Controle op de afwezigheid wegens ziekte

 • referentie
  13AC/B.Ph./SH/js
 • publicatiedatum
  20/01/1999
 • datum laatste wijziging
  21/12/2022
 • wettelijke basis
  Besluit van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte
 • wettelijke basis
  Besluit van 24 november 1998 tot wijziging van bovenvermeld besluit
 • Op 1 januari 2023 zijn er een aantal wijzigingen m.b.t. de attesten die nodig zijn bij ziekte, bij een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en bij een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen. Als afwezigheidsattest volstaat vanaf dan een klassiek doktersbriefje. De zogeheten Pers 16 wordt bijgevolg afgeschaft.
 • Het medisch attest dat naar het controleorgaan gestuurd moet worden, is vanaf 1 januari 2023 niet meer nodig bij een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en bij een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen.
 • Verder zijn de voorwaarden voor opname van een verlof voor verminderde prestaties versoepeld. Naar aanleiding daarvan is ook het formulier voor de aanvraag van dat verlof aangepast. Ook het medisch attest is lichtjes aangepast.

1. Inleiding

Sinds 1 januari 1994 zijn de personeelsleden van het onderwijs, met uitzondering van de personeelsleden van de hogescholen, onderworpen aan de controle op het ziekteverlof zoals geregeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte.

De controle op de afwezigheid wegens ziekte is ook van toepassing op de personeelsleden die afwezig zijn omwille van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of omwille van een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen.

Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte biedt aan een personeelslid de mogelijkheid om zich na een periode van ziekteverlof omwille van een ernstige of langdurige ziekte opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme. De doelstelling van dit verlofstelsel is het volledig hernemen van de opdracht die het personeelslid uitoefende voor de aanvang van het ziekteverlof.

Sinds 1 januari 2015 is ook het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen ingevoerd. Als een personeelslid wegens langdurige medische ongeschiktheid de volledige opdracht van zijn aanstelling en/of vaste benoeming niet meer kan uitoefenen en de arts-specialist oordeelt dat een volledige hervatting van zijn oorspronkelijke opdracht niet meer mogelijk is, kan het personeelslid een aanvraag doen om met verminderde prestaties te gaan werken via een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen.

Op 1 januari 2023 zijn er een aantal wijzigingen m.b.t. de attesten die nodig zijn bij ziekte, bij een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en bij een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen.

Als afwezigheidsattest volstaat vanaf dan om het even welk attest dat opgemaakt, gedateerd en ondertekend is door een arts met vermelding van het aantal noodzakelijke kalenderdagen ziekteverlof en met vermelding of het betrokken personeelslid de woon- of verblijfplaats al dan niet mag verlaten. Het modelformulier dat opgesteld werd door het ministerie van Onderwijs en Vorming, de zogeheten Pers 16, wordt bijgevolg afgeschaft. Voortaan volstaat een klassiek doktersbriefje.

Het medisch attest dat naar het controleorgaan gestuurd moet worden, is vanaf 1 januari 2023 niet meer nodig bij een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en bij een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen. Dat attest blijft wel noodzakelijk bij een gewoon voltijds ziekteverlof.

2. Afwezigheid wegens ziekte

2.1. Verplichtingen van de personeelsleden afwezig wegens ziekte

2.1.1. Afwezigheid wegens ziekte voor een dag

Bij afwezigheid wegens ziekte voor één dag blijft de formaliteit beperkt tot het onmiddellijk verwittigen van de directeur. De directeur verwittigt bij ziekte zijn inrichtende macht/schoolbestuur/centrumbestuur. Dat mag door tussenkomst van een derde persoon gebeuren maar het zieke personeelslid is verantwoordelijk als de ziektemelding niet gebeurd is. Met “onmiddellijk” wordt bedoeld, het eerste uur van afwezigheid of het eerste schooluur als de uurregeling van het betrokken personeelslid vóór de normale schooluren aanvangt.

Bij een eendagsziekte heeft de directeur niet het recht om een afwezigheidsattest in de vorm van een doktersbriefje te eisen, wel het recht om controle aan te vragen. Om dat mogelijk te maken moeten de personeelsleden die tijdens de eendagsziekte niet in hun woonplaats verblijven, de directeur uitdrukkelijk meedelen waar ze die dag wél verblijven.

Tijdens de eendagsziekte mag het personeelslid de woon- of verblijfplaats enkel verlaten om gerechtvaardigde medische redenen (bv. bezoek aan dokter, ziekenhuis, apotheek) die achteraf, als nodig, moeten kunnen bewezen worden.

Bij verlenging van de eendagsziekte moet het personeelslid uiteraard de nodige attesten opsturen naar de directie en naar het controleorgaan (zie punt 2.1.2. hierna).

Het werk aanvatten en nadien moeten verlaten wegens ziekte valt niet onder de bepalingen van de eendagsziekte en geldt niet als afwezigheid wegens ziekte. De directeur hoeft in die gevallen geen controle aan te vragen.

2.1.2. Afwezigheid wegens ziekte voor meer dan een dag

Bij afwezigheid wegens ziekte voor meer dan één dag moet het personeelslid:

 • de afwezigheid onmiddellijk meedelen aan de directeur:
 • een afwezigheidsattest, zijnde een doktersbriefje, bezorgen aan de directeur;
 • een volledig ingevuld medisch attest opsturen naar het controleorgaan.

Gedurende de eerste vierentwintig uur van de afwezigheid wegens ziekte mag het personeelslid de woon- of verblijfplaats enkel verlaten om gerechtvaardigde medische redenen die achteraf, indien nodig, bewezen moeten kunnen worden

Als het personeelslid tijdens zijn ziekte niet in zijn woonplaats verblijft, moet het:

 • de werkelijke verblijfplaats meedelen aan de directeur;
 • op het medisch attest voor het controleorgaan vermelden waar hij of zij zal verblijven. Elke verandering van verblijfplaats in de loop van de afwezigheid wegens ziekte moet vooraf aan het controleorgaan gemeld worden.

Een hospitalisatie moet ook aan het controleorgaan worden gemeld met een medisch attest waarin de duur van de hospitalisatie is opgenomen. Die mededeling is wenselijk om misverstanden te voorkomen. Als het controleorgaan niet op de hoogte is van de hospitalisatie, zou een controlearts zich immers in de woonplaats van het personeelslid kunnen aanmelden en eventueel zijn afwezigheid vaststellen.

Bij verlenging van ziekteverlof moet het personeelslid:

 • de verlenging meedelen op de vooravond van de dag waarop het lopende verlof verstrijkt,
 • een nieuw afwezigheidsattest zijnde een doktersbriefje opsturen naar de directeur en
 • een nieuw medisch attest naar het controleorgaan.

2.1.3. Vrijwillige vervroegde werkhervatting

Vrijwillige vervroegde werkhervatting is uiteraard altijd mogelijk. De directeur moet daarvan echter de dag vooraf verwittigd worden.

Tijdens een periode van ziekteverlof voorgeschreven door een arts is een personeelslid namelijk niet verzekerd tegen arbeidsongevallen, behalve voor de verplaatsingen op uitdrukkelijke vraag van de school en verplaatsingen naar de dokter aangeduid door het controleorgaan.

Als het personeelslid vrijwillig vroegtijdig hervat zonder de school te verwittigen, is het traject van zijn woon- of verblijfplaats naar school op de dag van de hervatting dus niet verzekerd.

Personeelsleden die van de controlearts vervroegd moeten hervatten, zijn wél verzekerd aangezien de beslissing van de controlearts het resterende ziekteverlof tenietdoet.

Opmerking:

Als een personeelslid vrijwillig het werk vervroegd hervat, moet de schooldirectie dat de dag zelf laten weten aan het controleorgaan. Dat kan enkel per e-mail.

2.1.4. Vertrek naar het buitenland/ziekte tijdens een verblijf in het buitenland

Personeelsleden die tijdens hun afwezigheid wegens ziekte voor meer dan één dag naar het buitenland willen gaan, moeten ten minste vier kalenderdagen vóór het vertrek zelf rechtstreeks een controleonderzoek aanvragen aan het controleorgaan d.m.v. het document “medisch attest”.

Op het attest moet aangevinkt worden dat het gaat om een “aanvraag reis naar het buitenland van ../../.... tot en met ../../....” en moeten de data ingevuld worden.

Om een nutteloos controlebezoek van de controledokter te vermijden is het aan te raden om een afspraak te maken met het controleorgaan via het gratis telefoonnummer 0800 94 994.

Deze verplichting geldt ook als de afwezigheid wegens ziekte doorloopt tijdens een schoolvakantie en het personeelslid tijdens die schoolvakantie in het buitenland verblijft.

Voorbeeld:

Ziek van 01-04-2020 tot en met 30-04-2020

De paasvakantie duurt van maandag 06-04-2020 tot en met zondag 19-04-2020.

Reis naar het buitenland van maandag 13-04 tot en met zondag 19-04.

Het controleonderzoek MOET vooraf aangevraagd worden.

Wanneer een personeelslid ziek wordt tijdens een verblijf in het buitenland en na het verstrijken van de schoolvakantie (of bv. het weekend, de verlofperiode) het werk niet kan hervatten, moet die ziekte bewezen worden met een attest van een lokale arts die verklaart dat het personeelslid niet in staat is zich te verplaatsen. Zodra het personeelslid zich kan verplaatsen, moet het naar België terugkeren en moet het onmiddellijk de formaliteiten inzake afwezigheid wegens ziekte in orde brengen. Dat is echter niet verplicht als het personeelslid, na zijn terugkeer in België, onmiddellijk het werk hervat.

2.1.5. Terbeschikkingstelling wegens ziekte

Personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ziekte, zijn afwezig wegens ziekte en moeten dus de verplichting vermeld in punt 2.1.2. naleven. Zij kunnen gecontroleerd worden door het controleorgaan.

2.2. Verantwoordelijkheid van directies en inrichtende machten

Van directies en inrichtende machten/schoolbesturen/centrumbesturen wordt niet verwacht dat zij systematisch voor alle perioden van ziekte of voor alle personeelsleden van hun school of scholengemeenschap, controle aanvragen, omdat dat kan leiden tot nutteloze controles.

Er wordt wel verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen met betrekking tot het voeren van een goed HRM-beleid. Daarom is controle alleen aangewezen wanneer er twijfel is of de afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is.

2.3. Controle

De controle op de afwezigheid wegens ziekte gebeurt door Certimed.

2.3.1. Initiatiefnemers

De controle door het controleorgaan kan schriftelijk, telefonisch, of per e-mail  aangevraagd worden door:

 • de directeur of de hiërarchische meerdere (inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten) via een formulier Aanvraag van medische controle. Een inrichtende macht/schoolbestuur/centrumbestuur kan een wegens ziekte afwezige directeur laten controleren;

 • het personeelslid bij een gewenst vertrek naar het buitenland via het formulier “medisch attest” - zie punt 8.2.);

 • het bevoegde werkstation van het ministerie van Onderwijs en Vorming;

 • het controleorgaan.

Over dit initiatiefrecht zijn heel duidelijke afspraken gemaakt met het controleorgaan. Het is zeker niet de bedoeling nutteloze of ongerechtvaardigde controles te laten uitvoeren.

Bij de beoordeling van de vraag of een controlearts moet gestuurd worden, zal het controleorgaan o.a. volgende criteria hanteren:

- de diagnose;

- de duur van de voorgeschreven afwezigheid;

- de medische historiek van het betrokken personeelslid.

Een controle kan aangevraagd worden op de volgende manieren :

Een controleaanvraag voor eendagsafwezigheden, korte en regelmatig terugkerende afwezigheden gebeurt zo vroeg mogelijk en ten laatste om 12 uur, om de controlearts de mogelijkheid te laten de controle nog dezelfde dag uit te voeren.

Is er vóór de middag niemand bereikbaar in de school, voorzie dan een alternatieve contactmogelijkheid om eendagsafwezigheden te laten melden.

Voor andere afwezigheden gebeurt de aanvraag :

- van maandag tot vrijdag: van 8.00 uur tot 16.30 uur;

- vóór de middag: voor controles die nog dezelfde dag dienen uitgevoerd te worden;

Controle is mogelijk gedurende de volledige periode van ongeschiktheid.

Een controle kan op alle dagen plaatsvinden, ook op zon- en feestdagen. De controle gebeurt niet tussen 21 uur en 8 uur.

Om de controle mogelijk te maken op afwezige personeelsleden van het volwassenenonderwijs moet de controle-aanvraag zo vroeg mogelijk én telefonisch gebeuren.

Telefonische aanvragen moeten onmiddellijk per e-mail met het formulier als pdf-bestand als bijlage (formulier Aanvraag van medische controle) worden bevestigd.

2.3.2. Plaats van de controle

De controle-onderzoeken gebeuren in principe bij het personeelslid thuis (woon- of verblijfplaats).

Personeelsleden die hun woonplaats niet mogen verlaten, moeten uiteraard gedurende de hele periode thuis zijn. De andere personeelsleden moeten de eerste 24 uur thuis zijn.

Personeelsleden die hun woonplaats mogen verlaten en bij wie de controlearts zich tevergeefs aanmeldt, worden opgeroepen om zich bij de controlearts aan te bieden tijdens het eerstvolgende spreekuur. De controlearts laat in dat geval een bericht na.

Bijgevolg dienen deze personeelsleden bij hun terugkeer in hun woon- of verblijfplaats onmiddellijk na te gaan of zich in de brievenbus geen bericht van de controlearts bevindt. Een personeelslid dat ziek is, kan steeds door een controlearts bezocht worden. De vermelding dat de kaart van de controlearts pas laattijdig in de brievenbus werd gevonden, wordt door het ministerie van Onderwijs en Vorming niet aanvaard als geldige verantwoording in het geval dat het zieke personeelslid zich niet of te laat heeft aangemeld bij de controlearts.

De controleartsen die voor het controleorgaan werken, zijn verspreid over het hele land. De verplaatsing naar een controlearts zal dus zo klein mogelijk zijn.

Wanneer een personeelslid zich laattijdig bij de controlearts aanmeldt en als zou blijken dat deze laatste het controle-dossier reeds heeft afgesloten en doorgezonden aan het controleorgaan, moet het betrokken personeelslid onmiddellijk persoonlijk contact opnemen met het controleorgaan (telefoonnummer/e-mailadres, zie verder punt 8.6.). Als geen contact wordt opgenomen, wordt dat beschouwd als een weigering om zich aan de controle te onderwerpen.

2.3.3. Contractuele personeelsleden

Het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993 betreffende de organisatie van de controle op de afwezigheid wegens ziekte is niet van toepassing op personeelsleden die door de inrichtende macht/het schoolbestuur/het centrumbestuur met eigen middelen betaald worden.

Het controleorgaan zal deze personeelsleden niet controleren, zelfs niet op vraag van de directie.

De gesubsidieerde contractuelen en de contractuelen betaald door het Ministerie van Onderwijs en Vorming ressorteren daarentegen wel onder het toepassingsgebied van voormeld besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993. Het controleorgaan kan deze personeelsleden bijgevolg wel controleren.

2.3.4. Mogelijkheden na een controle

De controlearts beslist, na medisch onderzoek, over de gegrondheid van de afwezigheid wegens ziekte.

Na het controleonderzoek doen zich de volgende mogelijkheden voor:

1) de controlearts acht de afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd.

Stelt de controlearts vast dat de afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is, dan deelt hij dat onmiddellijk mee aan het personeelslid met een document dat voor ontvangst wordt ondertekend. Het personeelslid kan afwezig blijven voor de duur van het toegestane ziekteverlof;

2) de controlearts acht de afwezigheid wegens ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd en het personeelslid gaat hiermee akkoord.

Als de controlearts van oordeel is dat de afwezigheid wegens ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd is, deelt hij dat onmiddellijk mee aan het personeelslid met een formulier dat voor ontvangst wordt ondertekend.

Het personeelslid moet dan het werk hervatten op de eerstvolgende werkdag, tenzij de controlearts een andere dag bepaalt.

De onderwijsinstelling brengt het controleorgaan op de hoogte van de werkhervatting van het personeelslid.

3) de controlearts acht de afwezigheid wegens ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd en het betrokken personeelslid gaat niet akkoord met die beslissing.

Als het personeelslid de beslissing van de controlearts betwist, neemt het onmiddellijk contact op met zijn behandelende arts (of diens vervanger). Als die laatste niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts, neemt hij zelf onmiddellijk contact op met de controlearts om te overleggen in verband met de arbeidsongeschiktheid van het betrokken personeelslid.

Dat overleg moet alleszins plaatshebben binnen 24 uur na de beslissing van de controlearts en vóór de door de controlearts bepaalde datum van werkhervatting. Als dat overleg niet binnen deze tijdspanne plaatsvindt, wordt de beslissing van de controlearts als definitief beschouwd en kan geen beroep worden gedaan op de in punt 2.4 hierna bedoelde procedure. Het personeelslid moet, binnen de voormelde tijdspanne, zelf informeren naar het resultaat van het overleg tussen de controlearts en de behandelende arts.

Naargelang van het resultaat van het overleg kunnen zich volgende situaties voordoen:

- de behandelende arts en de controlearts bereiken een akkoord over de datum van werkhervatting. In dat geval moet het personeelslid op die dag het werk hervatten. Het akkoord tussen beide artsen wordt nadien bij aangetekend schrijven bevestigd door het controleorgaan;

- de behandelende arts gaat niet akkoord met het advies (= vervroegde werkhervatting) van de controlearts en zij bereiken binnen 24 uur geen overeenstemming over de uiteindelijke beslissing. In dat geval stellen zij in gezamenlijk overleg een andere arts als scheidsrechter aan (zie beroepsprocedure - punt 2.4 hierna).

Het overleg tussen de behandelende arts en de controlearts schort de beslissing van de controlearts op. Die opschorting duurt tot het betrokken personeelslid in kennis wordt gesteld van de definitieve beslissing waarbij:

- ofwel de behandelende arts akkoord gaat met de beslissing van de controlearts;

- ofwel de scheidsrechter zijn beslissing meedeelt (zie beroepsprocedure).

Een personeelslid kan niet verwijzen naar eventuele onachtzaamheden van zijn behandelende arts (of diens vervanger) om een afwezigheid alsnog als medisch gerechtvaardigd te laten beschouwen.

Bijzondere situaties:

- Als de controlearts op het ogenblik van zijn onderzoek, o.a. bij eendagsafwezigheden, vaststelt dat er (nog) geen medisch attest werd opgesteld, beslist hij alleen over de gegrondheid van de afwezigheid wegens ziekte.

Als hij oordeelt dat ziekteverlof niet gerechtvaardigd is, moet het personeelslid het werk onmiddellijk hervatten. Ook hier wordt de beslissing meegedeeld met een document dat voor ontvangst wordt ondertekend door het personeelslid.

- Wanneer de controlearts geen onmiddellijke werkhervatting heeft bevolen maar een hervatting op een latere datum, kan het gebeuren dat het personeelslid volgens de mening van zijn behandelende arts op de voorziene datum nog steeds ziek is of omwille van een andere ziekte arbeidsongeschikt is. Het personeelslid mag op dat ogenblik niet zonder meer een nieuw attest insturen. Omdat de beslissing van de controlearts definitief is en moet uitgevoerd worden, zal een nieuw attest in principe als een ongeldig attest ("protestattest") beschouwd worden. Het nieuwe attest kan slechts aanvaard worden als de behandelende arts eerst contact opneemt met de controlearts.

Beide artsen kunnen overeenkomen

a) dat de nieuwe afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is. In dat geval kan het betrokken personeelslid verder afwezig blijven wegens ziekte voor de periode voorgeschreven door de behandelende arts.

b) dat een nieuw controleonderzoek zal plaatsvinden. In dat geval zal het nieuwe afwezigheidsattest aanvaard worden minstens tot op het ogenblik dat de controlearts zijn beslissing meedeelt aan het personeelslid. Als de controlearts tot werkhervatting beslist, dan moet het personeelslid gevolg geven aan die beslissing.

c) dat de beroepsprocedure wordt opgestart en dat dus een scheidsrechter zal worden aangesteld. In dat geval zal het nieuwe afwezigheidsattest aanvaard worden minstens tot op het ogenblik dat de scheidsrechter zijn beslissing meedeelt aan het personeelslid. Die beslissing is dan bindend voor het personeelslid.

Voorbeeld :

Een personeelslid dient een ziekteattest in voor de periode 2/5/2000 tot en met 31/5/2000. Er heeft een controle plaats op 8/5/2000. De beslissing luidt: hervatten op 15/5/2000.

Op 15/5/2000 dient het personeelslid zonder meer een nieuw ziekteattest voor een periode die aanvangt op 15/5/2000 in.

Dit is geen geldig attest ("protestattest"): zonder voorafgaand overleg met de controlearts werd een nieuw attest ingestuurd voor een periode die aanvangt op de dag dat het werk moest hervat worden.

2.4. Beroepsprocedure

Als de behandelende arts de diagnose van de controlearts niet kan bijtreden en zij binnen 24 uur geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing, duiden beiden in gezamenlijk overleg, uit een lijst van artsen voorgelegd door het controleorgaan, een scheidsrechter aan om de uiteindelijke beslissing te nemen.

De scheidsrechter doet binnen 24 uur na zijn aanstelling zijn onderzoek en deelt bij het einde van dat onderzoek onmiddellijk zijn beslissing, die bindend is, aan het personeelslid mee met een document dat voor ontvangst wordt ondertekend. Beslist de scheidsrechter dat de afwezigheid wegens ziekte niet gerechtvaardigd is, dan moet het personeelslid de dienst hervatten op de eerstvolgende werkdag na de mededeling van de beslissing van de scheidsrechter.

In het andere geval kan het personeelslid afwezig blijven voor de duur van het toegestane ziekteverlof of tot de datum bepaald door de scheidsrechter.

De onderwijsinstelling brengt het controleorgaan op de hoogte van de werkhervatting van het personeelslid.

De kosten van een arbitrage zijn ten laste van de verliezende partij.

Onder verliezende partij dient te worden verstaan de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Als de datum van arbeidsgeschiktheid voorgesteld door de scheidsrechter een datum is die ligt tussen de door de behandelende arts en de controlearts voorgestelde data, worden deze kosten evenredig verdeeld over beide partijen.

Als een personeelslid zou weigeren om het document waarbij hem de beslissing van de controlearts of de scheidsrechter wordt meegedeeld “voor ontvangst” te ondertekenen, zal dat beschouwd worden als een weigering om zich aan de controle te onderwerpen.

2.5. Vervangers

De beslissing van de controlearts of van de scheidsrechter kan niet tot gevolg hebben dat rechtsgeldig aangestelde vervangers geen salaris of salaristoelage ontvangen voor de gepresteerde diensten.

2.6. Mededeling van het resultaat van een controle

De schooldirectie/hiërarchische meerdere wordt binnen 24 uur, schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de controle.

Het ministerie van Onderwijs en Vorming wordt binnen 24 uur per e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de controleonderzoeken die het zelf aangevraagd heeft.

2.7. Legitimatie van de controleartsen

Personeelsleden die het bezoek van een controlearts krijgen, hebben het recht om de legitimatie van de betrokken arts te vragen, voor zover dat door die laatste niet spontaan zou gebeurd zijn.

2.8. Sancties

Personeelsleden worden als onwettig afwezig beschouwd en verliezen hun recht op salaris of salaristoelage voor de duur van de afwezigheid, als zij:

 • de directie niet verwittigen bij eendagsziekte;
 • bij meerdere dagen afwezigheid de vereiste attesten niet of niet onmiddellijk naar hun directeur sturen en naar het controleorgaan;
 • de eerste 24 uur niet beschikbaar blijven;
 • zich niet aan de controle van het controleorgaan onderwerpen;
 • geen gevolg geven aan de beslissing van de controlearts of van de scheidsrechter om de dienst te hervatten;
 • zonder voorafgaand overleg tussen behandelende arts en de controlearts een nieuw attest insturen waarbij een voorheen ingekorte afwezigheid geheel of gedeeltelijk wordt herbevestigd ("protestattest").

Bovendien heeft een onwettige afwezigheid van meer dan 10 kalenderdagen, conform de decreten rechtspositie van 27 maart 1991, het ambtshalve ontslag zonder opzegging tot gevolg.

Voorbeeld:

Een personeelslid is afwezig wegens ziekte van 11/9/2000 tot en met 29/9/2000.

Bij een controle op 13/9/2000 beslist de controlearts dat het personeelslid moet hervatten op de eerstvolgende werkdag. In plaats van te hervatten dient het personeelslid een nieuw attest in voor de periode van 14/9/2000 tot en met 6/10/2000, zonder dat daarbij overleg is geweest tussen de behandelende arts en de controlearts.

Het werkstation kan de bezoldiging voor de periode van 14/9/2000 tot en met 29/9/2000 inhouden, vermits het hier gaat om een protestattest.

Personeelsleden die te goeder trouw de formaliteiten met betrekking tot de arbeidsongevallen vervullen, kunnen niet gesanctioneerd worden wanneer achteraf blijkt dat de reglementering inzake de controle op de afwezigheid wegens ziekte had moeten nageleefd worden.

2.9. Contactgegevens controleorgaan

Medische attesten en aanvragen van controles worden bezorgd

T.a.v. Dienst Onderwijs

Postbus 10018

1070 Anderlecht

Certimed is bereikbaar via het gratis telefoonnummer: 0800-94994.

2.10. Synthese

Door het personeelslid te vervullen formaliteiten in geval van ziekte:

2.10.1. Ziekte voor één dag:

vóór het eerste lesuur de school verwittigen.

2.10.2. Ziekte voor meerdere dagen:

 • Een afwezigheidsattest, nl. een doktersbriefje, naar de onderwijsinstelling sturen;

 • Een medisch attest opsturen naar het controleorgaan. 

Vak I van het medisch attest moet door de behandelende arts ingevuld worden. Vak II moet door het personeelslid zelf ingevuld worden, tenzij de school het vak al ingevuld heeft. Bij een aanvraag reis naar het buitenland moet het personeelslid het betrokken vakje aankruisen en zelf de periode invullen.

2.10.3. Bij niet-hervatting op de door de controlearts voorziene datum

Dezelfde formaliteiten zoals bij een afwezigheid van meerdere dagen, met dien verstande dat de behandelende arts vooraf contact moet opnemen met de controlearts en dat deze beide artsen moeten overeenkomen welke procedure zal gevolgd worden. (zie punt 2.3.4.)

3. Profylactisch verlof

Personeelsleden van wie een inwonend familielid een besmettelijke ziekte heeft, kunnen aan het controleorgaan profylactisch verlof vragen d.m.v. het document “medisch attest”.

In “VAK I” van dit document moet duidelijk vermeld worden dat het gaat om een aanvraag van profylactisch verlof.

Daarnaast is een verklaring of een attest vereist, opgesteld door de behandelende arts van het zieke familielid. Uit die verklaring of dat attest moet duidelijk blijken dat de profylactische maatregelen noodzakelijk zijn.

Beide documenten moeten naar het controleorgaan gestuurd worden.

Het controleorgaan gaat na of de vermelde besmettelijke aandoening van het familielid wel degelijk aanleiding kan geven tot profylactische maatregelen en, in bevestigend geval, of de duur van de maatregelen op medische gronden is gesteund.

Het personeelslid brengt uiteraard de directie(s) op de hoogte.

4. Bevallingsverlof

Personeelsleden die met bevallingsverlof gaan, sturen een afwezigheidsattest, nl. een doktersbriefje, naar de directeur en een medisch attest naar het controleorgaan.

De directeur moet voor deze afwezigheid de formaliteiten vermeld in punt 2.2. hiervoor uiteraard niet vervullen.

5. Ongevallen

5.1. Arbeidsongevallen

Medex blijft bevoegd voor arbeidsongevallen.

Dit betekent dat er bij een arbeidsongeval nog steeds een Medisch attest Medex naar Medex moet verstuurd worden als de behandelende arts van oordeel is dat het personeelslid arbeidsongeschikt is ten gevolge van het arbeidsongeval.

Wanneer Medex aan het personeelslid meedeelt dat een verdere of nieuwe afwezigheid niet of niet langer aanvaard wordt als gevolg van een arbeidsongeval brengt dit in principe mee dat deze afwezigheid beschouwd wordt als afwezigheid wegens ziekte.

Dit houdt in dat het controleorgaan bevoegd is voor controle en dat de formaliteiten betreffende de afwezigheid wegens ziekte moeten worden nageleefd.

Als het personeelslid het met de beslissing van Medex niet eens is, kan het hiertegen beroep aantekenen.

In afwachting van een definitieve uitspraak aangaande dit beroep moet het personeelslid, bij verdere afwezigheden die door de behandelende arts aanzien worden als zijnde het gevolg van een arbeidsongeval, zowel de formaliteiten naar Medex als die naar het controleorgaan vervullen. Op het medisch attest dat naar het controleorgaan verstuurd wordt, zal de behandelende arts toevoegen dat er een beroepsprocedure lopende is bij Medex.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, bestaat ook de mogelijkheid tot halftijdse hervatting na een arbeidsongeval. Deze aangelegenheid behoort eveneens tot de bevoegdheid van Medex.

5.2. Buitendienstongevallen (met subrogatie)

Een buitendienstongeval is een ongeval dat buiten dienstverband gebeurt, veroorzaakt wordt door een derde en een arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.

Het controleorgaan zal optreden als raadgevend arts bij dergelijke buitendienstongevallen.

Dit betekent dat een arts van het controleorgaan in bepaalde gevallen een medisch verslag zal opmaken over de afwezigheden die het gevolg zijn van het buitendienstongeval.

Een arts van het controleorgaan zal ook het ministerie van Onderwijs en Vorming vertegenwoordigen bij een minnelijke medische expertise of bij een gerechtelijk deskundig onderzoek.

De afwezigheden die het gevolg zijn van een buitendienstongeval worden beschouwd als ziekteverlof. Alle formaliteiten ter zake dienen dus te worden vervuld (cf. punt 2.1. hiervoor).

6. Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

De regeling m.b.t. het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte staat in punt 5.1. van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

6.1. Aanvraag

Het personeelslid dat een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte wil opnemen, stuurt het formulier ‘plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht, opgemaakt door de behandelende arts, op naar het controleorgaan. In dat plan vermeldt de behandelende arts:

 • de vermoedelijke duur van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte
 • én het percentage van werkhervatting. Het volume van de nog te verrichten prestaties moet ten minste 20% bedragen van het aantal-prestatie-eenheden die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties.

De totale duur van het verlof kan ook bestaan uit opeenvolgende periodes met een verschillend tewerkstellingspercentage. Het percentage van de nog te verrichten prestaties moet in dat geval telkens groter worden.

De toestemming van de inrichtende macht/het schoolbestuur/het centrumbestuur is niet vereist, maar het is wel aan te bevelen dat het personeelslid zijn directie op de hoogte brengt van de aanvraag tot verminderde prestaties wegens ziekte.

Het controleorgaan kan het plan voor het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte toestaan of weigeren.

Als de controlearts het plan voor het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte goedkeurt, deelt hij die beslissing onmiddellijk mee aan het personeelslid. De directeur wordt door het controleorgaan binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van die beslissing.

Als de controlearts niet akkoord gaat met het plan voor het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, deelt hij dat onmiddellijk mee aan het personeelslid. De weigering moet ten aanzien van het personeelslid schriftelijk worden gemotiveerd. Als het betrokken personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts, kan er na een overleg tussen de behandelende arts en de controlearts eventueel een nieuw plan worden ingediend. Als het controleorgaan het plan goedkeurt, deelt hij die beslissing onmiddellijk mee aan het personeelslid. De directeur en het ministerie van Onderwijs en Vorming worden door het controleorgaan binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing.

Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte kan pas starten na een positieve beslissing van het controleorgaan. Het controleorgaan voert maar een controle uit als het in het bezit is van een volledige en correct ingevulde aanvraag. Het is aan te raden om de aanvraag twee weken voor de geplande ingangsdatum in pdf-formaat op te sturen via e-mail naar onderwijs@certimed.be. Als er geen goedkeuring is, wordt de periode na de geplande startdatum beschouwd als ziekteverlof.

Zodra het controleorgaan de aanvraag heeft geregistreerd, wordt het personeelslid via SMS of mail op de hoogte gebracht van de datum waarop de controle zal plaatsvinden. Hou er rekening mee dat het meerdere dagen kan duren vooraleer de aanvraag geregistreerd is bij het controleorgaan. Als het personeelslid vijf werkdagen voor de ingangsdatum van het VVP ziekte nog geen afspraak ter controle of een administratieve goedkeuring heeft ontvangen, neemt het zelf contact op met het controleorgaan. De aanvraag moet wel tijdig aan het controleorgaan bezorgd zijn.

De controles in het kader van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte gebeuren in de praktijk van de dokter of in een medisch controlecentrum. De controleartsen die voor het controleorgaan werken, zijn verspreid over het hele land De verplaatsing naar een controlearts zal dus zo klein mogelijk zijn.

6.2. Procedure in beroep

Als de behandelende arts niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts en ze binnen 24 uur geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing, kan de behandelende arts beroep aantekenen tegen die beslissing. Ze stellen dan in gezamenlijk overleg een andere arts als scheidsrechter aan.

De scheidsrechter voert binnen 24 uur na zijn aanstelling zijn onderzoek uit en deelt op het einde van dat onderzoek zijn bindende beslissing mee aan het personeelslid. Hij doet dat met een document dat voor ontvangst wordt ondertekend. De directeur wordt binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van de scheidsrechterlijke beslissing.

Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte kan pas ingaan na een positieve beslissing van de arts-scheidsrechter.

De kosten die verbonden zijn aan de onderzoeken door het controleorgaan zijn ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. De kosten die verbonden zijn aan de beroepsprocedures die voortvloeien uit de controleonderzoeken, zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

6.3. Tussentijdse controle

Als het controleorgaan dat nodig acht, kan het een tussentijdse controle vastleggen om na te gaan of de gezondheidstoestand van het personeelslid de verdere uitvoering van het plan nog wettigt. Over de eventuele tussentijdse controle maakt het controleorgaan bij de goedkeuring van het plan of bij een tussentijdse controle afspraken met het personeelslid.

Als de controlearts na de tussentijdse controle niet akkoord gaat met de verderzetting van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, deelt hij dat onmiddellijk mee aan het personeelslid. De weigering moet ten aanzien van het personeelslid schriftelijk worden gemotiveerd.

Als de behandelende arts niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts en ze binnen 24 uur geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing, kan de behandelende arts beroep aantekenen tegen die beslissing. Voor de procedure zie onder 6.2. Die beroepsprocedure schorst de beslissing van de controlearts.

7. Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen 

De regeling m.b.t. het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen die vanaf 1 januari 2015 van toepassing is, vindt u in punt 6 van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Hieronder wordt de wijze van aanvraag, goedkeuring en procedure in beroep toegelicht.

7.1. Aanvraag en goedkeuring

Als een personeelslid wegens langdurige medische ongeschiktheid de volledige opdracht van zijn aanstelling en/of vaste benoeming niet meer kan uitoefenen, en de arts-specialist oordeelt dat een volledige hervatting van zijn oorspronkelijke opdracht niet meer mogelijk is tot aan het einde van de loopbaan volgens de huidige stand van de medische wetenschap, kan het personeelslid met verminderde prestaties gaan werken via een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, hierna afgekort als langdurig VVP medische redenen.

Het personeelslid dat een langdurig VVP medische redenen wil opnemen, stuurt zijn aanvraag daarvoor naar het controleorgaan.

Dit verlof kan door het betrokken personeelslid worden aangevraagd aan het controleorgaan met het formulier Aanvraag langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en een geneeskundig verslag, opgemaakt door een arts-specialist. In het geneeskundig verslag vermeldt de arts-specialist:

1° de omstandige motivering waarom een volledige hervatting van de opdracht die het personeelslid had voor zijn afwezigheid wegens ziekte, niet meer mogelijk is;

2° een voorstel voor het volume van de nog te verrichten prestaties. Dat volume moet altijd minstens 50% en maximum 75% van een voltijdse betrekking zijn.

Het langdurig VVP medische redenen kan pas starten na een positieve beslissing van het controleorgaan. Het controleorgaan voert maar een controle uit als het in het bezit is van een volledige en correct ingevulde aanvraag. Het is aan te raden om de aanvraag minstens twee weken vóór de geplande ingangsdatum in pdf-formaat op te sturen via e-mail naar onderwijs@certimed.be

Zodra het controleorgaan de aanvraag heeft geregistreerd, wordt het personeelslid via SMS of mail op de hoogte gebracht van de datum waarop de controle zal plaatsvinden. Hou er rekening mee dat het meerdere dagen kan duren vooraleer de aanvraag geregistreerd is bij het controleorgaan. Als het personeelslid vijf werkdagen voor de ingangsdatum van het LVVPMED nog geen afspraak ter controle of een administratieve goedkeuring heeft ontvangen, neemt het zelf contact op met het controleorgaan. De aanvraag moet wel tijdig aan het controleorgaan bezorgd zijn.

De controles in het kader van een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen gebeuren in de praktijk van de dokter of in een medisch controlecentrum. De controleartsen die voor het controleorgaan werken, zijn verspreid over het hele land. De verplaatsing naar een controlearts zal dus zo klein mogelijk zijn.

In geval van verlenging van een langdurig VVP medische redenen is het mogelijk dat het controleorgaan opteert voor een administratieve goedkeuring zonder bijkomend medisch onderzoek.

Als er geen goedkeuring is, blijft het personeelslid in de administratieve toestand die van toepassing is op de vooravond van de geplande ingangsdatum.

De controlearts kan het langdurig VVP medische redenen:

1° toestaan;

2° toestaan maar met aanpassing van het percentage van de nog te verrichten prestaties;

3° weigeren.

Als de controlearts de aanvraag voor het langdurig VVP medische redenen goedkeurt, deelt hij die beslissing onmiddellijk mee aan het personeelslid. De directeur wordt door het controleorgaan binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van die beslissing.

Als de controlearts de aanvraag voor het langdurig VVP medische redenen weigert, of als hij de aanvraag toestaat maar met aanpassing van het percentage van de nog te verrichten prestaties, deelt hij dat onmiddellijk mee aan het personeelslid. De weigering of de aanpassing van het percentage moet ten aanzien van het personeelslid schriftelijk worden gemotiveerd.

Als het betrokken personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts, kan er na een overleg tussen de arts-specialist en de controlearts eventueel een aangepaste aanvraag worden ingediend. De controlearts deelt zijn beslissing onmiddellijk mee aan het personeelslid.

De directeur wordt door het controleorgaan binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail  op de hoogte gebracht van de definitieve beslissing van de controlearts.

Als het personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van het controleorgaan, kan het eventueel in beroep gaan (zie 7.2).

Het personeelslid beschikt over de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen voor een periode die het controleorgaan eerder weigerde. Het gaat dan steeds om een aanvraag in de toekomst. Zo’n aanvraag kan niet gebeuren met terugwerkende kracht. De nieuwe aanvraag moet bovendien nieuwe diagnostische elementen bevatten.

Als het personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van het controleorgaan, kan het eventueel in beroep gaan (zie 7.2).

7.2. Procedure in beroep

Als het betrokken personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts, neemt het contact op met zijn arts-specialist. Die kan de controlearts contacteren. Als ook de arts-specialist niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts en beiden binnen vijf werkdagen geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing, kan de arts-specialist beroep aantekenen tegen die beslissing. Ze stellen dan in gezamenlijk overleg een andere arts als scheidsrechter aan.

Het controleorgaan brengt het personeelslid op de hoogte door het bezorgen van een arbitrageovereenkomst en geeft informatie over de kosten en eventuele terugbetaling van de kosten van de arbitrage.

De scheidsrechter voert binnen 24 uur na zijn aanstelling zijn onderzoek uit en deelt op het einde van dat onderzoek zijn bindende beslissing mee aan het personeelslid. Hij doet dat met een document dat het personeelslid voor ontvangst ondertekent.

De directeur wordt binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van de scheidsrechterlijke beslissing.

Het langdurig VVP medische redenen kan pas ingaan na een positieve beslissing van de arts-scheidsrechter.

De kosten die verbonden zijn aan de onderzoeken door het controleorgaan zijn ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. De kosten die verbonden zijn aan de beroepsprocedures die voortvloeien uit de controleonderzoeken, zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Als het volume van de nog te verrichten prestaties voorgesteld door de arts-scheidsrechter een volume is dat ligt tussen de door de arts-specialist en de controlearts voorgestelde volumes, dan worden de kosten evenredig verdeeld over beide partijen.

8. Formulieren

Het gaat om de volgende formulieren:

- het afwezigheidsattest;

- het medisch attest;

- het plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht;

- het formulier Aanvraag van medische controle;

- het formulier Aanvraag van langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen;

8.1. Het afwezigheidsattest

Met afwezigheidsattest wordt bedoeld een attest opgemaakt, gedateerd en ondertekend door een arts met vermelding van het aantal noodzakelijke kalenderdagen ziekteverlof en met vermelding of het betrokken personeelslid de woon- of verblijfplaats al dan niet mag verlaten.

Het afwezigheidsattest is een briefje dat door de dokter wordt ingevuld of afgedrukt. Er is geen apart formulier meer voor de personeelsleden van het onderwijs (de zogeheten “Pers 16”).

Op het afwezigheidsattest staat geen diagnose zodat het medisch geheim bewaard blijft.

Het afwezigheidsattest moet naar de directie worden gestuurd in geval van:

1. afwezigheid wegens ziekte of privé-ongeval van meer dan één dag;

2. bevallingsverlof.

Een personeelslid dat in meerdere instellingen werkt, moet de respectievelijke directeurs verwittigen en aan allen een afwezigheidsattest toesturen. Het origineel exemplaar wordt opgestuurd naar de onderwijsinstelling waar het personeelslid de grootste opdracht heeft. Voor de andere onderwijsinstellingen volstaat een kopie.

8.2. Het medisch attest

Met medisch attest wordt bedoeld een attest opgemaakt door middel van het door het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming voorgeschreven formulier. Het wordt gedateerd en ondertekend door een arts met vermelding van de diagnose, het aantal noodzakelijke kalenderdagen ziekteverlof én met vermelding of het betrokken personeelslid de woon- of verblijfplaats al dan niet mag verlaten.

Op het attest moet vermeld worden waar het personeelslid tijdens de afwezigheid verblijft.

Op het medisch attest moet wel een diagnose vermeld worden zodat de controlerende arts een vertrekpunt heeft. Bovendien wordt op die manier verhinderd dat schrijnende gevallen voor controle zouden opgeroepen worden.

De directeur of het ministerie van Onderwijs en Vorming die een controleonderzoek aanvragen, kunnen van het controleorgaan de mededeling krijgen dat controle, gelet op de aard van het geval, niet wenselijk is.

Het medisch attest moet onmiddellijk opgestuurd worden in geval van afwezigheid wegens:

 • ziekte voor meer dan één dag;
 • privé-ongeval;
 • zwangerschapsverlof;
 • vertrek naar het buitenland tijdens afwezigheidsperiode wegens ziekte
 • profylactisch verlof;
 • opname ziekenhuis.

Het medisch attest moet niet opgestuurd worden in geval

van :

 • verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte; 
 • langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen; 
 • arbeidsongeval (Medisch attest Medex naar Medex opsturen);
 • eendagsafwezigheden (onmiddellijke verwittiging van de directie).

Een personeelslid dat in meerdere instellingen werkt, moet maar één medisch attest opsturen naar het controleorgaan.

Bij het invullen van het medisch attest moeten volgende gegevens verplicht worden ingevuld. :

Door de behandelende arts: Vak I:

a) gegevens met betrekking tot de afwezigheid :

- diagnose;

- woning verlaten toegestaan of verboden;

- reden arbeidsongeschiktheid : ziekte, privé-ongeval, zwangerschapsverlof, profylactisch verlof, opname in het ziekenhuis;

- duur;

- eerste arbeidsongeschiktheid, verlenging of herval.

b) naam + stempel en handtekening van de behandelende arts en datum van ondertekening.

Door het personeelslid: vak II

- persoonlijke gegevens;

- verblijfsadres tijdens de afwezigheid wegens ziekte;

- bij aanvraag reis buitenland het vakje aankruisen en de periode invullen.

Opmerking:

Medische attesten die niet correct of onvolledig werden ingevuld, die laattijdig verstuurd of niet gefrankeerd werden en waardoor men zich mogelijk zou kunnen onttrekken aan controle, zullen aan de schooldirectie worden gerapporteerd.

8.3. Plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht

In te vullen door het personeelslid:

- naam en voornaam;

- stamboeknummer, telefoonnummer en e-mailadres;

- de afwezigheid op de vooravond van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aanvinken.

In te vullen door de behandelende arts:

- diagnose;

- reden van de aanvraag van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (omstandige motivering);

- periode per percentage;

- het te presteren percentage, minimaal 20% van een ambt met volledige prestaties;

- datum, handtekening en stempel van de behandelende arts.

8.4. Het formulier Aanvraag van medische controle

Met het formulier Aanvraag van medische controle wordt bedoeld het formulier waarmee de directie of de hiërarchische meerdere controle aanvraagt.

De verplichte gegevens zijn:

- school, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager

- naam van de te contacteren persoon

- de voorgeschreven gegevens over het te controleren personeelslid - stamboeknummer, naam, verblijfplaats

- gegevens m.b.t. afwezigheid (duur, reden, naam behandelende arts, ...)

- eventuele achtergrondinformatie of specifieke vermeldingen.

8.5. Het formulier Aanvraag van langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen

Het formulier ‘aanvraag van langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen’ wordt ingevuld door het personeelslid en de behandelende arts-specialist.

De verplichte gegevens zijn:

 • naam en voornaam
 • stamboeknummer
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • arbeidsongeschikt sinds
 • diagnose
 • reden van de aanvraag van het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen (omstandige motivering van periode en percentage)
 • ingangsdatum
 • het te presteren percentage arbeidsbekwaamheid, minimaal 50% en maximum 75% van een ambt met volledige prestaties
 • datum, handtekening en stempel van de behandelende arts.

Dit formulier moet ingediend worden samen meteen geneeskundig verslag van de arts-specialist, eventueel aangevuld met geneeskundige verslagen van andere artsen;

8.6. Adres controleorgaan

Voor het opsturen van het medisch attest en de aanvraag van een controle (bij voorkeur per e-mail) kan u terecht bij

Certimed

T.a.v. Dienst Onderwijs

Postbus 10018

1070 Anderlecht

Gratis telefoonnummer: 0800-94994

E-mail: onderwijs@certimed.be

Enkel de documenten waarvan het model gaat als bijlage bij deze omzendbrief zijn geldig. Voor het afwezigheidsattest is er geen modelformulier maar het gaat wel steeds om een attest dat ondertekend is door een arts.

De medische attesten die naar het controleorgaan worden gezonden, moeten voldoende gefrankeerd worden.

9. Elektronische communicatie

9.1. Melding ziekteverlof

Zie punt 8.1. van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

9.2. Melding verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

Zie punt 8.2. van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

9.3. Melding langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen

Zie punt 8.3. van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

9.4. Melding profylactisch verlof

De school kan het profylactisch verlof opzenden via de dienstonderbreking “profylactische maatregelen” gebeurteniscode “23047” via een RL-2.

Profylactische maatregelen (code 047) is een persoonsgebonden dienstonderbreking die geldt voor alle opdrachten van het personeelslid.

10. Bijlagen