Aanspreekpunt lokale politie voor je school

Samenwerkingsverband politiezone Zennevallei - scholen SO Halle

De basis voor de huidige samenwerking is het Samenwerkingsprotocol dat tot stand kwam in februari 2016. Dit samenwerkingsprotocol is van toepassing op alle scholen (SO, BaO) binnen de politiezone en werd opgesteld conform de Ministeriële omzendbrief PLP 41, tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor de scholen.

Het samenwerkingsakkoord is tot stand gekomen in functie van het ontwikkelen van een duidelijke en meer transparante vorm van communicatie tussen alle actoren. Het is de bedoeling om de samenwerking te verbeteren tussen scholen en politie in de aanpak van jeugdcriminaliteit en de spijbelproblematiek.

We vonden het echter belangrijk om iets verder te gaan in functie van de lokale behoeften en noden van de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle, namelijk het algemeen leefbaarheids-, veiligheids- en welzijnsgevoel van de leerlingen te garanderen of te verbeteren. Bovendien was het belangrijk een vertrouwensrelatie tussen de partijen te creëren waarbinnen ook snel informatie rond mogelijke kindermishandeling, verontrustende opvoedingssituaties of vermoedens van radicalisering kan worden doorgegeven.

1. Aanpak van de spijbelproblematiek.

De scholen en CLB’s kunnen spijbelaars aanmelden bij de politie. Ook wanneer de ouders onwil vertonen om de minderjarige naar school te sturen of wanneer de ouders onbereikbaar zijn. Daarvoor werd een gezamelijke meldingsfiche schoolverzuim opgesteld.
Indien de lokale politie jongeren in de zone aantreft tijdens de schooluren en er geen geldige reden is om niet op school te zijn, brengt de lokale politie de jongere naar school (op het grondgebied van de zone). De politie is op de hoogte van de interne schoolwerking en kent de leerlingenkaarten die de leerlingen moeten op zak hebben. Er worden afspraken gemaakt over wie de ouders informeert. Gecoördineerde spijbelacties zijn mogelijk en gebeuren steeds mits voorafgaand contact op met de scholen.
Wanneer de school van oordeel is dat de sociale politie een meerwaarde kan betekenen voor het gezin in zijn totaliteit kan beroep gedaan worden op de sociale politie in de rol van ondersteunende factor van het gezin op zoek naar een constructief hulp- en dienstverleningsaanbod.

2. Verdovende middelen (*)

Het is de afspraak dat de scholen in alle gevallen drugsbezit, - gebruik, - handel van een bepaalde leerling kunnen melden aan de politie.
De lokale politie gaat maximaal in op vragen van de scholen omtrent vermeend drugsbezit, - gebruik, - handel in de (directe) omgeving van de school. Indien de school dit vraagt geeft de lokale politie informatiesessies over drugs naar de leerkrachten, opvoeders en directies toe.
De dienst preventie van de stad organiseert een regelmatig overleg met de Halse scholen rond de drugsproblematiek. Er is altijd een afvaardiging van de politiedienst jeugd en zeden aanwezig.

3. Verkeersveiligheid en agressie

De lokale politie besteedt bijzondere aandacht aan het aanpakken van de overlast-proble-matiek op weg van en naar school en in de schoolomgeving.
De scholen verbinden zich ertoe toezicht te houden aan de scholen met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid en het gedrag van leerlingen die aanvaardbare overlast overstijgt.
Op vraag van de politie gebeuren ook gezamenlijke acties aan kruispunten of andere drukke ontmoetingsplaatsen van jongeren, zoals bushaltes, de schoolomgeving e.d.
De politie engageert zich om dagelijks aanwezig te zijn in de schoolomgeving bij het einde van de schooltijd. Ze krijgen zo een zicht op de specifieke problematieken en koppelen er gerichte acties aan.

(Vermoedens van ) incidenten van geweld van en naar school worden door de school gemeld aan de dienst jeugd en zeden van de lokale politie. Ook in die context organiseren scholen en politie gezamenlijke acties die een preventief karakter hebben, bijv. aan het station van Halle of andere plaatsen waar veel leerlingen van verschillende scholen samenkomen en/of afspreken. Vroegdetectie is van groot belang en dus is de politie vragende partij om mogelijke overlast snel te melden teneinde incidenten te kunnen voorkomen.

4. Radicalisering (*)

Het protocol bepaalt dat de scholen informatie uitwisselen bij vermoedens van radicalisering.

5. Canvas "Intern noodplan voor scholen en internaten"

N.a.v. de aanslagen en de terreurdreiging werd een werkgroep "Noodplanning" opgericht. Doel is één gezamenlijk crisisdraaiboek te creëren dat bij brand en evacuatie, maar ook bij eventuele terreurdreiging, als leidraad zal dienen voor alle Halse scholen .

6. Preventieve en gerichte acties

In onderling overleg geeft de school de toestemming aan de lokale politie om op school preventieve of gerichte acties te voeren, die tot doel hebben de veiligheid van personeelsleden en leerlingen te garanderen. In drie scholen van de politiezone vond reeds –op vraag van deze scholen- een actie plaats met drugshonden.
Die werd degelijk voorbereid, verliep volgens afspraak, in een constructieve samenwerking en ook met respect voor de pedagogische opdracht van de school en voor de individuele leerling.
Ook hier primeert preventie op repressie en de acties verliepen tot tevredenheid van alle partijen.

De politiezone Zennevallei organiseert jaarlijks een scholenoverleg. Hier worden het protocol en acties geëvalueerd en afspraken gemaakt voor de verdere samenwerking.

De preventiedienst van de stad organiseert een jaarlijkse bijeenkomst met de scholen
om preventie-initiatieven rond het thema drugpreventie en integrale veiligheid op elkaar af te stemmen. De preventiedienst biedt initiatieven aan (theater, film, tentoonstellingen…) waar de scholen kunnen op intekenen.

De onderwijsraad van Halle nodigt de politiediensten geregeld uit voor een afstemming tussen de verschillende scholen m.b.t. aanpak en interne maatregelen m.b.t. terreurdreiging, radicalisering.

(*) Belangrijk in dit alles is de vertrouwensrelatie die doorheen de jaren is opgebouwd met de lokale politiediensten. Dit is een garantie voor de scholen dat de afhandeling van de meldingen op een serene manier kan gebeuren. Er bestaat een goed evenwicht tussen de repressieve en de flankerende rol van de politie, met aandacht voor de primaire pedagogische opdracht van de school. Dit is met name zeer belangrijk bij de thema’s druggebruik en radicalisering, waar het plan van aanpak cruciaal is omwille van het delicate karakter van de materie. Al te snel beschuldigend en doortastend optreden creëert immers mogelijk het omgekeerde effect bij de leerlingen en de ouders.

Contactinformatie opzoeken

Je bent medewerker in een school en je wil contactgegevens opzoeken:

Opzoeken

Beheer politiezone

Je bent medewerker van de lokale politie en je wil de gegevens van een politiezone aanpassen:

Aanpassen

Goede praktijken

Enkele goede praktijken die inspirerend kunnen werken: