Aanspreekpunt lokale politie voor je school

Binnen onderwijs werken we aan een positieve toekomst voor al onze leerlingen, onder meer door in te zetten op een verbindend schoolklimaat waar elke leerling zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Bepaalde fenomenen zoals spijbelen, radicalisering of jeugdcriminaliteit kunnen in dit kader een uitdaging vormen. Hier willen we binnen onderwijs in eerste instantie een preventief beleid voeren.

De bestaande federale omzendbrief PLP41 vormt een aanknopingspunt wat betreft de contacten met politie. Het doel van deze omzendbrief is onder andere het verbeteren van de samenwerking tussen scholen en politie wat betreft preventie en veiligheid. In deze omzendbrief wordt aan alle lokale politiezones onder andere gevraagd:

  • Om één vast aanspreekpunt voor de scholen te voorzien. Het aanspreekpunt vervult een scharnierfunctie tussen de school en de lokale politie. Daarnaast is in principe de directeur de contactpersoon voor de politie binnen de school. De filosofie hierachter is dat een gekend/bekend persoon drempelverlagend werkt om met elkaar in contact te treden en informatie uit te wisselen of bepaalde bezorgdheden af te toetsen. Ook scholen hebben baat bij een overeenkomst met goede afspraken en een aanspreekpunt aangezien het de samenwerking alleen maar ten goede kan komen. Het zorgt er immers voor dat scholen en politie weten wat ze aan elkaar hebben en dat ze bij elkaar terecht kunnen met vragen.
  • Om (eventueel) een overeenkomst af te sluiten met de scholen van haar grondgebied waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Het is belangrijk dat de school en het aanspreekpunt bij de politie op voorhand duidelijke afspraken maken over wat men van elkaar verwacht en wat best gemeld wordt.

Om verder te duiden hoe deze samenwerking concreet vorm kan krijgen, werd een krijtlijnennota opgesteld. Deze tekst legt bondig uit wat de PLP41 inhoudt, wat men als school kan/mag/moet melden aan de politie en wat deze laatste vervolgens doet met deze info. Daarnaast geeft het ook heldere informatie voor het (eventueel) opstellen van een gezamenlijke overeenkomst. Deze nota werd eind 2013 in een omzendbrief onderwijs gegoten: []

Om een vlotte communicatie te verzekeren vind je in deze databank het specifieke aanspreekpunt voor je school binnen de eigen politiezone.

Met het oog op een preventief beleid is het nuttig om reeds contact op te nemen met dit aanspreekpunt om elkaar te leren kennen, verwachtingen af te toetsen en eventuele afspraken te maken. Bij concrete vragen of meldingen wordt er steeds samen bekeken wat de juiste reactie is. Afhankelijk van de situatie zal de politie een andere aanpak voorstellen of doorverwijzen naar andere diensten. Niet elk contact met de politie hoeft dus negatieve gevolgen te hebben voor de leerling in kwestie. Om hierrond af te stemmen en onduidelijkheden te vermijden, is een goede kennismaking aangewezen. Bij dit aanspreekpunt kan je daarnaast ook terecht voor hulp bij het opstellen van een noodplan. Elke school is immers verplicht om te allen tijde over een actueel noodplan te beschikken.

Contact

Bij vragen of onduidelijkheden kan je terecht bij:

Contactinformatie opzoeken

Je bent medewerker in een school en je wil contactgegevens opzoeken:

Opzoeken

Beheer politiezone

Je bent medewerker van de lokale politie en je wil de gegevens van een politiezone aanpassen:

Aanpassen

Goede praktijken

Enkele goede praktijken die inspirerend kunnen werken: