Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de salarisschalen van het vast benoemd wetenschappelijk personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

  • goedkeuringsdatum
    27 FEBRUARI 1992
  • publicatiedatum
    B.S.09/05/1992
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/10/2000

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 16/02/1993 (B.S. 12/05/1993)

(2) B.Vl.R. van 20/07/1994 (B.S. 28/10/1994)

(3) B.Vl.R. van 18/01/1995 (B.S. 19/04/1995)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 181, zesde alinea, tweede volzin;

Gelet op het protocol van 20 januari 1992 waarin de conclusies zijn neergelegd van de onderhandelingen gevoerd tussen de Vlaamse Regering en representatieve vakorganisaties in het kader van sectorcomité X;

Gelet op het akkoord van de Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting, gegeven op 8 november 1991;

Op voorstel van de Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

[3B.Vl.R. van 18/01/1995
B.S. 19/04/1995

[§ 1. De vastbenoemde leden van het wetenschappelijk personeel die een functie vervullen van rang A - eerstaanwezend assistent, taallector en bibliothecaris - worden ingeschaald in de schaal :

vanaf 1 november 1994 :

1.161.059 - 1.627.127

3 jaarlijkse verhogingen van 24.859

9 tweejaarlijkse verhogingen van 43.499

vanaf 1 augustus 1995 :

1.172.670 - 1.643.400

3 jaarlijkse verhogingen van 25.108

9 tweejaarlijkse verhogingen van 43.934.

§ 2. De vastbenoemde leden van het wetenschappelijk personeel die een functie vervullen van rang B - werkleider, repetitor en conservator - worden ingeschaald in de schaal :

vanaf 1 november 1994 :

1.194.793 - 1.761.171

11 tweejaarlijkse verhogingen van 51.489

vanaf 1 augustus 1995 :

1.206.741 - 1.778.785

11 tweejaarlijkse verhogingen van 52.004.

§ 3. De vastbenoemde leden van het wetenschappelijk personeel die een functie vervullen van rang C - faculteitsgeaggregeerde en conservator-geaggregeerde - worden ingeschaald in de schaal :

vanaf 1 november 1994 :

1.214.323 - 1.960.019

14 tweejaarlijkse verhogingen van 53.264

vanaf 1 augustus 1995 :

1.226.466 - 1.979.624

14 tweejaarlijkse verhogingen van 53.797.

§ 4. De vastbenoemde leden van het wetenschappelijk personeel die een leidinggevende functie vervullen behorende tot de Trap I, Trap II, of Trap III worden ingeschaald in de overeenkomstige schaal :

Trap III :

vanaf 1 november 1994 :

1.368.213 - 2.149.413

8 driejaarlijkse verhogingen van 97.650

vanaf 1 augustus 1995 :

1.381.895 - 2.170.911

8 driejaarlijkse verhogingen van 98.627

Trap II :

vanaf 1 november 1994 :

1.601.969 - 2.400.929

6 driejaarlijkse verhogingen van 133.160

vanaf 1 augustus 1995 :

1.617.989 - 2.424.941

6 driejaarlijkse verhogingen van 134.492

Trap I :

vanaf 1 november 1994 :

1.794.313 - 2.682.053

5 driejaarlijkse verhogingen van 177.548

vanaf 1 augustus 1995 :

1.812.256 - 2.708.871

5 driejaarlijkse verhogingen van 179.323.

§ 5. De vastbenoemde leden van het wetenschappelijk personeel op wie het bijzonder stelsel bedoeld in artikel 23 van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat toepasselijk was, worden en blijven ingeschaald in de overeenstemmende salarisschalen :

2° a) vanaf 1 november 1994 :

1.161.059 - 1.627.127

3 jaarlijkse verhogingen van 24.859

3 tweejaarlijkse verhogingen van 43.499

vanaf 1 augustus 1995 :

1.172.670 - 1.653.400

3 jaarlijkse verhogingen van 25.108

9 tweejaarlijkse verhogingen van 43.934

b) vanaf 1 november 1994 :

1.194.793 - 1.761.172

11 tweejaarlijkse verhogingen van 51.489

vanaf 1 augustus 1995 :

1.206.741 - 1.778.785

11 tweejaarlijkse verhogingen van 52.004

c) vanaf 1 november 1994 :

1.194.793 - 1.915.639

14 tweejaarlijkse verhogingen van 51.489

vanaf 1 augustus 1995 :

1.206.741 - 1.934.797

14 tweejaarlijkse verhogingen van 52.004

d) vanaf 1 november 1994 :

1.214.323 - 1.960.019

14 tweejaarlijkse verhogingen van 53.264

vanaf 1 augustus 1995 :

1.226.466 - 1.979.624

14 tweejaarlijkse verhogingen van 53.797

3° vanaf 1 november 1994 :

1.214.323 - 1.960.019

14 tweejaarlijkse verhogingen van 53.264

vanaf 1 augustus 1995 :

1.226.466 - 1.979.624

14 tweejaarlijkse verhogingen van 53.797

4° vanaf 1 november 1994 :

1.267.586 - 2.013.282

14 tweejaarlijkse verhogingen van 53.264

vanaf 1 augustus 1995 :

1.280.262 - 2.033.420

14 tweejaarlijkse verhogingen van 53.797]

3B.Vl.R. van 18/01/1995
B.S. 19/04/1995
]

Art. 2.

De in artikel 1 vermelde jaarsalarissen zijn bedragen aan 100 % ten opzichte van het indexcijfer 138.01.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1991.

Art. 4.

De Gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.