De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs

 • referentie
  VWO/2010/01(pers)
 • publicatiedatum
  17/05/2010
 • datum laatste wijziging
  15/05/2017
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs
 • Deze omzendbrief legt de ambten en bijhorende prestatienoemers vast voor de cantra voor volwassenenonderwijs.
 • De prestatieregeling vormt ook de basis voor de vaststelling van het salaris van een personeelslid. Om correct de opdracht vast te stellen van een personeelslid dat wordt aangesteld in een betrekking van het onderwijzend personeel, worden specifieke formules ingevoerd.
 • M.i.v. 1 februari 2016 geldt voor het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs de prestatienoemer 20 bij aanstelling in een betrekking in de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren .

1. Inleiding

In deze omzendbrief vindt u volgende items terug:

- de indeling van de ambten die in een centrum voor volwassenenonderwijs kunnen worden ingericht (punt 3);

- de prestatieregeling die van kracht is voor de ambten in een centrum voor volwassenenonderwijs (punt 4);

- het vaststellen van de opdracht die recht geeft op een salaris (punt 5).

2. Toepassingsgebied

De bepalingen van deze omzendbrief gelden voor alle centra voor volwassenenonderwijs ongeacht de organisatievorm die ze hanteren voor hun opleidingen en voor alle personeelsleden die in deze opleidingen worden aangesteld, voor zover deze personeelsleden door de overheid worden gefinancierd of gesubsidieerd.

De ambtsbenamingen en de prestatieregeling die hierna worden toegelicht, gelden voor elk personeelslid dat u in dienst houdt of aanstelt in een betrekking in een modulaire opleiding die wordt georganiseerd op basis van een definitief structuurschema, maar ook in een

modulaire opleiding die wordt georganiseerd op basis van een voorlopig structuurschema of in een lineair georganiseerde opleiding (voor het ambt van lector).

3. De ambten in een centrum voor volwassenenonderwijs

3.1. De ambten in het secundair volwassenenonderwijs

3.1.1. De indeling van de ambten

Volgende ambtsbenamingen gelden voor een aanstelling in een betrekking in opleiding van het secundair volwassenenonderwijs.

 

Personeelscategorie 

 

Soort ambt 

Ambt 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

Wervingsambt 

 

Leraar secundair volwassenenonderwijs 

 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

Selectieambt 

 

 

Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs 

 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Selectieambt 

 

 

Technisch adviseur 

 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Bevorderingsambt 

 

 

Technisch adviseur-coördinator 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Bevorderingsambt 

 

 

Directeur 

 

Ondersteunend personeel 

 

 

Wervingsambt 

 

Administratief medewerker 

3.2. De ambten in het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding

3.2.1. De indeling van de ambten

Volgende ambtsbenamingen gelden voor een aanstelling in een betrekking in een opleiding van het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding.

 

Personeelscategorie 

 

Soort ambt 

Ambt 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Wervingsambt 

 

Lector 

 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

Selectieambt 

 

 

Adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding 

 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Selectieambt 

 

 

Technisch adviseur 

 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Bevorderingsambt 

 

 

Technisch adviseur-coördinator 

 

Bestuurs-en onderwijzend personeel 

 

 

Bevorderingsambt 

 

 

Directeur 

 

Ondersteunend personeel 

 

 

Wervingsambt 

 

Administratief medewerker 

4. De prestatieregeling voor een ambt in een centrum voor volwassenenonderwijs

4.1. Het onderwijzend personeel

Voor de wervingsambten van het onderwijzend personeel die kunnen worden ingericht in een centrum voor volwassenenonderwijs (leraar secundair volwassenenonderwijs of lector) geldt een prestatienoemer per studiegebied.

Een uitzondering op dit principe geldt voor de leraar secundair volwassenenonderwijs die wordt aangesteld in een betrekking in de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren . De prestatienoemer voor deze geletterdheidsmodules is steeds 20 en kan dus afwijken van het studiegebied waarin het personeelslid is aangesteld.

Deze prestatienoemers gelden voor alle opleidingen die worden ingericht in een centrum voor volwassenenonderwijs en dit ongeacht de wijze van organisatie van deze opleidingen.

U gebruikt dus de hierna volgende prestatienoemers zowel in een lineair georganiseerde opleiding als in een modulaire opleiding die wordt georganiseerd op basis van een voorlopig structuurschema of in een modulaire opleiding die wordt georganiseerd op basis van een definitief structuurschema.

4.1.1. De leraar secundair volwassenenonderwijs

Een opdracht in een betrekking in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs uitgedrukt via de volgende prestatienoemers.

 

Studiegebied 

 

 

Noemer 

Algemene vorming 

20 

Chemie 

20 

Grafische Technieken 

20 

Handel 

20 

Informatie- en communicatietechnologie 

20 

Maritieme opleidingen 

20 

Nederlands Tweede taal 

20 

Talen richtgraad 1 & 2 

20 

Talen richtgraad 3 & 4 

20 

Bijzondere Educatieve Noden, als het gaat over de opleidingen Vlaamse gebarentaal RG 1, Vlaamse gebarentaal RG 2 en Ervaringsdeskundige in de armoede) 

20 

Geletter d he i dsmodules Nederlands en Leren leren 

20 

 

 

Boekbinden 

21 

Toerisme 

21 

 

 

Mechanica-elektriciteit 

22 

Personenzorg 

22 

 

 

Auto 

23 

Koeling en warmte 

23 

Land- en tuinbouw 

23 

Lichaamsverzorging 

23 

Muziekinstrumentenbouw 

23 

Textiel 

23 

Bijzondere Educatieve Noden, als het gaat om de opleidingen autocarchauffeur, autobuschauffeur, vrachtwagenchauffeur en nascholing vrachtwagenchauffeur 

23 

 

 

Bouw 

24 

Decoratieve technieken 

24 

Diamantbewerking 

24 

Hout 

24 

Juwelen 

24 

Lederbewerking 

24 

Mode 

24 

Smeden 

24 

Voeding 

24 

 

 

Huishoudelijk onderwijs 

25 

Kant 

25 

Deze prestatienoemer drukt de onderwijsopdracht op gemiddelde weekbasis uit in verhouding tot het pakket leraarsuren dat voor het secundair volwassenenonderwijs wordt aangewend in een opleiding of module .

De volledige opdracht van een personeelslid in het centrum is in principe vastgelegd in de individuele functiebeschrijving van het personeelslid. Meer informatie hierover vindt u in de omzendbrief PERS/2007/09 - Functiebeschrijving en evaluatie van 29-10-2007.

4.1.2. De lector in het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding

Een opdracht in een betrekking in het ambt van lector in het hoger beroepsonderwijs of in de specifieke lerarenopleiding wordt uitgedrukt via de volgende prestatienoemers.

 

Studiegebied 

 

 

Noemer 

 

Niveau 

Gezondheidszorg 

20 

HBO 

Handelswetenschappen en bedrijfskunde 

20 

HBO 

Industriële wetenschappen en technologie 

20 

HBO 

Sociaal-agogisch werk 

20 

HBO 

 

 

 

Onderwijs 

20 

SLO 

Deze prestatienoemer drukt de onderwijsopdracht op gemiddelde weekbasis uit in verhouding tot het pakket leraarsuren dat wordt aangewend in de desbetreffende opleiding in het hoger beroepsonderwijs of in de specifieke lerarenopleiding.

De volledige opdracht van een personeelslid in het centrum is in principe vastgelegd in de individuele functiebeschrijving van het personeelslid. Meer informatie hierover vindt u in de omzendbrief PERS/2007/09 - Functiebeschrijving en evaluatie van 29-10-2007.

Het personeelslid dat wordt aangesteld in een opdracht in een lineair georganiseerde opleiding of in een modulaire opleiding die wordt georganiseerd op basis van een voorlopig structuurschema, krijgt nog steeds een opdracht in een of meerdere vakken, maar voor deze vakken wordt steeds de prestatienoemer gebruikt van het studiegebied waarin de opleiding is ondergebracht en dit ongeacht de rubricering van het vak (AV, TV of PV).

4.2. Het bestuurspersoneel

Voor de ambten van het bestuurspersoneel - met uitzondering van de directeur - omvat een voltijdse opdrachtop weekbasis 36 klokuren.

Deze ambten van het bestuurspersoneel zijn:

- adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs

- adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding

- technisch adviseur-coördinator

- technisch adviseur

Voor het ambt van directeur legt de overheid geen prestatieregeling op.

Elk centrum dat minstens 120.000 LUC behaalt, heeft sowieso recht op een voltijdse betrekking van directeur en we laten het aan het centrumbestuur over om de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast te leggen.

4.3. Het ondersteunend personeel

Voor het ambt van administratief medewerker in het ondersteunend personeel omvat een voltijdse opdrachtop weekbasis 32 klokuren.

5. Vaststellen van het recht op een salaris

De prestatienoemers die in punt 4 worden vastgelegd, dienen eveneens om het recht op een salaris vast te stellen voor een personeelslid.

De overheid stelt het salaris van een personeelslid immers vast op basis van deze prestatienoemers en doet dit door er van uit te gaan dat een personeelslid op weekbasis steeds eenzelfde aantal uren presteert en dit gedurende de ganse periode van de aanstelling.

U moet dus steeds de opdracht van een personeelslid op weekbasis bepalen en in die vorm bezorgen aan uw werkstation, zodat het werkstation er voor kan zorgen dat het personeelslid correct wordt bezoldigd.

U vindt hierna hoe u de opdracht vaststelt voor een personeelslid dat aangesteld is in een opdracht:

- in een ambt van het onderwijzend personeel (punt 5.1)

- in een ambt van het bestuurspersoneel (punt 5.2)

- in een ambt van het ondersteunend personeel (punt 5.3).

5.1. Het onderwijzend personeel

Het salaris van een personeelslid dat aangesteld wordt in een ambt van het onderwijzend personeel (leraar secundair volwassenenonderwijs of lector) wordt steeds vastgesteld op basis van de formule T/N.

N is daarbij altijd de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding behoort waarin het personeelslid is aangesteld.

De invulling van T verschilt al naargelang de opdracht wordt uitgeoefend in een lineair georganiseerde opleiding of in een opleiding die voorlopig modulair of definitief modulair wordt georganiseerd.

5.1.1. Aanstelling in een opdracht in een lineair georganiseerde opleiding van het HBO5

Bij een aanstelling in een opdracht in een lineair georganiseerde opleiding wordt het salaris van het personeelslid vastgesteld op basis van de effectieve opdracht die het personeelslid op weekbasis uitoefent volgens de formule T/N.

T = het aantal lestijden per week waarmee de lector is belast

N = de prestatienoemer volgens het studiegebied

Dit principe wordt zowel gehanteerd voor personeelsleden (vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden) die voor een volledig schooljaar worden aangesteld als voor tijdelijke personeelsleden die slechts voor een deel van het schooljaar worden aangesteld (als vervanger).

Voorbeeld

Een personeelslid is van 1 september 2015 tot 30 oktober 2015 als vervanger aangesteld van een afwezige titularis in de lineaire opleiding Elektronica. Het personeelslid is aangesteld voor 3u PV Elektronica

Wat is de opdracht die u voor dit personeelslid aan uw werkstation moet bezorgen?

U stelt de opdracht vast via de formule T/N

T= het aantal lestijden per week = 3

N = de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding Elektronica behoort = het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie (HBO5) = 20

De opdracht van dit personeelslid bedraagt dus 3/20

5.1.2. Aanstelling in een opdracht in een voorlopig modulaire (voor het ambt van lector) of definitief modulaire opleiding

Bij een aanstelling in een opdracht in een voorlopig modulaire of definitief modulaire opleiding wordt een personeelslid effectief belast met een aantal lestijden per module, maar deze taakbelasting strookt niet steeds met het hiervoor vermelde principe van een opdracht die gedurende een bepaalde periode continu op weekbasis wordt geleverd.

Om in dergelijke situatie een correcte vaststelling van het salaris te kunnen maken, moet u de opdracht van het personeelslid als het ware 'vertalen' naar een opdracht op weekbasis.

U doet dit door gebruik te maken van de formule T/N.

N = de prestatienoemer volgens het studiegebied

T = afhankelijk van de duur van de aanstelling. We maken daarbij een onderscheid tussen de opdracht van een personeelslid dat voor een volledig schooljaar is aangesteld en de opdracht van een personeelslid dat slechts voor een deel van een schooljaar wordt aangesteld.

De invulling van T vindt u in de hiernavolgende punten 5.1.2.1 en 5.4.2.2.

5.1.2.1. Het personeelslid is aangesteld voor de duur van een volledig schooljaar

Als een personeelslid is aangesteld in een voorlopig modulaire of definitief modulaire opleiding voor een opdracht die een volledig schooljaar omvat, moet u de opdracht van het personeelslid vaststellen via de formule T/N.

T = het aantal lestijden per module gedeeld door 40

N = de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding behoort waarin het personeelslid is aangesteld

U gebruikt deze formule steeds om de opdracht van een vastbenoemd personeelslid vast te stellen.

Voorbeeld

Een personeelslid is op 1 september als vastbenoemde leraar secundair volwassenenonderwijs aangesteld in de opleiding Algemene Vorming TSO3 (studiegebied Algemene Vorming) en heeft een opdracht van 240 lestijden voor de duur van het volledige schooljaar.

Wat is de opdracht die u voor dit personeelslid aan uw werkstation moet bezorgen?

U stelt de opdracht vast via de formule T/N

T = het aantal lestijden van de modules /40 = 240/40 = 6

N = de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding Algemene Vorming TSO3 behoort = het studiegebied Algemene Vorming = 20

De opdracht van dit personeelslid = 6/20

5.1.2.2. Het personeelslid is aangesteld voor een deel van het schooljaar

Als een personeelslid is aangesteld in een voorlopig modulaire of definitief modulaire opleiding voor een opdracht die minder dan een volledig schooljaar omvat, moet u de opdracht van het personeelslid vaststellen via de formule T/N.

T = (X/40)*(300/Y)*(U/V)

Waarbij:

X = het verplicht aantal te organiseren lestijden van de module(s)volgens het voorlopig structuurschema of opleidingsprofiel

Y = het aantal dagen dat het personeelslid in de module(s) is aangesteld

U = het aantal lestijden van de module(s) die georganiseerd zijn tijdens de periode van aanstelling van het personeelslid

V = het totale aantal effectief georganiseerde lestijden van de module(s)

N = de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding behoort waarin het personeelslid is aangesteld

U gebruikt deze formule steeds om de opdracht van een tijdelijk personeelslid vast te stellen dat niet voor de duur van een volledig schooljaar is aangesteld en voor tijdelijke personeelsleden die een vervanging doen in de loop van het schooljaar (interims).

Het resultaat van de bewerking rondt u steeds af tot op 3 cijfers na de komma.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een tijdelijk personeelslid wordt van 11 september tot en met 15 december aangesteld voor een opdracht van 2 modules van 60 lestijden in de opleiding Bordenbouwer(studiegebied Mechanica-Elektriciteit).

De 120 lestijden zijn volledig georganiseerd en het personeelslid presteert effectief de 120 lestijden.

Wat is de opdracht die u voor dit tijdelijk personeelslid aan uw werkstation moet bezorgen?

U stelt de opdracht vast via de formule T/N

T = (X/40)*(300/Y)*(U/V)

X = 120 lestijden (2 modules van 60 lestijden)

Y = het aantal dagen dat het tijdelijke personeelslid effectief is aangesteld = 96 (van 11/9 tot en met 15/12)

U = het aantal georganiseerde lestijden in de periode van aanstelling = 120

V = het totale aantal effectief georganiseerde lestijden van de modules = 120

T = (120/40)*(300/96)*(120/120) = 9,375

N = de prestatienoemer van het studiegebied Mechanica-Elektriciteit = 22

Dit personeelslid zal een salaris ontvangen voor een prestatie van 9,375 /22 tijdens de periode van 11 september tot en met 15 december.

Voorbeeld 2

Een personeelslid wordt tijdelijk aangesteld als vervanger van een afwezige titularis van 25 oktober tot en met 4 maart in de opleiding Polyvalent dakdekker (studiegebied Bouw) voor een opdracht in 3 modules met een totale duur van 200 lestijden (1 van 40 lestijden en 2 van 80 lestijden). Van de 200 lestijden zullen er 196 lestijden effectief worden georganiseerd.

Tijdens de periode van aanstelling van het tijdelijk personeelslid zijn 120 lestijden georganiseerd.

Wat is de opdracht die u voor dit tijdelijk personeelslid aan uw werkstation moet bezorgen?

U stelt de opdracht vast via de formule T/N

T = (X/40)*(300/Y)*(U/V)

X = 200 (1 module van 40 lestijden en 2 modules van 80 lestijden)

Y = het aantal dagen dat het tijdelijke personeelslid effectief is aangesteld = 131 (van 25/10 tot en met 4/3)

U = het aantal georganiseerde lestijden in de periode van aanstelling = 120

V = het totale aantal effectief georganiseerde lestijden van de modules = 196

T = (200/40)*(300/131)*(120/196) = 7,010

N = de prestatienoemer van het studiegebied Bouw = 7,010/24

Dit personeelslid zal een salaris ontvangen voor een prestatie van 7,010 /24 tijdens de periode van 25 oktober tot en met 4 maart.

5.2. Het bestuurspersoneel

Het salaris van een directeur van een centrum voor volwassenenonderwijs wordt uitgedrukt in twintigsten.

De directeur die voltijds is aangesteld in een CVO heeft dus recht op een salaris van 20/20.

Het salaris van een personeelslid dat aangesteld is in een van de andere ambten van het bestuurspersoneel, wordt uitgedrukt in zesendertigsten.

De adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs, adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding, technisch adviseur of technisch adviseur-coördinator heeft dus recht op een salaris dat wordt vastgesteld op basis van de prestatienoemer 36.

Opgelet!
In tegenstelling tot de berekening van de opdracht voor het recht op een salaris van het onderwijzend personeel in punt 5.1.2.2, kan de opdracht van een personeelslid dat een ambt van directeur, technisch adviseur-coördinator, technisch adviseur, adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding en adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs uitoefent, niet worden omgerekend naar een opdracht voor een deel van het schooljaar. De puntenenveloppe voor bestuurs- en ondersteunend personeel moet immers aangewend worden om betrekkingen in te richten op basis van een volledig schooljaar, wat betekent dat ze niet gecomprimeerd kan aangewend worden.

5.3. Het ondersteunend personeel

Het salaris van een personeelslid dat is aangesteld in het ambt van het ondersteunend personeel, wordt uitgedrukt in tweeëndertigsten.

De administratief medewerker heeft dus recht op een salaris dat wordt vastgesteld op basis van de prestatienoemer 32.

Opgelet!
In tegenstelling tot de berekening van de opdracht voor het recht op een salaris van het onderwijzend personeel in punt 5.1.2.2, kan de opdracht van een personeelslid dat een ambt van administratief medewerker uitoefent, niet worden omgerekend naar een opdracht voor een deel van het schooljaar. De puntenenveloppe voor bestuurs- en ondersteunend personeel moet immers aangewend worden om betrekkingen in te richten op basis van een volledig schooljaar, wat betekent dat ze niet gecomprimeerd kan aangewend worden.

6. Bijlage