Aanspreekpunt lokale politie voor je school

Samenwerking politie-onderwijs: PZ Carma (Genk)

Volgens de omzendbrief PLP 41 (7/7/2006) voorziet elke politiezone in een aanspreekpunt voor de scholen van haar grondgebied. Vóór mei 2017 was het ‘aanspreekpunt voor de scholen’ in de politiezone CARMA een reactief passieve functie (‘er komt een melding binnen bij de politie en vervolgens handelen wij om tegemoet te komen aan deze melding’). Met de functie van een schoolinspecteur is het aanspreekpunt voor de scholen van Genk sinds mei 2017 een actieve terreinfunctie. De schoolinspecteur is als het ware een ‘wijkagent van de scholen’. Zijn werkdomein is dus geen wijk, maar (om te beginnen) scholen en meer specifiek jongeren.

De lokale politie CARMA maakt deel uit van verschillende werkgroepen en initiatieven naar jongeren toe uitgaande van de stad Genk. In samenwerking met de betrokken partners kwamen er verschillende behoeften en vragen naar boven ten aanzien van de politie. Door onze deelname merkten wij een opportuniteit in onze eigen politiewerking in de vorm van een brugfunctie in het kader van het preventief politiewerk naar jongeren toe. Door middel van de functie van schoolwijkagent willen wij hieraan tegemoet komen en onze dienstverlening kwalitatief verbeteren en optimaal maken. Binnen de dienst projectwerking, de overkoepelende gespecialiseerde wijkwerking, van de lokale politie werd overgegaan tot het creëren van een twee-in-één-functie (wijkagent én aanspreekpunt scholen) zodanig dat alle scholen , de betrokken medewerkers en jongeren via deze ene functie van schoolwijkagent dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening mogen ontvangen.

Als politiemedewerker heeft de schoolwijkagent een bevoorrechte informatiepositie, maar hij is eveneens gebonden aan het beroepsgeheim. In dat opzicht kan hij de voor ons beschikbare informatie niet delen met de externe partners, met de hulpverlenende instanties, maar hij kan zelf wel met deze informatie aan de slag als hulpverlener. Dit betekent dat hij niet alles alleen gaat oplossen en dat hij pragmatisch kan omgaan met de verschillende problematieken. Sommige meldingen zal hij intern dienen door te geven aan andere gespecialiseerde diensten, zoals de sociale cel (bestaande uit politieassistenten en maatschappelijk assistenten) of de verkeersdienst of nog andere diensten. Onder andere onze specialisten radicalisering maken ook deel uit van de dienst projectwerking en zij werken in dit kader nauw samen met de schoolwijkagent met het oog op de preventieve werking. Het project beperkt zich niet uitsluitend tot deze materie, maar sluit er wel op aan. Nog andere meldingen zal hij dienen te bespreken met hulpverlenende instanties, zoals CAW, CLB, enz. De politie is niet het enige antwoord op veiligheidsproblematieken.

Informatie en informeren is hierbij een belangrijk gegeven: de schoolwijkagent zal ook instaan om schoolmedewerkers ikv veiligheidsmateries te informeren en hij zal eventueel zelfs toelichtingen terzake geven aan de jongeren in het kader van bepaalde lessen of thema’s. Omgekeerd kunnen scholen ook ons informeren over bepaalde tendensen of indicaties die zij opvangen die voor ons van belang zijn. Voorbeeld hiervan is de ‘Blue whale challenge’.

De lokale politie kiest bewust voor middelbare scholen, omdat ons doelpubliek jongeren vanaf 12 jaar betreft. Vanuit deze brugfunctie trachten wij de jongeren te bereiken wanneer zij zich bevinden in de fase van hun identiteitsvorming met als doel om op een positieve manier in aanraking te komen met de politie. De schoolinspecteur is specifiek een functie van wijkagent omwille van zijn bemiddelende en preventieve manier van optreden en dit in samenwerking met verschillende interne en externe partners. Het kan bijvoorbeeld de bedoeling zijn dat de schoolinspecteur ingezet wordt in het kader van nazorg, wanneer bepaalde politionele controleacties plaats gevonden hebben, om één en ander te kaderen naar de jongeren toe en dit in samenwerking met onder andere jeugdwerking en dienst wijkontwikkeling van de stad. Op die manier kunnen eventuele vragen bij deze controles beantwoord worden om te vermijden dat deze een onterechte bron van frustratie zouden kunnen vormen. Hij zal hiertoe samenwerken met en deelnemen aan overlegmomenten met de verschillende betrokken partners (Schooldirectie, (zorg)leerkrachten, CLB, jongeren, ouders, stad- en jeugddiensten, veiligheidshuis, enz.). Het gemeenschappelijk doel hoort het welzijn van de jongeren te zijn. Vanuit die optiek handelt ook de politie.

De schoolwijkagent is één van de schakels in de veiligheidsketen. Deze politionele brugfunctie is een vervollediging van onze ketenaanpak.

Zie ook de reportage in Klasse

Contactinformatie opzoeken

Je bent medewerker in een school en je wil contactgegevens opzoeken:

Opzoeken

Beheer politiezone

Je bent medewerker van de lokale politie en je wil de gegevens van een politiezone aanpassen:

Aanpassen

Goede praktijken

Enkele goede praktijken die inspirerend kunnen werken: