Inschrijven

Netwerkdag datageletterdheid voor schoolexterne begeleidingsactoren op 28/08/2024

Gegevens van de organisatie

Gegevens van de deelnemer

Jouw privacy

Lunch/receptie

Plenair/workshops

Startpagina

Op woensdag 28 augustus vindt de netwerkdag datageletterdheid voor schoolexterne begeleidingsactoren basisonderwijs in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel plaats.

In deze netwerkdag krijg je inspirerende handvatten door professor Jan Vanhoof aangereikt voor het stimuleren van een onderzoekende cultuur op school en van de onderzoekende professionals. Je krijgt ook inzicht in de manier waarop de onderwijsinspectie de schooldata inzet ter voorbereiding van een doorlichting op maat.

Verder delen schoolexterne begeleidingsactoren hun inzichten en praktijken waarbij uitwisselingen van ervaringen en reflectie tussen de deelnemers centraal staan.

Samen werken we aan een datagedreven onderwijs. Mis deze kans niet!

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op woensdag 28/08/2024, van 9.30u tot 16.00.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken.


Locatie en Bereikbaarheid

De studiedag vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. 


Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 150 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af.

Inschrijven kan tot uiterlijk 31/07 en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier.

Programma


UurActiviteit
9.00Ontvangst met koffie
9.30Welkomstwoord
9.40Plenaire lezing door prof. dr. Jan Vanhoof
Datageletterdheid: handvaten voor onderzoekende professionals 
10.25Plenaire lezing door Wendy Luyckx en Wim Verreycken
Wijzer met DataWijzer
11.10Koffiepauze
11.30Verplaatsing richting workshops - deel I
11.40Workshops, deel I
13.00Broodjeslunch
14.00Verplaatsing richting workshops - deel II
14.10Workshops, deel II
15.30Receptie

Plenaire lezing door prof. Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen)

Datageletterdheid: handvaten voor onderzoekende professionals

De idee van de leraar en schoolleider als onderzoeker is alomtegenwoordig. Daar zijn goede redenen voor. Tegelijkertijd lijken we soms het paard achter de wagen te spannen, met onrealistische verwachtingen voor leraren en schoolleiders. In deze lezing belichten we wat de onderzoekende professional kan leren van de professionele onderzoeker om tot professioneel leren en kwaliteitsontwikkeling te komen. We belichten welke praktijken zinvol en haalbaar zijn. We besteden daarbij aandacht aan wat dit vergt van medewerkers in de school, en ook hoe leiderschap en ondersteuning door schoolexterne begeleiders kunnen bijdragen aan een schoolcultuur waar praktijken van onderzoekende professionals goed gedijen.

Professor Jan Vanhoof is als hoogleraar verbonden aan het Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen. Hij is er actief binnen de onderzoeksgroep EduBROn. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op kwaliteitszorg en schoolbeleid en in het bijzonder op de geïnformeerde beleidsvoering door scholen. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onderzoek naar zelfevaluatie en informatiegebruik in scholen.


Plenaire lezing door Wim Verreycken en Wendy Luyckx (Vlaamse Onderwijsinspectie) 

Wijzer met DataWijzer

“Scholen verdrinken in informatie, maar hunkeren naar kennis.” Met de DataWijzer biedt de Vlaamse Onderwijsinspectie elke school haar eigen online dashboard, dat enerzijds actuele data ontsluit en anderzijds diverse mogelijkheden biedt om op elk moment de eigen data te positioneren ten opzichte van referentiegroepen. In deze lezing lichten we toe hoe de inspectie de DataWijzer inzet bij een deskanalyse voorafgaand aan een doorlichting en bij het 'op maat' doorlichten. 

Wim Verreycken was leraar wetenschappen, lerarenopleider en pedagogisch adviseur fysica en STEM voordat hij onderwijsinspecteur wetenschappen werd. Bij de onderwijsinspectie kreeg hij de kans om zich te specialiseren in data-analyse. In 'de zee' van onderwijsdata werd het selecteren en visualiseren van data die ertoe doen om nieuwe inzichten te genereren een nieuwe passie. Hij is ook coördinator van het datateam van de Vlaamse Onderwijsinspectie.

Wendy Luyckx vervoegde 4 jaar geleden de Vlaamse Onderwijsinspectie als inspecteur secundair onderwijs voor het vak wiskunde. Vanuit haar passie voor onderwijs en wiskunde specialiseerde ze zich verder in data-analyse. Ze werkt nu voltijds als inspecteur data-analyse en ontwikkelde 'de datawijzer' samen met collega Wim Verreycken. Ze gebruikt haar brede ervaring en expertise in het onderwijs om dataproducten te ontwikkelen die onderwijsprofessionals kunnen gebruiken om datawijs beleid te voeren.


Workshops met praktijkvoorbeelden


VOORMIDDAG 


Workshop I.1 (Arteveldehogeschool) Meten, om te weten waarom iets (niet) werkt: samen betekenisvol aan de slag met schooldata 

Doelstellingen: je wordt je bewust van de mogelijkheden van data-geïnformeerd werken voor het optimaal leren en begeleiden van leerlingen (Noticing) en om praktijkonderzoekend te redeneren bij dataverwerking (Reasoning).  

Inhoud: datagebruik in termen van data selecteren, beheren, beoordelen, analyseren en interpreteren, wordt via collectief leren voorgesteld en dit met de houvast van 3 competentieversterkende processen. Noticing verwijst naar het proces waarbij een datateam selectief de aandacht richt op wat visueel opvalt in resultatendashboards. Reasoning omvat de verwerking van specifieke toetsresultaten en de interpretatie ervan om klas- en leerlingenprestaties helder te krijgen. Acting gaat concreet in op de vertaling van opvallende toetsresultaten naar de betekenis en implicaties ervan voor schoolbreed zorg- en evaluatiebeleid. 

Praktijkvoorbeelden betreffen een terugblik op de aanpak en expertfeedback die gegeven is in datateams van 2 scholengroepen in het schooljaar 2023-2024. De deelnemers maken kennis met een interactieve figuur die het gebruik van schooldata kadert binnen situatie-specifieke vaardigheden van eerst noticing, dan reasoning en acting. Casuïstiek rond schooldata omvat toetsresultaten van IDP, Koala en/of de Vlaamse Centrale Toetsen wiskunde en Nederlands. 

Spreker: Marijke De Smet is docent - onderzoeker in educatieve bachelor Lager Onderwijs en in de banaba Schoolontwikkeling, docent Praktijkonderzoek van de Arteveldehogeschool.


Workshop I.2 (BookWidgets) Data in BookWidgets - Hoe kun je data interpreteren om leerlingen te laten groeien? 

Doelstelling: je leert welke leerling-data er in BookWidgets zit en hoe deze data kan geïnterpreteerd worden om leerlingen te begeleiden en helpen groeien in hun leerproces. 

Inhoud: als deelnemer ben je in deze workshop even een leerling. Je vult een kort digitaal werkblaadje in (=widget) terwijl de workshopgeefster, Lucie Renard, over het eerste data-dashboard gaat: Live widgets. Hiermee kun je leerlingen live opvolgen terwijl ze aan het werk zijn. Lucie gaat over de data en hoe je die kan interpreteren om de leerlingen op dat moment verder te helpen.  

Nadat de deelnemers - of leerlingen - de opdracht indienen, komt er opnieuw een set data binnen via het verbeter-dashboard. Hier toont Lucie welke handelingen van belang zijn om efficiënt te verbeteren en feedback te geven aan leerlingen. Ook hier kun je verschillende acties ondernemen met de data die je krijgt met als doel: de leerling laten groeien. 

Spreker: Sinds 2015 heeft Lucie Renards' boeiende schrijfstijl de lezers van de BookWidgets Teacher Blog geboeid, die nu een loyale aanhang heeft en maar liefst 300.000 maandelijkse bezoekers trekt, wereldwijd. Daarnaast ondersteunt Lucie al 8 jaar de BookWidgets-gebruikersgemeenschap en deelt creatieve tips, trucs en hacks om leerkrachten te helpen het meeste uit BookWidgets te halen.


Workshop I.3 (Dia.be) Aan de slag met de resultaten van de Diatoetsen: een interactieve verkenning van het platform 

Doelstelling: je krijgt enerzijds inzicht in de resultaten die voor scholen beschikbaar worden gesteld na het afnemen van de Diatoetsen en anderzijds in de manier waarop ze voorgesteld worden in een nieuwe versie van het door Dia gebruikte resultatenplatform. 

Inhoud: Dia.be ondersteunt scholen bij het volgen van de taal- en rekenvaardigheden van hun leerlingen, met als doel groei in beeld te brengen. De drie taaltoetsen meten tekstbegrip, woordkennis en spelling. De rekentoets evalueert rekenvaardigheid. Na het toetsen ontvangen scholen op een digitaal resultatenplatform eenvoudige rapportages die aanzetten tot actie, zowel op leerling-, klas als op schoolniveau. In de loop van het volgend schooljaar zullen we dit platform optimaliseren. In de vernieuwde versie ligt de klemtoon nog sterker dan voorheen op visuele en heldere voorstellingen.

Tijdens deze workshop stellen we het vernieuwde interactieve resultatenplatform graag voor. Na een korte inleiding kunnen de deelnemers zelf het platform verkennen en feedback geven. Breng hiervoor zeker je laptop mee.

Sprekers: Karen Van Renterghem en Femke Vanden Bempt zijn beide medewerkers van Dia.be. Karen is productmanager basisonderwijs. In haar functie volgt ze de (door)ontwikkeling van de toetsen basisonderwijs nauwgezet op en onderhoudt ze contacten met scholen om steeds voldoende de vinger aan de pols te houden. Femke is data-analist. Ze analyseert en visualiseert de toetsdata om de betrouwbaarheid en moeilijkheid te monitoren.


Workshop I.4 (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) Start to data - get inspired 

Doelstellingen: je verwerft inzicht in de opbouw van de evidence-informed toolkit: 'start to data'. Je verkent de beschikbare informatie van iedere fase uit de datacyclus en probeert enkele tools uit. 

Inhoud: Het overheidsbeleid stelt scholen zelf verantwoordelijk voor het reguleren van hun interne kwaliteitszorg en verwacht dat scholen hun werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar evalueren. Data gebruik kan hiertoe een krachtig middel zijn.  

De evidence informed website ‘Start to data’ werd ontwikkeld om scholen hierin te ondersteunen. In deze workshop geven we een toelichting over de ontwikkeling, opbouw en het gebruik van de informatieve site.  

Tijdens deze workshop verkennen we de ‘toolkit’ en lichten we toe op welke manier gebruikers het juiste gereedschap kunnen ‘nemen’ dat ze op een bepaald moment binnen datagebruik nodig hebben. We oefenen het gebruik van de ‘toolkit’ aan de hand van eigen praktijkonderzoek.  

Sprekers: Griet Van Acker en Wendy Vermeulen zijn beiden pedagogisch begeleider bij de dienst school- en kwaliteitsontwikkeling van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en alumnae van de opleiding Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Griet startte haar professionele carrière in het secundair onderwijs. Wendy daarentegen, begon haar loopbaan in het basisonderwijs. 


Workshop I.5 (OKO) Praktijkvoorbeeld: nascholingstraject 'Datageletterdheid'  

Doelstellingen:  je krijgt inzicht in nascholingstraject datageletterdheid. Concrete tools worden uitgewisseld en eigen gemaakt om datageletterdheid vlot ingang te laten vinden bij directies, beleidsondersteuners en zorgco's. Je denkt samen na over noden datageletterdheid bij directies, beleidsondersteuners en zorgco's. 

Inhoud: met de vier begeleidingsdiensten van FOPEM, IPCO, Federatie Steinerscholen en VOOP ontwikkelden we een nascholingstraject voor directies, beleidsondersteuners en zorgco's. In drie intensieve werksessies versterkten we de kennis, inzichten en vaardigheden van de deelnemers om doelgericht info te verzamelen en van daaruit actie te ondernemen. Tijdens deze workshop stellen we dit traject graag aan u voor en gaan we in gesprek over de kansen en valkuilen van dergelijke initiatieven rond datageletterdheid. We delen ons ontwikkelde materiaal en wisselen uit hoe de doelgroep van directies, beleidsondersteuners en zorgco's ondersteund kan worden in datageletterdheid. 

Spreker: Julie Van Rijckeghem is zeven jaar pedagogisch begeleider bij FOPEM met focus op interne kwaliteitszorg en datageletterdheid. 


Workshop I.6 (OVSG) Van buikgevoel naar datawijs DNA  

Doelstellingen:  je zet data doelgericht in, je weet wanneer data een meerwaarde bieden en je weet hoe je je team kan betrekken bij het proces van integrale kwaliteitszorg. 

Inhoud: valkuilen en opportuniteiten van data worden gekaderd a.d.h.v. 4 fases:  

1) verzamelen, registreren, analyseren 

2) interpreteren (prioriteiten vastleggen) 

3) uitvoeren (acties vastleggen) 

4) evalueren en terugkoppelen (effecten meten) 

Een plenair luik wordt afgewisseld met interactie o.b.v. enkele oefeningen 

Spreker: Yves Molenaers is pedagogisch adviseur bij OVSG. Hij geeft ook vormingen voor OVSG m.b.t. toekomstgeletterdheid (strategie), datageletterdheid, mediawijsheid en artificiële intelligentie (toepassingen in verschillende onderwijsniveaus en m.b.t. ethische vraagstukken en visie erop binnen de school). Yves heeft 21 jaar ervaring binnen het leerplicht onderwijs. 


Workshop I.7 (PBD-GO!) Doelgerichter handelingsgericht werken: van beeldvorming naar groepsplan naar actie 

Doelstellingen:  je krijgt meer inzicht  in de aanpak rond: 

- het verzamelen en ordenen van formatieve en summatieve evaluatie;
- het lezen, analyseren en interpreteren van de data uit screeninggegevens Nederlands en wiskunde;
- het gebruiken van de analyses en interpretaties voor het maken van groepsplannen. 

Inhoud: kennismaking met de opleiding 'onderzoekend leidinggeven' waarbij beleidsteams en leerkrachten meegenomen worden in het werken met data. De focus ligt enerzijds op het verzamelen van gegevens en anderzijds op het op een eenvoudige, toegankelijke wijze analyseren van de verzamelde gegevens. Er wordt bekeken welke acties op het niveau van het leren van de leerlingen dan kunnen/moeten genomen worden.  

We maken gebruik van de courante en beschikbare (leerlingen)gegevens zoals de screeningskits, de KOALA, de OVSG-toets, schooleigen toetsen en zetten die in de analyse af tegenover het eigen verzamelde materiaal van de klas/school. We doen dit via methodiek van story-telling en reflectie. 

Sprekers: Jimmy De Wandel (aanspreekpunt), Tijl Bondue, Geert Steenackers: ze zijn pedagogisch adviseurs BaO met jarenlange expertise in zowel curriculum als in datagedreven beleid voeren.


Workshop I.8 (Stad Antwerpen, flankerend onderwijsbeleid) Data-analyse voor gerichte schoolondersteuning 

Doelstellingen: je verwerft meer inzicht in: 
- kansen en valkuilen van het categoriseren en het selecteren van scholen op basis van relevante criteria;
- het delen van tools en ervaringen rond dit thema. 

Inhoud: aan de hand van een praktijkvoorbeeld, tonen we hoe we met gerichte data-analyse scholen selecteerden voor een traject. We delen ervaringen en gaan in gesprek hierover met de deelnemers. 

Sprekers: Liesbeth Cornelissen  en Hakima El Meziane.  
Liesbeth coördineert het programma A’REA UP in de stad Antwerpen, waar de stad inzet op het duurzaam verhogen van de gekwalificeerde uitstroom. Een van de projecten is proactief scholen te begeleiden om de leerloopbaan van de Antwerpse leerling te versterken. Hiervoor zetten we o.a. kwaliteitsvolle en relevante data in.  
Hakima werkt als beleidsmedewerkers bij flankerend onderwijsbeleid, en focust zich vooral op het thema aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt. Ze is projectleider van “Samen kansrijk leren Antwerpen” en zet in dit kader pilootprojecten op samen met partners en scholen.NAMIDDAG 


Workshop II.1 (Centrum voor Taal en Onderwijs KULeuven) Toetsresultaten als motor voor taalbeleidstrajecten 

Doelstellingen:  je vergroot je inzichten en je reflecteert over:  
- interessante toetsinstrumenten voor het in kaart brengen van de kwaliteit van het taalonderwijs op school;
- de mogelijkheden (en beperkingen) van deze toetsinstrumenten binnen taalbeleidstrajecten;
- inspiratie rond het correct inzetten van toetsinstrumenten en het begeleiden van leerkrachtteams bij de interpretatie van resultaten. 

Inhoud: In deze workshop delen we enkele theoretische krachtlijnen rond het doordacht inzetten van toetsresutlaten binnen (taal)beleidsprocessen op basisscholen vanuit het toetskader Centrale Toetsen. 
Deze theoretische krachtlijnen worden telkens geconcretiseerd met praktijkvoorbeelden uit de taalbeleidstrajecten die de begeleiders van deze workshop de voorbije 2 jaar op scholen liepen. We gaan graag in dialoog met de deelnemers rond eigen ervaringen hieromtrent. 

Sprekers: Goedele Vandommele en Ellen Vanantwerpen. Ellen is onderwijskundige en logopediste. In haar 20-jarige loopbaan was ze steeds aan de slag op het snijpunt van taal en onderwijs: als logopediste in het (buiten)gewoon onderwijs, als lerarenopleider, als pedagogisch - en onthaalcoördinator binnen een scholengroep voor basisonderwijs,... Sinds 3 jaar deelt Ellen haar expertise met basisscholen als vormer en schoolondersteuner voor het CTO KuLeuven.


Workshop II.2 (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) Het kwaliteitsplatform: Een instrument om samen betekenis te geven aan (output)data 

Doelstelling: je maakt  kennis met het kwaliteitsplatform als instrument om samen in team betekenis te  geven aan (output)data. 

Inhoud: heel wat toepassingen publiceren data en feedbackdashboards allerhande. Deze evoluties plaatsen schoolteams voor een uitdaging om samen betekenis te geven aan voor hen relevante data. Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen loopt een project dat de gezamenlijke betekenisgeving binnen teams wil stimuleren. Je krijgt inzicht in de stappen van betekenisgeving en hoe deze op een interactieve, digitale manier in je team ondersteund kunnen worden. 

In deze sessie nemen we jullie mee doorheen het interactief analyserapport van het kwaliteitsplatform en laten we zien hoe we binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen de betekenisgeving in schoolteams ondersteunen. 

Sprekers: Marijke De Meyst en Jerissa de Bilde zijn betrokken in het project kwaliteitsplatform. Marijke is als coördinator evaluatiebox betrokken bij de coördinatie van de ontwikkeling van IDP toetsen en opdrachten. Jerissa heeft ervaring als begeleider en nascholer in het begeleiden van scholen inzake datagebruik. 

Workshop II.3 (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) Tijd voor beleid 

Doelstellingen: Je beschikt over een concreet voorbeeld van hoe je een kleinschalig kwalitatief onderzoek kan opzetten naar vraagstukken op schoolniveau. Je beschikt over een aantal strategieën, instrumenten en tools om dit onderzoek op te zetten.
 
Inhoud: tijdens deze werkwinkel maak je kennis met de inhoud van het lerend netwerk 'Tijd voor beleid'; een netwerk waarin de deelnemers gevraagd worden in te zoomen op een drager van beleidsvoerend vermogen naar keuze om vervolgens te onderzoeken hoe sterk deze drager aanwezig is in hun dagelijkse schoolpraktijk. In dit netwerk raken we de 5 hoofdcomponenten van datageletterdheid aan: identificeren van problemen en het formuleren van een vraagstelling/ verzamelen van data / vertalen van data in kennis/ vertalen van conclusies in verbetermaatregelen / evalueren van verbetermaatregelen. 

Spreker: Diane Van Hove werkt voor de dienst School-en kwaliteitsontwikkeling en denkt samen met (basis)scholen na rond verschillende aspecten die met kwaliteit, kwaliteitsontwikkeling en schoolontwikkeling  te maken hebben: schoolwerkplanning, professionalisering, strategische planning, organisatiebeleid... 

Workshop II.4 (OVSG) Kwaliteitsgesprekken bij schoolfeedback OVSG-toetsen 

Doelstellingen: je versterkt de volgende inzichten in: 
- IKZ op scholen o.b.v. data uit gestandaardiseerde toetsen;
- de begeleiding van scholen in het datagesprek bij resultaten uit gestandaardiseerde toetsen;
- de rol die begeleiders opnemen in het ondersteunen van scholen bij dit datagesprek. 

Inhoud: uit recent gebruikersonderzoek bij Vlaamse toetsen blijkt dat OVSG-scholen aangeven significant vaker intensief aan de slag te gaan met data uit gestandaardiseerde toetsen ifv kwaliteitsontwikkeling. Tijdens deze sessie willen we inzage bieden in de acties die OVSG onderneemt die bijdragen aan deze positieve zelfinschatting van onze scholen. Zo gaan we bijvoorbeeld al enkele jaren intensief in gesprek met scholen over hun schoolwerking adhv opvallendheden uit de zelf ontwikkelde schoolfeedbackrapporten bij de OVSG-toets. 
Tijdens deze workshop krijg je inzage in verschillende materialen van feedbackontsluiting uit OVSG-toets. Je krijgt als deelnemers de mogelijkheid om zelf deze feedback te lezen en te interpreteren. 

Spreker: Sophie Jansen is betrokken bij de kwaliteitszorg van de OVSG-toets en de ontwikkeling van de schoolfeedbackrapporten. Verder voorziet ze interne professionalisering rond datagebruik, datageletterdheid en effectmeting. 

Workshop II.5 (PBD-GO!) Data als bron om ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. 

Doelstellingen: je versterkt je inzichten rond:  
- het verzamelen en ordenen van data op het niveau van een scholengemeenschap;
- het lezen, analyseren en interpreteren van de data om knipperlichten/aanknopingspunten te vinden voor kwaliteitsverbetering in de scholengemeenschap;
- het gebruiken van de analyses en interpretaties voor het maken van beleidsplannen. 

Inhoud: je maakt kennis met de opleiding datagestuurd beleid voor dico’s waarbij we hen meenemen in het werken met data. 
De focus ligt enerzijds op het verzamelen van gegevens en anderzijds op het op een overzichtelijke manier ordenen van de data om te analyseren en interpreteren.  

Sprekers: Jimmy De Wandel (aanspreekpunt), Tijl Bondue, Geert Steenackers: De workshopgevers zijn pedagogisch adviseurs BaO met jarenlange expertise in zowel curriculum als in datagedreven beleid voeren.


Workshop II.6 (Smartschool) Hoe zet je "Smartschool Analytics" en de nieuwe module "Educheck" concreet in voor kwaliteitsontwikkeling op school? 

Doelstellingen: je verwerft meer inzicht in: 
- hoe gebruik je schooleigen data op micro- en mesoniveau als hefboom tot kwaliteitsontwikkeling? 
- hoe kan je naast outputgegevens (data) ook op zoek gaan naar informatie over het achterliggend proces om meer betekenis te geven aan de data. 

Inhoud: we leren je om te kijken naar de schooleigen data aanwezig in Smartschool Analytics. Aan de hand van een aantal sprekende beelden krijg je vanuit verschillende rollen op school voorzetten om jouw geselecteerde data om te zetten in een verhaal. We laten je kennis maken met de nieuwe module Educheck, een tool waarmee je aan de hand van gestandaardiseerde zelfevaluatievragenlijsten bevragingen kan afnemen die rechtstreeks verband houden met onderwijseffectiviteit. Je krijgt inzicht in jouw school en kan tastbaar maken wat telt. 
De uiteenzetting is gestoeld op praktijkvoorbeelden met mogelijkheid tot interactie. 

Spreker: Eddy Willems   
Eddy was betrokken bij de ontwikkeling van Smartschool Analytics en Educheck. Hij is gewezen ervaringsdeskundige als leerkracht en schoolleider.


Workshop II.7 (Stad Antwerpen, flankerend onderwijsbeleid) Aan de slag met data: uitwisselen van tools en praktijken 

Doelstellingen:  Samen met de deelnemers aan de workshop  
- wissel je ervaringen uit;
- deel je tools of methodieken;
- inspireer je elkaar, zodat je scholen beter kan begeleiden in het gebruik van/omgaan met data. 

Inhoud: via een eigen case of praktijkvoorbeeld tonen we hoe we scholen doorgaans ondersteunen bij het verzamelen, interpreteren en analyseren van data. Daarnaast horen we ook graag van de deelnemers hoe zij dit doen en welke tools en/of methodieken zij hiervoor inzetten. We vragen de deelnemers om tools die zij gebruiken digitaal of andere mee te brengen en te delen. 
Een interactief gesprek met de deelnemers over het gericht inzetten van tools en methodieken staat centraal. We starten door het delen van een eigen case. Nadien wisselen we ervaringen uit. Indien de groep te groot is, wordt er in subgroepen gewerkt. 

Sprekers: Ann-Sofie Segers en Saskia De Mol zijn beleidsmedewerkers bij het flankerend onderwijsbeleid van de stad Antwerpen. Eén van hun opdrachten is het begeleiden van scholen (netoverschrijdend) in een veranderingsproces. Door scholen te ondersteunen in het bouwen aan een sterk schoolbeleid, hopen ze de Antwerpse leerlingen te kunnen versterken in hun groei en ontwikkeling. Ann-Sofie heeft door haar jarenlange ervaring inmiddels al heel wat voeling bij het inzetten van methodieken en het zorgen voor draagvlak bij een team. Saskia spitst zich meer toe op het luik monitoring en evaluatie.


Workshop II.8 (Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Edubron) Wat is jouw punt? Informatiegebruik als een individueel en collectief betekenisgevingproces 

Doelstellingen: Deze workshop wil jou inspireren om informatiegebruik te bekijken als een proces van betekenisgeving. Op basis daarvan proberen we een aantal concrete praktijken te identificeren die inzetbaar zijn om scholen te ondersteunen en individuele onderwijsprofessionals te professionaliseren inzake informatiegebruik. 

Inhoud: in deze workshop maak je kennis met de inhouden uit de inspiratiegids ‘Wat is jouw punt? Betekenis geven aan prestatiegegevens van leerlingen’. We reflecteren over het feit dat mensen nieuwe informatie verwerken vanuit een eigen referentiekader, en over de implicaties die dat heeft voor informatiegebruik in het onderwijs. Hoe kun je betekenisgevingsprocessen versterken? Waar zit de meerwaarde van informatiegebruik in team? Waar zitten de uitdagingen? 

Spreker: Evelyn Goffin werkte van 2007 tot 2023 voor het Vlaamse peilingsonderzoek. In haar proefschrift (2023, UAntwerpen & KU Leuven) verkende ze hoe schoolleiders en leerkrachten betekenis geven aan data zoals schoolfeedback. Sinds januari 2024 is Evelyn verbonden aan het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt jouw persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Jouw naam, voornaam en e-mailadres moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als je deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger(s)

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Onderwijspersoneel
Koning Albert II-laan 15 - 3C15
1210 Brussel

Verantwoordelijken

Elke Peeters
elke.peeters@ond.vlaanderen.be

Beveiliging

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Jouw rechten

Je kunt via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be vragen welke persoonsgegevens we verwerken en je kunt ze laten verbeteren of verwijderen. We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat we jouw gegevens niet meedelen aan iemand die er geen recht op heeft. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via mail aan dpo.dov@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/departement-onderwijs-en-vorming.

Contact

Voor vragen over de netwerkdag datageletterdheid en jouw inschrijving kan je contact opnemen met liesbeth.vangeert@ond.vlaanderen.be