Onderwijsonderzoeken

Titel
MICTIVO 4
Korte omschrijving
De viede afname van de Monitor voor ICT-integratie in het Vlaams Onderwijs
Status
Afgerond
Startdatum
16/11/2022
Einddatum
15/03/2024
Omschrijving van het onderzoeksopzet

MICTIVO (Monitor voor ICT-integratie in het Vlaams Onderwijs) meet indicatoren op vlak van onder meer ICT-infrastructuur (hardware en software), ICT-gebruik in de les en ICT-beleid van de school, en digitale competenties en percepties van beleidsverantwoordelijken en onderwijsprofessionals. Tot op heden werd MICTIVO drie keer afgenomen: in 2008 (de nulmeting), 2012 en 2017. Zo werd het op beleidsniveau mogelijk essentiële ICT-indicatoren te ontwikkelen op basis waarvan beleidsinspanningen op systeem- en schoolniveau geëvalueerd kunnen worden. Met de huidige afname van de monitor wordt niet enkel beoogd evoluties ten opzichte van de vorige afnames in het lager/secundair onderwijs en de basiseducatie in kaart brengen, maar ook een nulmeting in de centra voor volwassenenonderwijs. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in januari 2024. De opdracht wordt uitgevoerd door Profacts BV.

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

De ICT-infrastructuur in het Vlaams onderwijs verbetert. Deze verbetering toont zich, ten eerste, door een toename van het beschikbare ICT-materiaal: in het leerplichtonderwijs is er sprake van (tenminste) een verdubbeling van het aantal beschikbare computers per 100 leerlingen. Ten tweede toont de verbetering zich in de verjonging van het computerpark: de meerderheid van het computerpark, in alle onderwijsniveaus, is niet ouder dan 4 jaar. Veel van dit nieuwe materiaal werd aangekocht met middelen van de Digisprong. Ten slotte is de tevredenheid over het aanbod en de kwaliteit van de ICT-infrastructuur toegenomen bij zowel directies als leerkrachten.

ICT vindt meer en meer ingang in de beleidsplannen van de scholen in het leerplichtonderwijs. Een grote meerderheid van de scholen geeft aan hierover te beschikken. In het volwassenenonderwijs, met uitzondering van de cvo, heeft maar een minderheid van de instellingen een ICT-beleidsplan. Voorts verbetert de (gepercipieerde) kwaliteit van de ICT-beleidsplannen, maar een visie rond het educatief gebruik van ICT en het gebruik van vrije/open source software is niet steeds duidelijk uitgewerkt in het ICT-beleidsplan.

ICT-coördinatoren zijn alomtegenwoordig in het leerplichtonderwijs met meer dan 93% van de scholen die aangeeft een ICT-coördinator te hebben. In het volwassenenonderwijs is dit lager, maar ook daar geeft een meerderheid van de instellingen aan over een ICT-coördinator te beschikken. ICT-werking is, door de band genomen, een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen ICT-coördinatoren staan in voor de ICT-werking, maar ook directies en leerkrachten hebben hierin een belangrijk rol.

Er is een belangrijke verschuiving in het ICT-gebruik van leerlingen. In 2018 gebruikten leerlingen nog beduidend meer ICT in de vrije tijd dan op school. Deze discrepantie lijkt nu grotendeels verdwenen doordat leerlingen ICT meer zijn gaan gebruiken op school (in de les of voor huiswerk). Het ICT-gebruik op en voor school bij leerkrachten is stabiel gebleven in het volwassenenonderwijs en licht toegenomen in het leerplichtonderwijs.

Promotor
Loix Ellen (Profacts)
Thema
Ad hoc