Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

 • referentie
  PERS/2005/07
 • publicatiedatum
  08/04/2005
 • datum laatste wijziging
  10/03/2023
 • wettelijke basis
  Koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur (artikel 5, §2)
 • Bij deze omzendbrief wordt de regeling inzake "aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters" in herinnering gebracht. Deze informatie is specifiek bestemd voor nieuwe personeelsleden, jonger dan 25 jaar op 31 december van vorig kalenderjaar.
  Het is belangrijk dat de betrokken personeelsleden op de hoogte worden gebracht.

1. Principe

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 kan onder bepaalde voorwaarden een aanvullend vakantiegeld toegekend worden aan afgestudeerden die voor het eerst in dienst treden in het onderwijs.

Toekenning van een aanvullend vakantiegeld betekent dat voor de berekening van het vakantiegeld ook de periode in aanmerking genomen wordt van 1 januari van het referentiejaar tot en met de vooravond van de eerste indiensttreding in het onderwijs.

Het referentiejaar is het kalenderjaar dat aan het jaar voorafgaat waarin het vakantiegeld moet worden uitbetaald.

2. Voorwaarden

De voorwaarden om recht te hebben op dit aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters zijn de volgende:

- minder dan 25 jaar oud zijn op 31 december van het referentiejaar;

- de eerste maal in dienst getreden zijn in het onderwijs uiterlijk op de laatste werkdag van de periode van vier maanden volgend op het beëindigen van de studies of de leerovereenkomst.

3. Aanvraagformulier

Het personeelslid moet het bewijs leveren dat aan deze voorwaarden voldaan is. Wie meent aanspraak te kunnen maken op het aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters moet het behoorlijk ingevulde aanvraagformulier, dat als bijlage gaat bij deze omzendbrief, zo spoedig mogelijk aan het werkstation bezorgen.

4. Bijlage