

2° de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, en van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen.

1B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Art. 5.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

[01/09/2025 van
B.S.
Dit besluit houdt progressief op uitwerking te hebben overeenkomstig de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs.01/09/2025 van
B.S.
]

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN

Ook raadpleegbaar via omzendbrief SO/2008/04 - Experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel

Bijlage I

opleidingsstructuur studiegebied auto

Bijlage II

opleidingsstructuur studiegebied bouw

Bijlage III

opleidingsstructuur studiegebied grafische communicatie en media

Bijlage IV

opleidingsstructuur studiegebied handel

Bijlage V

opleidingsstructuur studiegebied hout

Bijlage VI

opleidingsstructuur studiegebied koeling en warmte

Bijlage VII

opleidingsstructuur studiegebied lichaamsverzorging

Bijlage VIII

opleidingsstructuur studiegebied mechanica-elektriciteit

Bijlage IX

opleidingsstructuur studiegebied personenzorg

Bijlage X

opleidingsstructuur studiegebied textiel

Bijlage XI

opleidingsstructuur studiegebied voeding

Bijlage XII

Competenties - studiegebied auto

Competenties - studiegebied auto vervolg

Bijlage XIII

Competenties - studiegebied bouw

Competenties - studiegebied bouw vervolg

Bijlage XIV

Competenties - studiegebied grafische communicatie en media

Competenties - studiegebied grafische communicatie en media vervolg

Bijlage XV

Competenties - studiegebied handel

Competenties - studiegebied handel vervolg

Bijlage XVI

Competenties - studiegebied hout

Competenties - studiegebied hout vervolg

Bijlage XVII

Competenties - studiegebied koeling en warmte

Bijlage XVIII

Competenties - studiegebied lichaamsverzorging

Competenties - studiegebied lichaamsverzorging vervolg

Bijlage XIX

Competenties - studiegebied mechanica-elektriciteit

Competenties - studiegebied mechanica-elektriciteit vervolg

Bijlage XX

Competenties - studiegebied personenzorg

[1B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
Onder het opschrift « Module Toegepaste verpleegkunde » wordt punt 1) vervangen door wat volgt :

"1) Omschrijving Deze module gaat verder in op de wereld van de gezondheidszorg. De basiscompetenties kunnen in verschillende werkvelden geoefend en behaald worden. De verpleegkundige interventies, waartoe nu ook de C-prestaties behoren, worden in een breder kader van meer specifieke patiëntengroepen aangeboden. De thuiszorg maakt ook deel uit van deze module. Als de opleiding beëindigd is, is voldaan aan Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad. Daardoor is het diploma ook Europees uitwisselbaar." (zie BVR 9 oktober 2009, art. 64, I: 1 september 2009)

1B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Bijlage XXI

Competenties - studiegebied textiel

Competenties - studiegebied textiel vervolg

Bijlage XXII

Competenties - studiegebied voeding

Competenties - studiegebied voeding vervolg

Bijlage XXIII

attest van verworven competenties

Bijlage XXIV

deelcertificaat

Bijlage XXV

Certificaat

Bijlage XXVI

Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs

Bijlage XXVII

Getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs

Bijlage XXVIII

Studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een [8B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt8B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

[8B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
In bijlage XXVIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het opschrift wordt het woord “specialisatiejaar” vervangen door de zinsnede “7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt”; 2° het woord “specialisatiejaar” wordt vervangen door de zinsnede “7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt”.8B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

Bijlage XXIX

Diploma van secundair onderwijs (derde graad)

Bijlage XXX

[1B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
Diploma van secundair onderwijs1B.Vl.R. van 09/10/2009
B.S. 08/02/2010
]

Bijlage XXXI

[4B.Vl.R. van 27/02/2015
B.S. 08/04/2015
...4B.Vl.R. van 27/02/2015
B.S. 08/04/2015
]

Bijlage XXXII

Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

Bijlage XXXIII

lerarenomkadering