Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de andere activiteiten waarvan men aanneemt dat ze een groot gedeelte van de tijd van een lid van het academisch personeel in beslag nemen

 • goedkeuringsdatum
  5/05/1993
 • publicatiedatum
  B.S. 8/07/1993 (pagina 16170)
 • bron

  Numac : 0
 • datum laatste wijziging
  14/12/2018

ART. 1.

De politieke mandaten waarvan ambtshalve aangenomen wordt dat deze meer dan 20 % van een voltijdse opdracht in beslag nemen, zijn de volgende:
1° het lidmaatschap van het Europees of Belgisch parlement, van een gemeenschaps- of gewestraad, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, van een regering op nationaal (federaal) niveau of gemeenschaps- of gewestniveau;
2° het ambt van gouverneur, vice-gouverneur, bestendig afgevaardigde, burgemeester, schepen of voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in een gemeente met meer dan 50.000 inwoners.

ART. 2.

...

ART. 3.

...

ART. 4.

...

ART. 5.

(niet opgenomen)

(Heft het koninklijk besluit van 13 augustus 1985 tot vaststelling van de lijst van activiteiten die ambtshalve worden beschouwd als andere bezoldigde activiteiten die een groot gedeelte van de tijd van het onderwijzend en het wetenschappelijk personeel van de universitaire instellingen in beslag nemen op)

ART. 6.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1993.

ART. 7.

De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.