Inschrijven

Wiskunde en wetenschappen in het lager onderwijs - Lessen trekken uit TIMSS 2019

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Privacy

Startpagina

De deelname van Vlaanderen aan de internationaal vergelijkende studie TIMSS 2019 leverde heel wat op! Niet alleen kunnen we de vaardigheden wiskunde en wetenschappen van onze Vlaamse leerlingen onder de loep nemen, we vinden ook inspiratie voor de lessen wiskunde en wetenschappen.

Praktische informatie

Datum en uur
De studiedag vindt online plaats op donderdag 17 februari 2022, van 9u30 tot 12u30.
Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.

Programma


9u30 - 9u40                                                                                          Welkom door het departement Onderwijs & Vorming
Jeroen Backs, afdelingshoofd Strategische Beleidsondersteuning


9u40 - 10u00

Vlaamse TIMSS 2019 prestaties in internationaal perspectief en doorheen de tijd

Prof. dr. Peter Van Petegem, promotor-coördinator TIMSS, Universiteit Antwerpen
Lies Appels, nationaal onderzoekscoördinator TIMSS, Universiteit Antwerpen

In deze sessie doen we uitspraken over de Vlaamse prestaties in TIMSS 2019 binnen de leergebieden wiskunde en wetenschappen van het vierde leerjaar uit het lager onderwijs. Dit gebeurt zowel vanuit een internationaal perspectief als met aandacht voor trends doorheen de tijd. Hiervoor starten we met een toelichting van de Vlaamse resultaten voor wiskunde en wetenschappen, en gaan vervolgens over naar het verband van deze resultaten met factoren op het niveau van de leerling, de klas, de leerkracht en de school. Tot slot staan we stil bij de belangrijkste lessen die we kunnen leren uit TIMSS 2019 voor Vlaanderen.

10u00 - 10u40                                                                                                                                                                                       

De TIMSS 2019 daling: Wat weten we meer?

Prof. dr. Sven De Maeyer, promotor TIMSS, Universiteit Antwerpen
Marijn Gijsen, projectmedewerker TIMSS, Universiteit Antwerpen
Joris Van Elsen, projectmedewerker TIMSS, Universiteit Antwerpen

De daling van de Vlaamse prestatie tussen TIMSS 2015 en TIMSS 2019 was groter dan verwacht, wat een heel aantal vragen met zich meebracht. In een poging om deze prestatiedaling te nuanceren, gingen we op zoek naar mogelijke verklaringen. In deze sessie gaan we in op een aantal van de vragen die opkwamen na een eerste blik op de TIMSS 2019 resultaten:

  • Manifesteert de daling zich anders bij bepaalde leerling- en schooltypes?
  • Heeft leeftijd er iets mee te maken?
  • Wat is de samenhang tussen wiskunde en wetenschapsprestaties?
  • Kunnen lerarenkenmerken ons iets meer zeggen?
  • Wat betekent beleidsvoerend vermogen in dit verhaal?
10u40 - 11u20Van toetsanalyse naar de klaspraktijk

Stephan Boulez & Eline Govaert, docenten lerarenopleiding lager onderwijs Arteveldehogeschool Gent

Je komt te weten wat een foutenanalyse van de antwoorden van de Vlaamse leerlingen voor TIMSS 2019 leert over de kennis en vaardigheden wetenschappen en wiskunde. Daarnaast stellen we kort beide concrete projecten die uit deze analyse voortvloeiden voor.
11u20 - 11u35Pauze
11u35 - 12u30

Parallelle sessies (in het inschrijvingsformulier duid je één van deze sessies aan)

1) Wiskundig breingraven: effectiever wiskunde oefenen

Eline Govaert, docent Wiskunde lerarenopleiding lager onderwijs Arteveldehogeschool Gent

We vertellen je meer over de werkvorm ‘wiskundig breingraven’ die ontwikkeld werd naar aanleiding van het TIMSS-onderzoek, en waarmee je in de klas aan de slag kan om effectiever te oefenen op wiskundige kennis en vaardigheden. We staan stil bij de ondersteunende website en hoe je ermee aan de slag kan in je team.


2) Wijs wetenschapsonderwijs: wegwijzer en inspirator

Stephan Boulez, docent Wetenschappen en Techniek lerarenopleiding lager onderwijs Arteveldehogeschool Gent

We vertellen je meer over het opzet van de website van Wijs Wetenschapsonderwijs, die ontwikkeld werd naar aanleiding van het TIMSS-onderzoek. We bekijken samen de structuur van de site en hoe je ermee aan de slag kan in je team. Een aantal aspecten verkennen we diepgaander aan de hand van concrete voorbeelden.


3) TIMSS schoolfeedback. Hoe pak ik dat aan?

Dr. Jerich Faddar, senior onderzoeker, Hogeschool Utrecht
Lies Appels, nationaal onderzoekscoördinator TIMSS, Universiteit Antwerpen

Voor deze sessie werd expert schoolfeedback, dr. Jerich Faddar, uitgenodigd. Na een algemene toelichting over wat schoolfeedback precies is en wat tegenwoordig wordt gezien als een goede praktijk in de vormgeving van schoolfeedback, gaan we met elkaar in gesprek. Wat wordt er op vlak van schoolfeedback wordt verwacht vanuit te praktijk? En wat zijn de mogelijkheden om vanuit onderzoek hieraan tegemoet te komen?


4) Lessen uit de TIMSS 2019 daling

Marijn Gijsen, projectmedewerker TIMSS, Universiteit Antwerpen
Joris Van Elsen, projectmedewerker TIMSS, Universiteit Antwerpen

In deze sessie gaan we dieper in op enkele mogelijke verklaringen omtrent de TIMSS 2019 daling. We stellen de resultaten voor, geven een kadering vanuit onderzoeksliteratuur en gaan in gesprek over hoe deze resultaten in de praktijk kunnen worden geïnterpreteerd.


5) Beleidsvoerend vermogen, inspirerende voorbeelden

Prof. dr. Peter Van Petegem, woordvoerder promotor TIMSS, Universiteit Antwerpen
Prof. dr. Sven De Maeyer, promotor TIMSS, Universiteit Antwerpen

In deze sessie luisteren we naar het verhaal van enkele TIMSS 2019 scholen. Gemodereerd door expert prof. dr. Van Petegem leggen we u met veel plezier inspirerende praktijkvoorbeelden voor omtrent het beleidsvoerend vermogen op school.


12u30Einde


Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Je naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs & Vorming – Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 15 Zone 3B
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Isabelle Erauw (sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be)

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand. Je kan zo nodig de verbetering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wend je je tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over ‘Wiskunde en wetenschappen in het lager onderwijs’ en uw inschrijving kan u contact opnemen met Isabelle Erauw (sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be)