Wet tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving. (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    04 AUGUSTUS 1986
  • publicatiedatum
    B.S.15/08/1986
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    19/02/2013

COORDINATIE

(1) Wet van 16/03/1994 (B.S. 28/04/1994)

(2) Wet van 14/05/2000 (B.S. 05/08/2000)

(3) Wet van 03/02/2003 (B.S. 13/03/2003)

(4) Decr. van 21/12/2012 (B.S. 19/02/2013)

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen

volgt :

HOOFDSTUK I. - Opruststelling en pensioenregelingvoor de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs

Afdeling I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit hoofdstuk is van toepassing op :

1° de in de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat [3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
en in het bijzonder decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
] bedoelde leden van het onderwijzend personeel, met uitzondering van de na 27 april 1965 benoemde leden van het onderwijzend personeel bij het Hoger Instituut voor vertalers en tolken en bij de School voor internationale tolken;

2° de leden van het onderwijzend personeel van de Faculteit der Landbouwkundige Wetenschappen te Gembloers;

3° [3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
de leden van het burgerlijk onderwijzend personeel van de Krijgsschool, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en de faculteiten van de Koninklijke Militaire School;3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
]

4° de leden van het onderwijzend personeel bij de hierna vermelde instellingen :

- de Vrije Universiteit Brussel;

- de "Université libre de Bruxelles";

- de Katholieke Universiteit te Leuven;

- de "Université catholique de Louvain";

- de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen;

- de Universitaire Instelling Antwerpen;

- de "Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles";

- de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel;

- het Universitair Centrum Limburg;

- de "Faculté polytechnique de Mons";

- de "Faculté universitaire catholique de Mons";

- de "Faculté universitaires Notre-Dame de le Paix à Namur";

- de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel;

[2Wet van 14/05/2000
B.S. 05/08/2000
- de Fondation Universitaire Luxembourgeoise;2Wet van 14/05/2000
B.S. 05/08/2000
]

[3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
- de Universiteit Antwerpen.3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
]

[3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
Wat de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap betreft, worden de leden van het zelfstandig academisch personeel bedoeld in het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap als leden van het onderwijzend personeel beschouwd.3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
]

(voetnoot 1)

Art. 2.

§ 1. Onverminderd de toepassing van artikel 8, worden de in artikel 1 bedoelde personen op rust gesteld op het einde van het academiejaar tijdens hetwelk zij 65 jaar worden, of op een datum gelegen tussen hun 65ste verjaardag en het einde van het lopend academiejaar.

In dat laatste geval delen zij minstens zes maanden vooraf de datum waarop zij wensen op rust te worden gesteld mede aan de rector van de betrokken instelling bij een ter post aangetekend schrijven.

§ 2. De in artikel 1 bedoelde personen worden op rust gesteld zonder leeftijdsvoorwaarde indien zij ingevolge een ernstig en blijvend lichaamsgebrek hun ambt niet meer behoorlijk kunnen vervullen.

§ 3. [4Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
...4Decr. van 21/12/2012
B.S. 19/02/2013
]

Art. 3.

De in artikel 1 van deze wet bedoelde personen mogen de eretitel van hun ambt voeren.

Deze titel bestaat uit de benaming van het laatste uitgeoefende ambt :

1° voorafgegaan door "emeritus" wanneer die personen vijfentwintig jaar academische diensten tellen, ongeacht de leeftijd waarop ze op rust gesteld werden of wanneer zij, wegens ernstig en blijvend lichaamsgebrek, op rust gesteld werden na twintig jaar academische diensten;

2° voorafgegaan door "ere" in de andere gevallen.

Art. 4.

Onverminderd de in deze wet opgenomen bijzondere bepalingen, is de pensioenregeling voor de ambtenaren van het Algemeen Rijksbestuur van toepassing op de in artikel 1 bedoelde personen die bekleed zijn met een vaste of een door of krachtens een wet daarmee gelijkgestelde benoeming.

De krachtens deze wet verleende pensioenen zijn ten laste van de Openbare Schatkist.

Art. 5.

§ 1. Het minimum van 20 jaar voor pensioen in aanmerking komende dienstjaren wordt niet vereist voor de personen die op pensioen gesteld worden vanaf de leeftijd van 65 jaar indien zij minstens 15 academische dienstjaren tellen.

§ 2. Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid kan na ten minste 5 in aanmerking komende dienstjaren worden verleend indien het gaat om een persoon die geen titularis is van een hoofdbetrekking. Onder hoofdbetrekking moet worden verstaan het ambt uitgeoefend in het volledig leerplan waaraan een bezoldiging is verbonden, vastgesteld volgens de regelen die van toepassing zijn voor het vaststellen van de wedde voor een hoofdambt.

§ 3. [3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
Het rustpensioen wordt vereffend naar rata van :

1° 1/30 van de referentiewedde voor elk jaar dienst verricht in de hoedanigheid van hoogleraar, gewoon hoogleraar, buitengewoon hoogleraar of geassocieerd hoogleraar;

2° 1/55 voor elk jaar dienst verricht als lid van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs in een andere hoedanigheid dan die bepaald in 1°;

3° het tantième vastgesteld door de van kracht zijnde wetten wat de andere aanneembare diensten betreft.

In afwijking van het eerste lid, 2° :

1) worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van docent, geassocieerd docent, hoofddocent of van titularis van een gelijkwaardige graad in een vrije universiteit door de leden van het Nederlandstalig universitair onderwijs in aanmerking genomen naar rata van het tantième 1/30, indien zij vóór 1 oktober 1991 diensten hebben gepresteerd in de hoedanigheid van docent, geassocieerd docent of van titularis van een gelijkwaardige graad in een vrije universiteit;

2) worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van hoofddocent door de leden van het Nederlandstalig universitair onderwijs in aanmerking genomen naar rata van het tantième 1/30, indien zij in die hoedanigheid diensten hebben gepresteerd vóór 1 januari 2003;

3) worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van docent, geassocieerd docent of van titularis van een gelijkwaardige graad in een vrije universiteit door de leden van het Franstalig universitair onderwijs in aanmerking genomen naar rata van het tantième 1/30, indien zij in die hoedanigheid diensten hebben gepresteerd vóór 1 januari 2003;

4) worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van docent door de leden van het onderwijzend personeel van de Krijgsschool, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie of de faculteiten van de Koninklijke Militaire School in aanmerking genomen naar rata van het tantième 1/30, indien zij in deze hoedanigheid diensten hebben gepresteerd vóór 1 januari 2003;

5) worden de diensten gepresteerd in de hoedanigheid van burgerlijk meester of repetitor door de leden van het onderwijzend personeel van de faculteiten van de Koninklijke Militaire School in aanmerking genomen naar rata van het tantième 1/30, indien zij in deze hoedanigheid benoemd werden vóór 1 oktober 1982.

Het tweede lid wordt slechts toegepast indien het bedrag van het pensioen, berekend naar rata van het tantième 1/30 voor de in dat lid bedoelde diensten, hoger is dan datgene dat voortvloeit uit de toepassing van de vanaf 1 januari 2003 toepasselijke bepalingen.

3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
]

Art. 6.

§ 1. De diensten voor 1 juli 1971 gepresteerd als lid van het onderwijzend personeel bij de in artikel 1, 4° , opgesomde instellingen evenals bij de hogere onderwijsinrichtingen in wier plaats die instellingen zijn gekomen, worden zowel voor de vaststelling van het recht op pensioen als voor de berekening ervan in aanmerking genomen.

§ 2. [3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
De diensten als lid van het onderwijzend personeel gepresteerd bij de hogere onderwijsinrichtingen bedoeld in § 1, worden in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, § 3, eerste lid, 1° en 2°, en tweede en derde lid.3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
]

§ 3. [3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
De diensten gepresteerd door in artikel 1, 3°, bedoelde personen als officier bij het lerarenkorps van de Krijgsschool, het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en de faculteiten van de Koninklijke Militaire School worden in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, § 3, eerste lid, 1° en 2°, en tweede en derde lid.3Wet van 03/02/2003
B.S. 13/03/2003
]

Art. 7.

De in artikel 1, 4° , vermelde instellingen zijn ontslagen van iedere verplichting inzake rust- en overlevingspensioenen jegens hun leden van het onderwijzend personeel evenals jegens hun rechthebbenden, en treden in de rechten welke de voormelde personen bezitten op grond van groepsverzekeringscontracten betreffende diensten gepresteerd voor 1 juli 1971.

De indeplaatsstelling wordt echter beperkt tot het gedeelte van het pensioen, van de renten of van het kapitaal dat voortvloeit uit de stortingen waarvan de last door de betrokken instellingen werd gedragen.

Afdeling 2. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 8.

§ 1. De in artikel 1 bedoelde personen die voor 1 juli 1982 in een onderwijsambt zijn benoemd, mogen, wanneer zij de volle leeftijd van 65 jaar hebben, op hun aanvraag hun onderwijsambt voortzetten tot het einde van het academiejaar waarin zij de voorwaarden inzake dienstanciënniteit, met het oog op het bekomen van het krachtens deze wet verleend rustpensioen, vervullen.

Deze ambtsuitoefening mag evenwel niet verlengd worden tot na het verstrijken van het academiejaar waarin zij de leeftijd van 70 jaar bereiken.

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief uiterlijk zes maanden voor de aanvang van het academiejaar waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt, bij de voorzitter van de raad van beheer van de betrokken instelling te worden ingediend. De raad van beheer beslist uiterlijk drie maanden voor de aanvang van bedoeld academiejaar.

§ 2. In afwijking van de artikelen 4 en 5, § 1, kunnen de in artikel 1 bedoelde personen, benoemd voor 1 juli 1971, die met toepassing van § 1 hun onderwijsopdracht voortzetten tot bij het verstrijken van het academiejaar waarin zij de leeftijd van 70 jaar bereiken, aanspraak maken op het rustpensioen, ongeacht de duur van hun diensten;

§ 3. Voor de personen die in de loop van het academiejaar 1986-1987 de leeftijd van 65 jaar zullen bereiken en die voor het einde van het lopend academiejaar wensen op rust gesteld te worden, wordt de in artikel 2, eerste lid, bepaalde termijn van zes maanden teruggebracht tot één maand, indien er tussen de datum waarop zij wensen op rust gesteld te worden en die van de bekendmaking van deze wet geen zes maanden gelegen zijn.

Art. 9.

De personen die, op de datum van 1 oktober 1982, een mandaat van rector, vice-rector, faculteitsdeken of secretaris van de academische raad bij een rijksuniversiteit of rijksuniversitair centrum vervullen of een analoog mandaat bij één van de in artikel 1, 4° , vermelde instellingen uitoefenen, mogen, indien zij dit wensen, dit mandaat voleindigen en terzelfdertijd hun onderwijsopdracht voortzetten boven de leeftijd van 65 jaar tot uiterlijk het einde van het academiejaar tijdens hetwelk zij 70 jaar worden.

Art. 10.

Worden opgeheven :

1° de wet van 30 juli 1879 betreffende het emeritaat voor de leraren van het hoger onderwijs, gewijzigd bij de wetten van 26 februari 1923, 9 april 1965, 7 april 1971, 28 mei 1971, 17 juni 1971, 27 juli 1971, 17 januari 1974 en bij het koninklijk besluit nr. 23 van 27 november 1978;

2° de wet van 20 mei 1908 rakende emeritaat voor de burgerlijke professoren van het hoger onderwijs, die, als officier, behoord hebben tot het leraarskorps van de Militaire en de Krijgsschool;

3° artikel 6 van de wet van 26 februari 1923 houdende wettige erkenning van het Hoger Handelsgesticht van Antwerpen;

4° artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 127 van 30 december 1982 betreffende de pensioenregeling voor de leden van het onderwijzend personeel van het hoger onderwijs, vervangen bij de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs.

Art. 11.

§ 1. Het hoofdstuk I van deze wet heeft uitwerking met ingang van 30 september 1982.

§ 2. Worden als regelmatig beschouwd :

1° de opruststelling van personen bedoeld in artikel 1, doorgevoerd tussen 30 september 1982 en de datum van bekendmaking van deze wet;

2° de aan de voormelde personen tussen de hiervoor vermelde data toegekende rust- en overlevingspensioenen.

...

- (1): De diensten gepresteerd tijdens de periode tussen 1 oktober 1991 en 31 december 2002 in de hoedanigheid van lid van het zelfstandig academisch personeel bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving, worden in aanmerking genomen naar rata, voor elk dienstjaar, van 1/60 van de referentiewedde indien die diensten werden gepresteerd als titularis van de graad van docent en naar rata van 1/30 van dezelfde wedde indien die diensten werden gepresteerd als titularis van een andere graad. Het eerste lid is enkel van toepassing op de rustpensioenen waarvan de ingangsdatum gelegen is in de in dat lid bepaalde periode. (Wet 3-2-2003; Art. 18)