Besluit van de Vlaamse regering tot gelijkstelling van bekwaamheidsbewijzen met de bekwaamheidsbewijzen die toegang geven tot de ambten van het onderwijzend personeel van de hogescholen.

  • goedkeuringsdatum
    12 JUNI 1995
  • publicatiedatum
    B.S.13/09/1995
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    23/01/2004

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 14/11/2003 (B.S. 23/01/2004)

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 31 januari 1995;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 22 februari 1995;

Gelet op het protocol nr. 184 van 15 maart 1995 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

§ 1. Ter uitvoering van artikel 133 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap worden gelijkgesteld met een diploma van een opleiding van het hoger onderwijs van één cyclus :

- een diploma van hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;

- een diploma van onderwijzer;

- een diploma van kleuteronderwijzer;

- een diploma van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs of het diploma van regent;

- een diploma van geaggregeerde leraar van het middelbaar onderwijs van de lagere graad of van regent voor de middelbare scholen;

- een diploma van geaggregeerde voor het middelbaar en technisch onderwijs van de lagere graad;

- een diploma van bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van zangonderricht in de rijksinstellingen voor middelbaar en normaalonderwijs, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 oktober 1938;

- een diploma van leerkracht muzikale opvoeding tweede graad/bekwaamheidsdiploma van leraar muzikale opvoeding aan de onderwijsinrichtingen van hoger secundair onderwijs en van de orïenteringscyclus (doorstroming) en van de determinatiecyclus, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 september 1973;

- een diploma van hoger kunstonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan;

- een diploma van hoger kunstonderwijs van de tweede graad met volledig leerplan;

- een diploma van een hogere technische school van de tweede graad;

- een diploma van een hogere technische school van de eerste graad;

- een diploma van technisch ingenieur;

- een universitair diploma van burgerlijk conducteur;

- een diploma van aspirant-officier ter lange omvaart;

- een diploma van officier-werktuigkundige eerste klasse.

§ 2. Met een diploma van de tweede cyclus van het academisch onderwijs of met een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van academisch niveau worden gelijkgesteld :

- een diploma van doctor, ingenieur, apotheker of licentiaat, uitgereikt overeenkomstig de wetgeving op de academische graden;

- de andere diploma's van doctor, ingenieur, apotheker of licentiaat, uitgereikt door een Belgische universiteit of een daarmee gelijkgestelde instelling, door een door de wet of door het decreet daartoe gemachtigde instelling of door een door de staat of de gemeenschap opgerichte examencommissie, indien de duur van de studie ten minste vier jaar bedraagt, zelfs als een gedeelte van de studie niet in één van de voormelde onderwijsinstellingen werd volbracht;

- een diploma van de tweede cyclus van hoger onderwijs van het lange type met volledig leerplan;

- een diploma uitgereikt door een instelling voor hoger technisch onderwijs van de derde graad;

- een brevet van kapitein ter lange omvaart;

- een diploma van architect;

- een diploma van industrieel ingenieur;

- een diploma van hoger kunstonderwijs van de derde graad met volledig leerplan;

- een diploma van bekwaamheid van de derde graad tot het geven van zangonderricht in de rijksinstellingen voor middelbaar en normaalonderwijs, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 oktober 1938,

- een diploma van leerkracht muzikale opvoeding derde graad/bekwaamheidsdiploma van leraar muzikale opvoeding aan de onderwijsinrichtingen van het hoger onderwijs van het korte type, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van september 1973;

- een diploma van de officieren die vóór 1 januari 1965 hun studie hebben voltooid aan de Oefenschool bij de Koninklijke Militaire School of aan de polytechnische afdeling van die school;

- een professionele of wetenschappelijke bekendheid, verkregen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10, § 4 van de wet van 7 juli 1970 ter vervanging van de bekwaamheidsbewijzen voor de ambten, vermeld in artikel 10, § 2 van dezelfde wet of een professionele of wetenschappelijke bekendheid, verkregen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10, § 5 van de wet van 7 juli 1970 ter vervanging van de bekwaamheidsbewijzen voor de ambten, vermeld in artikel 10, § 5 van dezelfde wet;

[1B.Vl.R. van 14/11/2003
B.S. 23/01/2004
- het diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, afdeling plastische kunsten, aangevuld met het diploma van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in het tekenen aan de lagere normaalscholen of aan de middelbare normaalscholen, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 april 1939, of het bekwaamheidsdiploma van leraar tekenen en plastische opvoeding aan de onderwijsinrichtingen van het hoger onderwijs van het korte type, uitgereikt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 september 1973.1B.Vl.R. van 14/11/2003
B.S. 23/01/2004
]

§ 3. Met betrekking tot de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst, muziek en dramatische kunst, produktontwikkeling en architectuur, opleiding tot interieurarchitect, worden, voor zover de personeelsleden belast zijn met artistiekgebonden onderwijsactiviteiten, de volgende diploma's gelijkgesteld met een diploma van de tweede cyclus van het academisch onderwijs of met een diploma van de tweede cyclus van het hoger onderwijs van academisch niveau :

- een diploma van hoger kunstonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan, aangevuld met 3 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs;

- een diploma van hoger onderwijs van het korte type of van hoger technisch onderwijs van de eerste graad van de afdeling "animatie" uitgereikt door de Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie R.I.T.S. in Brussel, aangevuld met 3 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs;

- een diploma van hoger kunstonderwijs van de tweede graad met volledig leerplan, aangevuld met 2 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs;

- een diploma van binnenhuisarchitectuur van het artistiek hoger onderwijs van het korte type, aangevuld met 2 jaar nuttige beroepservaring buiten het onderwijs.

§ 4. Met een diploma van doctor op proefschrift wordt gelijkgesteld :

- een professionele of wetenschappelijke bekendheid, verkregen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10, § 4 van de wet van 7 juli 1970 ter vervanging van de bekwaamheidsbewijzen voor de ambten, vermeld in artikel 10, § 1 van de wet van 7 juli 1970.

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt beschouwd als :

a) een diploma van hoger kunstonderwijs van de derde graad met volledig leerplan :

- een diploma van hoger kunstonderwijs met volledig leerplan, uitgereikt na een cyclus van ten minste vijf studiejaren;

- een getuigschrift of attest van laureaat, uitgereikt vóór 1 september 1977, na een cyclus van vijf studiejaren door het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen;

of een diploma van voortgezet hoger kunstonderwijs, uitgereikt door dit instituut vanaf het academiejaar 1974-1975 tot en met het academiejaar 1995-1996, na een cyclus van drie studiejaren overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 juli 1972;

- een diploma van meester, uitgereikt na een cyclus van ten minste vijf studiejaren door de Nationale Hogere School voor Architectuur en Visuele Kunsten te Brussel;

- een eerste prijs voor compositie of orkestdirectie, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium of het Lemmensinstituut in Leuven;

- de prijs Lemmens-Tinel, uitgereikt door het Lemmensinstituut in Leuven;

- de prijs Jean Absil (Laureaat in fuga en compositie), uitgereikt door het Instituut voor kerkmuziek en muziekpedagogie in Namen;

- een prijs of vermelding in de wedstrijd voor compositie, "Prijs van Rome" genaamd;

- het virtuositeitsdiploma, uitgereikt door de Belgische regering;

b) een diploma van hoger kunstonderwijs van de tweede graad met volledig leerplan :

- een diploma van hoger kunstonderwijs met volledig leerplan, uitgereikt na een cyclus van ten minste vier studiejaren;

- een diploma uitgereikt door een instelling voor hoger kunstonderwijs met volledig leerplan vóór 1 september 1969, na een cyclus van ten minste drie studiejaren, met uitzondering van het diploma GLSO, muzikale vorming en plastische kunsten;

- een diploma van hoger onderwijs met volledig leerplan in de plastische kunsten, in de sierkunsten of van de afdeling foto-film, uitgereikt voor 1 oktober 1982 door een instelling die hetzij met ingang van 1 oktober 1979, hetzij met ingang van 1 september 1980 als een instelling voor hoger kunstonderwijs van de tweede graad werd gerangschikt;

- een hoger diploma uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium of het Lemmensinstituut in Leuven;

- een eerste prijs voor fuga of contrapunt, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium of het Lemmensinstituut in Leuven;

- een laureaatsdiploma uitgereikt door het Lemmensinstituut in Leuven;

- een diploma van laureaat in muziekpedagogie (alle specialiteiten), uitgereikt door het Instituut voor kerkmuziek en muziekpedagogie in Namen;

- een diploma van binnenhuisontwerper, uitgereikt na een cyclus van ten minste drie studiejaren door het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten in Hasselt, het Provinciaal Hoger Architectuurinstituut in Hasselt-Diepenbeek en tot en met het academiejaar 1995-1996 voor het Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke" in Gent;

- een diploma van binnenhuisontwerper, behaald na een cyclus van ten minste drie studiejaren en uitgereikt door het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw in Antwerpen;

c) een diploma van hoger kunstonderwijs van de eerste graad met volledig leerplan :

- een einddiploma uitgereikt door een instelling of een afdeling voor kunstonderwijs na een cyclus van ten minste twee studiejaren;

- een diploma in de plastische kunsten (M.T.N.S.), uitgereikt vóór 1 oktober 1980 door een instelling die met ingang van 1 oktober 1979 gerangschikt werd als een instelling voor hoger kunstonderwijs van de eerste graad;

- een eerste prijs, andere dan bedoeld in a) en b) van dit artikel, uitgereikt door een Koninklijk Muziekconservatorium of het Lemmensinstituut in Leuven, met uitzondering van een eerste prijs notenleer;

- een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid tot het geven van onderwijs in ballet of bewegingsleer, uitgereikt door het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie in Antwerpen;

- tot en met 31 december 1995 de toepassing van de notie "naam gemaakt hebben in zijn beroep" verkregen hebben of onder toepassing vallen van artikel 14 van het decreet van 15 december 1993 betreffende het onderwijs-V;

d) een diploma van de hogere technische scholen van de derde graad : diploma's uitgereikt door de scholen, gerangschikt A5;

e) een diploma van de hogere technische scholen van de tweede graad : diploma's uitgereikt door de scholen voor technische ingenieurs, gerangschikt A1;

f) een diploma van de hogere technische scholen van de eerste graad : diploma's uitgereikt door de scholen, gerangschikt A1, A6/A1, A7/A1, A8/A1, C1/A1; diploma's, uitgereikt op grond van het besluit van de Regent van 11 juli 1945 en diploma's, bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 17 augustus 1957, houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder het diploma van vroedvrouw, verpleger of verpleegster wordt toegekend, vervangen bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 11 juli 1960;

g) een diploma van geaggregeerde voor het middelbaar en technisch onderwijs van de lagere graad : diploma's, uitgereikt door de scholen, gerangschikt A1D, A6/A1D, A7/A1D, A7/C1D, C1D, C5/C1D en C1An, alsmede de normaalafdelingen met volledig leerplan, gerangschikt in de categorie D.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1996.