Formulieren

Medisch attest Certimed
doc. nr. 00159

Met medisch attest wordt bedoeld een attest opgemaakt door middel van het door het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming voorgeschreven formulier. Het wordt gedateerd en ondertekend door een arts met vermelding van de diagnose, het aantal noodzakelijke kalenderdagen ziekteverlof én met vermelding of het betrokken personeelslid de woon- of verblijfplaats al dan niet mag verlaten.

Op het attest moet vermeld worden waar het personeelslid tijdens de afwezigheid verblijft.

Op het medisch attest moet wel een diagnose vermeld worden zodat de controlerende arts een vertrekpunt heeft. Bovendien wordt op die manier verhinderd dat schrijnende gevallen voor controle zouden opgeroepen worden.

De directeur of het ministerie van Onderwijs en Vorming die een controleonderzoek aanvragen, kunnen van het controleorgaan de mededeling krijgen dat controle, gelet op de aard van het geval, niet wenselijk is.

Het medisch attest moet onmiddellijk opgestuurd worden in geval van afwezigheid wegens:

  • ziekte voor meer dan één dag;
  • privé-ongeval;
  • zwangerschapsverlof;
  • vertrek naar het buitenland tijdens afwezigheidsperiode wegens ziekte
  • profylactisch verlof;
  • opname ziekenhuis.

Het medisch attest moet niet opgestuurd worden in geval

van :

  • verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte; 
  • langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen; 
  • arbeidsongeval (Medisch attest Medex naar Medex opsturen);
  • eendagsafwezigheden (onmiddellijke verwittiging van de directie).

Een personeelslid dat in meerdere instellingen werkt, moet maar één medisch attest opsturen naar het controleorgaan.

- Bijlage bij omzendbrief 13AC/B.Ph./SH/js


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact

Formulierenteam

02 553 95 00 Ann Bellon
02 553 95 14 Mia Vanhoutte
02 553 95 46 Tamara Anjuyn