Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

  • goedkeuringsdatum
    24 NOVEMBER 1998
  • publicatiedatum
    B.S.05/02/1999
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    24/11/2023

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 16/06/2000 (B.S. 23/12/2000)

(2) B.Vl.R. van 01/06/2001 (B.S. 29/06/2001)

(3) B.Vl.R. van 15/07/2002 (B.S. 10/09/2002)

(4) B.Vl.R. van 18/07/2003 (B.S. 27/08/2003)

(5) B.Vl.R. van 30/04/2004 (B.S. 12/11/2004)

(6) B.Vl.R. van 15/04/2005 (B.S. 17/05/2005)

(7) B.Vl.R. van 10/03/2006 (B.S. 19/04/2006)

(8) B.Vl.R. van 20/04/2007 (B.S. 27/06/2007)

(9) B.Vl.R. van 12/12/2008 (B.S. 19/01/2009)

(10) B.Vl.R. van 05/02/2010 (B.S. 09/04/2010)

(11) B.Vl.R. van 04/03/2011 (B.S. 31/03/2011)

(12) B.Vl.R. van 28/06/2013 (B.S. 29/07/2013)

(13) B.Vl.R. van 12/06/2015 (B.S. 06/07/2015)

(14) B.Vl.R. van 03/07/2015 (B.S. 04/08/2015)

(15) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 27/12/2022)

(16) B.Vl.R. van 22/09/2023 (B.S. 23/11/2023)

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten die de opdrachten van de onderwijsinspectie bepalen, inzonderheid op artikel 4 en 5;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 56 en 57;

Gelet op de adviezen van de onderwijsinspectie, gegeven op 23, 24, 25, 28 en 30 september 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 mei 1998;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 2 juni 1998, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het gewoon en het buitengewoon lager onderwijs, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

2° Minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs;

3° leerling : leerling die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 20 van het decreet, behoudens de afwijking zoals voorzien in de artikelen 23 en 24;

Art. 3.

[15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Art. 4.

[13B.Vl.R. van 12/06/2015
B.S. 06/07/2015
...13B.Vl.R. van 12/06/2015
B.S. 06/07/2015
]

Art. 5.

§ 1. [13B.Vl.R. van 12/06/2015
B.S. 06/07/2015
[15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
De klassenraad beslist op grond van alle beschikbare informatie over de toekenning van het getuigschrift van basisonderwijs. De toekenning van het getuigschrift impliceert ook het verlenen van het gunstig advies als bedoeld in artikel 14/1, § 1 van het decreet, voor het lopende schooljaar.15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] De beraadslaging van de klassenraad wordt schriftelijk vastgelegd. Elk lid van de klassenraad is tot geheimhouding daarover verplicht.13B.Vl.R. van 12/06/2015
B.S. 06/07/2015
]

§ 2. De notulen van de beraadslaging van de klassenraad worden opgenomen in een speciaal register dat gedurende ten minste vijftien jaar op school aanwezig moet zijn en door de onderwijsinspectie kan worden gecontroleerd.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en door alle leden van de klassenraad.

§ 3. [13B.Vl.R. van 12/06/2015
B.S. 06/07/2015
In het register vermeld in § 2 wordt naast de naam, voornaam en geboortedatum van elke leerling vermeld of het getuigschrift basisonderwijs al dan niet werd uitgereikt.13B.Vl.R. van 12/06/2015
B.S. 06/07/2015
]

Art. 6.

[15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Art. 7.

[15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
De examencommissies, vermeld in artikel 56 van het decreet, gaan na of de deelnemer het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. Dat gebeurt door een brede evaluatie en beoordeling van alle leergebieden, vermeld in artikel 40 van het decreet, en van de onderdelen van deze leergebieden, zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon basisonderwijs.

De organiserende school staat tijdens de examenperiode in voor het toezicht op de deelnemers aan het examen en zorgt voor hun begeleiding tijdens het examen. De organiserende school reikt een getuigschrift basisonderwijs uit aan de geslaagden.

15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Art. 8.

[14B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen14B.Vl.R. van 03/07/2015
B.S. 04/08/2015
] laat elk schooljaar vóór 15 mei een mededeling van het examen verschijnen, met de vermelding van de twee schooladressen per provincie, in het Belgisch Staatsblad [12B.Vl.R. van 28/06/2013
B.S. 29/07/2013
en ten minste op de website van dit agentschap12B.Vl.R. van 28/06/2013
B.S. 29/07/2013
] .

Art. 9.

De deelnemer zelf of in voorkomend geval de ouder, deelt uiterlijk op 1 juni [12B.Vl.R. van 28/06/2013
B.S. 29/07/2013
schriftelijk12B.Vl.R. van 28/06/2013
B.S. 29/07/2013
] aan de schooldirectie van de gekozen school mee dat hij of zij, in voorkomend geval dat zijn/haar kind wenst deel te nemen aan het examen voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs.

Art. 10.

[11B.Vl.R. van 04/03/2011
B.S. 31/03/2011
De onderwijsinspectie houdt toezicht op het verloop en de correctheid van het examen en stelt daarover een rapport op vóór eind juni van het lopende schooljaar.11B.Vl.R. van 04/03/2011
B.S. 31/03/2011
]

Art. 11.

Het getuigschrift basisonderwijs dat aan de deelnemer wordt uitgereikt, wordt [1B.Vl.R. van 16/06/2000
B.S. 23/12/2000
...1B.Vl.R. van 16/06/2000
B.S. 23/12/2000
] afgeleverd [15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
uiterlijk op 30 juni15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] . Er wordt jaarlijks een alfabetische lijst van deelnemers opgesteld met erop de vermelding "geslaagd" of "niet geslaagd". Deze lijst wordt bewaard in het archief van de inspecteur-generaal.

Art. 12.

[16B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023

De schoolbesturen ontvangen jaarlijks vanwege het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen een vergoeding van 1000 euro in het jaar dat hun school fungeert als examencommissie.

16B.Vl.R. van 22/09/2023
B.S. 23/11/2023
]

Art. 13.

Het getuigschrift van basisonderwijs wordt opgesteld overeenkomstig [15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
het model dat bij dit besluit is gevoegd15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
] .

Art. 14.

Het koninklijk besluit van 15 juni 1984 tot vaststelling van de vorm en de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs, met uitzondering van artikel 3, wordt opgeheven.

Art. 15.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998, met uitzondering van artikelen 8 tot en met 14, die in werking treden met ingang van 1 mei 1998.

Art. 16.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage I

[15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
Model van het getuigschrift basisonderwijs15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Bijlage II

[15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
...15B.Vl.R. van 02/09/2022
B.S. 27/12/2022
]

Bijlage ook raadpleegbaar via:

Bijlage 1 - Model getuigschrift basisonderwijs (word-versie)

http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=3967