Bedrijfsvoorheffing - wettelijk samenwonenden

 • referentie
  PERS/2004/02 (13 AC)
 • publicatiedatum
  12/03/2004
 • datum laatste wijziging
  12/03/2004
 • wettelijke basis
  Wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning (BS van 12 januari 1999)
 • wettelijke basis
  Wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting (BS van 20 september 2001)
 • wettelijke basis
  KB van 15 december 2003 tot wijziging van het KB/WIB92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (BS van 23 december 2003)
 • contactpersoon

1. BEDRIJFSVOORHEFFING : GEWIJZIGDE REGELGEVING VOOR WETTELIJK SAMENWONENDEN

De wet van 23 november 1998 regelt de toestand van de wettelijk samenwonenden. Tot en met de inkomsten van 2003 (aanslagjaar 2004) worden de wettelijk samenwonenden als alleenstaande belast. Vanaf de inkomsten 2004 (aanslagjaar 2005) kunnen wettelijk samenwonenden op fiscaal vlak gelijkgesteld worden met gehuwden. De wettelijk samenwonende partner wordt gelijkgesteld met een echtgenoot. De uitdrukkelijke voorwaarde is evenwel dat er een verklaring van wettelijke samenwoning werd afgelegd.

2. VERKLARING VAN WETTELIJKE SAMENWONING

De artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek hebben betrekking op de wettelijk samenwonenden. De verklaring moet worden afgelegd overeenkomstig artikel 1476 van voornoemd wetboek. Dit artikel impliceert dat een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Het artikel geeft ook een opsomming van de gegevens die de verklaring moet bevatten (de datum van de verklaring, de naam en geboortedatum van beide partners,...).

Om de verklaring te vergemakkelijken beschikken vele gemeentebesturen over een model of formulier.

De verklaring wordt vermeld in de bevolkingsregisters.

Opgelet ! Deze regeling slaat NIET op ongehuwde personen die samenwonen zonder de toepassing van de voormelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek.

3. WAT MOET HET WETTELIJK SAMENWONENDE PERSONEELSLID DOEN ?

Indien het wettelijk samenwonende personeelslid als gehuwde wenst te worden belast moet hij een uittreksel uit de verklaring van wettelijke samenwoning aan zijn schoolsecretariaat bezorgen. Dit document kan bij het gemeentebestuur van de gemeenschappelijke woonplaats worden bekomen.

De wettelijk samenwonenden met kinderen hebben daarenboven ook een keuzeplicht inzake de vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten (zie omzendbrief PERS/2003/14 (13AC) van 22/8/2003).

4. WAT MOET HET SCHOOLSECRETARIAAT DOEN ?

De mededeling gebeurt als volgt :

1. EDISON-Scholen : zending RL-7 met als code voor de burgerlijke staat : 2. De partnergegevens moeten eveneens worden ingevuld. Gehuwden en wettelijk samenwonenden krijgen dus dezelfde code voor burgerlijke staat. In voorkomend geval kunnen het aantal personen ten laste worden meegedeeld.

2. Scholen die via PERS-documenten communiceren : document PERS-6 met vermelding bij de rubriek 'gezinstoestand' van de identiteitsgegevens van de partner en eventueel het aantal personen ten laste. Het document moet naar het bevoegde werkstation worden gezonden.

Zowel voor punt 1 als 2 moet het uittreksel uit de verklaring van wettelijke samenwoning eveneens aan het werkstation worden bezorgd.

5. TOEPASSING BEDRIJFSVOORHEFFING

Het departement Onderwijs zal met de nieuwe gezinstoestand (wettelijke samenwoning) rekening houden zodra het daarover is ingelicht via de procedure uiteengezet onder punt 4.