OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VIII. (uittreksel - Personeel/B+OP)

  • goedkeuringsdatum
    15 JULI 1997
  • publicatiedatum
    B.S.21/08/1997
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Decr. 4-7-2008 - B.S. 1-9-2008

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt.

HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. - Personeelsaangelegenheden

...

Art. 16 en 17.

[...]

Decr. van 4-7-2008

Art. 18.

§ 1. In afwijking van :

- artikel 231 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

- artikel 15 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de tijdelijke beperking van programmatiemogelijkheid en de tijdelijke beperking van de vaste benoeming;

- artikel 31, § 1, 2° , en artikel 33, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra;

- artikel 36, § 1, 2° , en artikel 37 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs;

kunnen de personeelsleden vermeld in § 2 op hun verzoek een uitbreiding van vaste benoeming tot maximaal een voltijdse opdracht verkrijgen in de instellingen vermeld in § 3 indien ze de voorwaarden vervullen die, al naargelang het geval van de instelling waarin zij deze uitbreiding van vaste benoeming krijgen, gesteld worden in § 4 en § 5.

§ 2. De personeelsleden bedoeld in § 1 zijn de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die op 30 juni 1995 vastbenoemd of als dusdanig erkend waren zowel in het hoger onderwijs met volledig leerplan als in het voltijds secundair onderwijs of aanvullend secundair beroepsonderwijs aan eenzelfde instelling die deze onderwijsvormen organiseerde.

§ 3. De instellingen bedoeld in § 1 zijn de hogescholen en de instellingen die voltijds secundair onderwijs organiseren.

§ 4. Voor de personeelsleden die een uitbreiding van benoeming krijgen in een hogeschool zijn de voorwaarden zoals bedoeld in § 1 de volgende :

1° zij nemen ontslag als vastbenoemde in het voltijds secundair onderwijs voor eenzelfde volume als waarvoor zij uitbreiding van benoeming krijgen in de hogeschool;

2° een of meer personeelsleden van de hogeschool nemen in het totaal voor hetzelfde volume ontslag aan de hogeschool om een uitbreiding van benoeming in het secundair onderwijs te bekomen onder de voorwaarden vermeld in § 5;

3° de uitbreiding van benoeming gebeurt in een ambt waarin de personeelsleden reeds benoemd zijn of in een ambt waarvoor de personeelsleden over het vereiste bekwaamheidsbewijs beschikken;

4° de uitbreiding van benoeming gebeurt op 1 september 1997 of 1 september 1998.

§ 5. Voor de personeelsleden die een uitbreiding van vaste benoeming krijgen in een instelling voor voltijds secundair onderwijs zijn de voorwaarden zoals bedoeld in § 1 de volgende :

1° zij nemen ontslag als benoemde in de hogeschool voor eenzelfde volume als waarvoor zij uitbreiding van vaste benoeming krijgen in de instelling voor voltijds secundair onderwijs;

2° een of meer personeelsleden van de instelling voor voltijds secundair onderwijs nemen in het totaal voor hetzelfde volume ontslag in deze instelling om een uitbreiding van benoeming in de hogeschool te bekomen onder de voorwaarden vermeld in § 4;

3° de uitbreiding van benoeming gebeurt in een ambt waarin de personeelsleden reeds benoemd zijn of in een ambt waarvoor de personeelsleden over het vereiste bekwaamheidsbewijs beschikken;

4° de uitbreiding van benoeming gebeurt op 1 september 1997 of 1 september 1998.

§ 6. De personeelsleden die op basis van de bepalingen van dit artikel een uitbreiding van vaste benoeming verkrijgen, vallen onder de bezoldigingsregeling die van toepassing is op de instelling waarin ze deze uitbreiding verkrijgen.

Art. 19.

De volgende artikelen treden als volgt in werking :

...

3° artikel 16 heeft uitwerking met ingang van 1 september 1995;

...

6° de artikelen 13 en 18 hebben uitwerking met ingang van 1 september 1997;

7° de artikelen 5,14,15 en 17 treden in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

...