Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 12, § 1 en 16 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssectoren.

  • goedkeuringsdatum
    25 NOVEMBER 1980
  • publicatiedatum
    B.S.28/11/1980
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

M.B. 13-5-1981 - B.S. 13-6-1981

De Eerste Minister,

Gelet op de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, inzonderheid op de artikelen 12, § 1 en 16;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 14 november 1980;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, zoals het vervangen werd door artikel 18 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Overwegende dat de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, die een terugwerkende kracht heeft tot op 1 januari 1978, alsmede het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, de uitvoering verzekeren van formele door de Regering in 1977 en 1978 aangegane verbintenissen, en dat het derhalve verantwoord is de hoogdringendheid in te roepen.

Besluit :

Artikel 1.

In de bepalingen die volgen dient te worden verstaan onder "het koninklijk besluit", het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

Art. 2.

De datum bedoeld in artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit, waarop de beide aanvraagformulieren tot het bekomen van een vakbondspremie met betrekking tot het referentiejaar 1977 en het referentiejaar 1978 dienen uitgereikt te zijn, wordt vastgesteld op [28 februari 1981] .

M.B. van 13-5-1981

Art. 3.

Voor wat de gezamenlijke referentiejaren 1977 en 1978 betreft is de voorschottenregeling, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit vastgesteld als volgt :

§ 1. Bij wijze van voorschot wordt onder de overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit erkende uitbetalingsinstellingen een bedrag van 564 miljoen frank verdeeld, bestemd voor de uitbetaling van de vakbondspremies en het dekken van de administratieve werkingskosten bedoeld in artikel 29, respectievelijk artikel 30 van het koninklijk besluit.

§ 2. Uiterlijk op de in artikel 2 vastgestelde datum wordt aan de uitbetalingsinstellingen opgericht door de Algemene Centrale der Openbare Diensten, de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten en het Vrij Syndikaat voor het Openbaar Ambt respectievelijk 44 pct., 44 pct. en 12 pct. overgedragen van het in § 1 bepaalde voorschot.

§ 3. Om de overdracht te bekomen van de bijkomende voorschotten die een uitbetalingsinstelling nodig heeft boven het luidens § 2 toegekende voorschot, dient zij een aanvraag in bij de Eerste Minister.

Bij de aanvraag dient een voorlopige afrekening te worden gevoegd van de reeds uitbetaalde premies evenals een voldoende gemotiveerde raming van de nog uit te betalen premies.

De overdracht van de bijkomende voorschotten geschiedt met inachtneming van :

- het totale bedrag dat door de verschillende uitbetalingsinstellingen wordt aangevraagd;

- het totale bedrag waarvoor het Fonds voor vakbondspremies beschikt op het ogenblik van de overdracht;

- de uiterste datum welke luidens artikel 18, § 1 van het koninklijk besluit aan de uitbetalingsinstellingen opgelegd wordt.

Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.