Aanspreekpunt lokale politie voor je school

Partnerschap in pz Tienen-Hoegaarden

In de politiezone TIENEN-HOEGAARDEN biedt de stedelijke preventiedienst van TIENEN ondersteuning aan de scholen (van beide gemeenten) bij de ontwikkeling en invulling van een beleid inzake preventie en veiligheid door middel van organisatie van vormingen voor directies/leerkrachten/opvoeders en activiteiten voor leerlingen rond de thema’s drugs, pesten, agressie, milieu en verkeersveiligheid.

Alle initiatieven worden ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in de respectievelijke werkgroepen basis- en secundair onderwijs. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit afgevaardigde directies van de scholen, de CLB’s en de preventiedienst. In de werkgroep basisonderwijs zetelen ook een deskundige van het Lokaal Overleg Platform Basisonderwijs en de afgevaardigde van de politie (contactpersoon PLP 41 en tevens één van de twee Information Officers van de PZ). In de werkgroep secundair onderwijs is deze politiemedewerker ook present wanneer dit gewenst is.

De gedelegeerden zorgen voor doorstroming van de informatie naar hun achterban en leveren de noodzakelijke feedback vanuit de scholen. Zo kan er op een snelle en efficiënte wijze ingespeeld worden op gedetecteerde hiaten of problemen in de respectievelijke scholen. Jaarlijks vormen de netoverschrijdende directievergaderingen basis en secundair onderwijs de afsluiter van het werkjaar. Ook daar heeft deze referentiepersoon een vaste stek.

Via deze gestructureerde, jarenlange samenwerking kennen de partners elkaar en weten zij dat ze bij de contactpersoon politie steeds terecht kunnen voor vragen rond radicalisering, spijbelen, zeden, diefstal, drugs, kortom alle problematieken waarmee de scholen worden geconfronteerd en politie een meerwaarde zou kunnen bieden op preventief, proactief en/of repressief vlak. De contactpersoon zorgt ervoor dat hijzelf of de best geplaatste collega de vraag opneemt. De vertrouwensband wordt ondersteund en men vermijdt het "eindeloze doorverbinden".

Contactinformatie opzoeken

Je bent medewerker in een school en je wil contactgegevens opzoeken:

Opzoeken

Beheer politiezone

Je bent medewerker van de lokale politie en je wil de gegevens van een politiezone aanpassen:

Aanpassen

Goede praktijken

Enkele goede praktijken die inspirerend kunnen werken: