Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan.

  • goedkeuringsdatum
    24 NOVEMBER 1998
  • publicatiedatum
    B.S.05/02/1999
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

COORDINATIE

B.Vl.R. 16-6-2000 - B.S. 23-12-2000

B.Vl.R. 1-6-2001 - B.S. 29-6-2001

B.Vl.R. 15-7-2002 - B.S. 10-9-2002

B.Vl.R. 18-7-2003 - B.S. 27-8-2003

B.Vl.R. 30-4-2004 - B.S. 12-11-2004

B.Vl.R. 15-4-2005 - B.S. 17-5-2005

B.Vl.R. 10-3-2006 - B.S. 19-4-2006

B.Vl.R. 20-4-2007 - B.S. 27-6-2007

B.Vl.R. 12-12-2008 - B.S. 19-01-2009

B.Vl.R. 5-2-2010 - B.S. 9-4-2010

B.Vl.R. 4-3-2011 - B.S. 31-3-2011

B.Vl.R. 28-6-2013 - B.S. 29-7-2013

B.Vl.R. 12-6-2015 - B.S. 6-7-2015

B.Vl.R. 3-7-2015 - B.S. 4-8-2015

De Vlaamse regering,

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten die de opdrachten van de onderwijsinspectie bepalen, inzonderheid op artikel 4 en 5;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op artikel 56 en 57;

Gelet op de adviezen van de onderwijsinspectie, gegeven op 23, 24, 25, 28 en 30 september 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 mei 1998;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 2 juni 1998, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op het gewoon en het buitengewoon lager onderwijs, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

2° Minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs;

3° leerling : leerling die voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 20 van het decreet, behoudens de afwijking zoals voorzien in de artikelen 23 en 24;

Art. 3.

Om in toepassing van artikel 54 van het decreet de onderwijsinspectie toe te laten te oordelen over de gelijkwaardigheid van de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan, zendt de directeur voor de leerlingen die in aanmerking komen vóór 1 juni een verantwoordingsdossier naar de inspecteur-coördinator. Dit dossier bevat minimaal een schriftelijke aanvraag, de lijst van de betrokken leerlingen en de gevolgde handelingsplannen. De aanvraag kan betrekking hebben op een groep leerlingen indien zij hetzelfde handelingsplan volgden. Vóór 20 juni brengt de onderwijsinspectie de directeur op de hoogte van haar beslissing.

Art. 4.

[...]

B.Vl.R. 12-6-2015

Art. 5.

§ 1. [Na 20 juni beslist de klassenraad op grond van alle beschikbare informatie over de toekenning van het getuigschrift van basisonderwijs. De beraadslaging van de klassenraad wordt schriftelijk vastgelegd. Elk lid van de klassenraad is tot geheimhouding daarover verplicht.]

§ 2. De notulen van de beraadslaging van de klassenraad worden opgenomen in een speciaal register dat gedurende ten minste vijftien jaar op school aanwezig moet zijn en door de onderwijsinspectie kan worden gecontroleerd.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en door alle leden van de klassenraad.

§ 3. [In het register vermeld in § 2 wordt naast de naam, voornaam en geboortedatum van elke leerling vermeld of het getuigschrift basisonderwijs al dan niet werd uitgereikt.]

B.Vl.R. 12-6-2015

Art. 6.

[De examencommissies vermeld in artikel 56 van het decreet, zijn toegankelijk voor iedereen die ten minste negen jaar is.]

B.Vl.R. 28-6-2013

Art. 7.

[De examencommissies vermeld in artikel 56 van het decreet] engageren zich om via examens na te gaan of de deelnemer het getuigschrift basisonderwijs kan bekomen; de organiserende school staat tijdens de examenperiode in voor het toezicht op de deelnemers van het examen en reikt een getuigschrift basisonderwijs uit aan de geslaagden.

B.Vl.R. 28-6-2013

Art. 8.

[Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]² laat elk schooljaar vóór 15 mei een mededeling van het examen verschijnen, met de vermelding van de twee schooladressen per provincie, in het Belgisch Staatsblad [en ten minste op de website van dit agentschap]¹.

[ ]¹ B.Vl.R. 28-6-2013; [ ]² B.Vl.R. 3-7-2015

Art. 9.

De deelnemer zelf of in voorkomend geval de ouder, deelt uiterlijk op 1 juni [schriftelijk] aan de schooldirectie van de gekozen school mee dat hij of zij, in voorkomend geval dat zijn/haar kind wenst deel te nemen aan het examen voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs.

B.Vl.R. 28-6-2013

Art. 10.

[De onderwijsinspectie houdt toezicht op het verloop en de correctheid van het examen en stelt daarover een rapport op vóór eind juni van het lopende schooljaar.]

B.Vl.R. 4-3-2011

Art. 11.

Het getuigschrift basisonderwijs dat aan de deelnemer wordt uitgereikt, wordt [...] afgeleverd vóór 30 juni. Er wordt jaarlijks een alfabetische lijst van deelnemers opgesteld met erop de vermelding "geslaagd" of "niet geslaagd". Deze lijst wordt bewaard in het archief van de inspecteur-generaal.

B.Vl.R.16-6-2000

Art. 12.

De schoolbesturen van de in artikel 6 bedoelde scholen ontvangen jaarlijks vanwege [het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]² een vergoeding van [125,00 euro]¹ in het jaar dat zij fungeren als examencommissie.

[ ]¹ B.Vl.R. 18-7-2003; [ ]² B.Vl.R. 3-7-2015

Art. 13.

Het getuigschrift van basisonderwijs wordt opgesteld overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde modellen.

Art. 14.

Het koninklijk besluit van 15 juni 1984 tot vaststelling van de vorm en de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs, met uitzondering van artikel 3, wordt opgeheven.

Art. 15.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998, met uitzondering van artikelen 8 tot en met 14, die in werking treden met ingang van 1 mei 1998.

Art. 16.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

De bijlagen worden vervangen met B.Vl.R. 4-3-2011 (Art. 5) en zijn raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

De bijlagen worden vervangen met B.Vl.R. 12-6-2015 (Art. 3) en zijn raadpleegbaar viahet Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.

Ook raadpleegbaar via :

Bijlage 1 - Model getuigschrift basisonderwijs

http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=3967

Bijlage 2 - Model getuigschrift basisonderwijs via examencommissie

http://www.ond.vlaanderen.be/doc/dl.ashx?nr=3968