Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de onderwijsinstellingen voor buitengewoon secundair onderwijs gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, waar opleidingsvorm 4 georganiseerd wordt.

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.04/04/1995
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    19/10/2012

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 07/09/2012 (B.S. 19/10/2012)

De Vlaamse regering,

Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 55, § 1;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 27, gewijzigd bij de wetten van 11 juli 1973, 1 augustus 1985 en de decreten van 5 juli 1989 en 31 juli 1990;

Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wet van 18 februari 1977;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 1991, 23 oktober 1991, 9 april 1992 en 28 april 1993;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 1991, 9 april 1992 en 28 april 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 1989 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 1990;

Gelet op het protocol van 10 november 1993 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van sectorcomité X en van de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 22 juli 1993;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[1B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012

[Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden die behoren tot het bestuurs- en onderwijzend personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen voor buitengewoon secundair onderwijs in de opleidingsvorm 4.

In afwijking van het eerste lid is dit besluit in door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen voor buitengewoon secundair onderwijs in de opleidingsvorm 4 waar type 5 wordt georganiseerd volgens artikel 288 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, alleen van toepassing op de personeelsleden van het bestuurs- en onderwijzend personeel die belast zijn met een wervingsambt in de secundaire afdeling van die instelling.]

1B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
]

Art. 2.

[1B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van instellingen voor secundair onderwijs is van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 1.1B.Vl.R. van 07/09/2012
B.S. 19/10/2012
]

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1989.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.