Inschrijven

Studiedag Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO)

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Startpagina

Omgaan met verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen. De spanning tussen differentiatie en excellentie

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool. De tweede studiedag van SONO focust op verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen. Vanuit de verschillende onderzoekslijnen van SONO (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, onderwijs-arbeidsmarkt) gaan de sprekers op deze thematiek in.

Aan de hand van keynotes en verschillende workshops (voor zowel basis- als secundair onderwijs) belichten de sprekers de spanning tussen differentiatie en excellentie in het omgaan met verschillen binnen onderwijs. Hierbij hebben zij aandacht voor de leerling (M-decreet, evaluatie, taalstimulering, spijbelen, enz.), voor de leerkracht (masters basisonderwijs, personeelsbeleid) en voor de onderwijsorganisatie (GOK, studiekosten). 

De sprekers brengen de onderzoeksresultaten van de verschillende SONO-onderzoekslijnen tot bij de verschillende onderwijsactoren (directies, pedagogisch begeleiders, beleidsondersteuners, enz.) van basis- en secundair onderwijs. Tijdens de studiedag is er tijd voorzien voor dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsactoren uit de praktijk.

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op woensdag 23/10/2019, van 9u00 tot en met 17u00.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.

Locatie

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Bereikbaarheid

Het Herman Teirlinckgebouw ligt op een kilometer van het NMBS-station ‘Brussel-Noord’:

  • Aan de hoofduitgang volgt u de Simon Bolivarlaan rechtdoor tot aan het kruispunt met de Willebroekkaai. Steek het kruispunt over.
  • Aan de Willebroekkaai kunt u twee alternatieve routes nemen:
    • volg rechtdoor de Dijlestraat tot aan het kanaal en volg rechts de Akenkaai tot het Redersplein.
    • of volg de Willebroekkaai rechts tot het kruispunt met Redersplein.
  • Volg Redersplein over het kanaal tot het kruispunt met de Havenlaan. Het Herman Teirlinckgebouw ligt aan de overzijde van de Havenlaan, rechts van Thurn & Taxis.

Programma

09.00

Onthaal
09.30 De menselijke kant achter de verschillen in onderwijs (Prof. Dr. Geert Devos, UGent)
10.10 Leraareffectiviteit en curriculum: doen wat telt (Dr. Daniel Muijs, Research and Evaluation, Ofsted, UK)
11.00 Verplaatsing naar workshops
11.15 Workshops (eerste ronde)
12.30 Lunch
13.30 Workshops (tweede ronde)
14.45 Pauze en verplaatsing
15.15 Afsluitend debat (Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Raymonda Verdyck (GO!), Patrick Delbaere (OVSG), Griet Mathieu (POV) en Hans Annoot (OKO))
Moderator is Jan T'Sas
16.15

Afsluiting en receptie

WORKSHOPS: RONDE 1 – VOORMIDDAG

Workshop 1: Sociale keuzeverschillen bij de overgang naar de derde graad in het secundair onderwijs

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Ilse Laurijssen (VUB), Ignace Glorieux (VUB), Jonas Dockx (KULeuven), Katrijn Denies (KULeuven) en Bieke De Fraine (KULeuven)

Sociale ongelijkheid in het onderwijs is al vaak gedocumenteerd. Leerlingen uit sterkere sociale milieus hebben betere kansen om een hoger (uiteindelijk) diploma te behalen. Aan de basis van die sociale ongelijkheid kunnen verschillen liggen in enerzijds hoe goed leerlingen het doen in het onderwijs en anderzijds de keuzes die zij, of hun ouders, maken. De Franse socioloog Boudon (1974) onderscheidde deze twee componenten al bij het tot stand komen van ongelijke onderwijskansen – onderwijsprestaties en onderwijskeuzes.

In onderzoek naar sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijssysteem ging tot nu toe veel aandacht naar prestatieverschillen, maar het onderzoek belichtte minder hoe sociale verschillen in onderwijskeuzes tot stand komen. Dat laatste is een van de onderzoeksthema’s binnen de LiSO-onderzoekslijn van het Steunpunt SONO en het thema van deze workshop.

Gebruik makend van LiSO-gegevens bekeken de onderzoekers in welke mate sprake is van verschillen in de studiekeuzes die leerlingen maken in de overgang van de tweede naar de derde graad van het secundair onderwijs naargelang hun studieprestaties en sociale achtergrond.

Workshop 2: Spijbelen, binding en beleid: enkele beschouwingen

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Gil Keppens en Bram Spruyt, VUB

Het schoolbeleid ziet het ontwikkelen van strategieën ter preventie van spijbelen vaak als een uitdaging omwille van de complexiteit van de spijbelproblematiek. 

In deze workshop hebben de sprekers het over de spijbelproblematiek en introduceren ze het schoolbindingsconcept als strategie om grip te krijgen op de veelzijdigheid van spijbelen. Ze behandelen vragen zoals 'wat is schoolbinding?' en 'hoe kunnen scholen schoolbinding generen?’.

Workshop 3: Trends in de sociale ongelijkheid in het Vlaams onderwijs

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Emilie Franck en Ides Nicaise, HIVA-KULeuven

Het GOK-beleid dat van kracht is sinds 2003 wordt algemeen beschouwd als het voornaamste instrument om de kansenongelijkheid tegen te gaan. Intussen bestaat dit beleid al vijftien jaar en is het zinvol een evaluatie te maken.

Bij de evaluatie keken de onderzoekers naar:

·        Veranderingen in de context: Veranderingen in het leerlingenpubliek, de schoolautonomie, de leerling-leerkracht-ratio, de schoolsegregatie en de kwaliteit van leerkrachten

·        Veranderingen in de ongelijkheid

De onderzoekers gebruikten de PISA-data van 2003 en 2015 voor de evaluatie.

Resultaten

Over de veranderingen in de context:

·        Er is een toegenomen etnische diversiteit en taaldiversiteit in het Vlaamse onderwijs.

·        De schoolautonomie is toegenomen tussen 2003 en 2015.

·        Er is een groeiend lerarentekort.

 

Die resultaten moeten we in het achterhoofd houden bij de interpretatie van trends in ongelijkheid.

Over de trends in ongelijkheid:

1.   Zowel de effecten van SES als die van thuistaal in 2015 zijn afgenomen ten opzichte van 2003. De sociale ongelijkheid op school is globaal dus licht verbeterd tussen 2003 en 2015.

2.   De gemiddelde SES van een klas of school vertoont een veel grotere samenhang met cognitieve prestaties dan de eigen individuele SES.

Tijdens de workshop komen de implicaties voor het GOK-beleid – en het onderwijsbeleid in het algemeen aan bod.

Workshop 4: Hefbomen voor de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem: schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Onderzoekers: Aster Van Mieghem (UA/KULeuven), Karine Verschueren (KULeuven) en Elke Struyf (UA)

De invoering van een meer inclusief onderwijssysteem vraagt leraren om hun klaspraktijken aan te passen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Sterk schoolleiderschap en professionaliseringsactiviteiten gericht op de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem kunnen leraren ondersteunen in het lesgeven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Kom tijdens deze sessie meer te weten over de manier waarop schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven als hefboom werken om leraren te ondersteunen in de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem en wat hiervan de grenzen zijn.

Workshop 5: Vroege start? Een wetenschappelijke analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Onderzoekers: Hannelore Hooft, Saartje Gobyn en Kris Van den Branden, KULeuven

In een literatuurstudie gingen de onderzoekers de beschikbare wetenschappelijke bevindingen over effectief vreemdetalenonderwijs na.  Zij deden dat vanuit een tweeledig perspectief:

·        Een systematische synthese van effectonderzoek laat toe om op microniveau te kunnen bepalen welke interventies effect hebben en voor wie.

De onderzoekers maken de terugkoppeling naar Vlaanderen en bekijken of Vlaanderen doet wat als effectief uit de studies naar voren komt.

·        Welke beleidsmaatregelen voor vreemdetalenonderwijs zijn gangbaar in Europa.

De onderzoekers bekijken hoe Vlaanderen zich verhoudt tot een aantal sterkere en zwakkere Europese onderwijssystemen voor de organisatie van het vreemdetalenonderwijs.

In de workshop lichten de onderzoekers de resultaten van de literatuurstudie toe.

Workshop 6: Differentiëren én excelleren: wat is de rol van het evaluatiebeleid van een school?

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Onderzoekers: Joke Ysenbaert en Piet Van Avermaet, UGent

De toenemende diversiteit onder leerlingen stelt scholen voor uitdagingen, ook op vlak van hun evaluatiebeleid en –praktijk:

·        Enerzijds is er een beweging die gedifferentieerde vormen van evaluatie naar voren schuift om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen.

·        Anderzijds ontwikkelt zich - in het maatschappelijke en onderwijskundige debat - een tendens om meer in te zetten op gestandaardiseerde vormen van evaluatie.

·        Tegelijkertijd is er een toenemende druk om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden waarbij evalueren bij voorkeur leidt tot ‘excelleren’.

Deze sessie wil aan de hand van inzichten uit de literatuur en via resultaten van een casestudieonderzoek handvaten aanreiken om deze dynamieken tegemoet te treden. 

Workshop 7: Duaal leren: kansen en gevaren voor leerlingen, scholen en bedrijven

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Dieter Verhaest, Stijn Baert, Katleen De Rick, Kristof De Witte, Ilse Laurijssen, Mike Smet en Ilse Tobback

Sinds de Grote Recessie van 2008 en de hiermee gepaard gaande toename van de jeugdwerkloosheid, is er in heel wat landen een hernieuwde aandacht voor het duaal onderwijssysteem.

In een duaal onderwijssysteem, zoals in Duitsland, combineren leerlingen doorgaans per week één tot twee dagen les op school met drie tot vier dagen opleiding op de werkvloer.

Vermits de Duitse jongerenarbeidsmarkt de grote recessie relatief ongeschonden is doorgekomen, wordt het duale onderwijssysteem door veel waarnemers naar voren geschoven als de te volgen weg.

Ook Vlaanderen volgt dit spoor met de recente hervorming van het stelsel Leren en Werken. Sinds het nieuwe schooljaar moet het in principe mogelijk zijn duaal leren te volgen bij elke onderwijsverstrekker, voor een selectie van opleidingen in zowel het bso als het tso.

In de voorbije drie jaar heeft het Steunpunt SONO, in opdracht van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de kansen en gevaren van deze veralgemening van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs.  Een deel van dit onderzoek werd ook gepubliceerd in een beleidsgericht boek omtrent duaal leren.

Deze workshop licht de belangrijkste krachtlijnen van het onderzoek toe. Bijzondere aandacht gaat naar:

·        Het belang van de kwaliteit van de opleidingen

·        De kansen en gevaren gerelateerd aan de verschillen in leerlingenkenmerken 

Workshop 8: De (on)zin van masters basisonderwijs. Een studie naar Europese praktijken

Doelgroep: Basisonderwijs

Onderzoekers: Charlotte Struyve (KULeuven), Carolien Frijns (Artevelde Hogeschool), Bénédicte Vanblaere (Artevelde Hogeschool), Bieke De Fraine (KULeuven) en Kaat Delrue (Artevelde Hogeschool)

De discussie over het al dan niet opleiden van masters specifiek voor het basisonderwijs is tot nu toe, zowel in Vlaanderen als daarbuiten, weinig empirisch onderbouwd.

In deze sessie lichten de onderzoekers de resultaten van recent SONO-onderzoek op basis van Europese praktijken toe (Struyve, Frijns, Vanblaere, Delrue & De Fraine, 2019a, 2019b):

·        Welke theoretische en empirische evidentie bestaat er in internationale literatuur voor het opleiden van masters basisonderwijs?

·        Hoe worden masters basisonderwijs in Europa opgeleid en tewerkgesteld

·        Hoe ervaren betrokkenen de tewerkstelling van masters basisonderwijs?

Tijdens de sessie kunnen de deelnemers samen met de onderzoekers reflecteren over wat de gepresenteerde bevindingen betekenen voor de Vlaamse context.

Workshop 9: Een afstemming tussen het strategisch beleid en het personeelsbeleid. Hoe verschillen scholen daarin en wat kunnen we uit deze verschillen leren?

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Onderzoekers: Melissa Tuytens, Eva Vekeman en Geert Devos, UGent

Het personeelsbeleid is steeds vaker maximaal afgestemd op het strategisch beleid van de school enerzijds en de noden van individuele leerkrachten anderzijds.

De mate waarin scholen slagen in het ontwikkelen en organiseren van zo een ‘strategisch’ personeelsbeleid verschilt.

Deze workshop gaat in op deze verschillen om zo handvatten te kunnen bieden aan scholen die werk willen maken van strategisch personeelsbeleid.

De sessie gaat in op:

·        De personeelszaken: (1) Selectie en rekrutering (2) Opdrachttoewijzing (3) Evaluatie (4) Professionele ontwikkeling en (5) Waardering en beloning

·        De contextfactoren die het invoeren van een strategisch personeelsbeleid belemmeren en/of bevorderen

Workshop 10: De inzet van GOK-middelen in secundaire scholen

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Hans Tierens, Kristof De Witte en Mike Smet, KULeuven

Sinds 2002 is in Vlaanderen het Gelijke Onderwijskansen (GOK)-programma van kracht. Dit GOK-programma voorziet bijkomende uren-leraar in het secundair onderwijs voor scholen met een minimumaantal leerlingen uit kansengroepen. Deze GOK-uren krijgen scholen in principe toegekend in cycli van drie jaar en zetten scholen in op een vooraf bepaald thema.

In deze sessie gaan de sprekers na in welke mate scholen in staat zijn om de bijkomende GOK-middelen die ze ontvangen op een efficiënte manier om te zetten in output.

Workshop 11: Studiekosten in het leerplichtonderwijs

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Jolien De Norre, Kelly De Leebeeck, Nele Havermans, Steven Groenez en Sofie Cabus, HIVA-KULeuven

Hoewel de toegang tot het leerplichtonderwijs in België gratis is, is deelname aan het onderwijs niet kosteloos voor leerlingen en hun ouders. Zo bedroeg de studiekost van leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs in het schooljaar 2017-2018 meer dan 1.000 euro per jaar.

De sessie gaat in op:

·        De belangrijkste kostenposten van deelname aan het leerplichtonderwijs

·        De evolutie van de studiekosten over de tijd

·        De adviezen voor het schoolbeleid

WORKSHOPS (RONDE 2 – NAMIDDAG)

Workshop 1: Sociale keuzeverschillen bij de overgang naar de derde graad in het secundair onderwijs

·        Doelgroep: Secundair onderwijs

·        Onderzoekers: Ilse Laurijssen (VUB), Ignace Glorieux (VUB), Jonas Dockx (KULeuven), Katrijn Denies (KULeuven) en Bieke De Fraine (KULeuven)

Sociale ongelijkheid in het onderwijs is al vaak gedocumenteerd. Leerlingen uit sterkere sociale milieus hebben betere kansen om een hoger (uiteindelijk) diploma te behalen. Aan de basis van die sociale ongelijkheid kunnen verschillen liggen in enerzijds hoe goed leerlingen het doen in het onderwijs en anderzijds de keuzes die zij, of hun ouders, maken. De Franse socioloog Boudon (1974) onderscheidde deze twee componenten al bij het tot stand komen van ongelijke onderwijskansen – onderwijsprestaties en onderwijskeuzes.

In onderzoek naar sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijssysteem ging tot nu toe veel aandacht naar prestatieverschillen, maar het onderzoek belichtte minder hoe sociale verschillen in onderwijskeuzes tot stand komen. Dat laatste is een van de onderzoeksthema’s binnen de LiSO-onderzoekslijn van het Steunpunt SONO en het thema van deze workshop.

Gebruik makend van LiSO-gegevens bekeken de onderzoekers in welke mate sprake is van verschillen in de studiekeuzes die leerlingen maken in de overgang van de tweede naar de derde graad van het secundair onderwijs naargelang hun studieprestaties en sociale achtergrond.

Workshop 2: Spijbelen, binding en beleid: enkele beschouwingen

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Gil Keppens en Bram Spruyt, VUB

Het schoolbeleid ziet het ontwikkelen van strategieën ter preventie van spijbelen vaak als een uitdaging omwille van de complexiteit van de spijbelproblematiek. 

In deze workshop hebben de sprekers het over de spijbelproblematiek en introduceren ze het schoolbindingsconcept als strategie om grip te krijgen op de veelzijdigheid van spijbelen. Ze behandelen vragen zoals 'wat is schoolbinding?' en 'hoe kunnen scholen schoolbinding generen?’.

Workshop 3: Trends in de sociale ongelijkheid in het Vlaams onderwijs

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Emilie Franck en Ides Nicaise, HIVA-KULeuven

Het GOK-beleid dat van kracht is sinds 2003 wordt algemeen beschouwd als het voornaamste instrument om de kansenongelijkheid tegen te gaan. Intussen bestaat dit beleid al vijftien jaar en is het zinvol een evaluatie te maken.

Bij de evaluatie keken de onderzoekers naar:

·        Veranderingen in de context: Veranderingen in het leerlingenpubliek, de schoolautonomie, de leerling-leerkracht-ratio, de schoolsegregatie en de kwaliteit van leerkrachten

·        Veranderingen in de ongelijkheid

De onderzoekers gebruikten de PISA-data van 2003 en 2015 voor de evaluatie.

Resultaten

Over de veranderingen in de context:

·        Er is een toegenomen etnische diversiteit en taaldiversiteit in het Vlaamse onderwijs.

·        De schoolautonomie is toegenomen tussen 2003 en 2015.

·        Er is een groeiend lerarentekort.

Die resultaten moeten we in het achterhoofd houden bij de interpretatie van trends in ongelijkheid.

Over de trends in ongelijkheid:

·        Zowel de effecten van SES als die van thuistaal in 2015 zijn afgenomen ten opzichte van 2003. De sociale ongelijkheid op school is globaal dus licht verbeterd tussen 2003 en 2015.

·        De gemiddelde SES van een klas of school vertoont een veel grotere samenhang met cognitieve prestaties dan de eigen individuele SES.

Tijdens de workshop komen de implicaties voor het GOK-beleid – en het onderwijsbeleid in het algemeen aan bod.

Workshop 4: Hefbomen voor de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem: schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Onderzoekers: Aster Van Mieghem (UA/KULeuven), Karine Verschueren (KULeuven) en Elke Struyf (UA)

De invoering van een meer inclusief onderwijssysteem vraagt leraren om hun klaspraktijken aan te passen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Sterk schoolleiderschap en professionaliseringsactiviteiten gericht op de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem kunnen leraren ondersteunen in het lesgeven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Kom tijdens deze sessie meer te weten over de manier waarop schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven als hefboom werken om leraren te ondersteunen in de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem en wat hiervan de grenzen zijn.

Workshop 5: Vroege start? Een wetenschappelijke analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Onderzoekers: Hannelore Hooft, Saartje Gobyn en Kris Van den Branden, KULeuven

In een literatuurstudie gingen de onderzoekers de beschikbare wetenschappelijke bevindingen over effectief vreemdetalenonderwijs na.  Zij deden dat vanuit een tweeledig perspectief:

·        Een systematische synthese van effectonderzoek laat toe om op microniveau te kunnen bepalen welke interventies effect hebben en voor wie.

  • De onderzoekers maken de terugkoppeling naar Vlaanderen en bekijken of Vlaanderen doet wat als effectief uit de studies naar voren komt.

·        Welke beleidsmaatregelen voor vreemdetalenonderwijs zijn gangbaar in Europa.

  • De onderzoekers bekijken hoe Vlaanderen zich verhoudt tot een aantal sterkere en zwakkere Europese onderwijssystemen voor de organisatie van het vreemdetalenonderwijs.

In de workshop lichten de onderzoekers de resultaten van de literatuurstudie toe.

Workshop 6: Differentiëren én excelleren: wat is de rol van het evaluatiebeleid van een school?

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Onderzoekers: Joke Ysenbaert en Piet Van Avermaet, UGent

De toenemende diversiteit onder leerlingen stelt scholen voor uitdagingen, ook op vlak van hun evaluatiebeleid en –praktijk:

·        Enerzijds is er een beweging die gedifferentieerde vormen van evaluatie naar voren schuift om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen.

·        Anderzijds ontwikkelt zich - in het maatschappelijke en onderwijskundige debat - een tendens om meer in te zetten op gestandaardiseerde vormen van evaluatie.

·        Tegelijkertijd is er een toenemende druk om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden waarbij evalueren bij voorkeur leidt tot ‘excelleren’.

Deze sessie wil aan de hand van inzichten uit de literatuur en via resultaten van een casestudieonderzoek handvaten aanreiken om deze dynamieken tegemoet te treden.

Workshop 7: Duaal leren: kansen en gevaren voor leerlingen, scholen en bedrijven

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Dieter Verhaest, Stijn Baert, Katleen De Rick, Kristof De Witte, Ilse Laurijssen, Mike Smet en Ilse Tobback

Sinds de Grote Recessie van 2008 en de hiermee gepaard gaande toename van de jeugdwerkloosheid, is er in heel wat landen een hernieuwde aandacht voor het duaal onderwijssysteem.

In een duaal onderwijssysteem, zoals in Duitsland, combineren leerlingen doorgaans per week één tot twee dagen les op school met drie tot vier dagen opleiding op de werkvloer.

Vermits de Duitse jongerenarbeidsmarkt de grote recessie relatief ongeschonden is doorgekomen, wordt het duale onderwijssysteem door veel waarnemers naar voren geschoven als de te volgen weg.

Ook Vlaanderen volgt dit spoor met de recente hervorming van het stelsel Leren en Werken. Sinds het nieuwe schooljaar moet het in principe mogelijk zijn duaal leren te volgen bij elke onderwijsverstrekker, voor een selectie van opleidingen in zowel het bso als het tso.

In de voorbije drie jaar heeft het Steunpunt SONO, in opdracht van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de kansen en gevaren van deze veralgemening van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs.  Een deel van dit onderzoek werd ook gepubliceerd in een beleidsgericht boek omtrent duaal leren.

Deze workshop licht de belangrijkste krachtlijnen van het onderzoek toe. Bijzondere aandacht gaat naar:

·        Het belang van de kwaliteit van de opleidingen

·        De kansen en gevaren gerelateerd aan de verschillen in leerlingenkenmerken

Workshop 8: De (on)zin van masters basisonderwijs. Een studie naar Europese praktijken

Doelgroep: Basisonderwijs

Onderzoekers: Charlotte Struyve (KULeuven), Carolien Frijns (Artevelde Hogeschool), Bénédicte Vanblaere (Artevelde Hogeschool), Bieke De Fraine (KULeuven) en Kaat Delrue (Artevelde Hogeschool)

De discussie over het al dan niet opleiden van masters specifiek voor het basisonderwijs is tot nu toe, zowel in Vlaanderen als daarbuiten, weinig empirisch onderbouwd.

In deze sessie lichten de onderzoekers de resultaten van recent SONO-onderzoek op basis van Europese praktijken toe (Struyve, Frijns, Vanblaere, Delrue & De Fraine, 2019a, 2019b):

·        Welke theoretische en empirische evidentie bestaat er in internationale literatuur voor het opleiden van masters basisonderwijs?

·        Hoe worden masters basisonderwijs in Europa opgeleid en tewerkgesteld

·        Hoe ervaren betrokkenen de tewerkstelling van masters basisonderwijs?

Tijdens de sessie kunnen de deelnemers samen met de onderzoekers reflecteren over wat de gepresenteerde bevindingen betekenen voor de Vlaamse context. 

Workshop 9: Een afstemming tussen het strategisch beleid en het personeelsbeleid. Hoe verschillen scholen daarin en wat kunnen we uit deze verschillen leren?

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Onderzoekers: Melissa Tuytens, Eva Vekeman en Geert Devos, UGent

Het personeelsbeleid is steeds vaker maximaal afgestemd op het strategisch beleid van de school enerzijds en de noden van individuele leerkrachten anderzijds.

De mate waarin scholen slagen in het ontwikkelen en organiseren van zo een ‘strategisch’ personeelsbeleid verschilt.

Deze workshop gaat in op deze verschillen om zo handvatten te kunnen bieden aan scholen die werk willen maken van strategisch personeelsbeleid.

De sessie gaat in op:

·        De personeelszaken: (1) Selectie en rekrutering (2) Opdrachttoewijzing (3) Evaluatie (4) Professionele ontwikkeling en (5) Waardering en beloning

·        De contextfactoren die het invoeren van een strategisch personeelsbeleid belemmeren en/of bevorderen

Workshop 10: De inzet van GOK-middelen in secundaire scholen

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Hans Tierens, Kristof De Witte en Mike Smet, KULeuven

Sinds 2002 is in Vlaanderen het Gelijke Onderwijskansen (GOK)-programma van kracht. Dit GOK-programma voorziet bijkomende uren-leraar in het secundair onderwijs voor scholen met een minimumaantal leerlingen uit kansengroepen. Deze GOK-uren krijgen scholen in principe toegekend in cycli van 3 jaar en zetten scholen in op een vooraf bepaald thema.

In deze sessie gaan de sprekers na in welke mate scholen in staat zijn om de bijkomende GOK-middelen die ze ontvangen op een efficiënte manier om te zetten in output.

Workshop 11: Studiekosten in het leerplichtonderwijs

Doelgroep: Secundair onderwijs

Onderzoekers: Jolien De Norre, Kelly De Leebeeck, Nele Havermans, Steven Groenez en Sofie Cabus, HIVA-KULeuven

Hoewel de toegang tot het leerplichtonderwijs in België gratis is, is deelname aan het onderwijs niet kosteloos voor leerlingen en hun ouders. Zo bedroeg de studiekost van leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs in het schooljaar 2017-2018 meer dan 1.000 euro per jaar.

De sessie gaat in op:

·        De belangrijkste kostenposten van deelname aan het leerplichtonderwijs

·        De evolutie van de studiekosten over de tijd

·        De adviezen voor het schoolbeleid

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot de maximum capaciteit van de zaal, 350 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk tot 17 oktober 2019 om 12u00 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

 

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15 - 5 C 02
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Steunpunt Onderwijsonderzoek (Melissa.Tuytens@UGent.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de studiedag van het Steunpunt Onderwijsonderzoek en uw inschrijving kan u contact opnemen met Melissa.Tuytens@UGent.be