Onderwijsonderzoeken

Titel
SONO 3.1 Financiering in het basis- en secundair onderwijs
Korte omschrijving
Onderzoekslijn 3.1
Status
Afgerond
Startdatum
01/07/2016
Einddatum
31/08/2020
Omschrijving van het onderzoeksopzet

In de financiering van het leerplichtonderwijs in Vlaanderen wordt traditioneel een onderscheid gemaakt tussen de personeelsomkadering en de werkingsmiddelen.  In de oorspronkelijk Belgische en later Vlaamse onderwijscontext was de omkadering voornamelijk gebaseerd op de lestijden volgens schalen (in het basisonderwijs) en het pakket uren-leraar (in het secundair onderwijs).  Geleidelijk aan werden hier allerlei bijkomende deelpakketten (al dan niet geoormerkt en al dan niet gebonden aan bepaalde voorwaarden) aan toegevoegd teneinde specifieke doelstellingen te realiseren (bv. punten bestuurs- en opvoedend personeel, punten ICT, punten zorgbeleid, GOK-lestijden, GOK-plus-lestijden, lestijden (brede) rand en taal, OKAN-uren, etc.).  De vraag stelt zich of deze historisch opgebouwde situatie ook de meest efficiënte inzet van schaarse overheidsmiddelen is. 

Dit onderzoek zoekt een antwoord op volgende vragen:

Met betrekking tot de omkadering in het gewoon basisonderwijs

 • Wat is de impact van het nieuwe omkaderingssysteem de loopbanen van leerlingen? Hoe kan deze impact verklaard worden? Is het huidige systeem optimaal?  Wat zijn (eventuele) verbeterpunten?
 • Hoe werden deze middelen aangewend in de scholen? Wat is de rol van de verschillende actoren?

Met betrekking tot de omkadering in het voltijds gewoon secundair onderwijs

 • Wat is de impact van de uren-leraar GOK op de loopbanen van leerlingen?  Hoe kan deze impact verklaard worden?  Hoe kunnen deze middelen geïntegreerd worden in de reguliere omkadering?  Wat zijn (eventuele) verbeterpunten?

Met betrekking tot de werkingsmiddelen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

 • Wat is de impact van de SES-werkingsmiddelen op gelijke onderwijskansen?

 

Dit onderzoek maakt gebruik van bestaande administratieve databanken. 

 

Omschrijving van de onderzoeksresultaten

Deze onderzoekslijn bestaan uit 9 rapporten:

 • Het eerste rapport (SONO/2017.OL3.1/1) geeft een overzicht van het huidige financieringsbeleid van het gewone basis- en secundair onderwijs.
 • Het tweede rapport (SONO/2017.OL3.1/2) geeft een gestructureerd overzicht weer van de effecten van enkele gangbare beleidsmaatregelen rond gelijke onderwijskansen.  
 • Het derde rapport (SONO/2017.OL3.1/3) onderzoekt het oorzakelijke effect van de GOK-middelen op problematische afwezigheid, schoolse vertraging en verdere studies van leerlingen in scholen die deze middelen ontvangen.
 • Het vierde rapport (SONO/2018.OL3.1/1) geeft de resultaten weer van het toepassen van programma-evaluatietechnieken uit de econometrie en inzichten uit de efficiëntieliteratuur op het ontvangen van extra middelen in het kader van het Vlaamse GOK-beleid.
 • Het vijfde rapport (SONO/2019.OL3.1/Extra) beschrijft de verschillende effecten die GOK-middelen hebben voor verschillende subgroepen
 • Het zesde rapport (SONO/2019.OL3.1/1) analyseert hoe basisscholen werken aan gelijke onderwijskansen via het aanwendingsbeleid – en praktijk vanaf het nieuwe omkaderingssysteem (2012)
 • Het zevende rapport (SONO/2019/3.1/2) evalueert het nieuwe systeem van de GOK-omkadering in het basisonderwijs
 • Een achtste rapport (SONO/2020.OL3.1.1) verkent het beleid en de aanwending van lestijden/uren-leren in de context van het GOK-beleid in het basis- en secundair onderwijs.
 • Een negende rapport (SONO/2020.OL3.1/2) is een synthese van rapporten 6 en 7.
Onderwijsniveau
 • secundair onderwijs
 • kleuteronderwijs
 • lager onderwijs
Thema
Steunpunt SONO
Themalijn
Onderzoeksdomein 3: De organisatie van het onderwijs