Inschrijven

Deel en leer! Zo kom je samen tot hoge verwachtingen voor PAV

Startpagina

Wil je de PAV-praktijk in je klas of school verder verbeteren? Dan verwelkomen we je graag op 7 december 2017 op deze PAV-inspiratiedag.

Prof. Piet Van Avermaet van het Steunpunt Diversiteit en Leren stelt de resultaten voor van een onderzoek naar PAV in Vlaanderen. Nadien kan je deelnemen aan inspiratiesessies waar je kan leren van concrete praktijkvoorbeelden van scholen. Je krijgt concrete handvaten om je praktijk te versterken en je kan in dialoog gaan over de resultaten van het onderzoek. 

Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn differentiatie, het motiveren van leerlingen, projectmatig werken, burgerzin en burgerschapseducatie, lerarenopleiding en professionalisering.

We richten ons op leraren PAV en schoolleiders, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en nascholers, inspecteurs, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden. 

Praktische informatie

Datum en uur

De studiedag vindt plaats op 7 december 2017, van 9u tot 16u.

Raadpleeg het programma om de planning en de invulling van de studiedag te bekijken. 

Locatie

Herman Teirlinck gebouw (Thurn & Taxis) in Brussel

Bereikbaarheid

https://overheid.vlaanderen.be/bereikbaarheid-herman-teirlinck  

Inschrijven

Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt tot 250 deelnemers. Bij maximale bezetting sluiten we de inschrijvingen af. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 december 12u  en uitsluitend via het online inschrijvingsformulier. 

Programma

9u

Onthaal en koffie

Leerlingen PAV nodigen je uit voor een babbel

9u30

Verwelkoming

Dagvoorzitter, Katrien Bonneux, afdelingshoofd, Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingbegeleiding

9u40

Leerlingen aan het woord

10u

Presentatie van het onderzoek naar verklaringen voor de peilingsresultaten Project Algemene Vakken (PAV)

Prof. Dr. Piet Van Avermaet, directeur Steunpunt Diversiteit & Leren, Vakgroep taalkunde, Universiteit Gent.

11u

Inspiratie- en reflectiesessies

 

1. Differentiëren in PAV

 

2. Nest-werking in het Lyceum van Gent

 

3. Actief burgerschap: Project kritisch denken in GO! Technisch Atheneum Lokeren

 

4. Leerplansituering en individuele trajecten in het Centrum Leren en Werken Kortrijk

 

5. Burgerzin en burgerschap bij leerlingen uit de B-stroom en het BSO

 

6. Reflectiesessie over de resultaten van het PAV-onderzoek

 

7. Zoektocht naar een congruente, holistische aanpak in vakdidactiek PAV 

12u45

Broodjeslunch

met stand van Klasse, Klascement, Archief voor Onderwijs

Leerlingen PAV nodigen je uit voor een babbel

13u45

Ontdek het Archief voor Onderwijs

Leen De Bruyn, Project Manager Onderwijs, VIAA

14u

Kennisdelen en samenwerkend leren

Bavo Wouters, Klasse

14u30

Inspiratie- en reflectiesessies

 

1. Differentiëren in PAV

 

2. Nest-werking in het Lyceum van Gent

 

3. Actief burgerschap: Project kritisch denken in GO! Technisch Atheneum Lokeren

 

4. Inspiratie uit het deeltijds onderwijs: CDO Sint-Jozef Geel

 

5. Burgerzin en burgerschap bij leerlingen uit de B-stroom en het BSO

 

6. Reflectiesessie over de resultaten van het PAV-onderzoek

 

7. Zoektocht naar een congruente, holistische aanpak in vakdidactiek PAV 

16u

Einde

  Plenaire sessies

                                                                                                         

Leerlingen aan het woord

Hoe ervaren leerlingen de lessen Project Algemene Vakken? Hoe zien zij de toekomst van PAV? Wat zijn hun verwachtingen van PAV? We starten de dag met enkele getuigenissen van de leerlingen zelf.


Onderzoek naar verklaringen voor de peilingsresultaten Project Algemene Vakken (PAV)

In 2013 werd voor het eerst een peiling uitgevoerd naar de beheersing van de eindtermen PAV in het 6de jaar BSO. Uit deze peiling bleek dat minder dan de helft van de leerlingen de eindtermen behaalden voor de lees- (38%), luister- (39%) en rekenvaardigheden (39%). Voor het verwerken en verwerven van informatie werd een betere score behaald (62%).  Het Steunpunt Diversiteit en Leren onderzocht samen met de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent en de lerarenopleidingen van de Arteveldehogeschool en HoGent welke factoren deze resultaten kunnen verklaren.

Tijdens deze sessie worden de belangrijkste resultaten en aanbevelingen voor de overheid, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, schoolleiders en leraren gepresenteerd. Aan het einde van de presentatie is het mogelijk om vragen te stellen aan de onderzoekers.

Prof. Dr. Piet Van Avermaet is directeur  van het Steunpunt Diversiteit & Leren, Vakgroep taalkunde, Universiteit Gent.Ontdek het Archief voor Onderwijs

Ben je op zoek naar beeld- of geluidmateriaal om je lessen PAV te verrijken? Het Archief voor Onderwijs is een beeldbank voor onderwijs die leerkrachten een waaier aan audiovisueel materiaal van onder meer de openbare omroep aanreikt. Met een aanbod geselecteerd door en voor leerkrachten én op maat van het onderwijs, staat het Archief voor Onderwijs garant voor educatief relevant materiaal dat vlot doorzoekbaar is en inzetbaar is in tal van klascontexten. Leen De Bruyn maakt je hierin wegwijs.

Leen De Bruyn is Project Manager Onderwijs bij het Vlaams Instituut voor Archivering VIAA

 

Kennisdelen en samenwerkend leren

Je collega’s kunnen een interessante leerbron zijn. Wil je graag eens bij een collega in de les gaan kijken? Met collega’s een werkgroep oprichten? Of eens samen les geven? Tijdens deze speeddate ontdek je hoe je nog meer kan samenwerken en zo kan leren van mekaar binnen je eigen schoolteam

Bavo Wouters is redacteur bij Klasse.

                                                                                                          

Inspiratie- en reflectiesessies

 

Differentiëren in PAV

 

Er is diversiteit troef in onze klassen. Dat is reden te meer om die gelijkenissen en verschillen tussen leerlingen te benutten in de les. Wie differentieert, speelt in op diverse voorkeuren, ondersteuningsnoden en competentieniveaus van leerlingen. Hoe doe je dat op een uitnodigende en haalbare manier? In deze sessie leer je een differentiatiemodel kennen, een eenvoudig kompas met drie vragen die leiden tot differentiatie. We inspireren je met een hele reeks praktijkvoorbeelden. Je maakt – met ondersteuning van collega’s – je eigen lessen, instructie, evaluatieopdracht, huiswerkopgave, verwerkingsmoment, … nog gedifferentieerder! Deze sessie richt zich op iedereen die lesgeeft of die collega’s begeleidt die voor de klas staan.

We nodigen je uit om een  lesvoorbereiding,  evaluatieopdracht, huiswerkopgave, instructiefiches, verwerkingsoefeningen, … mee te brengen om mee aan de slag te gaan. Zo heb je op het einde van deze sessie ideeën om je eigen les(onderdeel) nog gedifferentieerder aan te pakken.

Jan Royackers  is begeleider en trainer bij Schoolmakers. Voorheen was hij leraar en leerlingenbegeleider in het secundair onderwijs. Hij stond ook als vrijwilliger voor de klas in Rwanda: en dat inspireert hem nog elke dag om de veerkracht van jongeren aan te sterken.

 

Nest-werking in het Lyceum van Gent

 

Motivatie om naar school te komen blijft een nijpend probleem in veel secundaire scholen. Dat was ook het geval in GO! Lyceum Gent in de studierichting verkoop. De school besliste om het roer om te gooien en nestleraars aan te stellen. De nestleraars spelen in op individuele noden en willen zo een impact hebben op spijbelgedrag, vroegtijdige schooluitval en motivatie.

Leraren PAV geven er naast PAV ook andere vakken. Na een jaar doorgedreven professionalisering bouwen deze nestleraars aan een vertrouwensrelatie met leerlingen. Leerlingen krijgen inspraak en bouwen er gradueel aan zelfsturing. Daarnaast staan ambitieuze leerdoelen centraal en gelden er duidelijke regels. Door deze nestwerking trachten de leraren de leerlingen meer te verbinden met de school. Het versterken hiervan vormt een buffer tegen spijbelen.

De inspectie liet na een recent bezoek alvast verstaan dat dit ‘een succesvolle aanpak is die als voorbeeld voor de rest van Vlaanderen kan dienen’. Ook de resultaten van het laatste SONO-onderzoek (Steunpunt voor Onderwijsonderzoek) over spijbelen tonen aan dat de aanpak van GO! Lyceum Gent de juiste is. Hoewel het project nog maar pas  gestart is, lijkt het erop dat zowel het welzijn als de leerlingenparticipatie stijgt. Binnen drie jaar zal een effectenmeting uitgevoerd worden om te kijken of dat ook effectief het geval is/zal zijn.

 

Kim Leyden is logopediste van opleiding en stapte na 10 jaar uit de privé naar het onderwijs over.

Als leraar PAV, verkoopsvakken en stagebegeleider is ze sinds 9 jaren aan de slag in het G0! Lyceum Gent, dit schooljaar als nestleraar.

 

Isabelle Janssens is pedagogisch begeleider PAV, school- en systeemontwikkelaar bij de PBD GO!

Vanuit haar verleden als lerarenopleider VUB en als directeur van het Erasmusatheneum Deinze, heeft ze ervaring en expertise opgebouwd in het scholen anders organiseren en

begeleiden van directies en hun teams.

 

Actief burgerschap: Project kritisch denken in GO! Technisch Atheneum Lokeren

 

Na de aanslagen in Parijs merken we dat een open klasgesprek over de gebeurtenissen uit de hand lopen en een constructief gesprek onmogelijk blijkt. Er vormen zich duidelijk verschillende groepen in de klas en een enorm wij/zij-denken komt naar boven. De verbinding tussen de leerlingen onderling, met de leerkrachten, maar ook met de maatschappij is zoek.

 De leraren PAV en LBV 3de graad slaan de handen in elkaar om de leerlingen opnieuw te verbinden met elkaar en hen opnieuw te motiveren om zich als wereldburger te engageren in de maatschappij.  Het project is eerder een middel dan een doel op zich. ‘Kritisch denken’ wordt volledig geïmplementeerd vanuit het vak PAV en LBV en bereikt voor het vak PAV de helft van de leerplandoelstellingen voor het 7de jaar.

Het VOET-project ‘kritisch denken’ motiveert leerlingen 3de graad BSO om actief en kritisch aan de slag te gaan met een zelfgekozen actueel en maatschappelijk onderwerp. Vanuit de vakken PAV en alle LBV worden de leerlingen uit TA Lokeren aangezet om allereerst tijdens het denk-gedeelte aan de slag te gaan met een lijvig artikel over het onderwerp en een inspirerende film/documentaire. Leerlingen worden geïnspireerd en gemotiveerd door uitstappen, gekende sprekers/rolmodellen en worden ondervraagd door experts over het betreffende gekozen onderwerp tijdens het denk-gedeelte. Vervolgens gaan ze actief aan de slag om hun onderwerp/boodschap om te zetten in een creatief/participatief project.

 Aan de basis ligt een intensieve samenwerking tussen de leraren PAV derde graad en alle leraren LBV: samen bouwen aan ‘kritisch denken’ doorheen verschillende projecten en dit samen met de leerlingen.

Hoe motiveren de leraren van TA Lokeren alle leerlingen om hier actief aan deel te nemen? Hoe krijgen we de leerlingen zover om technisch moeilijkere teksten te lezen dan ze gewoon zijn? Inhouden door te nemen waar ze zich niet altijd even comfortabel bij voelen? Hoe dagen we vanuit PAV en LBV deze leerlingen uit? Hoe slaagt de school erin om voor het tweede jaar op rij positieve feedback van de BSO-leerlingen te krijgen? Hoe faciliteert de directie de leraren en leerlingen? Waarom en hoeveel zelfsturend vermogen krijgen deze leraren vanuit het schoolbeleid? Wat betekent dit concreet?

Ines Dewulf, leerkracht PAV derde graad TA Lokeren, opleiding bachelor toerisme en master kunstwetenschappen. Het uitbouwen van projecten die leerlingen in het bso zelfredzamer, bewuster, gelukkiger en actieve wereldburgers maken, is voor haar een passie.

Ann Beirnaert, lerares zedenleer TA Lokeren en Ines ontwikkelden samen het VOET-project ‘kritisch denken’.

Kristien De Wilde is 5 jaar directeur GO! Technisch Atheneum Lokeren waar ze voordien gedurende 13 jaar leerkracht wetenschappen was. Als directeur van een school met bijzonder kwetsbare jongeren streeft ze ernaar dat elke leerling met de nodige zorg omringd wordt. Ze wil dat elke leerling zich op haar school erkend, gestimuleerd, ondersteund, begeleid en veilig voelt. Ze wil zich bovendien bekommeren om de ‘totale’ leerling. Elke leerling is een VIP en een volwaardige partner! Centraal in haar werking staat participatie van alle betrokkenen. 

 

Leerplansituering en individuele trajecten in het Centrum Leren en Werken Kortrijk

 

In het deeltijds onderwijs zijn individuele trajecten ‘the way to go’. Wat kunnen we van hun praktijk leren? In deze workshop maak je kennis met de aanpak van PAV in het Centrum van Leren en Werken Kortrijk. Na de getuigenis van de school nodigen we je uit om mee te reflecteren over deze praktijk. Wat maakt dit verhaal succesvol? Wat zijn eventuele uitdagingen? Wat kan je meenemen naar je eigen praktijk?

Elke Claeys is PAV-verantwoordelijke in het Centrum Leren en Werken Kortrijk. Ze werkt samen met een team van een 20-tal PAV leraren. Projectmatig werken heeft er sterk ingang gevonden.

 

Inspiratie uit het deeltijds onderwijs: CDO Sint-Jozef Geel

 

In het deeltijds onderwijs zijn individuele trajecten ‘the way to go’. Wat kunnen we van hun praktijk leren? In deze workshop maak je kennis met de aanpak van PAV in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs Sint-Jozef Geel. Na de getuigenis van de school nodigen we je uit om mee te reflecteren over deze praktijk. Wat maakt dit verhaal succesvol? Wat zijn eventuele uitdagingen? Wat kan je meenemen naar je eigen praktijk?

Wim Donckers is leerlingenbegeleider in het CDO Sint-Jozef Geel en heeft ervaring als leerkracht PAV

Ann Spruyt is coördinator PAV en leerkracht PAV in het CDO Sint-Jozef Geel


Burgerzin en burgerschap bij leerlingen uit de B-stroom en het BSO

 

Burgerzin en burgerschap bij jongeren is een actueel thema. Tijdens deze workshop reflecteer je over de resultaten van onderzoek naar burgerzin en burgerschap bij jongeren in de B-stroom en de 3de graad BSO.

Hoe staat het met de maatschappelijke houdingen van jongeren in Vlaanderen? Wat weten 14-jarigen over politiek en democratie? Wat doen scholen op het gebied van burgerschapseducatie en hoe effectief zijn deze onderwijsinstrumenten? Deze vragen staan centraal in het “International Civic and Citizenship Study” (ICCS) waar Vlaanderen aan deelnam met  samen met 28 andere landen. Tegelijkertijd werd in Vlaanderen een peiling burgerzin en burgerschapseducatie in de derde graad afgenomen. Wat kunnen we hieruit leren over de kennis en attitudes van jongeren in de B-stroom en in de 3de graad BSO? Zijn er verschillen tussen de eerste en de derde graad? Wat zijn mogelijke verklaringen en hoe kunnen we hiermee aan de slag op school om burgerzin en burgerschapseducatie verder te versterken?

Ellen Claes is docent aan het Centrum voor Politicologie van de KU Leuven en programmadirecteur van de Specifieke Lerarenopleiding Sociale Wetenschappen. Ze doet onderzoek naar het verband tussen schoolkarakteristieken, burgerschapseducatie en democratische houdingen.

Eli Janssen is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Politicologie van de KU Leuven

Margo Vandenbroeck is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie aan de KU Leuven.

 

Reflectiesessie over de resultaten van het PAV-onderzoek

 

Tijdens deze workshop ga je in dialoog over de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek naar PAV dat in de plenaire sessie werd voorgesteld. Ook de leerlingen nemen plaats aan de tafel. We gaan met elkaar in gesprek over  wat voor jou de belangrijkste conclusie van het onderzoek is; hoe we concreet aan de slag kunnen gaan met de resultaten van het onderzoek; en wat hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden zijn. De workshop richt zich in eerste instantie op leraren en leraren opleiders, maar iedereen die graag dieper ingaat op de resultaten van het onderzoek is welkom.

Jo Cochuyt is lerarenopleider PAV verbonden aan de Hogeschool Gent.  

Katrien De Maegd is lector aan de opleiding Bachelor in het secundair onderwijs van de Hogeschool Gent. Zij is pedagoge in de lerarenopleiding en gaf verschillende jaren les als leerkracht wiskunde - wetenschappen in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.Zoektocht naar een congruente, holistische aanpak in vakdidactiek PAV 

 

Binnen het transitiefondsproject “Ontwikkeling van een kwaliteitsvol, bevlogen en aantrekkelijk curriculumconcept voor zij-instromers” wordt een moduleplan ontwikkeld wordt voor het opleidingsonderdeel ‘vakdidactiek PAV’. Dit moduleplan is gericht op zij-instromers op niveau 6 en 7. Het doel van dit opleidingsonderdeel is om leraren-in-opleiding de nodige kennis te bieden om leerlingen vanuit een holistische blik te evalueren en op te volgen.

Daarnaast wordt er ook een brede evaluatie beoogd door de lerarenopleiders zelf. Zo wil men tot een congruente opleiding komen. De leraren-in-opleiding worden zelf geëvalueerd op de manier dat er van hen verwacht wordt hun leerlingen later te evalueren.

 

In deze workshop maak je kennis met het ontwikkelde moduleplan. De nadruk ligt daarbij op hoe  de holistische blik en het breed evalueren binnen het moduleplan aan bod komen. Vervolgens is er ruimte om in dialoog te treden. Op welke manier komt de holistische blik en breed evalueren al aan bod in jouw opleiding? Welke sterktes en zwaktes zijn er aan het plan? Wat zijn de randvoorwaarden om het opleidingsonderdeel  zo holistisch mogelijk te evalueren?

Deze workshop richt zich vooral op lerarenopleiders, maar ook andere geïnteresseerden zijn zeker welkom om mee te discussiëren.

 

An Conings is docent aan de lerarenopleiding Secundair onderwijs van Thomas More en lector PAV.

Marjolein Wilke studeerde communicatiewetenschappen en geschiedenis en behaalde in 2015 een Master of European Studies. Na het volgen van een specifieke lerarenopleiding geschiedenis startte ze als wetenschappelijk medewerker aan de SLO Geschiedenis (KU Leuven). Daarnaast is ze momenteel ook werkzaam als projectmedewerker binnen het transitiefondsproject “ontwikkeling van een kwaliteitsvol, bevlogen en aantrekkelijk curriculumconcept voor zij-instromers”

Evelien Flamez studeerde in 2008 af als licentiaat in de pedagogische wetenschappen. Daarna werkte ze gedurende 4 jaar als assistent aan de vakgroep Pedagogiek van de Faculteit Pedagogische Wetenschappen aan de UGent. Actueel startte ze aan haar 6de jaar als lector in de SLO van CVO KISP, waar ze in verschillende trajecten didactische vakken en leraar en verantwoordelijkheden geeft in combinatie met stagebegeleiding. Op jaarlijkse basis werkte ze mee aan diverse projecten, zoals actueel het project vakdidactiek PAV vanuit het transitiefonds zij-instromers.

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gebruikt uw persoonlijke gegevens om uw inschrijving te registreren en om u te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt.

In geen geval zullen wij de gegevens bekend maken aan derden, noch deze gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden.

Verplichte en facultatieve informatie

Uw naam, voornaam en e-mailadres moet u ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de registratie. De andere gegevens zijn facultatief. Als u deze niet invult, heeft dit geen enkele invloed op de registratie.

Ontvanger

Koen Scherre
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Koning Albert II-laan 5C02
1210 Brussel

Verantwoordelijke

Koen Scherre
e-mail: koen.scherre@ond.vlaanderen.be

Beveiliging 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Uw rechten

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht om op elk moment kennis te nemen van uw gegevens in ons bestand. U kunt zo nodig de verbetering ervan vragen of u verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

Meer informatie over het privacybeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u in de gebruiksvoorwaarden onderwijs.vlaanderen.be

Contact

Voor vragen over de PAV-inspiratiedag en uw inschrijving kan u contact opnemen met sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be