Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart van sommige vakbondsafgevaardigden bedoeld in de artikelen 72, tweede lid en 74, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • goedkeuringsdatum
    05 MAART 1985
  • publicatiedatum
    B.S.28/03/1985
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Eerste Minister,

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 72, tweede lid en 74, eerste lid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzakelijkheid om onverwijld het model vast te leggen van de legitimatiekaart van de vakbondsafgevaardigden voortvloeit uit de verplichting om deze kaarten bij het eerste verzoek uit te reiken,

Besluit :

Artikel 1.

De legitimatiekaart bedoeld in de artikelen 72, tweede lid en 74, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, is vastgesteld overeenkomstig het in bijlage gevoegd model.

Het formaat van de kaart is 12 centimeter breed bij 7,5 centimeter hoog.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 december 1984.

BIJLAGE

MODEL VAN DE LEGITIMATIEKAART VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDE

(Voorzijde)

KONINKRIJK BELGIE

..................................................

Legitimatiekaart van vakbondsafgevaardigde

uitgereikt krachtens de wet van 19 december 1974

__________________

Ondergetekende verklaart dat ............

...................................................

als ...............................................

en op eenvoudig vertoon van deze kaart, de prerogatieven van zijn vakorganisatie ............... ...................................................

(1)

(2)

(3)

(4)

(Ommezijde)

mag uitoefenen in ..................................................................................

..................................................

Uitgereikt op .............

De gemachtigde ambtenaar,

Stempel

(5)

(1) Vermelding van de overheid die gemachtigd is om de kaart uit te reiken :

a) Voor de verantwoordelijke leiders en hun vaste gemachtigden :

- de "Diensten van de Eerste Minister" indien het verzoek van de vakorganisatie om te worden erkend of om als representatief te worden beschouwd ingediend werd bij de voorzitter van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;

- het "Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt" indien dat verzoek ingediend werd bij de voorzitter van het comité voor de nationale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten of bij de voorzitter van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

b) Voor de vaste afgevaardigden : de overheid waaronder betrokkene ressorteert en die hem erkend heeft in die hoedanigheid.

(2) Naam en eerste voornaam van de vakbondsafgevaardigde.

(3) Hoedanigheid van de vakbondsafgevaardigde (naar gelang het geval) :

- verantwoordelijke leider (bedoeld in artikel 71, 1° , van het koninklijk besluit van 28 september 1984);

- vaste gemachtigde (bedoeld in artikel 71, 2° , van het koninklijk besluit van 28 september 1984);

- vaste afgevaardigde (bedoeld in artikel 71, 3° , van het koninklijk besluit van 28 september 1984).

(4) Volledige benaming van de vakorganisatie.

(5) Gebied waarin de afgevaardigde van een erkende of representatieve vakorganisatie haar prerogatieven mag uitoefenen overeenkomstig de artikelen 15 tot 17 van de wet van 19 december 1974 en de artikelen 7, 9, 72 en 74 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 zoals ze zijn toegelicht in het bericht over de erkenning van de vakorganisaties van het personeel van de overheidssector (Belgisch Staatsblad van 1 december 1984).