Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Vormingsaanbod startbanenproject Verkeersveiligheid - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject Verkeersveiligheid biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor startbaners Verkeersveiligheid (VeVe’s), schoolspotters en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Gent) - 18/06/2018 om 09:00
 • Driedaagse vorming ‘Outreachend werken’ voor schoolspotters - 02/10/2018 om 09:00
 • Introductiecursus voor startbaners Verkeersveiligheid en Schoolspotters (Antwerpen) - 15/10/2018 om 09:00
 • Organiseren van fiets- en voetgangersexamens - 13/11/2018 om 09:00

Vormingsaanbod voor preventiemedewerkers en coaches - diverse data

De coördinatie van het startbanenproject ‘Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen’ biedt jaarlijks verscheidene opleidingen aan voor preventiemedewerkers en hun coaches. Op deze pagina’s vindt u alle informatie over ons vormingsaanbod.

Selecteer de doelgroep waartoe je behoort en bekijk het volledige aanbod waaraan je kan deelnemen.

 • 23 april 2018 in Brugge (8u30 OF 13u ! ) - 23/04/2018 om 08:30
 • 27 april 2018 in Leuven - 27/04/2018 om 09:00
 • 17 mei 2018 in Brussel - 17/05/2018 om 09:00
 • 25 mei 2018 in Gent - 25/05/2018 om 09:00
 • 7 en 8 juni 2018 in Brugge - 07/06/2018 om 09:00
 • 24 en 25 september 2018 in Antwerpen - 24/09/2018 om 09:00
 • 27 september 2018 in Leuven (8u30 OF 13u ! ) - 27/09/2018 om 08:30
 • 11 oktober 2018 in Leuven - 11/10/2018 om 09:00
 • 19 oktober 2018 in Gent - 19/10/2018 om 09:00
 • 12 en 13 november 2018 in Leuven - 12/11/2018 om 09:00
 • 16 november 2018 in Antwerpen (8u30 OF 13u ! ) - 16/11/2018 om 08:30
 • 3 december 2018 in Brussel - 03/12/2018 om 09:00

Inspiratiedagen voor ondersteuners - woensdag 23 januari 2019

Het nieuwe ondersteuningsmodel brengt heel wat uitdagingen met zich mee op organisatorisch en inhoudelijk vlak. Voor de organisatorische uitdagingen op het vlak van het versterken van diverse partnerschappen lopen reeds de prioritaire nascholingsprojecten.

Deze drie inspiratiedagen, met een gelijkaardig aanbod, focussen op één bepaald thema: omgaan met probleemgedrag en stelt de volgende doelen voorop:

• Enerzijds het organiseren van een klankbordfunctie/ondersteuningsfunctie t.a.v. betrokkenen;

• Anderzijds het mogelijk maken van netwerking, wat het onderling delen van expertise mogelijk maakt.

Tijdens de plenaire sessies (één in de voormiddag en één in de namiddag) komt een inhoudelijke situering rond het omgaan met probleemgedrag aan bod. Daarnaast krijg je tijdens workshops de kans om naar aanleiding van praktijkverhalen te reflecteren over kansen en voorwaarden in je eigen context rond het omgaan met probleemgedrag.

Deze inspiratiedag is bedoeld voor ondersteuners, zowel in het kader van de ondersteuningsnetwerken met een focus op types basisaanbod, 1, 8, 3, 7 (stos) en 9 als in het kader van de ondersteuning m.b.t. types 2, 4, 6 en 7 (auditief).

 • Workshop 1 Coachen rond omgaan met gedrag - 23/01/2019 om 11:00
 • Workshop 2 Leerkracht-Leerling Interactie Coaching (LLInC): het verbeteren van de leerkracht-leerling relatie - 23/01/2019 om 11:00
 • Workshop 3 Mindset en het brein - 23/01/2019 om 11:00
 • Workshop 4 Hoe flexibiliteit en rust hand in hand gaan voor het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen. - 23/01/2019 om 11:00
 • Workshop 5 Universal Design for Learning (UDL) - 23/01/2019 om 11:00
 • Workshop 6 TOPspel: Aan de slag met beginnend grensoverschrijdend gedrag - 23/01/2019 om 11:00
 • Workshop 7 Samen onderweg… Vanuit ons geloof in de kracht ervan, als netwerk aan de slag - 23/01/2019 om 11:00
 • Workshop 8 Oplossingsgericht aan de slag - 23/01/2019 om 11:00
 • Workshop 9 Alles wat aandacht krijgt, groeit - 23/01/2019 om 11:00
 • Workshop 10 Realiseren van inclusieve onderwijstrajecten in partnerschap met ouders en leerlingen - 23/01/2019 om 14:30
 • Workshop 11 Snelle interventies door het ondersteuningsnetwerk bij moeilijker leerlingengedrag (crisis) - 23/01/2019 om 14:30
 • Workshop 12 Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten - 23/01/2019 om 14:30
 • Workshop 13 Vanuit een crisis kansen creëren voor een beter klasgebeuren - 23/01/2019 om 14:30
 • Workshop 14 Klasmanagement vanuit nieuwe autoriteit, een alternatief voor straf of een straf alternatief? - 23/01/2019 om 14:30
 • Workshop 15 De M-cirkel, een tool om oplossings- en handelingsgericht aan de slag te gaan - 23/01/2019 om 14:30
 • Workshop 16 Individueel Aangepaste Curricula (IAC) type 2: Wat, wanneer, hoe, waarom, voor wie? - 23/01/2019 om 14:30
 • Workshop 17 Consultatieve leerlingenbegeleiding - 23/01/2019 om 14:30
 • Workshop 18 Ready to support all In dialoog met Docenten voor Inclusie over de rol van inclusieteams in het reguliere onderwijs - 23/01/2019 om 14:30

school ♥ onderzoek

Onderwijsprofessionals gebruiken heel wat informatie om goed onderwijs aan te bieden. Ook onderzoek kan inspiratie bieden voor hun dagelijkse werking. Op deze inspiratiedag willen we de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk versterken. 

De inspiratiedag richt zich op leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals uit alle onderwijsniveaus en -vormen, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, nascholers, inspecteurs, beleidsmakers, … én onderzoekers.

 • Sessie 1- STEM in dialoog - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 2 - Opvattingen en attitudes over diversiteit - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 3 - Samen in de klas - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 4 - Zorg en inclusief onderwijs - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 5 - Startende leraren - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 6 - Welbevinden van de leraar en relatie met de leerlingen - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 7 - Hoe kunnen leerkrachten pesten op school voorkomen en verminderen - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 8 - Hoe scholen anders organiseren - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 9 - Lesson Study of kleinschalig praktijkonderzoek met onmiddellijke impact op het lesgebeuren - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 10 - Een hobbelig parcours? Succesfactoren en hindernissen bij praktijkonderzoek in schoolontwikkeling - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 11 - Burgerschapsontwikkeling - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 12 - Aarzelende Anja of Digitale Danny? Ontwerp een interactieve les op maat met onze codesign-tool! - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 13 - Ontwikkeling van kleuters - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 14 - ADVIEZEN - mogen of moeten? - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 15 - Comparatief beoordelen - Werkt dat of hoe werkt dat? - 14/02/2019 om 11:00
 • Sessie 16 - Het tienerbrein - Wat zijn de implicaties van de ontwikkeling van het adolescentenbrein voor het leren in de klas - Puberbrein 2.0 - 14/02/2019 om 12:35
 • Sessie 17 - Krachtig leren, dat doe je met je brein. Over de rol die neurowetenschappelijk onderzoek kan betekenen voor het onderwijs - 14/02/2019 om 12:35
 • Sessie 18 - Welbevinden, academisch zelfconcept en motivatie in het secundair onderwijs. Wat is het effect van naar school gaan op niet-cognitieve uitkomsten van leerlingen? - 14/02/2019 om 12:35
 • Sessie 19 - International Survey on Children’s Well-Being - Het subjectief welbevinden van kinderen in Vlaanderen en Brussel - 14/02/2019 om 12:35
 • Sessie 20 - Het belang van professionele steun voor beginnende leraren in het lager onderwijs en samenwerken in vakgroepen voor leraren in het secundair onderwijs. - 14/02/2019 om 12:35
 • Sessie 21 - Principes van effectieve instructie - de brug tussen theorie en praktijk - 14/02/2019 om 12:35
 • Ik volg GEEN facultatieve sessie tijdens de lunch - 14/02/2019 om 12:35
 • Sessie 29 - School of schoolontwikkeling houdt van praktijkonderzoek - onderzoekservaringen en –resultaten delen - 14/02/2019 om 13:15
 • Sessie 30 - Onderzoekende school - 14/02/2019 om 13:15
 • Sessie 31 - Onderzoeksvaardigheden bij leerlingen - 14/02/2019 om 13:15
 • Sessie 32 - Scholen Slim Organiseren. Zelfsturende teams als opstap voor een hogere motivatie, welbevinden en kwaliteitsvol werken - 14/02/2019 om 13:15
 • Sessie 33 - Leesdidactiek in het basisonderwijs - Leesinterventies voor scholen die streven naar fundamentele en functionele geletterdheid - 14/02/2019 om 13:15
 • Sessie 34 - innovatieve leeromgevingen - 14/02/2019 om 13:15
 • Sessie 35 - Inzetten op kwalitatieve kleuterparticipatie - meer dan enkel het opvolgen van aanwezigheden - 14/02/2019 om 13:15
 • Sessie 36 - Evalueren - enkel optellen of ook vertellen? Portretterend evalueren in de basisschool - 14/02/2019 om 13:15
 • Sessie 37 - Evolueer met jouw school door het evaluatiebeleid te evalueren - 14/02/2019 om 13:15
 • Sessie 22 - STEAM-IT! STEM en computationeel denken - 14/02/2019 om 13:45
 • Sessie 23 - Aan de slag met interdisciplinaire Teacher Design Teams of i-TDT, voor innoverend STEM-onderwijs - 14/02/2019 om 13:45
 • Sessie 24 - Flexibele leerwegen - mogelijkheden in het secundair onderwijs - 14/02/2019 om 13:45
 • Sessie 25 - Wonderwel schakelen tussen welzijn en onderwijs, praktijkgericht onderzoek via design research - 14/02/2019 om 13:45
 • Sessie 26 - Bruggen bouwen met je team - samenwerking gezin en school in het secundair onderwijs - 14/02/2019 om 13:45
 • Sessie 27 - Op weg naar een betere samenwerking en afstemming van welzijn en onderwijs ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare gezinnen op school - 14/02/2019 om 13:45
 • Sessie 28 - Onderwijsvernieuwing - processen en instrumenten - 14/02/2019 om 13:45
 • Sessie 38 - STEM via onderzoekend leren in authentieke contexten - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 39 - Eurosteam - een Europees project over STEAM onderwijs in de eerste graad secundair onderwijs - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 40 - Meertaligheid als troef voor krachtig onderwijs in de grootstad - een praktijkvoorbeeld van twee Nederlandstalige basisscholen uit Brussel - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 41 - Van experimenteren naar samen beleid maken - Samenwerken rond vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers in Gent en Leuven - twee praktijkvoorbeelden - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 42 - Hoe actie-onderzoek in school zou kunnen bijdragen aan gelijke onderwijskansen - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 43 - Professionalisering, school- en kwaliteitsontwikkeling via leergemeenschappen - de rol van de scholengemeenschap - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 44 - Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief in de praktijk - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 45 - ‘Angst voor de schoolpoort?’ – Een onderzoek over schoolweigering - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 46 - Onderwijsvernieuwing - meer dan een beslissing van bovenaf - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 47 - Wat hebben we geleerd na 5 jaar begeleiden van praktijkonderzoek - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 48 - Leraren opleiden voor gedifferentieerd onderwijs. Een design-based praktijkonderzoek in twee stagescholen. - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 49 - Digitale games integreren in de klas - een ondersteunings-instrument - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 50 - Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata - KIKS - Een Smart Education @ schools project uitgevoerd met steun van de Vlaamse Overheid en imec - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 51 - Hoge betrokkenheid bij kleuters met lage SES! - Hoe een thema verkennen met je kleuters - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 52 - Binnenklasdifferentiatie in goede en evaluatietijden - 14/02/2019 om 15:00
 • Sessie 53 - Formatief evalueren in het talenonderwijs - Ontwikkeling van een toolbox aan de hand van een participatief actieonderzoek - 14/02/2019 om 15:00

Inspiratiedag geletterdheid – Wie niet mee is, is gezien - Gent - 8 februari 2019

1 op 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ICT-gebruik. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Die vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen.

De Week van de geletterdheid focust dit jaar op het versterken van ouders. Door geletterdheidsvaardigheden van ouders te verbeteren, versterk je hen én hun kinderen. Zo voorkom je dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De inspiratiedag is er voor iedereen die werkt met ouders, zoals medewerkers van centra voor basiseducatie, bibliotheken, Kind en Gezin, Huizen van het Kind, kinderopvang …

We tonen goede praktijken en inspirerende voorbeelden over het versterken van ouders. Je kan ze daarna toepassen in je eigen organisatie.

 • 1.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 1 - 08/02/2019 om 10:00
 • 1.2 Boekstart - een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid - 08/02/2019 om 10:00
 • 1.3 Medianest – mediawijze ouders of grootouders - 08/02/2019 om 10:00
 • 1.4 Inloopteam De Sloep en CBE Gent – Peuterpraat - 08/02/2019 om 10:00
 • 1.5 Kinderopvang ’t Kadeeken – Ninove - 08/02/2019 om 10:00
 • 1.6 Wel in je vel – Huis van het Kind St-Niklaas - 08/02/2019 om 10:00
 • 2.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 2 - 08/02/2019 om 10:40
 • 2.2 Boekstart - een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid - 08/02/2019 om 10:40
 • 2.3 Medianest – mediawijze ouders of grootouders - 08/02/2019 om 10:40
 • 2.4 Inloopteam De Sloep en CBE Gent – Peuterpraat - 08/02/2019 om 10:40
 • 2.5 Kinderopvang ’t Kadeeken – Ninove - 08/02/2019 om 10:40
 • 2.6 Wel in je vel – Huis van het Kind St-Niklaas - 08/02/2019 om 10:40
 • 3.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 1 - 08/02/2019 om 11:30
 • 3.2 Werken met Wablieft-boeken - 08/02/2019 om 11:30
 • 3.3 Vervolg na AMIF – Huis vh Kind Geraardsbergen - 08/02/2019 om 11:30
 • 3.4 Steun Op Maat bij De Lage Drempel – Mechelen - 08/02/2019 om 11:30
 • 3.5 Thuis in taal - 08/02/2019 om 11:30
 • 4.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 2 - 08/02/2019 om 12:10
 • 4.2 Werken met Wablieft-boeken - 08/02/2019 om 12:10
 • 4.3 Vervolg na AMIF – Huis vh Kind Geraardsbergen - 08/02/2019 om 12:10
 • 4.4 Steun Op Maat bij De Lage Drempel – Mechelen - 08/02/2019 om 12:10
 • 4.5 Thuis in taal - 08/02/2019 om 12:10

Aan de slag met gratis voorleessoftware en ADIBoeken op school

Sinds kort is het gebruik van voorleessoftware door leerlingen in lager of secundair onderwijs gratis. Het Departement Onderwijs organiseert hierover een infosessie specifiek gericht op medewerkers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding en de Ondersteuningsnetwerken.

Tijdens deze infosessie zullen medewerkers uit de CLB en de ondersteuningsnetwerken leren wat voorleessoftware en ADIBoeken precies zijn en hoe ze schoolbreed of voor individuele leerlingen ingezet kunnen worden. Verder kan je inspiratie, tips en leermiddelen komen verzamelen.

Bekijk alvast de praktische info op www.leesvoor.vlaanderen


  Inspiratiedag geletterdheid – Wie niet mee is, is gezien - Hasselt- 22 maart 2019

  1 op 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ICT-gebruik. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Die vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen.

  De Week van de geletterdheid focust dit jaar op het versterken van ouders. Door geletterdheidsvaardigheden van ouders te verbeteren, versterk je hen én hun kinderen. Zo voorkom je dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

  De inspiratiedag is er voor iedereen die werkt met ouders, zoals medewerkers van centra voor basiseducatie, bibliotheken, Kind en Gezin, Huizen van het Kind, kinderopvang …

  We tonen goede praktijken en inspirerende voorbeelden over het versterken van ouders. Je kan ze daarna toepassen in je eigen organisatie.

  • 1.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 1 - 22/03/2019 om 10:00
  • 1.2 Boekstart - een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid - 22/03/2019 om 10:00
  • 1.3 Medianest – mediawijze ouders of grootouders - 22/03/2019 om 10:00
  • 1.4 Moedergroep - aanbod op maat - 22/03/2019 om 10:00
  • 1.5 Boek op bezoek - Lommel - 22/03/2019 om 10:00
  • 2.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 2 - 22/03/2019 om 10:40
  • 2.2 Boekstart - een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid - 22/03/2019 om 10:40
  • 2.3 Medianest – mediawijze ouders of grootouders - 22/03/2019 om 10:40
  • 2.4 Moedergroep - aanbod op maat - 22/03/2019 om 10:40
  • 2.5 Boek op bezoek - Lommel - 22/03/2019 om 10:40
  • 3.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 1 - 22/03/2019 om 11:30
  • 3.2 Werken met Wablieft-boeken - 22/03/2019 om 11:30
  • 3.3 Creagroep Kaza Koala - 22/03/2019 om 11:30
  • 3.4 Thuis in Taal - 22/03/2019 om 11:30
  • 3.5 Medianest – mediawijze ouders of grootouders - 22/03/2019 om 11:30
  • 4.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 2 - 22/03/2019 om 12:10
  • 4.2 Werken met Wablieft-boeken - 22/03/2019 om 12:10
  • 4.3 Creagroep Kaza Koala - 22/03/2019 om 12:10
  • 4.4 Thuis in Taal - 22/03/2019 om 12:10
  • 4.5 Medianest - mediawijze ouders of groootouders - 22/03/2019 om 12:10

  Inspiratiedag geletterdheid – Wie niet mee is, is gezien - Brussel - 26 april 2019

  1 op 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ICT-gebruik. Vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Die vaardigheden zijn ook cruciaal om je kinderen te helpen groeien en ontwikkelen.

  De Week van de geletterdheid focust dit jaar op het versterken van ouders. Door geletterdheidsvaardigheden van ouders te verbeteren, versterk je hen én hun kinderen. Zo voorkom je dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

  De inspiratiedag is er voor iedereen die werkt met ouders, zoals medewerkers van centra voor basiseducatie, bibliotheken, Kind en Gezin, Huizen van het Kind, kinderopvang …

  We tonen goede praktijken en inspirerende voorbeelden over het versterken van ouders. Je kan ze daarna toepassen in je eigen organisatie.

  • 1.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 1 - 26/04/2019 om 10:00
  • 1.2 Boekstart - een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid - 26/04/2019 om 10:00
  • 1.3 Medianest – mediawijze ouders of grootouders - 26/04/2019 om 10:00
  • 1.4 Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag - 26/04/2019 om 10:00
  • 1.5 Welkom in de klas – Brussel - 26/04/2019 om 10:00
  • 1.6 Steun Op Maat bij De Lage Drempel - Mechelen - 26/04/2019 om 10:00
  • 2.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 2 - 26/04/2019 om 10:40
  • 2.2 Boekstart - een lokaal netwerk rond vroege geletterdheid - 26/04/2019 om 10:40
  • 2.3 Medianest – mediawijze ouders of grootouders - 26/04/2019 om 10:40
  • 2.4 Laaggeletterde ouders digitaal aan de slag - 26/04/2019 om 10:40
  • 2.5 Welkom in de klas – Brussel - 26/04/2019 om 10:40
  • 2.6 Steun Op Maat bij De Lage Drempel - Mechelen - 26/04/2019 om 10:40
  • 3.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 1 - 26/04/2019 om 11:30
  • 3.2 Sterke ouders of sterke schouders - 26/04/2019 om 11:30
  • 3.3 Sensibilisering van Huizen van het Kind en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - 26/04/2019 om 11:30
  • 3.4 Thuis in Taal - 26/04/2019 om 11:30
  • 3.5 AMIF - Brusselleer - 26/04/2019 om 11:30
  • 4.1 Tekstadvies – Wablieft - deel 2 - 26/04/2019 om 12:10
  • 4.2 Sterke ouders of sterke schouders - 26/04/2019 om 12:10
  • 4.3 Sensibilisering van Huizen van het Kind en centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - 26/04/2019 om 12:10
  • 4.4 Thuis in Taal - 26/04/2019 om 12:10
  • 4.5 AMIF - Brusselleer - 26/04/2019 om 12:10

  Netwerkdag ‘Samen naar een optimale samenwerking tussen de Brusselse scholen en politiezones’

  Op vrijdag 22 februari 2019 nodigt het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en de vaste commissie van de lokale politie (VCLP) u uit voor de netwerkdag ‘Samen naar een optimale samenwerking tussen de Brusselse scholen en politiezones’. Deze netwerkdag schetst de wettelijke kaders en richtlijnen van thema’s die op het raakvlak liggen tussen onderwijs en politie. Het gaat om thema’s zoals spijbelen, drugs op school, fouilles, verhoren, huiszoekingen, radicalisering, lokale integrale veiligheidscellen, noodplanning, vechtpartijen aan de schoolpoort, … We lichten enkele inspirerende voorbeelden toe waar onderwijs en politie de handen in elkaar slaan. Tot slot heeft de netwerkdag als doel dat het Brusselse onderwijsveld en de Brusselse politiezones elkaar beter kunnen leren kennen. Door elkaars werking beter te leren kennen, kunnen samenwerkingsverbanden versterkt worden en kunnen misverstanden of verkeerde verwachtingen vermeden worden.
   

  De netwerkdag is bedoeld voor het Brusselse onderwijsveld (bij voorkeur directies of vertegenwoordigers van de directie, leerlingenbegeleiders …) en de Brusselse politiezones.

  • Zone 1 - PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene - Brussel en Elsene - 22/02/2019 om 10:55
  • Zone 2 - PZ Brussel-West - Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem - 22/02/2019 om 10:55
  • Zone 3 - PZ Zuid - Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis - 22/02/2019 om 10:55
  • Zone 4 - PZ Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem - Oudergem, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde - 22/02/2019 om 10:55
  • Zone 5 - PZ Montgomery - Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe - 22/02/2019 om 10:55
  • Zone 6 - PZ Polbruno - Evere, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek - 22/02/2019 om 10:55

  Beweging werkt

  Investeren in beweging loont: dat is de rode draad van een studiedag die het Departement Onderwijs en Vorming op 12 februari 2019 organiseert. Hiervoor werkte ze samen met de scholen die in 2018 deelnamen aan het pilootproject ‘Scholen in beweging’, met de onderwijskoepels en met de experten op vlak van beweging, die de scholen ondersteunen. 

  De dag is gericht naar iedereen die op de secundaire scholen begaan is met het stimuleren van meer beweging, dus ook en heel in het bijzonder, leerkrachten buiten de lessen lichamelijke opvoeding. Er wordt een afwisselend programma voorzien met zowel interessante lezingen als interactieve workshops. Zet je alvast in beweging.

  • Workshop 1 - Werken aan betrokkenheid met leerlingen - 12/02/2019 om 14:00
  • Workshop 2 - Transversaal werken: van werken aan bewegen over werken aan welbevinden - 12/02/2019 om 14:00
  • Workshop 3 - Vanuit een bewegingsaanbod naar een kwalitatief bewegingsbeleid - 12/02/2019 om 14:00
  • Workshop 4 - Bewegingsvriendelijk lesgeven - 12/02/2019 om 14:00
  • Workshop 5 - Waarom bewegen? - 12/02/2019 om 14:00
  • Workshop 6 - Aan de slag met de bewegingsdriehoek - 12/02/2019 om 14:00
  • Workshop 7 - Do’s en Don’ts in het werken aan actieve verplaatsingen - 12/02/2019 om 14:00
  • Workshop 8 - Werken aan een multifunctionele speelplaats in een secundaire school - 12/02/2019 om 14:00
  • Workshop 9 - Gezond werken in een gezonde school - 12/02/2019 om 14:00
  • Workshop 1 - Werken aan betrokkenheid met leerlingen - 12/02/2019 om 15:00
  • Workshop 2 - Transversaal werken: van werken aan bewegen over werken aan welbevinden - 12/02/2019 om 15:00
  • Workshop 3 - Vanuit een bewegingsaanbod naar een kwalitatief bewegingsbeleid - 12/02/2019 om 15:00
  • Workshop 4 - Bewegingsvriendelijk lesgeven - 12/02/2019 om 15:00
  • Workshop 5 - Waarom bewegen? - 12/02/2019 om 15:00
  • Workshop 6 - Aan de slag met de bewegingsdriehoek - 12/02/2019 om 15:00
  • Workshop 7 - Do’s en Don’ts in het werken aan actieve verplaatsingen - 12/02/2019 om 15:00
  • Workshop 8 - Werken aan een multifunctionele speelplaats in een secundaire school - 12/02/2019 om 15:00
  • Workshop 9 - Gezond werken in een gezonde school - 12/02/2019 om 15:00