Besluit van de Vlaamse regering betreffende de verdeling van personeelsleden die ten behoeve van het secundair onderwijs met verlof zijn voor de ondersteuning van de lokale comités.

  • goedkeuringsdatum
    09 MAART 1999
  • publicatiedatum
    B.S.08/05/1999
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid op de artikelen 156 en 158;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 5 oktober 1998;

Gelet op het protocol nr. 319 van 24 november 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en de onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 96 van 24 november 1998 houdende de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd in het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 17 december 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Elke vakorganisatie, aangesloten bij een in de Sociale Economische Raad van Vlaanderen vertegenwoordigde syndicale organisatie, kan beschikken over personeelsleden uit het onderwijs met verlof wegens opdracht in het belang van het onderwijs of een verlof wegens vakbondsopdracht, om de lokale comités van het secundair onderwijs te ondersteunen.

Art. 2.

De 15 hiertoe toegekende personeelsleden worden als volgt verdeeld :

1. de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dienst kan over 10 personeelsleden beschikken;

2. de Algemene Centrale der Openbare Diensten kan over 4,5 personeelsleden beschikken;

3. het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt kan over 0,5 personeelslid beschikken.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.