Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 1, b, en 4, van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.

  • goedkeuringsdatum
    26 SEPTEMBER 1980
  • publicatiedatum
    B.S.01/10/1980
  • datum laatste wijziging
    15/12/2006

(opschrift gewijzigd bij K.B. 20-7-2005)

COORDINATIE

K.B. 13-4-1982 - B.S. 24-4-1982

K.B. 25-1-1983 - B.S. 8-2-1983

K.B. 14-5-1984 - B.S. 26-5-1984

K.B. 2-5-1985 - B.S. 15-5-1985

K.B. 7-11-1987 - B.S. 25-11-1987

K.B. 28-4-1989 - B.S. 13-5-1989; err. B.S. 5-7-1989

K.B. 2-8-1990 - B.S. 31-8-1990

K.B. 31-10-1990 - B.S. 23-11-1990

K.B. 10-9-1991 - B.S. 15-11-1991

K.B. 17-10-1991 - B.S. 15-11-1991

K.B. 11-10-1996 - B.S. 6-11-1996

K.B. 22-10-1998 - B.S. 28-10-1998

K.B. 7-1-2001 - B.S. 27-1-2001

K.B. 4-12-2001 - B.S. 21-12-2001

K.B. 17-12-2002 - B.S. 21-12-2002

K.B. 8-12-2004 - B.S. 28-12-2004

K.B. 20-1-2005 - B.S. 3-2-2005

K.B. 20-7-2005 - B.S. 29-7-2005

K.B. 27-12-2005 - B.S. 30-12-2005

K.B. 11-12-2006 - B.S. 15-12-2006

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, inzonderheid op de artikelen 1, b en 4, 2° ;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van Begroting en van Onze Minister van Openbaar Ambt en op het advies van onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

In de bepalingen die volgen dient te worden verstaan :

1° onder de wet : de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector;

2° [onder "referentiejaar" : het kalenderjaar waarop de premie betrekking heeft en waarin het personeelslid als bijdragebetalend lid beschouwd wordt, overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.]

K.B. van 27-12-2005

Art. 2.

De instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen bedoeld in artikel 1, b, van de wet zijn deze waarvan de lijst gegeven wordt in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing :

- op de instellingen van openbaar nut en openbare instellingen bedoeld in artikel 2 van dit besluit;

- [op de diensten bedoeld in artikel 1, c, d en h, van de wet.]

K.B. van 20-7-2005

Art. 4.

Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2° , van de wet wordt voor elk van de referentiejaren 1977, 1978 en 1979 vastgesteld op 530 F per personeelslid dat op 30 juni 1978 tot het personeelsbestand behoorde.

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2° , van de wet wordt voor de referentiejaren 1980, 1981 en 1982 gezamelijk, vastgesteld op 570 F per personeelslid dat op 30 juni 1981 tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. van 25-1-1983

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2° , van de wet wordt [[voor elk van de referentiejaren 1983, 1984, 1985 en 1986]], vastgesteld op 400 F per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. 14-5-1984; [[ ]] K.B. van 28-4-1989

[Het bedrag van de bijdrage bedoeld in artikel 4, 2° , van de wet wordt voor het referentiejaar 1987 vastgesteld op 455 F en voor het referentiejaar 1988 [[...]] op 510 F per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. 28-4-1989; [[ ]] K.B. van 31-10-1990

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2° , van de wet wordt voor het referentiejaar 1989 [[...]] vastgelegd op 570 F per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. 31-10-1990; [[ ]] K.B. van 17-10-1991

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2° van de wet wordt voor de referentiejaren 1991 en 1992 vastgesteld op 740 F per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. van 17-10-1991

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2° van de wet wordt voor de referentiejaren 1993 en 1994 vastgesteld op 855 F per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. van 11-10-1996

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2° van de wet wordt voor de referentiejaren 1995 en 1996 vastgesteld op 975 F per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. van 22-10-1998

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2° van de wet wordt voor de referentiejaren 1997 en 1998 vastgesteld op 1.150 F per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. van 7-1-2001

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2°, van de wet wordt voor de referentiejaren 1999 en 2000 vastgesteld op 1 600 BEF (39,67 EUR) per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. van 17-12-2002

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, 2°, van de wet wordt voor de referentiejaren 2001 en 2002 vastgesteld op 43,06 EUR per jaar en per personeelslid dat op 30 juni van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. van 8-12-2004

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4 van de wet wordt voor het referentiejaar 2003, 2004 en 2005 vastgesteld op 45,39 EUR per jaar en per personeelslid dat op 31 maart van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. van 11-12-2006

[Het bedrag van de bijdrage, bedoeld in artikel 4 van de wet wordt voor het referentiejaar 2006 alsmede voor elk van de volgende referentiejaren vastgesteld op 46,55 EUR per jaar en per personeelslid dat op 31 maart van het overeenkomstig referentiejaar tot het personeelsbestand behoorde.]

K.B. van 11-12-2006

Art. 5.

§ 1. [De bijdragen bedoeld in artikel 4 van de wet zijn verschuldigd vóór 5 januari van het jaar dat volgt op het referentiejaar.

De bijdragen verschuldigd door de diensten bedoeld in artikel 1, c en h, van de wet worden geïnd door de RSZ-PPO.

De bijdragen verschuldigd door de overige organismen worden geïnd door de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister die deze overdraagt aan de Thesaurie.]

K.B. van 20-7-2005

[Vanaf het referentiejaar 1998, dienen de bijdragen, bedoeld in artikel 4, 2° van de wet te worden overgedragen aan de Thesaurie uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het referentiejaar.]

K.B. van 22-10-1998

§ 2. In afwijking van het bepaalde in § 1 vallen de bijdragen met betrekking tot de referentiejaren 1977, 1978 en 1979 ten laste van het begrotingsjaar 1980, en moeten uiterlijk op 31 maart 1981 overgedragen worden aan het Fonds voor vakbondspremies.

[§ 3. Telkens als de in artikel 2 van dit besluit bedoelde lijst met terugwerkende kracht wordt aangevuld, bepaalt de Eerste Minister de datum waarop de verschuldigde bijdragen met betrekking tot de voorbije referentiejaren uiterlijk zullen worden overgedragen.]

K.B. van 13-4-1982

[§ 4. In afwijking van het bepaalde in § 1 vallen de bijdragen met betrekking tot de referentiejaren 1980, 1981 en 1982 ten laste van het begrotingsjaar 1983 en moeten ze uiterlijk op 30 juni 1983 overgedragen worden aan het Fonds voor vakbondspremies.]

K.B. van 25-1-1983

[§ 5. In afwijking van het bepaalde in § 1 vallen de bijdragen met betrekking tot het referentiejaar 1987 van de instellingen die met ingang van genoemd referentiejaar aan de in artikel 2 bedoelde lijst zijn toegevoegd ten laste van het begrotingsjaar 1989 en moeten ze uiterlijk op 30 juni 1989 overgedragen worden aan het Fonds voor vakbondspremies.

In afwijking van het bepaalde in § 1, vallen de bijdragenverhogingen met betrekking tot het referentiejaar 1987 die het gevolg zijn van het bepaalde in artikel 4, vierde lid, ten laste van het begrotingsjaar 1989 en moeten ze uiterlijk op 30 juni 1989 overgedragen worden aan het Fonds voor vakbondspremies.]

K.B. van 28-4-1989

[§ 6. In afwijking van het bepaalde in § 1, vallen de bijdragen met betrekking tot het referentiejaar 1989 van de instellingen die met ingang van genoemd referentiejaar aan de in artikel 2 bedoelde lijst zijn toegevoegd, ten laste van het begrotingsjaar 1991 en moeten ze uiterlijk op 30 juni 1991 overgedragen worden aan het Fonds voor vakbondspremies.

In afwijking van het bepaalde in § 1, vallen de bijdragenverhogingen met betrekking tot het referentiejaar 1989 die het gevolg zijn van het bepaalde in artikel 4, vijfde lid, ten laste van het begrotingsjaar 1991 en moeten ze uiterlijk op 30 juni 1991 overgedragen worden aan het Fonds voor vakbondspremies.]

K.B. van 31-10-1990

[§ 7. In afwijking van het bepaalde in § 1 vallen de bijdragen met betrekking tot de referentiejaren 1995 en 1996 ten laste van het begrotingsjaar 1996, en moeten uiterlijk op 31 oktober 1996 overgedragen worden aan het "Fonds van vakbondspremies".]

K.B. van 11-10-1996

[§ 8. In afwijking op het bepaalde in § 1 dienen de bijdrageverhogingen met betrekking tot het referentiejaar 1997 te worden overgedragen aan de Thesaurie uiterlijk op 31 oktober 1998.]

K.B. van 22-10-1998

[§ 9. In afwijking op het bepaalde in § 1 dienen de bijdrageverhogingen met betrekking tot het referentiejaar 1999 te worden overgedragen aan de Thesaurie uiterlijk op 31 januari 2001.]

K.B. van 7-1-2001

[§ 10. In afwijking op het bepaalde in § 1 dienen de bijdrageverhogingen met betrekking tot de referentiejaren 2001 en 2002 te worden overgedragen aan de Thesaurie uiterlijk op 31 januari 2003.]

K.B. van 17-12-2002

[§ 11. In afwijking op het bepaalde in § 1 dienen de bijdrageverhogingen met betrekking tot de referentiejaren 2003 en 2004 te worden overgedragen [[...]] uiterlijk op 31 januari 2005.]

[ ] K.B. 8-12-2004; [[ ]] K.B. van 20-7-2005

[§ 12. [[...]] ]

[ ] K.B. 20-1-2005; [[ ]] K.B. van 20-7-2005

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 7.

Onze Ministers en Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Algemeen Fonds voor Schoolgebouwen;

Autonome Haven van Charleroi;

Autonome Haven van Luik;

Autonome Haven van Namen;

[...]

(K.B. 7-11-1987)

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw;

Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel;

Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen;

[Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum der deutschsprachige Gemeinschaft;]

(K.B. 28-4-1989)

Belgisch instituut voor normalisatie;

Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid;

Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der scheepsrederij;

Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepsvaart;

Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor scheepsherstelling;

Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten;

Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap;

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

[Commissariaat-generaal voor de Interfederale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap;]

(K.B. 28-4-1989)

Commissariat général à la coopération interfederale;

Controledienst voor de Verzekeringen;

Dienst voor Scheepsvaart "Office de la Navigation";

[...]

(K.B. 2-5-1985)

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid;

Dienst voor Regeling der Binnenvaart;

[...]

(K.B. 2-5-1985)

[Economische en Sociale Raad van het Waalse Gewest;]

(K.B. 28-4-1989)

Economisch Sociaal Instituut voor de Middenstand;

Fonds voor Arbeidsongevallen;

Fonds voor de Beroepsziekten;

Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen;

Gewestelijke Economische Raad voor Brabant;

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven;

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Antwerpen;

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Limburg;

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Oost-Vlaanderen;

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie West-Vlaanderen;

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad;

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Wallonië;

Hoge Raad voor de Middenstand;

Hoge Raden voor het gezin en de derde leeftijd;

Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen;

Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag;

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen;

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Identificatiedienst;

Kamers van Ambachten en Neringen;

Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw;

Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden;

Koninklijke Muntschouwburg;

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk;

Nationaal Geografisch Instituut;

Nationaal Instituut voor de Huisvesting;

Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven;

Nationaal Orkest van België;

Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers;

Nationaal Waarborgsfonds voor Schoolgebouwen;

Nationaal Werk voor Kinderwelzijn;

[...]

(K.B. 2-5-1985)

Federale Arbeidsraad;

Federale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten;

Federale Kas voor Bediendenpensioenen;

Federale Landmaatschappij;

Federale Maatschappij der Waterleidingen;

Federale Maatschappij voor de Huisvesting;

Federale Zuiveldienst;

Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen;

N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel;

Planbureau;

Pool van de zeelieden ter koopvaardij;

Proefbank voor Vuurwapens te Luik;

[Radio-Télévision belge de la Communauté française;]

(K.B. 28-4-1989)

Regie der Belgische Rijkskoel- en Vriesdiensten;

Regie der Gebouwen;

Regie der Luchtwegen;

Regie der Posterijen;

Regie van Telegraaf en Telefoon;

Regie voor Maritiem Transport;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Rijkskas voor jaarlijkse vakantie;

Rijksdienst voor kinderbijslag voor Werknemers;

[Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;]

(K.B. 28-4-1989)

[Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;]

(K.B. 7-11-1987)

[Rijksdienst voor pensioenen;]

(K.B. 28-4-1989)

Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen;

Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Rijksinstituut voor Grondmechanica;

Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen;

[Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;]

(K.B. 28-4-1989)

Voorschottenfonds voor schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater;

Waterzuiveringsmaatschappij van het kustbekken;

Wegenfonds;

[...]

(K.B. 13-4-1982)

[Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;

Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij;

Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;]

(K.B. 13-4-1982)

[ [[...]]

Faculté polytechnique de Mons;

[[...]]

Limburgs Universitair Centrum;

[[...]]

Universitaire instelling te Antwerpen.]

(K.B. 13-4-1982; [[ ]] K.B. 10-9-1991)

[Koninklijke Schenking;

[[...]]

Federale instelling voor radioactief afval en Splijtstoffen;

Paleis voor Schone Kunsten.]

(K.B. 2-5-1985; [[ ]] K.B.10-9-1991)

[Brusselse Huisvestingsmaatschappij;]

(K.B. 7-11-1987)

[Instituut voor Veterinaire Keuring]

(K.B. 7-11-1987)

[Amortisatiefonds van de leningen van de sociale huisvesting;

Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling;

Brusselse Gewestelijke Economische en Sociale Raad;

Brussels Instituut voor milieubeheer;

Centre hospitalier universitaire de Liège;

Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest;

Commissariaat-generaal bij de Interfederale Betrekkingen;

Dienst voor Geboorte en Kinderen;

Fonds ter voorkoming en vergoeding van schade veroorzaakt bij het winnen en pompen van grondwater;

Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en van medisch-sociale instellingen van de Franse Gemeenschap;

Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de gemeenten worden uitgevoerd;

Kind en Gezin;

Universitair ziekenhuis Gent;

Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme;

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;

Vlaamse Landmaatschappij;

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering;

Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen;

Waals Fonds van voorschotten voor het herstel van schade veroorzaakt door de grondwaterwinning en oppomping;

Waalse Maatschappij voor Watervoorzieningen;

Waalse Regionale Maatschappij voor de Huisvesting.]

(K.B. 28-4-1989)

[De administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO);

Office communautaire et régional de l'emploi et de la formation professionnelle (FOREM);

De Dienst voor Infrastructuurwerken voor het gesubsidieerd onderwijs.]

(K.B. 2-8-1990)

[Elke hierna niet vermelde publiekrechtelijke rechtspersoon waarop het door de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel bepaald stelsel, toepasselijk werd verklaard;

De diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

De diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie;

De diensten van het verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Kruispuntbank van de sociale zekerheid.]

(K.B. 31-10-1990)