Besluit van de Vlaamse Regering [3B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 08/10/2008
tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap3B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 08/10/2008
]

  • goedkeuringsdatum
    17 APRIL 1991
  • publicatiedatum
    B.S.11/07/1991
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    09/08/2021

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 15/12/1993 (B.S. 08/03/1994) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
;

(2) B.Vl.R. van 31/08/2001 (B.S. 24/10/2001) detail
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs
;

(3) B.Vl.R. van 10/07/2008 (B.S. 08/10/2008) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
;

(4) B.Vl.R. van 09/07/2021 (B.S. 09/08/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs, het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs, en de Rijdende kleuterschool Vlaanderen
;

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs (II), inzonderheid op artikel 172;

Gelet op het advies van de overkoepelende en representatieve ouderverenigingen;

Gelet op het advies van het Commissariaat-generaal voor Toerisme;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen;

Gelet op het overleg dat, ingevolge artikel 5 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, met de afgevaardigden van de inrichtende machten heeft plaatsgehad op 31 januari 1991;

Gelet op het protocol van 31 januari 1990 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de schoot van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 6, dd. 21 maart 1991 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten op 14 februari en 28 februari 1991;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
Basisonderwijs2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
]

Artikel 1.

[2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
Dit hoofdstuk is van toepassing op de instellingen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
]

Art. 2.

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus.

Art. 3.

§ 1. [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
De lessen worden in aantal gelijkmatig gespreid over vijf dagen, van maandag tot en met vrijdag. De lessen vangen ten vroegste aan om 8 uur en eindigen ten vroegste om 15 uur en ten laatste om 17 uur. De woensdagnamiddag is vrij. Er is een middagpauze van tenminste één uur.2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
]

§ 2. [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
]

§ 3. [4B.Vl.R. van 09/07/2021
B.S. 09/08/2021
De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep anderhalve dag per schooljaar geschorst worden om pedagogische studiedagen voor de leerkrachten te houden. Die anderhalve dag kan in halve dagen gesplitst worden.4B.Vl.R. van 09/07/2021
B.S. 09/08/2021
]

§ 4. [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
]

§ 5. De lessen kunnen voor de leerlingen van het basisonderwijs de laatste schooldag vóór de zomervakantie één halve dag geschorst worden om de instelling in staat te stellen opdrachten verbonden aan het einde van het schooljaar, zoals oudercontacten, te realiseren.

Art. 4.

De volgende vakantieperioden worden vastgesteld :

1° de zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus;

2° de herfstvakantie begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt één week. Indien 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november;

3° de kerstvakantie begint de maandag van de week waarin 25 december valt en duurt twee weken. Indien 25 december op een zaterdag of een zondag valt, dan begint de kerstvakantie de maandag na 25 december;

4° de krokusvakantie begint de zevende maandag vóór Pasen en duurt één week;

5° de paasvakantie begint de eerste maandag van april en duurt twee weken.

Indien Pasen in de maand maart valt, dan begint de paasvakantie de maandag na Pasen.

Indien Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de tweede maandag vóór Pasen.

Art. 5.

Voor zover zij niet tijdens een vakantieperiode vallen, is er bovendien vakantie op volgende dagen :

11 november

1 mei

Paasmaandag

Hemelvaartsdag en de dag nadien

Pinkstermaandag.

Art. 6.

[2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
De instellingen voor basisonderwijs kunnen bijkomend over twee facultatieve vakantiedagen beschikken. Deze dagen kunnen opgesplitst worden in halve dagen en verschillen per vestigingsplaats van de instelling.2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
]

Art. 7.

De dag na de bij wet of decreet bepaalde parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen kunnen de lessen gedurende maximum één dag geschorst worden in de instellingen waarvan lokalen naar aanleiding van die verkiezingen gebruikt zijn voor het inrichten van stemopnemingsbureaus.

Art. 8.

§ 1. De Gemeenschapsminister van Onderwijs of zijn gemachtigde kan voor individuele [scholen of scholengroepen] op vraag van de betrokken inrichtende machten permanent afwijking verlenen van de bepalingen, vermeld in de artikelen 3 en 4 en artikel 5 wat de dag na Hemelvaartsdag betreft. Deze aanvragen dienen te worden gebaseerd op argumenten van eigen onderwijskundige en pedagogische concepten of religieuze of filosofische overtuigingen. Evenwel mogen deze afwijkingen nooit impliceren dat het normaal aantal lessen op schooljaarbasis wordt verminderd en daardoor de afwerking van het goedgekeurd leerprogramma in het gedrang wordt gebracht.

§ 2. De Gemeenschapsminister van Onderwijs of zijn gemachtigde kan voor individuele [scholen of scholengroepen] op vraag van de betrokken inrichtende machten occasioneel afwijking verlenen van de bepalingen, vermeld in de artikelen 3 en 4 en artikel 5 wat de dag na Hemelvaartsdag betreft. Evenwel mogen deze afwijkingen nooit impliceren dat het normaal aantal lessen op schooljaarbasis wordt verminderd en daardoor de afwerking van het goegekeurd leerprogramma in het gedrang wordt gebracht.

§ 3. [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
]

§ 4. De in de §§ 1 en 2 bedoelde afwijkingen dienen, vergezeld van het proces-verbaal zoals bedoeld in artikel 10, te worden aangevraagd bij de bevoegde administratie van het departement Onderwijs, uiterlijk op 1 mei van het voorafgaand schooljaar; [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
] . Alle aanvragen dienen door de Gemeenschapsminister van Onderwijs of zijn gemachtigde binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van afstempeling door de post, te worden beantwoord, zoniet wordt verondersteld dat de goedkeuring is verleend.

Art. 9.

[2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
Ten laatste op 15 juni vóór de aanvang van het volgend schooljaar leggen de instellingen de facultatieve vakantiedagen en de dagen dat de lessen, in toepassing van artikel 3, § 3, geschorst worden, vast.2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
]

Uiterlijk op 30 juni delen de instellingen [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
] aan de hieronder opgesomde diensten of personen de lijst mede van de halve vakantiedagen of de vakantiedagen die bij toepassing van artikel 6 verdeeld zijn alsmede de bij toepassing van artikel 8, §§ 1 en 2, toegestane afwijkingen :

1° elke door de Gemeenschapsminister van Onderwijs aangewezen bestuur;

2° de personeelsleden van de betrokken instelling;

3° de leerlingen en de ouders van minderjarige leerlingen of de persoon die de leerling in rechte of in feite onder zijn bewaring heeft.

Aan deze diensten of personen dient elke wijziging die zich voordoet in de loop van het schooljaar acht dagen voordien te worden meegedeeld.

Art. 10.

Het geheel van de concrete schikkingen die door de inrichtende machten kunnen worden getroffen conform de bepalingen van dit besluit, moeten het voorwerp van een overleg uitmaken.

Wat de instellingen, scholengroepen [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
] van het Gemeenschapsonderwijs betreft, dient dit overleg te gebeuren in het bevoegde overlegcomité opgericht krachtens de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van deze wet.

Wat de gesubsidieerde en erkende officiële instellingen [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
] betreft, dient dit overleg te gebeuren in het bevoegde overlegcomité opgericht krachtens de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van deze wet.

Wat de gesubsidieerde en erkende vrije instellingen [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
] betreft, gelden de bepalingen van de wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven, sectie IV, De Ondernemingsraden. Voor de instellingen [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
] waarop deze wet niet van toepassing is, zullen de inrichtende machten erover waken dat deze materie zal besproken worden met de syndicale delegaties en bij ontstentenis daarvan in een algemene lerarenvergadering.

Van dit overleg wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt ondertekend door de in het overleg betrokkenen. Voor de instellingen [2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
...2B.Vl.R. van 31/08/2001
B.S. 24/10/2001
] waar een algemene lerarenvergadering werd georganiseerd dient het proces-verbaal te worden ondertekend door de directie en door vier vastbenoemde leraars die geen lid zijn van de inrichtende macht of niet het ambt van directeur of onderdirecteur uitoefenen. Het proces-verbaal vermeldt de geraadpleegde organen evenals de besluiten van de raadpleging.

HOOFDSTUK II. - Deeltijds onderwijs en onderwijs voor sociale promotie (voetnoot 1)

Art. 11.

Dit hoofdstuk is van toepassing op de instellingen die deeltijds onderwijs [3B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 08/10/2008
...3B.Vl.R. van 10/07/2008
B.S. 08/10/2008
] inrichten, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Art. 12.

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. De lessen kunnen op alle dagen van de week doorgaan.

Art. 13.

Door de instellingen, bedoeld in artikel 11, wordt de vakantie zo geregeld dat het aantal dagen effectieve onderwijsactiviteit per leerlingengroep tenminste gelijk is aan X - (Y + Z + l) waarin :

1° X gelijk is aan het aantal dagen openstelling per jaar, dit is het produkt van het aantal dagen openstelling per week en het aantal weken openstelling per jaar;

2° Y gelijk is aan het aantal dagen openstelling per week;

3° Z gelijk is aan het aantal feestdagen dat samenvalt met een dag openstelling. Met feestdagen wordt bedoeld : 1, 2 en 11 november, 25 en 26 december, 1 januari, Pasen, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Pinkstermaandag.

Art. 14.

De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep één dag per schooljaar geschorst worden voor het houden van een pedagogische studiedag voor de leraars.

Art. 15.

De dag vóór, van en na de bij wet of decreet bepaalde parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen kunnen de lessen geschorst worden in de instellingen waarvan lokalen naar aanleiding van die verkiezingen gebruikt zijn.

Art. 16.

Ten laatste op 15 september leggen de instellingen de organisatie van het schooljaar vast en delen zij deze onverwijld mee aan de hieronder opgesomde diensten of personen :

1° elke door de Gemeenschapsminister van Onderwijs aangewezen bestuur;

2° de personeelsleden van de betrokken instelling;

3° de leerlingen en de ouders van minderjarige leerlingen of de persoon die de leerling in rechte of in feite onder zijn bewaring heeft.

Aan deze diensten of personen dient elke wijziging die zich voordoet in de loop van het schooljaar acht dagen voordien te worden meegedeeld.

Art. 17.

Het geheel van de concrete schikkingen die door de inrichtende machten kunnen worden getroffen conform de bepalingen van dit besluit, moeten het voorwerp van een overleg uitmaken.

Wat de instellingen, scholengroepen en centra van het Gemeenschapsonderwijs betreft, dient dit overleg te gebeuren in het bevoegde overlegcomité opgericht krachtens de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van deze wet.

Wat de gesubsidieerde en erkende officiële instellingen en centra betreft, dient dit overleg te gebeuren in het bevoegde overlegcomité opgericht krachtens de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van deze wet.

Wat de gesubsidieerde en erkende vrije instellingen en centra betreft, gelden de bepalingen van de wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven, sectie IV, De Ondernemingsraden. Voor de instellingen en centra waarop deze niet van toepassing is, zullen de inrichtende machten erover waken dat deze materie zal besproken worden met de syndicale delegaties en bij ontstentenis daarvan in een algemene lerarenvergadering.

Van dit overleg wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt ondertekend door de in het overleg betrokkenen. Voor de instellingen en centra waar een algemene lerarenvergadering werd georganiseerd dient het proces-verbaal te worden ondertekend door de directie en door vier vastbenoemde leraars die geen lid zijn van de inrichtende macht of niet het ambt van directeur of onderdirecteur uitoefenen. Het proces-verbaal vermeldt de geraadpleegde organen evenals de besluiten van de raadpleging.

[1B.Vl.R. van 15/12/1993
B.S. 08/03/1994
HOOFDSTUK IIbis. - Sancties1B.Vl.R. van 15/12/1993
B.S. 08/03/1994
]

[1B.Vl.R. van 15/12/1993
B.S. 08/03/1994

Art. 17bis.

§ 1. De overtredingen inzake de verlofregeling of de regeling inzake de aanwending van de schooltijd worden onder de verantwoordelijkheid van de inspectie vastgesteld.

De vaststelling wordt bij aangetekend schrijven meegedeeld aan de betrokken inrichtende macht of aan de betrokken lokale raad.

§ 2. Binnen een termijn van één maand na de betekening van het aangetekend schrijven kan de inrichtende macht of de betrokken lokale raad bij de inspectie een verweerschrift indienen. De betekening wordt geacht te gebeuren de derde werkdag na het versturen van het aangetekend schrijven.

§ 3. Op basis van het verslag van de inspectie en het eventueel verweerschrift van de betrokken inrichtende macht of de betrokken lokale raad oordeelt de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs of de overtreding dient gesanctioneerd te worden.

1B.Vl.R. van 15/12/1993
B.S. 08/03/1994
] [1B.Vl.R. van 15/12/1993
B.S. 08/03/1994

Art. 17ter.

§ 1. Voor de instellingen van het gesubsidieerd onderwijs kan de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs een bedrag van de werkingstoelagen zoals bedoeld in artikel 32 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving terugvorderen.

Bij een eerste overtreding kan dat bedrag ten hoogste 1/5e zijn van de werkingstoelagen van het voorgaand schooljaar.

Bij een tweede of volgende overtreding kan dat bedrag ten hoogste 1/3e zijn van de werkingstoelagen van het voorgaand schooljaar.

§ 2. Voor de instellingen van het Gemeenschapsonderwijs kan de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs een bedrag inhouden op de werkingsmiddelen die aan de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs zijn toegekend.

Bij een eerste overtreding kan dat bedrag ten hoogste 1/5e zijn van de middelen waarop de betrokken instelling het voorgaand schooljaar recht had.

Bij een tweede of volgende overtreding kan dat bedrag ten hoogste 1/3e zijn van de middelen waarop de betrokken instelling het voorgaand schooljaar recht had.

1B.Vl.R. van 15/12/1993
B.S. 08/03/1994
]

HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 18.

Het koninklijk besluit van 22 mei 1965, houdende vakantie- en verlofregeling in het onderwijs en het koninklijk besluit van 29 maart 1985 tot vaststelling van het aantal dagen van openstelling voor onderwijsinrichtingen met volledig leerplan worden opgeheven, voor wat de onderwijsinstellingen en centra betreft, bedoeld in de artikelen 1 en 11 van dit besluit.

Art. 19.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en het wordt voor het eerst toegepast voor de organisatie van het schooljaar 1991-1992.

Art. 20.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

- (1): Dit hoofdstuk geldt niet meer voor het deeltijds kunstonderwijs (organisatie schooljaar en vakantieregeling werd opgenomen in organisatiebesluit DKO (04/05/2018) en het volwassenenonderwijs (bepalingen opgenomen in B.Vl.R. van 15/06/2007)