OPGEHEVEN : Wet betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften.

  • goedkeuringsdatum
    19 MAART 1971
  • publicatiedatum
    B.S.12/06/1971
  • datum laatste wijziging
    01/09/2011

COORDINATIE

B.Vl.R. 9-5-1996 - B.S. 25-7-1996

Wet 22-2-1998 - B.S. 3-3-1998

opgeheven door Decr. 1-7-2011 - B.S. 30-8-2011

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.

De Koning bepaalt de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gedeeltelijke of volledige gelijkwaardigheid van :

1° de in een onderwijsinrichting naar buitenlands statuut doorgebrachte studieperiodes en afgelegde examens met de voor de onderwijsinrichtingen naar Belgisch statuut opgelegde studieperiodes en examens;

2° de naar buitenlands statuut behaalde diploma's en studiegetuigschriften met de Belgische diploma's en studiegetuigschriften.

Hij wijst de bevoegde adviesorganen aan.

Art. 2.

(voetnoot 2)

Het recht om in België een beroep of een ambt uit te oefenen, waarvoor het bezit van een diploma of getuigschrift vereist is, kan uitgebreid worden tot de buitenlandse onderdanen :

a) door internationale verdragen of overeenkomsten gesloten in het raam van een stelsel van wederkerigheid;

b) door de Koning, om wetenschappelijke of humanitaire redenen.

Art. 3.

Opgeheven worden :

1° in de gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens :

a) artikel 14, gewijzigd bij de wet van 8 juni 1964;

b) artikel 56, gewijzigd bij de wetten van 2 juli 1956 en 3 maart 1958;

2° de wet van 11 april 1967 waarbij, ten voordele van vluchtelingen afgeweken wordt van sommige bepalingen van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

- (1): Opgeheven, voor zover het betrekking heeft op de hogescholen. (B.Vl.R. 9-5-1996; Art. 1, 87°)

- (2): Opgeheven voor wat betreft de beroepen of activiteiten die, in het kader van het K.B. nr. 78, 10-11-1967, geregeld worden. (W. 22-2-1998; Art. 208)