Controle op de afwezigheid wegens ziekte

 • referentie
  13AC/B.Ph./SH/js
 • publicatiedatum
  20/01/1999
 • datum laatste wijziging
  04/05/2022
 • wettelijke basis
  Besluit van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte
 • wettelijke basis
  Besluit van 24 november 1998 tot wijziging van bovenvermeld besluit
 • opheffing
  De omzendbrief van 26 januari 1995 met als kenmerk OND/I/1/SVC/SD
 • opheffing
  De omzendbrief van 29 maart 1996 met als kenmerk 1313/SVC/SD
 • opheffing
  De omzendbrief van 5 mei 1998 met als kenmerk 13AC/B.Ph./SH/JS
 • opheffing
  De omzendbrief van 1 juni 1983 met als kenmerk A5/RS/55/JC worden opgeheven
 • In punt 5.1 en 6.1 zijn enkele wijzigingen aangebracht m.b.t. de aanvraagprocedure voor een controleonderzoek

1. Inleiding

Sinds 1 januari 1994 zijn de personeelsleden van het onderwijs onderworpen aan de controle op het ziekteverlof zoals geregeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte.

Dit besluit en deze omzendbrief zijn niet van toepassing op de personeelsleden van de hogescholen.

De controle op de afwezigheid wegens ziekte is ook van toepassing op de personeelsleden die afwezig zijn omwille van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of omwille van een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen.

Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte biedt aan een personeelslid de mogelijkheid om zich na een periode van ziekteverlof omwille van een ernstige of langdurige ziekte opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme. De doelstelling van dit verlofstelsel is het volledig hernemen van de opdracht die het personeelslid uitoefende voor de aanvang van het ziekteverlof.

Sinds 1 januari 2015 is ook het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen ingevoerd. Als een personeelslid wegens langdurige medische ongeschiktheid de volledige opdracht van zijn aanstelling en/of vaste benoeming niet meer kan uitoefenen en de arts-specialist oordeelt dat een volledige hervatting van zijn oorspronkelijke opdracht niet meer mogelijk is, kan het personeelslid een aanvraag doen om met verminderde prestaties te gaan werken via een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen.

2. Afwezigheid wegens ziekte

2.1. Verplichtingen van de personeelsleden afwezig wegens ziekte

2.1.1. Afwezigheid wegens ziekte voor een dag

Bij afwezigheid wegens ziekte voor één dag blijft de formaliteit beperkt tot het onmiddellijk verwittigen van de directeur. De directeur verwittigt bij ziekte zijn inrichtende macht. Dat mag door tussenkomst van een derde persoon gebeuren maar het zieke personeelslid is verantwoordelijk indien de ziektemelding niet gebeurd is. Met “onmiddellijk” wordt bedoeld, het eerste uur van afwezigheid of het eerste schooluur indien de uurregeling van het betrokken personeelslid vóór de normale schooluren aanvangt.

Bij een eendagsziekte heeft de directeur niet het recht om een afwezigheidsattest te eisen, wel het recht om controle aan te vragen. Om dat mogelijk te maken moeten de personeelsleden die tijdens de eendagsziekte niet in hun woonplaats verblijven, de directeur uitdrukkelijk meedelen waar ze die dag wél verblijven.

Tijdens de eendagsziekte mag het personeelslid de woon- of verblijfplaats enkel verlaten om gerechtvaardigde medische redenen (b.v. bezoek aan dokter, ziekenhuis, apotheek) die achteraf, indien nodig, moeten kunnen bewezen worden.

Bij verlenging van de eendagsziekte moet het personeelslid uiteraard de nodige attesten opsturen naar de directie en naar het controleorgaan (zie punt 2.1.2. hierna).

Het werk aanvatten en nadien moeten verlaten wegens ZIEKTE valt niet onder de bepalingen van de eendagsziekte en geldt niet als afwezigheid wegens ziekte. De directeur hoeft in die gevallen geen controle aan te vragen.

2.1.2. Afwezigheid wegens ziekte voor meer dan een dag

Bij afwezigheid wegens ziekte voor méér dan één dag moet er, naast de onmiddellijke mededeling, een afwezigheidsattest opgestuurd worden naar de directeur en een volledig ingevuld medisch attest naar het controleorgaan.

Indien het personeelslid tijdens zijn ziekte niet in zijn woonplaats verblijft, moet de werkelijke verblijfplaats op beide attesten vermeld worden. Elke verandering van verblijfplaats in de loop van de afwezigheid wegens ziekte moet vooraf aan het controleorgaan gemeld worden.

Bij verlenging van ziekteverlof moet er, naast de mededeling op de vooravond van de dag waarop het lopende verlof verstrijkt, een nieuw afwezigheidsattest opgestuurd worden naar de directeur en een nieuw medisch attest naar het controleorgaan.

Gedurende de eerste vierentwintig uur van de afwezigheid wegens ziekte mag het personeelslid de woon- of verblijfplaats enkel verlaten om gerechtvaardigde medische redenen die achteraf, indien nodig, moeten kunnen bewezen worden.

In voorkomend geval dient een hospitalisatie, alsook de vermoedelijke duur ervan, eveneens aan het controleorgaan te worden gemeld door middel van een medisch attest. Die mededeling is wenselijk om misverstanden te voorkomen. Indien het controleorgaan geen kennis heeft van de hospitalisatie zou een controlearts zich immers in de woonplaats van het personeelslid kunnen aanmelden en eventueel zijn afwezigheid vaststellen.

2.1.3. Vrijwillige vervroegde werkhervatting

Vrijwillige vervroegde werkhervatting is uiteraard altijd mogelijk. De directeur moet daarvan echter de dag vooraf verwittigd worden.

Tijdens een periode van ziekteverlof voorgeschreven door een arts is een personeelslid namelijk niet verzekerd tegen arbeidsongevallen, behalve voor de verplaatsingen op uitdrukkelijke vraag van de school en verplaatsingen naar de dokter aangeduid door het controleorgaan.

Als het personeelslid vrijwillig vroegtijdig hervat zonder de school te verwittigen, is het traject van zijn woon- of verblijfplaats naar school op de dag van de hervatting dus niet verzekerd.

Personeelsleden die van de controlearts vervroegd moeten hervatten, zijn wél verzekerd vermits de beslissing van de controlearts het resterende ziekteverlof tenietdoet.

Opmerking:

Indien een personeelslid vrijwillig het werk vervroegd hervat, dient het controleorgaan hiervan de dag zelf, enkel per e-mail geïnformeerd te worden door de schooldirectie.

2.1.4. Vertrek naar het buitenland/ziekte tijdens een verblijf in het buitenland

Personeelsleden die tijdens hun afwezigheid wegens ziekte voor méér dan één dag naar het buitenland wensen te gaan, moeten ten minste vier kalenderdagen vóór het vertrek zelf rechtstreeks een controle-onderzoek aanvragen aan het controleorgaan d.m.v. het document “medisch attest”.

In “ VAK II” moet duidelijk vermeld worden dat het gaat om een “aanvraag reis naar het buitenland van ../../.... tot en met ../../....”(data invullen).

Om een nutteloos controlebezoek van de controledokter te vermijden is het aan te raden om een afspraak te maken met het controleorgaan via het gratis telefoonnummer 0800 94 994.

Deze verplichting geldt ook als de afwezigheid wegens ziekte doorloopt tijdens een schoolvakantie en het personeelslid tijdens die schoolvakantie in het buitenland verblijft.

Voorbeeld:

Ziek van 01-04-2020 tot en met 30-04-2020

De paasvakantie duurt van maandag 06-04-2020 tot en met zondag 19-04-2020.

Reis naar het buitenland van maandag 13-04 tot en met zondag 19-04.

Het controleonderzoek MOET vooraf aangevraagd worden.

Wanneer een personeelslid ziek wordt tijdens een verblijf in het buitenland en na het verstrijken van de schoolvakantie (of b.v. het weekend, de verlofperiode) het werk niet kan hervatten, dient deze ziekte gestaafd te worden met een attest van een lokale arts die dient te verklaren dat het personeelslid niet in staat is zich te verplaatsen. Zodra het betrokken personeelslid zich kan verplaatsen, moet het naar België terugkeren en moet het de bij deze omzendbrief opgelegde formaliteiten inzake afwezigheid wegens ziekte onverwijld vervullen. Het vervullen van de bij deze omzendbrief opgelegde formaliteiten hoeft echter niet indien het betrokken personeelslid, na zijn terugkeer in België, onmiddellijk het werk hervat.

2.1.5. Terbeschikkingstelling wegens ziekte

Personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ziekte, zijn afwezig wegens ziekte en moeten dus de verplichting vermeld in punt 2.1.2. naleven. Zij kunnen gecontroleerd worden door het controleorgaan.

Een aanvraag om, bij ernstige en langdurige ziekte of gebrekkigheid, een verhoogd wachtgeld of verhoogde wachtgeldtoelage te krijgen, moet echter gericht worden aan MEDEX en uiteraard kan het personeelslid door de pensioencommissie van de MEDEX opgeroepen worden.

2.2. Verantwoordelijkheid van directies en inrichtende machten

Van directies en inrichtende machten wordt NIET verwacht dat zij systematisch voor alle perioden van ziekte of voor alle personeelsleden van hun school of scholengemeenschap, controle aanvragen, omdat dat kan leiden tot nutteloze controles.

Er wordt WEL verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen met betrekking tot het voeren van een goed HRM-beleid. Daarom is controle alleen aangewezen in het geval er twijfel is over het gerechtvaardigd zijn van de afwezigheid wegens ziekte.

2.3. Controle

2.3.1. Initiatiefnemers

De controle door het controleorgaan kan schriftelijk, telefonisch, of per e-mail gebeuren door:

- de directeur/ de hiërarchische meerdere (inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten) via een formulier Aanvraag van medische controle. Een inrichtende macht/schoolbestuur kan een wegens ziekte afwezige directeur laten controleren;

- het betrokken personeelslid via het formulier “medisch attest” (speciale aanvragen - zie punt 6.2.);

- het bevoegde werkstation van het ministerie van Onderwijs en Vorming dat daartoe een formulier Pers 16ter gebruikt.

 • het controleorgaan.

Omtrent dit initiatiefrecht zijn heel duidelijke afspraken gemaakt met het controleorgaan. Het is zeker niet de bedoeling tergende, nutteloze of ongerechtvaardigde controles te laten uitvoeren.

Bij de beoordeling van de vraag of een controlearts moet gestuurd worden, zal het controleorgaan o.a. volgende criteria hanteren:

- de diagnose;

- de duur van de voorgeschreven afwezigheid;

- de medische historiek van het betrokken personeelslid.

De schriftelijke, telefonische of gemailde vraag tot controle gebeurt op volgend adres of telefoonnummer:

Certimed

T.a.v. Dienst Onderwijs

Postbus 10018

1070 Anderlecht

Gratis telefoonnummer: 0800-94994

E-mail: onderwijs@certimed.be

Een controle-aanvraag voor eendagsafwezigheden, korte en regelmatig terugkerende afwezigheden gebeurt zo vroeg mogelijk en ten laatste tegen 12uur, om de controlearts de mogelijkheid te laten de controle nog dezelfde dag uit te voeren.

Is er vóór de middag niemand bereikbaar op de school, voorzie dan een alternatieve contactmogelijkheid om eendagsafwezigheden te laten melden.

Voor andere afwezigheden gebeurt de aanvraag :

- van maandag tot vrijdag: van 8.00 uur tot 16.30 uur;

- vóór de middag: voor controles die nog dezelfde dag dienen uitgevoerd te worden;

Controle is mogelijk gedurende de volledige periode van ongeschiktheid.

Een controle kan op alle dagen plaatsvinden, ook op zon- en feestdagen. De controle gebeurt op “normale uren”, waarbij uitgesloten wordt de tijd tussen 21 uur en 8 uur.

Om de controle mogelijk te maken op de afwezige personeelsleden werkzaam in het VOLWASSENENONDERWIJS dient de controle-aanvraag ZO VROEG MOGELIJK én TELEFONISCH te gebeuren.

Telefonische aanvragen dienen onmiddellijk schriftelijk of per e-mail met het formulier als pdf-bestand als bijlage (formulier Aanvraag van medische controle) te worden bevestigd.

2.3.2. Plaats van de controle

De controle-onderzoeken gebeuren in principe bij het personeelslid thuis (woon- of verblijfplaats).

Personeelsleden die hun woonplaats niet mogen verlaten, moeten uiteraard gedurende de hele periode thuis zijn. De andere personeelsleden moeten de eerste 24 uur thuis zijn.

Personeelsleden die hun woonplaats mogen verlaten en bij wie de controlearts zich tevergeefs aanmeldt, worden opgeroepen om zich bij de controlearts aan te bieden tijdens het eerstvolgende spreekuur.

De controlearts laat in dat geval een bericht na.

Bijgevolg dienen deze personeelsleden bij hun terugkeer in hun woon- of verblijfplaats onmiddellijk na te gaan of zich in de brievenbus geen bericht van de controlearts bevindt. Een personeelslid dat ziek is, kan steeds door een controlearts bezocht worden. De vermelding dat de kaart van de controlearts pas laattijdig in de brievenbus werd gevonden, wordt door het ministerie van Onderwijs en Vorming niet aanvaard als geldige verantwoording in het geval dat het zieke personeelslid zich niet of te laat heeft aangemeld bij de controlearts.

Personeelsleden zullen nooit opgeroepen worden om zich naar het administratief centrum van het controleorgaan te begeven. De controleartsen die voor het controleorgaan werken, zijn verspreid over het gehele Vlaamse land. De verplaatsing naar een controlearts zal dus zo klein mogelijk zijn.

Wanneer een personeelslid zich laattijdig bij de controlearts aanmeldt en indien zou blijken dat deze laatste het controle-dossier reeds heeft afgesloten en doorgezonden aan het controleorgaan, dient het betrokken personeelslid onmiddellijk persoonlijk contact op te nemen met het controleorgaan (adres/telefoonnummer/e-mailadres, zie verder punt 7.3). Indien geen contact wordt opgenomen, wordt dat beschouwd als een weigering om zich aan de controle te onderwerpen.

2.3.3. Contractuele personeelsleden

Het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993 betreffende de organisatie van de controle op de afwezigheid wegens ziekte is niet van toepassing op personeelsleden die door de inrichtende macht met eigen middelen betaald worden.

Het controleorgaan zal deze personeelsleden niet controleren, zelfs niet op vraag van de directie.

De gesubsidieerde contractuelen en de contractuelen betaald door het Ministerie van Onderwijs en Vorming ressorteren daarentegen wel onder het toepassingsgebied van voormeld besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993. Het controleorgaan kan deze personeelsleden bijgevolg wel controleren.

2.3.4. Mogelijkheden na een controle

De controlearts beslist, na medisch onderzoek, over de gegrondheid van de afwezigheid wegens ziekte.

Na het controleonderzoek doen zich de volgende mogelijkheden voor:

1) de controlearts acht de afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd.

Stelt de controlearts vast dat de afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is, dan deelt hij dat, bij middel van een document dat voor ontvangst wordt ondertekend, onmiddellijk mee aan het personeelslid dat kan afwezig blijven voor de duur van het toegestane ziekteverlof;

2) de controlearts acht de afwezigheid wegens ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd en het betrokken personeelslid gaat hiermee akkoord.

Indien de controlearts van oordeel is dat de afwezigheid wegens ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd is, deelt hij dat, bij middel van een formulier dat voor ontvangst wordt ondertekend, onmiddellijk mee aan het betrokken personeelslid.

Het personeelslid dient dan zijn dienst te hervatten op de eerstvolgende werkdag, tenzij de controlearts een andere dag bepaalt.

De onderwijsinstelling brengt het controleorgaan op de hoogte van de werkhervatting van het personeelslid.

3) de controlearts acht de afwezigheid wegens ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd en het betrokken personeelslid gaat niet akkoord met deze beslissing.

Indien het betrokken personeelslid de beslissing van de controlearts betwist, neemt het onmiddellijk contact op met zijn behandelende arts (of diens vervanger). Indien die laatste niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts, neemt hij zelf onmiddellijk contact op met de controlearts, teneinde overleg te plegen in verband met de arbeidsongeschiktheid van het betrokken personeelslid.

Dat overleg dient alleszins plaats te hebben binnen 24 uur na de beslissing van de controlearts en vóór de door de controlearts bepaalde datum van werkhervatting. Indien dat overleg niet binnen deze tijdspanne plaatsvindt, wordt de beslissing van de controlearts als definitief beschouwd en kan geen beroep worden gedaan op de in punt 2.4 hierna bedoelde procedure. Het personeelslid moet, binnen de voormelde tijdspanne, zelf informeren naar het resultaat van het overleg tussen de controlearts en de behandelende arts.

Naar gelang van het resultaat van het overleg kunnen zich volgende situaties voordoen:

- de behandelende arts en de controlearts bereiken een akkoord over de datum van werkhervatting. In dat geval dient het personeelslid op die dag de dienst te hervatten. Het akkoord tussen beide artsen wordt nadien bij aangetekend schrijven bevestigd door het controleorgaan;

- de behandelende arts gaat niet akkoord met het advies (= vervroegde werkhervatting) van de controlearts en zij bereiken binnen 24 uur geen overeenstemming over de uiteindelijke beslissing. In dat geval stellen zij in gezamenlijk overleg een andere arts als scheidsrechter aan (zie beroepsprocedure - punt 2.4 hierna).

Het overleg tussen de behandelende arts en de controlearts, schort de beslissing van de controlearts op. Die opschorting duurt tot het betrokken personeelslid in kennis wordt gesteld van de definitieve beslissing waarbij:

- ofwel de behandelende arts akkoord gaat met de beslissing van de controlearts;

- ofwel de scheidsrechter zijn beslissing meedeelt (zie beroepsprocedure).

Een personeelslid kan niet verwijzen naar eventuele onachtzaamheden van zijn behandelende arts (of diens vervanger) om een afwezigheid alsnog als medisch gerechtvaardigd te laten beschouwen.

Bijzondere situaties:

- Indien de controlearts op het ogenblik van zijn onderzoek, o.a. bij eendagsafwezigheden, vaststelt dat er (nog) geen medisch attest werd opgesteld, beslist hij alleen over de gegrondheid van de afwezigheid wegens ziekte.

Indien hij oordeelt dat ziekteverlof niet gerechtvaardigd is, dient het personeelslid zijn dienst onmiddellijk te hervatten. Ook hier wordt de beslissing meegedeeld door middel van een document dat voor ontvangst wordt ondertekend door het betrokken personeelslid.

- Wanneer de controlearts geen onmiddellijke werkhervatting heeft bevolen maar een hervatting op een latere datum, kan het gebeuren dat het personeelslid volgens de mening van zijn behandelende arts op de voorziene datum nog steeds ziek is of omwille van een andere ziekte werkonbekwaam is. Het personeelslid mag op dat ogenblik niet zonder meer een nieuw attest insturen. Vermits de beslissing van de controlearts definitief is en moet uitgevoerd worden, zal een nieuw attest in principe, als een ongeldig attest ("protestattest") beschouwd worden. Het nieuwe attest kan slechts aanvaard worden indien de behandelende arts eerst contact opneemt met de controlearts.

Beide artsen kunnen overeenkomen

a) dat de nieuwe afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is. In dat geval kan het betrokken personeelslid verder afwezig blijven wegens ziekte voor de periode voorgeschreven door de behandelende arts.

b) dat een nieuw controleonderzoek zal plaatsvinden. In dat geval zal het nieuwe afwezigheidsattest aanvaard worden minstens tot op het ogenblik dat de controlearts zijn beslissing meedeelt aan het betrokken personeelslid. Als de controlearts tot werkhervatting beslist dan dient het betrokken personeelslid aan die beslissing gevolg te geven.

c) dat de beroepsprocedure wordt opgestart en dat dus een scheidsrechter zal worden aangesteld. In dat geval zal het nieuwe afwezigheidsattest aanvaard worden minstens tot op het ogenblik dat de scheidsrechter zijn beslissing meedeelt aan het betrokken personeelslid. Die beslissing is dan bindend voor het betrokken personeelslid.

Voorbeeld :

Een personeelslid dient een ziekteattest in voor de periode 2/5/2000 tot en met 31/5/2000. Er heeft een controle plaats op 8/5/2000. De beslissing luidt: hervatten op 15/5/2000.

Op 15/5/2000 dient het personeelslid zonder meer een nieuw ziekteattest voor een periode die aanvangt op 15/5/2000 in.

Dit is geen geldig attest ("protestattest"): zonder voorafgaand overleg met de controlearts werd een nieuw attest ingestuurd voor een periode die aanvangt op de dag dat het werk moest hervat worden.

2.4. Beroepsprocedure

Indien de behandelende arts de diagnose van de controlearts niet kan bijtreden en zij binnen 24 uur geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing, duiden beiden in gezamenlijk overleg, uit een lijst van artsen voorgelegd door het controleorgaan, een scheidsrechter aan om de uiteindelijke beslissing te nemen.

De scheidsrechter doet binnen 24 uur na zijn aanstelling zijn onderzoek en deelt bij het einde van dat onderzoek onmiddellijk zijn beslissing, die bindend is, aan betrokkene mee bij middel van een document dat voor ontvangst wordt ondertekend. Beslist de scheidsrechter dat de afwezigheid wegens ziekte niet gerechtvaardigd is, dan moet het betrokken personeelslid de dienst hervatten op de eerstvolgende werkdag na de mededeling van de beslissing van de scheidsrechter.

In het andere geval kan het personeelslid afwezig blijven voor de duur van het toegestane ziekteverlof of tot de datum bepaald door de scheidsrechter.

De onderwijsinstelling brengt het controleorgaan op de hoogte van de werkhervatting van het personeelslid.

De kosten van een arbitrage zijn ten laste van de verliezende partij.

Onder verliezende partij dient te worden verstaan de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Indien de datum van arbeidsgeschiktheid voorgesteld door de scheidsrechter een datum is die ligt tussen de door de behandelende arts en de controlearts voorgestelde data, worden deze kosten evenredig omgeslagen over beide partijen.

Belangrijke opmerking:

Indien een personeelslid zou weigeren om het document waarbij hem de beslissing van de controlearts of de scheidsrechter wordt meegedeeld “voor ontvangst” te ondertekenen, zal dat beschouwd worden als een weigering om zich aan de controle te onderwerpen.

2.5. Vervangers

De beslissing van de controlearts of van de scheidsrechter kan niet tot gevolg hebben dat rechtsgeldig aangestelde vervangers geen salaris of salaristoelage ontvangen voor de gepresteerde diensten.

2.6. Mededeling van het resultaat van een controle aan de schooldirectie/hiërarchische meerdere en aan het ministerie van Onderwijs en Vorming

De schooldirectie/hiërarchische meerdere wordt binnen 24 uur, schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de controle.

Het ministerie van Onderwijs en Vorming wordt binnen 24 uur per e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat van de controleonderzoeken die het zelf aangevraagd heeft.

2.7. Legitimatie van de controleartsen

Personeelsleden die het bezoek van een controlearts krijgen, hebben het recht om de legitimatie van de betrokken arts te vragen, voor zover dat door die laatste niet spontaan zou gebeurd zijn.

2.8. Sancties

- Personeelsleden worden als onwettig afwezig beschouwd en verliezen hun recht op salaris of salaristoelage voor de duur van de afwezigheid, als zij:

. de directie niet verwittigen bij eendagsziekte,

. bij meerdere dagen afwezigheid de vereiste attesten niet of niet onmiddellijk naar hun directeur sturen en naar het controleorgaan,

. de eerste 24 uur niet beschikbaar blijven,

. zich niet aan de controle van het controleorgaan onderwerpen,

. geen gevolg geven aan de beslissing van de controlearts of van de scheidsrechter om de dienst te hervatten,

. zonder voorafgaand overleg tussen behandelende arts en de controlearts een nieuw attest insturen waarbij een voorheen ingekorte afwezigheid geheel of gedeeltelijk wordt herbevestigd ("protestattest"),

Bovendien heeft een onwettige afwezigheid van méér dan 10 kalenderdagen, conform de decreten rechtspositie van 27 maart 1991, het ambtshalve ontslag zonder opzegging tot gevolg.

Voorbeeld:

Een personeelslid is afwezig wegens ziekte van 11/9/2000 tot en met 29/9/2000.

Bij een controle op 13/9/2000 beslist de controlearts dat het personeelslid moet hervatten op de eerstvolgende werkdag. In plaats van te hervatten dient het personeelslid een nieuw attest in voor de periode van 14/9/2000 tot en met 6/10/2000, zonder dat daarbij overleg is geweest tussen de behandelende arts en de controlearts.

Het werkstation kan de bezoldiging voor de periode van 14/9/2000 tot en met 29/9/2000 inhouden, vermits het hier gaat om een protestattest.

- Personeelsleden die te goeder trouw de formaliteiten met betrekking tot de arbeidsongevallen vervullen, kunnen niet gesanctioneerd worden wanneer achteraf blijkt dat de reglementering inzake de controle op de afwezigheid wegens ziekte had moeten nageleefd worden.

2.9. Synthese

Door het personeelslid te vervullen formaliteiten in geval van ziekte:

* voor één dag :

vóór 1e lesuur de school verwittigen;

* voor meerdere dagen :

Afwezigheidsattest :

- vak I zelf invullen;

- vak II door de dokter laten invullen;

en naar de onderwijsinstelling sturen

Medisch attest:

- Vak I: door behandelende arts laten invullen;

- Vak II: betrokken vakje aankruisen en zelf de periode invullen bij aanvraag reis naar het buitenland;

- Vak III: steeds zelf invullen (of ingevuld ontvangen van de onderwijsinstelling)

en opsturen naar controleorgaan (zie adres hierna).

* bij niet-hervatting op de door de controlearts voorziene datum :

Dezelfde formaliteiten zoals bij een afwezigheid van meerdere dagen met dien verstande dat de behandelende arts vooraf contact dient op te nemen met de controlearts en dat deze beide artsen dienen overeen te komen welke procedure zal gevolgd worden. (zie punt 2.3.4.)

Opmerkingen :

- Medische attesten die niet correct of onvolledig werden ingevuld, die laattijdig verstuurd of niet gefrankeerd werden en waardoor men zich mogelijk zou kunnen onttrekken aan controle, zullen aan de schooldirectie worden gerapporteerd.

- Een afwezigheidsattest dat door het personeelslid per vergissing naar het controleorgaan wordt gestuurd, zal niet worden doorgezonden naar de schooldirectie.

De controle op de afwezigheid wegens ziekte gebeurt door Certimed.

Het administratief centrum van de firma is gevestigd op volgend adres:

Medische attesten en aanvragen van controles worden bezorgd

T.a.v. Dienst Onderwijs

Postbus 10018

1070 Anderlecht

Certimed is bereikbaar via het gratis telefoonnummer: 0800-94994

Alle personeelsleden moeten op de hoogte zijn van het bestaan en de inhoud van deze omzendbrief en van de wijzigingen eraan.

3. Formaliteiten te vervullen bij profylactisch verlof, bevallingsverlof en onbezoldigd ouderschapsverlof

3.1. Profylactisch verlof

Personeelsleden van wie een inwonend familielid een besmettelijke ziekte heeft, kunnen aan het controleorgaan profylactisch verlof vragen d.m.v. het document “medisch attest”.

In “VAK I” van dit document moet duidelijk vermeld worden dat het gaat om een aanvraag van profylactisch verlof.

Tevens is een verklaring of een attest vereist, opgesteld door de behandelende arts van het zieke familielid. Uit die verklaring of dat attest moet duidelijk blijken dat de profylaxe maatregelen noodzakelijk zijn.

Het document “medisch attest” (= aanvraag om profylactisch verlof) en de verklaring of het attest betreffende het zieke familielid dienen, onder een gesloten en voldoende gefrankeerde omslag, naar het controleorgaan te worden gezonden.

Het controleorgaan gaat na of de vermelde besmettelijke aandoening van het familielid wel degelijk aanleiding kan geven tot profylactische maatregelen en, in bevestigend geval, of de duur van de maatregelen op medische gronden is gesteund.

De personeelsleden die zich in de voormelde toestand bevinden, dienen uiteraard hun schooldirectie(s) hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

3.2. Bevallingsverlof

Personeelsleden die met bevallingsverlof gaan, sturen een afwezigheidsattest naar de directeur en een medisch attest naar het controleorgaan.

De directeur moet voor deze afwezigheid de formaliteiten vermeld in punt 2.2. hiervoor, uiteraard niet vervullen.

3.3. Onbezoldigd ouderschapsverlof

Onbezoldigd ouderschapsverlof wordt toegestaan op basis van de

Besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

De mededeling van onbezoldigd ouderschapsverlof moet via het formulier PERS 3 (bij elektronische communicatie: RL-2/gebeurteniscode 23005) rechtstreeks aan het bevoegde werkstation worden gezonden. Het controleorgaan dient terzake niet geïnformeerd te worden.

4. Ongevallen

4.1. Arbeidsongevallen

MEDEX blijft bevoegd voor arbeidsongevallen.

Dit betekent dat er bij een arbeidsongeval nog steeds een Medisch attest MEDEX naar MEDEX moet verstuurd worden als de behandelende arts van oordeel is dat het personeelslid arbeidsongeschikt is ten gevolge van het arbeidsongeval.

Wanneer MEDEX aan het personeelslid meedeelt dat een verdere of nieuwe afwezigheid niet of niet langer aanvaard wordt als gevolg van een arbeidsongeval brengt dit in principe mee dat deze afwezigheid beschouwd wordt als afwezigheid wegens ziekte.

Dit houdt in dat het controleorgaan bevoegd is voor controle en dat de formaliteiten betreffende de afwezigheid wegens ziekte moeten worden nageleefd.

Indien het personeelslid het met de beslissing van MEDEX niet eens is, kan het hiertegen beroep aantekenen.

In afwachting van een definitieve uitspraak aangaande dit beroep moet het personeelslid, bij verdere afwezigheden die

door de behandelende arts aanzien worden als zijnde het gevolg van een arbeidsongeval, zowel de formaliteiten naar MEDEX als die naar het controleorgaan vervullen. Op het medisch attest dat naar het controleorgaan verstuurd wordt, zal de behandelende arts toevoegen dat er een beroepsprocedure lopende is bij MEDEX.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, bestaat ook de mogelijkheid tot halftijdse hervatting na een arbeidsongeval. Deze aangelegenheid behoort eveneens tot de bevoegdheid van MEDEX.

4.2. Buitendienstongevallen (met subrogatie)

Een “buitendienstongeval” is een ongeval dat buiten dienstverband gebeurt, veroorzaakt wordt door een derde en een arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.

Het controleorgaan zal optreden als raadgevend arts bij dergelijke “buitendienstongevallen”.

Dit betekent dat een arts van het controleorgaan in bepaalde gevallen een medisch verslag zal opmaken over de afwezigheden die het gevolg zijn van het “buitendienstongeval”.

Een arts van het controleorgaan zal ook het ministerie van Onderwijs en Vorming vertegenwoordigen bij een minnelijke medische expertise of bij een gerechtelijk deskundig onderzoek.

De afwezigheden die het gevolg zijn van een “buitendienstongeval” worden beschouwd als ziekteverlof. Alle formaliteiten ter zake dienen dus te worden vervuld (cf. punt 2.1. hiervoor).

5. Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

De regeling m.b.t. het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte die vanaf 1 september 2011 van toepassing is, vindt u in punt 5.1. van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

5.1. Aanvraag

De personeelsleden hebben de mogelijkheid, om onmiddellijk aansluitend op hun afwezigheid wegens ziekte, omwille van een ernstige of langdurige ziekte een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aan te vragen met het oog op het volledig hernemen van de opdracht die het personeelslid uitoefende aan de vooravond van het ziekteverlof. De toestemming van de inrichtende macht is hiervoor niet vereist.

Het personeelslid dat een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte wil opnemen, stuurt een geneeskundig attest en een plan, opgemaakt door de behandelende arts, op naar het controleorgaan. In dat plan vermeldt de behandelende arts de vermoedelijke duur van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte en het volume van de nog te verrichten prestaties. Het volume van de nog te verrichten prestaties moet ten minste 50% bedragen van het aantal-prestatie-eenheden die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties.

Dit verlof kan door het betrokken personeelslid met de documenten “medisch attest” en plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht aangevraagd worden aan het controleorgaan.

Het controleorgaan kan het plan voor het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte toestaan of weigeren.

Als de controlearts het plan voor het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte goedkeurt, deelt hij die beslissing onmiddellijk mee aan het personeelslid. De directeur wordt door het controleorgaan binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van die beslissing.

Als de controlearts niet akkoord gaat met het plan voor het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, deelt hij dat onmiddellijk mee aan het personeelslid. De weigering moet ten aanzien van het personeelslid schriftelijk worden gemotiveerd. Als het betrokken personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts, kan er na een overleg tussen de behandelende arts en de controlearts eventueel een nieuw plan worden ingediend. Als het controleorgaan het plan goedkeurt, deelt hij die beslissing onmiddellijk mee aan het personeelslid. De directeur en het ministerie van Onderwijs en Vorming worden door het controleorgaan binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing.

Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte kan pas starten na een positieve beslissing van het controleorgaan. Het controleorgaan voert maar een controle uit als het in het bezit is van een volledige en correct ingevulde aanvraag. Het is aan te raden om de aanvraag twee weken voor de geplande ingangsdatum in pdf-formaat op te sturen via e-mail naar onderwijs@certimed.be. Als er geen goedkeuring is wordt de periode na de geplande startdatum beschouwd als ziekteverlof.

Zodra het controleorgaan de aanvraag heeft geregistreerd, wordt het personeelslid via SMS of mail op de hoogte gebracht van de datum waarop de controle zal plaatsvinden. Hou er rekening mee dat het meerdere dagen kan duren vooraleer de aanvraag geregistreerd is bij het controleorgaan. Als het personeelslid 5 werkdagen voor de ingangsdatum van het VVP ziekte nog geen afspraak ter controle of een administratieve goedkeuring heeft ontvangen, neemt het zelf contact op met het controleorgaan. De aanvraag moet wel tijdig aan het controleorgaan bezorgd zijn.

5.2. Procedure in beroep

Als de behandelende arts niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts en ze binnen 24 uur geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing, kan de behandelende arts beroep aantekenen tegen die beslissing. Ze stellen dan in gezamenlijk overleg een andere arts als scheidsrechter aan.

De scheidsrechter voert binnen 24 uur na zijn aanstelling zijn onderzoek uit en deelt op het einde van dat onderzoek zijn bindende beslissing mee aan het personeelslid. Hij doet dat door middel van een document dat voor ontvangst wordt ondertekend. De directeur wordt binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van de scheidsrechterlijke beslissing.

Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, kan pas ingaan na een positieve beslissing van de arts-scheidsrechter.

De kosten die verbonden zijn aan de onderzoeken door het controleorgaan zijn ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. De kosten die verbonden zijn aan de beroepsprocedures die voortvloeien uit de controleonderzoeken, zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

5.3. Aanvraag verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte langer dan twee maanden

Als het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte langer duurt dan twee maanden, gaat het controleorgaan op het einde van iedere periode van twee maanden na of de gezondheidstoestand van het betrokken personeelslid de verderzetting van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte nog wettigt. De controlearts maakt daarover bij de goedkeuring van het plan onmiddellijk afspraken met het personeelslid.

Als het personeelslid zich op de afgesproken datum niet ter controle kan aanbieden, legt het controleorgaan, mits voorafgaande verwittiging door en in samenspraak met het personeelslid, een nieuwe afspraak vast, zonder de termijn van twee maanden te overschrijden.

In geval van verlenging van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte is het mogelijk dat het controleorgaan opteert voor een administratieve goedkeuring zonder bijkomend medisch onderzoek.

Voorbeeld:

Een personeelslid heeft een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte van 23 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Na afloop van de periode van twee maanden, op 22 juni 2021, krijgt het personeelslid een administratieve goedkeuring voor de verlenging van zijn verlof voor verminderde prestaties tot en met 30 juni 2021.

Als de controlearts niet akkoord gaat met de verderzetting van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, deelt hij dat onmiddellijk mee aan het personeelslid. De weigering moet ten aanzien van het personeelslid schriftelijk worden gemotiveerd.

Als de behandelende arts niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts en ze binnen 24 uur geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing, kan de behandelende arts beroep aantekenen tegen die beslissing. Voor de procedure zie onder 5.2. Die beroepsprocedure schorst de beslissing van de controlearts.

6. Langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen 

De regeling m.b.t. het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen die vanaf 1 januari 2015 van toepassing is, vindt u in punt 6 van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Hieronder wordt de wijze van aanvraag, goedkeuring en procedure in beroep toegelicht.

6.1. Aanvraag en goedkeuring

Als een personeelslid wegens langdurige medische ongeschiktheid de volledige opdracht van zijn aanstelling en/of vaste benoeming niet meer kan uitoefenen, en de arts-specialist oordeelt dat een volledige hervatting van zijn oorspronkelijke opdracht niet meer mogelijk is tot aan het einde van de loopbaan volgens de huidige stand van de medische wetenschap, kan het personeelslid met verminderde prestaties gaan werken via een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, hierna afgekort als langdurig VVP medische redenen.

Het personeelslid dat een langdurig VVP medische redenen wil opnemen, stuurt zijn aanvraag hiervoor naar het controleorgaan.

Dit verlof kan door het betrokken personeelslid worden aangevraagd aan het controleorgaan met de documenten “medisch attest”, het formulierAanvraag langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en een geneeskundig verslag, opgemaakt door een arts-specialist. In het geneeskundig verslag vermeldt de arts-specialist:

1° de omstandige motivering waarom een volledige hervatting van de opdracht die het personeelslid had voor zijn afwezigheid wegens ziekte, niet meer mogelijk is;

2° een voorstel voor het volume van de nog te verrichten prestaties. Dat volume moet altijd minstens 50% en maximum 75% van een voltijdse betrekking zijn.

Het langdurig VVP medische redenen kan pas starten na een positieve beslissing van het controleorgaan. Het controleorgaan voert maar een controle uit als het in het bezit is van een volledige en correct ingevulde aanvraag. Het is aan te raden om de aanvraag minstens twee weken vóór de geplande ingangsdatum in pdf-formaat op te sturen via e-mail naar onderwijs@certimed.be.

Zodra het controleorgaan de aanvraag heeft geregistreerd, wordt het personeelslid via SMS of mail op de hoogte gebracht van de datum waarop de controle zal plaatsvinden. Hou er rekening mee dat het meerdere dagen kan duren vooraleer de aanvraag geregistreerd is bij het controleorgaan. Als het personeelslid 5 werkdagen voor de ingangsdatum van het LVVPMED nog geen afspraak ter controle of een administratieve goedkeuring heeft ontvangen, neemt het zelf contact op met het controleorgaan. De aanvraag moet wel tijdig aan het controleorgaan bezorgd zijn.

In geval van verlenging van een langdurig VVP medische redenen is het mogelijk dat het controleorgaan opteert voor een administratieve goedkeuring zonder bijkomend medisch onderzoek.

Als er geen goedkeuring is, blijft het personeelslid in de administratieve toestand die van toepassing is op de vooravond van de geplande ingangsdatum.

De controlearts kan het langdurig VVP medische redenen:

1° toestaan;

2° toestaan maar met aanpassing van het percentage van de nog te verrichten prestaties;

3° weigeren.

Als de controlearts de aanvraag voor het langdurig VVP medische redenen goedkeurt, deelt hij die beslissing onmiddellijk mee aan het personeelslid. De directeur wordt door het controleorgaan binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van die beslissing.

Als de controlearts de aanvraag voor het langdurig VVP medische redenen weigert, of als hij de aanvraag toestaat maar met aanpassing van het percentage van de nog te verrichten prestaties, deelt hij dat onmiddellijk mee aan het personeelslid. De weigering of de aanpassing van het percentage moet ten aanzien van het personeelslid schriftelijk worden gemotiveerd.

Als het betrokken personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts, kan er na een overleg tussen de arts-specialist en de controlearts eventueel een aangepaste aanvraag worden ingediend. De controlearts deelt zijn beslissing onmiddellijk mee aan het personeelslid.

De directeur wordt door het controleorgaan binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail  op de hoogte gebracht van de definitieve beslissing van de controlearts.

Als het personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van het controleorgaan, kan het eventueel in beroep gaan (zie 6.2).

Het personeelslid beschikt over de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen voor een periode die het controleorgaan eerder weigerde.Het gaat dan steeds om een aanvraag in de toekomst. Zo’n aanvraag kan niet gebeuren met terugwerkende kracht.De nieuwe aanvraag moet bovendien nieuwe diagnostische elementen bevatten.

Als het personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van het controleorgaan, kan het eventueel in beroep gaan (zie 6.2).

6.2. Procedure in beroep

Als het betrokken personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts, neemt het contact op met zijn arts-specialist. Die kan de controlearts contacteren. Als ook de arts-specialist niet akkoord gaat met de beslissing van de controlearts en beiden binnen vijf werkdagen geen overeenstemming bereiken over de uiteindelijke beslissing, kan de arts-specialist beroep aantekenen tegen die beslissing. Ze stellen dan in gezamenlijk overleg een andere arts als scheidsrechter aan.

Het controleorgaan brengt het personeelslid op de hoogte door het bezorgen van een arbitrageovereenkomst en geeft informatie over de kosten en eventuele terugbetaling van de kosten van de arbitrage.

De scheidsrechter voert binnen 24 uur na zijn aanstelling zijn onderzoek uit en deelt op het einde van dat onderzoek zijn bindende beslissing mee aan het personeelslid. Hij doet dat door middel van een document dat het personeelslid voor ontvangst ondertekent.

De directeur wordt binnen de 24 uur schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht van de scheidsrechterlijke beslissing.

Het langdurig VVP medische redenen kan pas ingaan na een positieve beslissing van de arts-scheidsrechter.

De kosten die verbonden zijn aan de onderzoeken door het controleorgaan zijn ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. De kosten die verbonden zijn aan de beroepsprocedures die voortvloeien uit de controleonderzoeken, zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Als het volume van de nog te verrichten prestaties voorgesteld door de arts-scheidsrechter een volume is dat ligt tussen de door de arts-specialist en de controlearts voorgestelde volumes, dan worden de kosten evenredig verdeeld over beide partijen.

7. Formulieren

Het gaat om de volgende formulieren:

- het afwezigheidsattest;

- het medisch attest;

-hetplan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht;

- het formulier Aanvraag van medische controle;

- het formulier Aanvraag van langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen;

7.1. Het afwezigheidsattest

Met afwezigheidsattest wordt bedoeld het formulier waarop de behandelende arts een aantal voorgeschreven inlichtingen moet invullen en dat naar de directeur moet worden gestuurd.

Op het afwezigheidsattest staat geen diagnose zodat het medisch geheim bewaard blijft.

Het formulier afwezigheidsattest dient naar de directie te worden gestuurd in geval van:

1. afwezigheid wegens ziekte of privé-ongeval van meer dan één dag;

2. bevallingsverlof.

Een personeelslid dat in meerdere instellingen fungeert, moet de respectievelijke directeurs verwittigen en aan allen een afwezigheidsattest toesturen. Het origineel exemplaar wordt opgestuurd naar de onderwijsinstelling waar het personeelslid de grootste opdracht heeft. Voor de andere onderwijsinstellingen volstaat een kopie.

7.2. Het medisch attest

Met medisch attest wordt bedoeld het formulier waarop de behandelende arts een aantal voorgeschreven inlichtingen moet invullen en dat naar het controleorgaan moet worden gestuurd.

Op het medisch attest moet wel een diagnose vermeld worden zodat de controlerende arts een vertrekpunt heeft. Bovendien wordt op die manier verhinderd dat schrijnende gevallen voor controle zouden opgeroepen worden.

De directeur of het ministerie van Onderwijs en Vorming die een controle-onderzoek aanvragen, kunnen van het controleorgaan de mededeling krijgen dat controle, gelet op de aard van het geval, niet wenselijk is.

Het medisch attest dient ONMIDDELLIJK te worden opgestuurd in geval van afwezigheid wegens:

 • ziekte voor meer dan één dag;
 • privé-ongeval;
 • zwangerschapsverlof;
 • vertrek naar het buitenland tijdens afwezigheidsperiode wegens ziekte (speciale aanvraag);
 • verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (speciale aanvraag);
 • langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen (speciale aanvraag)
 • profylactisch verlof;
 • opname ziekenhuis.

Het medisch attest dient NIET te worden opgestuurd in geval

van :

1. Onbezoldigd ouderschapsverlof;

2. arbeidsongeval (Medisch attest MEDEX (het vroegere geel attest AGD-1B) naar MEDEX opsturen);

3. eendagsafwezigheden (onmiddellijke verwittiging van de directie).

Een personeelslid dat in meerdere instellingen fungeert, moet maar één medisch attest opsturen naar het controleorgaan.

Bij het invullen van het medisch attest dienen volgende gegevens VERPLICHT te worden ingevuld:

1. Door het personeelslid

Vak III

- stamboeknummer;

- instellingsnummer;

- volledige naam;

- verblijfadres tijdens de afwezigheid wegens ziekte.

Vak II

- bij aanvraag reis buitenland het vakje aankruisen en de periode invullen;

- bij aanvraag verminderde prestaties het vakje aankruisen.

2. Door de behandelende arts

Vak I

a) gegevens met betrekking tot de afwezigheid :

- duur;

- woonst verlaten toegelaten of verboden;

- diagnose;

- eerste arbeidsongeschiktheid, verlenging of herval;

- reden arbeidsongeschiktheid : ziekte, privé-ongeval, zwangerschapsverlof, profylactisch verlof, opname in het ziekenhuis;

- eventueel aanvraag om verminderde prestaties;

b) naam + stempel en handtekening van de behandelende arts en datum van ondertekening.

7.3. Plan voor een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht

In te vullen door het personeelslid en de behandelende arts:

- naam en voornaam;

- stamboeknummer, telefoonnummer en e-mailadres;

- arbeidsongeschikt sinds;

- diagnose;

- reden van de aanvraag van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (omstandige motivering van periode en percentage);

- periode;

- het te presteren percentage arbeidsbekwaamheid, minimaal 50% van een ambt met volledige prestaties;

- vermoedelijke datum van volledige werkhervatting;

- datum, handtekening en stempel van de behandelende arts.

Er moeten geen gegevens ingevuld worden in Vak I van het medisch attest.

7.4. Het formulier Aanvraag van medische controle

Met het formulier Aanvraag van medische controle wordt bedoeld het formulier waarmee de directie of de hiërarchische meerdere controle aanvraagt.

De verplichte gegevens zijn:

- school, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager

- naam van de te contacteren persoon

- de voorgeschreven gegevens over het te controleren personeelslid - stamboeknummer, naam, verblijfplaats

- gegevens m.b.t. afwezigheid (duur, reden, naam behandelende arts, ...)

- eventuele achtergrondinformatie of specifieke vermeldingen.

7.5. Het formulier Aanvraag van langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen

In te vullen door het personeelslid en de behandelende arts-specialist.

De verplichte gegevens zijn:

 • naam en voornaam
 • stamboeknummer
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • arbeidsongeschikt sinds
 • diagnose
 • reden van de aanvraag van het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen (omstandige motivering van periode en percentage)
 • ingangsdatum
 • het te presteren percentage arbeidsbekwaamheid, minimaal 50% en maximum 75% van een ambt met volledige prestaties
 • datum, handtekening en stempel van de behandelende arts.

Dit formulier moet ingediend worden samen met

 • een geneeskundig verslag van de arts-specialist, eventueel aangevuld met geneeskundige verslagen van andere artsen;
 • een ingevuld medisch attest Certimed.

In Vak I van het medisch attest vult de behandelende arts enkel de naam van het personeelslid in met datum, handtekening en stempel + RIZIV nr.

7.6. Belangrijke opmerkingen

1) Enkel de documenten waarvan het model gaat als bijlage bij deze omzendbrief zijn geldig.

2) De medische attesten die naar het controleorgaan worden gezonden, dienen voldoende gefrankeerd te worden.

(...)

8. Formaliteiten

8.1. Elektronische communicatie

- melding ziekteverlof

Zie punt 7.1. van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

- melding verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

Zie punt 7.2. van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

-melding langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen

Zie punt 7.3. van de omzendbrief van 21 september 2007 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen, de afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

- melding profylactisch verlof

De school kan het profylactisch verlof opzenden via de dienstonderbreking “profylactische maatregelen” gebeurteniscode “23047” via een RL-2.

Profylactische maatregelen (code 047) is een persoonsgebonden dienstonderbreking die geldt voor alle opdrachten van het personeelslid.

- melding onbezoldigd ouderschapsverlof

De mededeling van onbezoldigd ouderschapsverlof moet door de school rechtstreeks naar het bevoegde werkstation verzonden worden via RL-2 met gebeurteniscode 23143. Het controleorgaan dient terzake niet geïnformeerd te worden.

Onbezoldigd ouderschapsverlof (code 143) is een persoonsgebonden dienstonderbreking die geldt voor alle opdrachten van het personeelslid.

8.2. Formulieren downloaden

De formulieren Afwezigheidsattest, Aanvraag van medische controle, het medisch attest en het plan VVP ziekte en de aanvraag langdurig VVP medische redenen kan u downloaden door hier te klikken op de gelinkte namen.

8.3. Adres controleorgaan

Voor het opsturen van het medisch attest en de aanvraag van een controle (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) kan u terecht bij

Certimed

T.a.v. Dienst Onderwijs

Postbus 10018

1070 Anderlecht

Gratis telefoonnummer: 0800-94994

E-mail: onderwijs@certimed.be

9. Bijlagen