Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het academisch personeel in beslag nemen.

  • goedkeuringsdatum
    05 MEI 1993
  • publicatiedatum
    B.S.08/07/1993
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    14/12/2018

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 09/11/2018 (B.S. 14/12/2018)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap gewijzigd bij decreet van 27 januari 1993, inzonderheid op artikel 75, tweede alinea;

Gelet op het protocol van 28 januari 1993 nr. 18 waarin de conclusies zijn neergelegd van de onderhandelingen gevoerd tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties in het kader van sectorcomité X;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
De politieke mandaten waarvan ambtshalve aangenomen wordt dat deze meer dan 20 % van een voltijdse opdracht in beslag nemen, zijn de volgende:

1° het lidmaatschap van het Europees of Belgisch parlement, van een gemeenschaps- of gewestraad, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, van een regering op nationaal (federaal) niveau of gemeenschaps- of gewestniveau;

2° het ambt van gouverneur, vice-gouverneur, bestendig afgevaardigde, burgemeester, schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente met meer dan 50.000 inwoners;

1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
]

[1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
...1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
]

Art. 2.

[1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
...1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
]

Art. 3.

[1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
...1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
]

Art. 4.

[1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
...1B.Vl.R. van 09/11/2018
B.S. 14/12/2018
]

Art. 5.

Het koninklijk besluit van 13 augustus 1985 tot vaststelling van de lijst van activiteiten die ambtshalve worden beschouwd als andere bezoldigde activiteiten die een groot gedeelte van de tijd van het onderwijzend en het wetenschappelijk personeel van de universitaire instellingen in beslag nemen, wordt opgeheven.

Art. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1993.

Art. 7.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.