Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

  • goedkeuringsdatum
    31 JANUARI 2003
  • publicatiedatum
    B.S.11/04/2003
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    19/03/2004

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 14/11/2003 (B.S. 19/03/2004)

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 96, gewijzigd bij de decreten van 5 april 1995, 14 juli 1998 en 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 november 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap worden vastgesteld als volgt :

1° voor de inschaling van docenten gelden de volgende salarisschalen :

a) de eerste schaal kent vanaf 1 januari 2002 een aanvangssalaris van 29.914,33 euro, dat achtereenvolgens, om de drie jaar, wordt opgevoerd tot 31.686,90 euro, 33.459,47 euro, 35.232,04 euro, 37.004,61 euro, 38.777,18 euro, 40.549,75 euro, 42.322,32 euro en 44.094,89 euro;

b) de tweede schaal kent vanaf 1 januari 2002 een aanvangssalaris van 30.255,04 euro, dat achtereenvolgens, om de drie jaar, wordt opgevoerd tot 32.403,61 euro, 34.552,18 euro, 36.700,75 euro, 38.849,32 euro, 40.997,89 euro, 43.146,46 euro, 45.295,03 euro en 47.443,60 euro;

2° voor de inschaling van hoofddocenten gelden de volgende salarisschalen :

a) de eerste schaal kent vanaf 1 januari 2002 een aanvangssalaris van 34.255,87 euro, dat achtereenvolgens, om de drie jaar, wordt opgevoerd tot 36.700,82 euro, 39.145,77 euro, 41.590,72 euro, 44.035,67 euro, 46.480,62 euro, 48.925,57 euro, 51.370,52 euro en 53.815,47 euro;

b) de tweede schaal kent vanaf 1 januari 2002 een aanvangssalaris van 34.735,44 euro, dat achtereenvolgens, om de drie jaar, wordt opgevoerd tot 37.693, 83 euro, 40.652,22 euro, 43.610,61 euro, 46.569,00 euro, [1B.Vl.R. van 14/11/2003
B.S. 19/03/2004
49.527,39 euro,1B.Vl.R. van 14/11/2003
B.S. 19/03/2004
] 52.485,78 euro, 55.444,17 euro en 58.402,56 euro;

3° voor de inschaling van hoogleraren gelden de volgende salarisschalen :

a) vanaf 1 januari 2002 een aanvangswedde van 40.109,00 euro, die achtereenvolgens, om de drie jaar, wordt opgevoerd tot 43.628,23 euro, 47.147,46 euro, 50.666,69 euro, 54.185,92 euro, 57.705,15 euro en 61.224,38 euro;

4° voor de inschaling van gewone hoogleraren gelden de volgende salarisschalen :

a) vanaf 1 januari 2002 een aanvangswedde van 44.924,78 euro, die achtereenvolgens, om de drie jaar, wordt opgevoerd tot 49.666,44 euro, 54.408,10 euro, 59.149,76 euro, 63.891,42 euro en 68.633,08 euro;

5° de leden van het zelfstandig academisch personeel die procentueel deeltijds benoemd zijn verkrijgen hetzelfde procentuele aandeel van de wedde die zij als voltijdse leden van het academisch personeel zouden genieten.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van het zelfstandig academisch personeel van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.