OPGEHEVEN : Decreet betreffende het onderwijs VI. (uittreksel - DKO/Personeel)

  • goedkeuringsdatum
    21 DECEMBER 1994
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/1995
  • datum laatste wijziging
    13/02/2017

COORDINATIE

Opgeheven door Decr. 23-12-2016 - B.S. 13-2-2017

De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de Grondwet.

...

TITEL XI. - Deeltijds Kunstonderwijs

Art. 164.

De gemeenschapsinstellingen van het deeltijds kunstonderwijs die op 30 juni 1994 beschikken over bezoldigde ambten van secretaris-rekenplichtige, suppoost, klerk en klerk-typist, kunnen deze ambten behouden zolang ze worden ingenomen door de titularissen van dat ogenblik en deze de betrekking in dezelfde administratieve toestand en zonder onderbreking blijven uitoefenen. Het volume van de opdracht mag niet hoger worden dan wat het was op 30 juni 1994.

Art. 165.

Deze titel treedt in werking met ingang van 1 september 1994.

...