Praktische schikkingen bij de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten

 • referentie
  PERS/2005/10(ps)
 • publicatiedatum
  30/06/2005
 • datum laatste wijziging
  18/11/2022
 • opheffing
 • contactpersoon
  Patrick Savat, 02/553.94.26
 • Het selectieambt van adjunct-directeur wordt vanaf 1 september 2023 aan de categorie van het beleids- en ondersteunend personeel toegevoegd.
 • De wijzigingen aan deze omzendbrief worden meegedeeld onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het decreet en besluit m.b.t. het lerarenambt.

1. Inleiding

Om de opdrachten en dienstonderbrekingen van personeelsleden die op basis van de puntenenveloppen aangesteld zijn correct elektronisch te melden aan het werkstation, moet er met een aantal technische aspecten rekening gehouden worden.

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om een scholengemeenschapsinstelling (verder afgekort als SGI) op te richten en daar rechtstreeks personeelsleden op aan te stellen. Meer informatie hierover vindt u in punt 8 van de omzendbrief Scholengemeenschappen basisonderwijs (BaO/2005/11 van 30/06/2005). De grote lijnen qua elektronische communicatie die met de invoering van de scholengemeenschappen basisonderwijs op 01/09/2003 werden ingevoerd, blijven behouden. Dat wil zeggen dat u verder blijft werken met de principes van ambten, eventueel gecombineerd met vakcodes en met codes oorsprong omkadering.

Deze omzendbrief sluit aan bij de omzendbrief “puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten”. Daarin vindt u alle geldende principes en beperkingen, b.v. op het volume van vaste benoeming. Deze omzendbrief heeft tot doel u naast een overzicht van de codes ook een aantal nuttige tips en praktische voorbeelden aan te bieden. Het is niet mogelijk om voor alle situaties een voorbeeld op te nemen.

Om de leesbaarheid te verhogen wordt er telkens gesproken van de puntenenveloppe van de scholengemeenschap. Daarmee wordt bedoeld de stimulus punten en de (eventueel) samengelegde punten. 

2. Ambten

Binnen de personeelscategorie van het beleids- en ondersteunend personeel zijn er vijf ambten. Aangezien het puntengewicht en de salarisschaal bepaald worden door het opleidingsniveau, zijn er per ambt verschillende mogelijkheden. Elke mogelijkheid krijgt een ambtcode.

De opleidingsniveaus zijn:

 • HSO: hoger secundair onderwijs
 • BA: bachelor
 • MA: master

2.1. Administratief medewerker

· Ambtcode 236: administratief medewerker ten minste HSO

· Ambtcode 237: administratief medewerker ten minste BA

· Ambtcode 238: administratief medewerker ten minste MA

Enkel voor het gemeenschapsonderwijs :

· Ambtcode 242: administratief medewerker rekenplichtig correspondent ten minste HSO

· Ambtcode 243: administratief medewerker rekenplichtig correspondent ten minste BA 

· Ambtcode 244: administratief medewerker rekenplichtig correspondent ten minste MA

· Ambtcode 245: administratief medewerker 1°rekenplichtig correspondent ten minste HSO

2.2. ICT-coördinator

· Ambtcode 253: ICT-coördinator ten minste HSO

· Ambtcode 254: ICT-coördinator ten minste BA (82 punten) t.e.m. 31/08/2021

· Ambtcode 255: ICT-coördinator ten minste BA (85 punten)

· Ambtcode 256: ICT-coördinator ten minste MA (120 punten) t.e.m. 31/08/2021

· Ambtcode 257: ICT-coördinator ten minste MA (126 punten)

Vanaf 01/09/2021 is het NIET meer mogelijk om een ICT-coördinator ten minste BA 82 punten of ten minste MA 120 punten door te sturen.

2.3. Zorgcoördinator

· Ambtcode 251: zorgcoördinator ten minste BA

· Ambtcode 252: zorgcoördinator ten minste MA

2.4. Beleidsondersteuner

· Ambtcode 324: beleidsondersteuner ten minste BA (vanaf 01/01/2022)

· Ambtcode 325: beleidsondersteuner ten minste MA (vanaf 01/01/2022)

2.5. Adjunct-directeur

· Ambtcode 344: adjunct-directeur basis (vanaf 01/09/2023)

Opgelet

Het ambt van adjunct-directeur uit de punten van het beleids-en ondersteund personeel is niet hetzelfde als de functie van adjunct-directeur bij de vrijwillige fusie van scholen.

3. Vakcodes

Samen met het invoeren van de puntenenveloppen voor administratieve ondersteuning, de ICT-coördinatie of de zorgcoördinatie, werden in 2003 een aantal vakcodes gecreëerd. Deze vakcodes zult u maar in een beperkt aantal situaties effectief moeten meesturen. Bekijk hiervoor vooral goed de voorbeelden, verder in deze omzendbrief.

Vanaf 1 september 2005 werden op niveau scholengemeenschap twee nieuwe functies gecreëerd, namelijk directeur coördinatie-scholengemeenschap en stafmedewerker-scholengemeenschap. Deze functies meldt u met de gebruikelijke ambtcode van het onderliggende ambt (bijvoorbeeld directeur, zorgcoördinator, onderwijzer, ...) in combinatie met een vakcode. Meer hierover in punt 8.

In totaal zijn er nu zeven specifieke vakcodes binnen het verhaal van de puntenenveloppen in het basisonderwijs

· Vakcode 790: ICT-basisonderwijs *

· Vakcode 785: ICT (samenwerkingsplatform)

· Vakcode 791: zorg *

· Vakcode 1779: beleidsondersteuning *

· Vakcode 806: directeur coördinatie-scholengemeenschap

· Vakcode 805: stafmedewerker-scholengemeenschap

* De vakcodes 790, 791 en 1779 kunnen uitsluitend gebruikt worden als de lesopdracht van de directeur of de functie van adjunct-directeur bij fusie geheel of gedeeltelijk omgezet wordt in zorg, beleidsondersteuning of ICT. Daarnaast kan hij/zij de lesopdracht vanaf 1 september 2005 ook invullen via de functie van stafmedewerker-SG. Meer hierover in punt 9.

4. Oorsprong omkadering (OOM)

Om de transparantie te behouden, werden bij het invoeren van de gekleurde puntenenveloppen bijhorende codes oorsprong omkadering (code-OOM) aangemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de herkenningscodes die binnen het puntenverhaal worden gebruikt.

Concreet zult u bij het maken van elektronische opdrachtenpakketten steeds een OOM-code moeten meesturen.

Wanneer gebruikt u welke code?

 • OOM-code 04: bij aanstellingen in punten zorg die overgedragen werden van een andere scholengemeenschap (zie punt 6.4 van omzendbrief personeelsformatie Scholen in het Buitengewoon basisonderwijs).
 • OOM-code 05: bij aanstellingen van ICT-coördinatoren op basis van punten ICT via samenwerkingsplatform (enkel in combinatie met vakcode 785).
 • OOM-code 07: bij aanstellingen van personeelsleden op het niveau van de scholengemeenschap. Het gaat uitsluitend over tijdelijke aanstellingen. De code 07 kan niet gebruikt worden door een SGI, noch door de scholen van een scholengemeenschap die een SGI opgericht hebben. Aanstellingen op punten op niveau van de scholengemeenschap moeten bij een scholengemeenschap die een SGI opgericht hebben steeds doorgestuurd worden op het nummer van de SGI.
 • OOM-code 16: voor aanstellingen van extra personeelsleden op basis van de werkingsmiddelen (PWB: Personeel Werkingsbudget) en dus buiten de puntenenveloppen gebruikt u de code 16 (zie omzendbrief Aanwending van het werkingsbudget voor aanwerving personeel).
 • OOM-code 00: als geen van de hierboven vermelde codes van toepassing is, stuurt u standaard code 00 mee in uw opdrachtenpakketten. Deze code kreeg de naam ‘eigen omkadering’.

Hierbij nog enkele punten die u in acht dient te nemen bij het maken van uw opdrachtenpakketten. Indien u daar geen rekening mee houdt, bestaat de kans dat uw berichten niet geregistreerd worden of dat er bij de controle van de aanwending van de omkadering voor uw school fouten worden vastgesteld:

 • De codes oorsprong omkadering 04, 05, 07 en 16 kunnen nooit gecombineerd worden met ATO 4; m.a.w. in deze situaties kan nooit rechtstreeks een vastbenoemd personeelslid aangesteld worden (behalve via reaffectatie, wedertewerkstelling en tijdelijk andere opdracht).
 • De OOM-code 07 is niet mogelijk in een scholengemeenschapsinstelling. Alle aanstellingen vanaf 01/09/2021 in een SGI, zowel tijdelijk als vastbenoemd, zendt u met de OOM-code 00.
 • Vanaf 01/09/2008 is het mogelijk dat de scholen voor buitengewoon basisonderwijs die behoren tot een scholengemeenschap, via de zorgenveloppe van die scholengemeenschap eigen punten zorg krijgen op het niveau van hun school. Concreet betekent dit dat u vanaf 01/09/2008 het ambt van zorgcoördinator kunt doorsturen met code OOM 00 (= eigen omkadering) op de hoofdstructuren 121 en 221. Dit betekent eveneens dat deze combinatie kan met ATO 04 (vastbenoemd). Scholen voor buitengewoon basisonderwijs die niet behoren tot een scholengemeenschap ontvangen geen punten zorg en kunnen dus geen aanstellingen doen in het ambt van zorgcoördinator.

5. Scholengemeenschappen die een scholengemeenschapsinstelling (SGI) oprichten

Het oprichten van een SGI is nieuw vanaf 1 september 2021. Een SGI zal een instellingsnummer ontvangen, zal personeelsleden kunnen aanstellen en elektronisch melden. Dat betekent dat de aanstelling niet meer aan het werkstation gemeld wordt op een van de scholen van de scholengemeenschap, maar op de SGI zelf. Aan dat instellingsnummer zullen ook de hoofdstructuren van het basisonderwijs gekoppeld worden: 111 voor het gewoon kleuteronderwijs, 211 voor het gewoon lager onderwijs, 121 voor het buitengewoon kleuteronderwijs en 221 voor het buitengewoon lager onderwijs.

Naast tijdelijke aanstellingen zal een SGI ook vastbenoemde personeelsleden kunnen aanstellen en elektronisch melden aan het werkstation. Die vastbenoemde personeelsleden komen via affectatie of mutatie naar de SGI of worden op 1 januari vastbenoemd in vacante betrekkingen in de SGI.

Met de punten uit de puntenenveloppe van de scholengemeenschap zal de SGI personeelsleden kunnen aanstellen in de ambten van het beleids- en ondersteunend personeel (zorgcoördinator, ICT-coördinator, beleidsondersteuner, adjunct-directeur of administratief medewerker). Ook in de functies van directeur coördinatie-scholengemeenschap of stafmedewerker-scholengemeenschap kan een personeelslid aangesteld worden. Meer praktische uitleg over die functies vindt u in punt 8 van deze omzendbrief.

Voor de ambten van het beleids- en ondersteunend personeel is de prestatie- en betalingsnoemer steeds 36.

Aan de hand van drie voorbeelden schetsen wij u hoe uw elektronische berichten vanaf 1 september 2021 opgebouwd moeten worden. Vooral de principes zijn hierbij belangrijk, aangezien niet alle mogelijke situaties kunnen uitgeschreven worden. Afhankelijk van de situatie zult u bij elke elektronische zending op het nummer van de SGI ook moeten aanduiden om welke hoofdstructuur het gaat.

Voorbeeld 1

Een administratief medewerker met een diploma ten minste HSO wordt vanaf 1 september tijdelijk in een vacante betrekking aangesteld aan de SGI voor 16 uur. Het personeelslid heeft in het verleden in de scholengemeenschap al haar TADD-recht verworven in dat ambt.

De SGI maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / administratief medewerker HSO / 16u ATO 02 / TADD / einddatum 31.08 / OOM 00

Voorbeeld 2

De SGI stelt via affectatie een vastbenoemd zorgcoördinator BA aan voor 18/36 vanaf 1 september. Betrokkene was reeds voltijds vastbenoemd in het ambt van zorgcoördinator BA in een school van de scholengemeenschap en wordt nu halftijds geaffecteerd naar de SGI. De school van vaste benoeming vermindert de opdracht op 1 september van 36/36 naar 18/36.

De SGI maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / zorgcoördinator / 18u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00

Voorbeeld 3

Een voltijds vastbenoemd onderwijzer wordt vanaf 1 september via TAO aangesteld aan de SGI als administratief medewerker BA voor 6 uur en ICT-coördinator BA voor 5 uur in een vacante betrekking. De school van vaste benoeming meldt het verlof TAO (DO 019) voor 7/24 vanaf 1 september.

De SGI maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / administratief medewerker BA / 6u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 00

- RL 1 / ICT-coördinator BA / 5u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 00

Vanaf 1 januari 2022 kunnen zowel de scholen alsook de SGI’s een beleidsondersteuner aanstellen. Vanaf 1 september 2023 ook een adjunct-directeur. In de scholen gebeurt de aanstelling op basis van de eigen punten uit de puntenenveloppe administratieve en beleidsondersteuning (OOM-code 00). In een SGI is dat met de punten van de scholengemeenschap (OOM-code 00):

Voorbeeld

Een beleidsondersteuner met een diploma ten minste BA wordt vanaf 1 februari tijdelijk in een vacante betrekking aangesteld aan de SGI voor 2 uur. Daarnaast heeft het personeelslid in een school ook een aanstelling als onderwijzer voor 12 uur in een vacante betrekking en krijgt hij vanaf 1 februari een bijkomende aanstelling als beleidsondersteuner ten minste BA voor 3 uur. In het ambt van onderwijzer is hij reeds TADD.

 

De SGI maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.02:

- RL 1 / beleidsondersteuner BA / 2u ATO 02 / einddatum 30.06 / OOM 00

De school maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.02:

- RL 1 / beleidsondersteuner BA / 3u ATO 02 / einddatum 30.06 / OOM 00

- RL 1 / onderwijzer / 12u ATO 02 / TADD / einddatum 31.08 / OOM 00

6. Scholengemeenschappen die geen scholengemeenschapsinstelling (SGI) oprichten

Voor de scholengemeenschappen die geen SGI oprichten, verandert er niets vanaf 1 september 2021. Alle aanstellingen op basis van de punten van de scholengemeenschap zijn tijdelijke aanstellingen en moeten doorgestuurd worden op het instellingsnummer van een of meerdere scholen van de scholengemeenschap. In de opdrachtenpakketten vermeldt u steeds de OOM-code 07. 

Voor de ambten van het beleids- en ondersteunend personeel is de prestatie- en betalingsnoemer steeds 36.

Ook hier schetsen wij u aan de hand van drie voorbeelden hoe uw elektronische berichten opgebouwd moeten worden. En ook hier zijn vooral de gebruikte principes heel belangrijk.

Voorbeeld 1

Een tijdelijk administratief medewerker met een diploma ten minste HSO wordt op 1 september aangesteld voor 16 uur uit de eigen enveloppe van de school en 2 uur uit de puntenenveloppe van de scholengemeenschap. Het personeelslid heeft in de scholengemeenschap haar TADD-recht in dat ambt reeds verworven.

U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / administratief medewerker HSO / 16u ATO 02 / TADD / einddatum 31.08 / OOM 00

- RL 1 / administratief medewerker HSO / 2u ATO 02 / TADD / einddatum 31.08 / OOM 07

Voorbeeld 2

Een voltijds administratief medewerker met een diploma ten minste BA heeft op 1 september een aanstelling in vaste en tijdelijke uren. Eén van de tijdelijke uren komt uit de puntenenveloppe van de scholengemeenschap waar ze aangesteld wordt op het niveau ten minste HSO.

U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / administratief medewerker BA / 28u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00

- RL 1 / administratief medewerker BA / 7u ATO 02 / TADD / einddatum 31.08 / OOM 00

- RL 1 / administratief medewerker HSO / 1u ATO 02 / TADD / einddatum 31.08 / OOM 07

Voorbeeld 3

Een voltijds vastbenoemd onderwijzer wordt op 1 september in de eigen school halftijds aangesteld als zorgcoördinator. 12u uit de eigen enveloppe en 6u uit de puntenenveloppe van de scholengemeenschap.

U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL1 / onderwijzer / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO (DO 019) voor 12u met einddatum 31.08 / OOM 00

- RL 1 / zorgcoördinator BA / 12u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 00

- RL 1 / zorgcoördinator BA / 6u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 07

Vanaf 1 januari 2022 kunnen zowel de scholen alsook de scholengemeenschappen  een beleidsondersteuner aanstellen. Vanaf 1 september 2023 ook een adjunct-directeur. In de scholen gebeurt de aanstelling op basis van de eigen punten uit de puntenenveloppe administratieve en beleidsondersteuning (OOM-code 00). In een scholengemeenschap is dat met de punten van de scholengemeenschap (OOM-code 07):

Voorbeeld

Een voltijds vastbenoemd onderwijzer wordt vanaf 1 februari in de eigen school voor 6 uur aangesteld via TAO als beleidsondersteuner ten minste BA in een vacante betrekking.  De aanstelling gebeurt op basis van de eigen middelen van de school voor 4 uur en voor 2 uur uit de punten van de scholengemeenschap.

De school maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.02:

- RL1 / onderwijzer / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO (DO 019) voor 4u met einddatum 31.08 / OOM 00

- RL 1 / beleidsondersteuner BA / 2u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 07

- RL 1 / beleidsondersteuner BA / 4u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 00

7. ICT-coördinatie

In het basisonderwijs is er sinds 1 september 2003 een gekleurde puntenenveloppe voor ICT. Vanaf 1 september 2021 zijn er zowel voor het basisonderwijs als voor de andere onderwijsniveaus een aantal wijzigingen rond ICT. U leest alles hierover in de omzendbrief Mededeling betreffende de ICT-coördinatie (dd 18/07/2003 kenmerk GD/2003/04).

Waar u rekening moet mee houden bij het melden van personeelsleden die aangesteld worden via ICT-punten bekijken we hier in punt 7.

7.1. Ambt- en vakcodes

Een aanstelling op basis van ICT-punten gebeurt in het ambt van ICT-coördinator volgens een bepaald opleidingsniveau. Er zijn drie opleidingsniveaus met telkens een bepaald puntengewicht: 

 • Ambtcode 253: ICT-coördinator ten minste HSO (63 punten)
 • Ambtcode 255: ICT-coördinator ten minste BA (85 punten)
 • Ambtcode 257: ICT-coördinator ten minste MA (126 punten)

Vanaf 01/09/2021 is het NIET meer mogelijk om een ICT-coördinator ten minste BA 82 punten of ten minste MA 120 punten door te sturen. Dat betekent concreet dat er vanaf die datum voor de betrokken personeelsleden nieuwe zendingen nodig zijn met ambtcode 255 (85 punten) of 257 (126 punten) 

7.2. Aanstellingen

Een ICT-coördinator kan aangesteld worden door een school, een scholengemeenschap, een scholengemeenschapsinstelling of door een samenwerkingsplatform. Waar u rekening mee moet houden, afhankelijk van de soort aanstelling vatten we hier kort voor u samen en verduidelijken we aan de hand van enkele voorbeelden.

7.2.1. School

Als een school een personeelslid aanstelt in het ambt van ICT-coördinator, dan is dat op basis van de eigen puntenenveloppe. Die enveloppe is in de elektronische zending herkenbaar aan de OOM-code 00. In de uren die gegenereerd worden uit die eigen enveloppe kunnen tijdelijke personeelsleden aangesteld worden (ATO 01 en 02), maar is ook vaste benoeming mogelijk (ATO 04).

Voorbeeld

Een ICT-coördinator ten minste BA wordt op 1 september tijdelijk aangesteld in 6 vacante uren uit de eigen enveloppe van de school en in een vervanging voor 8 uur t.e.m. 29 oktober. Het personeelslid is TADD-gerechtigd.

U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / ICT-coördinator BA / 6u ATO 02 / TADD / einddatum 31.08 / OOM 00

- RL 1 / ICT-coördinator BA / 8u ATO 01 / TADD / ter vervanging van personeelslid x / afwezig wegens AVP / einddatum 29.10 / OOM 00

7.2.2. Scholengemeenschap met SGI

Als een SGI een personeelslid aanstelt in het ambt van ICT-coördinator, dan is dat op basis van de puntenenveloppe van de scholengemeenschap. In de elektronische zending vermeldt u steeds de OOM-code 00. In de uren die op die manier gegenereerd worden, kunnen tijdelijke personeelsleden aangesteld worden (ATO 01 en 02), maar is ook vaste benoeming mogelijk (ATO 04).

Voorbeeld

Een ICT-coördinator ten minste BA is voor 5/36 vastbenoemd in een school en wordt op 1 september voor die uren geaffecteerd aan de SGI. Daarnaast krijgt hij ook nog een tijdelijke aanstelling aan de SGI als ICT-coördinator in vacante uren voor 3/36.

Zowel de school waar betrokkene vastbenoemd is als de SGI maken één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- School: RL-4 stopzetting opdrachtenpakket / reden: affectatie

- SGI (hs 211):

- RL 1 / ICT-coördinator BA / 5u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00

- RL 1 / ICT-coördinator BA / 3u ATO 02 / TADD / einddatum 31.08 / OOM 00

7.2.3. Scholengemeenschap zonder SGI

Als een scholengemeenschap zonder SGI een personeelslid aanstelt in het ambt van ICT-coördinator, dan is dat op basis van de puntenenveloppe van de scholengemeenschap. Die enveloppe is in de elektronische zending herkenbaar aan de OOM-code 07. In de uren die gegenereerd worden uit die enveloppe kunnen enkel tijdelijke personeelsleden aangesteld worden (ATO 01 en 02). Vastbenoemde personeelsleden kunnen enkel via TAO aangesteld worden.

Voorbeeld

Een personeelslid wordt op 1 september tijdelijk aangesteld voor 3 uren als ICT-coördinator ten minste HSO en 5 uren als administratief medewerker ten minste HSO. Beide opdrachten komen uit de puntenenveloppe van de scholengemeenschap.

De school waarop de aanstellingen gebeuren maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / ICT-coördinator HSO / 3u ATO 02 / einddatum 30.06 / OOM 07

- RL 1 / administratief medewerker HSO / 5u ATO 02 / einddatum 31.08 / OOM 07

7.2.4. Samenwerkingsplatform

Als een personeelslid aangesteld wordt in het ambt van ICT-coördinator op basis van punten die zijn samengelegd in een samenwerkingsplatform, dan is dat in de elektronische zending herkenbaar aan de OOM-code 05 in combinatie met de vakcode 785. In de uren die zo gegenereerd worden, kunnen enkel tijdelijke personeelsleden aangesteld worden (ATO 01 en 02). Vastbenoemde personeelsleden kunnen enkel via TAO aangesteld worden.

Voorbeeld

Een ICT-coördinator ten minste BA wordt op 1 september tijdelijk aangesteld voor 18 uur. Die uren werden gegenereerd uit ICT-punten samengelegd in een samenwerkingsplatform.

De school van aanstelling maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / ICT-coördinator BA / 18u ATO 02 / vakcode 785 / einddatum 30.06 / OOM 05

Vanaf het schooljaar 2021-2022 kan een school enkel nog deel uitmaken tot een samenwerkingsplatform ICT als er geen vastbenoemde ICT-coördinator aangesteld is in de school. Alle punten ICT moeten immers samengelegd worden binnen het samenwerkingsplatform.

8. De functies van directeur coördinatie-scholengemeenschap en stafmedewerker-scholengemeenschap

Alles over de functies van directeur coördinatie-scholengemeenschap en stafmedewerker-scholengemeenschap, leest u in de omzendbrief “puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten”. U vindt er o.a. informatie terug over de onderliggende ambten, het puntengewicht en het salaris.

In deze omzendbrief praktische schikkingen helpen wij u bij de opbouw van uw elektronische berichten. Een aantal van de mogelijkheden worden geschetst aan de hand van voorbeelden.

Het basisprincipe is zowel voor de functie van directeur coördinatie-scholengemeenschap als voor de functie stafmedewerker-scholengemeenschap steeds dezelfde: u combineert binnen uw bericht een ambtcode (alle ambtcodes uit punt 2 + 032 kleuteronderwijzer, 033 onderwijzer, 040 kleuteronderwijzer ASV, 041 onderwijzer ASV, 013 directeur) met een vakcode (vakcode 805 of 806) en met de code oorsprong omkadering 07 bij een scholengemeenschap zonder SGI of de OOM-code 00 bij een aanstelling in een SGI. Hier is het de vakcode die zal bepalen om welke functie het gaat, terwijl de OOM-code zal aangeven of het om een aanstelling in een SGI gaat of niet. 

Opgelet i.v.m. deze functies:
Voor de onderliggende ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel wordt de opdracht elektronisch gemeld op basis van de betalingsnoemer 24 (of 22 voor buitengewoon basisonderwijs). Voor de ambten van beleids- en ondersteunend personeel is dat steeds 36. De prestatieregeling van de uit te oefenen functies blijft echter, voor iedereen aangesteld op basis van puntenenveloppen, vastgelegd op 36 klokuren voor een voltijdse betrekking.
Zie: punt 2.1 van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten.

Vanaf 01/09/2021 kunnen personeelsleden in de SGI in de onderliggende ambten van deze functies ook vast benoemd worden. Naast de administratieve toestand ATO 02, of eventueel ATO 01 als het om een vervanging gaat, is hier ook ATO 04 mogelijk. Voor de scholengemeenschappen die geen SGI oprichten blijft de vroegere situatie behouden: enkel ATO 02, of eventueel ATO 01 als het om een vervanging gaat, zijn toegelaten.

Het opdrachtenpakket stuurt u door op het instellingsnummer van de SGI of op de instelling waaraan het personeelslid aangesteld en administratief verbonden is bij een scholengemeenschap zonder SGI.

8.1. Directeur coördinatie-scholengemeenschap

Elk personeelslid dat aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet voor het ambt van directeur in het basisonderwijs kan halftijds of voltijds aangesteld worden in de functie van directeur coördinatie-scholengemeenschap (zie punt 1.4.2.2. van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten).

8.1.1. In een scholengemeenschap met SGI

De aanstelling moet aan het werkstation gemeld worden op het instellingsnummer van de SGI in combinatie met een van de vier hoofdstructuren. In het opdrachtenpakket vermeldt u steeds het ambt van directeur (ambtcode 13), de vakcode 806 en de OOM-code 00. De ATO’s 04, 02 en 01 zijn mogelijk. 

Voorbeeld 1

Een vastbenoemd directeur in het gewoon basisonderwijs krijgt op 1 september een voltijdse tijdelijke aanstelling als directeur coördinatie-scholengemeenschap. Het gaat hier om een scholengemeenschap met SGI wat betekent dat de zending van de SGI op hoofdstructuur 211 zal moeten gebeuren.

Zowel de school waar betrokkene vastbenoemd is als de SGI maken één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- School: RL 1 / directeur / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00 / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO (DO 019) voor 24u met einddatum 31.08

- SGI (hs 211): RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 24u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 00

Voorbeeld 2

Een voltijds vastbenoemd onderwijzer-ASV in een school voor buitengewoon basisonderwijs wordt op 1 september halftijds aangesteld als tijdelijk directeur coördinatie-scholengemeenschap. Het gaat om een aanstelling in een SGI en de opdracht is 11/22, wat betekent dat de zending van de SGI op hoofdstructuur 221 zal gebeuren. Zowel de school waar betrokkene vastbenoemd is als de SGI maken één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- School: RL 1 / onderwijzer-ASV / 22u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO (DO 019) voor 11u met einddatum 31.08 / OOM 00

- SGI (hs 221): RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 11u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 00

Voorbeeld 3

De voltijds vastbenoemd onderwijzer-ASV die halftijds aangesteld werd als directeur coördinatie- scholengemeenschap in een SGI op 1 september (zie voorbeeld 2), wordt op 1 januari halftijds vastbenoemd als directeur coördinatie-scholengemeenschap bij de SGI. Zowel de school waar betrokkene vastbenoemd is als de SGI maken één bericht met geldigheidsdatum 01.01:

- School: RL 1 / onderwijzer-ASV / 11u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00

- SGI (hs 221): RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 11u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00

8.1.2. In een scholengemeenschap zonder SGI

De aanstelling moet aan het werkstation gemeld worden op het instellingsnummer van een van de scholen van de scholengemeenschap. In het opdrachtenpakket vermeldt u steeds het ambt van directeur (ambtcode 13), de vakcode 806 en de OOM-code 07. Enkel de ATO’s 02 en 01 zijn mogelijk.

Voorbeeld 1

Een vastbenoemd directeur in het gewoon basisonderwijs krijgt op 1 september een voltijdse tijdelijke aanstelling als directeur coördinatie-scholengemeenschap. Het gaat hier om een scholengemeenschap zonder SGI.

De school waar betrokkene vastbenoemd is, maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / directeur / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00 / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO (DO 019) voor 24u met einddatum 31.08

- RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 24u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 07

Voorbeeld 2

Een voltijds vastbenoemd onderwijzer-ASV in een school (A) voor buitengewoon basisonderwijs wordt op 1 september halftijds aangesteld als tijdelijk directeur coördinatie-scholengemeenschap. De aanstelling gebeurt op een school (B) voor gewoon onderwijs van de scholengemeenschap.

Zowel de school waar betrokkene vastbenoemd is als de school van aanstelling maken elk één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- School A: RL 1 / onderwijzer-ASV / 22u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO (DO 019) voor 11u met einddatum 31.08 / OOM 00

- School B: RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 12u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08 / OOM 07

8.2. Stafmedewerker-scholengemeenschap

Personeelsleden aangesteld in het ambt van administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, beleidsondersteuner, adjunct-directeur of (kleuter)onderwijzer(ASV) kunnen aangesteld worden in de functie van stafmedewerker-scholengemeenschap (zie punt 1.4.2.3. van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten).

8.2.1. In een scholengemeenschap met SGI

De aanstelling moet aan het werkstation gemeld worden op het instellingsnummer van de SGI. Afhankelijk van het (onderliggende) ambt, maakt u een keuze voor een van de vier hoofdstructuren. In het opdrachtenpakket vermeldt u steeds het onderliggende ambt, de vakcode 805 en de OOM-code 00. De ATO’s 04, 02 en 01 zijn mogelijk.

Voorbeeld 1

Een tijdelijke zorgcoördinator BA wordt op 1 september halftijds aangesteld door de SGI.

U maakt één bericht op het instellingsnummer van de SGI met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / zorgcoördinator BA / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 18u ATO 02 / einddatum 30.06/ OOM 00

Voorbeeld 2

Een voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres ASV krijgt op 1 september een aanstelling voor 8u als stafmedewerker-SG op niveau scholengemeenschap. Men kiest voor het ambt van kleuteronderwijzer-ASV. Zowel de school als de SGI maken elk één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- School: RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / 22u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 8u met einddatum 30.06 / OOM 00

- SGI (hs 121): RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 8u ATO 02 / TAO / einddatum 30.06 / OOM 00

8.2.2. In een scholengemeenschap zonder SGI

De aanstelling moet aan het werkstation gemeld worden op het instellingsnummer van een van de scholen van de scholengemeenschap. In het opdrachtenpakket vermeldt u steeds het onderliggende ambt, de vakcode 805 en de OOM-code 07. Enkel de ATO’s 02 en 01 zijn mogelijk.

Voorbeeld 1

Een tijdelijke zorgcoördinator BA krijgt in een school op 1 september 3 opdrachten voor in totaal 36/36. Naast een vervangingsopdracht is er een aanstelling uit de puntenenveloppe van de school en een halftijdse opdracht als stafmedewerker.

U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / zorgcoördinator BA / 9u ATO 01 / ter vervanging van personeelslid x / afwezig wegens VVP 1/5 / einddatum 30.06 / OOM 00

- RL 1 / zorgcoördinator BA / 9u ATO 02 / einddatum 30.06 / OOM 00

- RL 1 / zorgcoördinator BA / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 18u ATO 02 / einddatum 30.06 / OOM 07

Voorbeeld 2

Een voltijds vastbenoemde onderwijzer krijgt op 1 september een aanstelling voor 8u als stafmedewerker-SG op niveau scholengemeenschap. Men kiest voor het ambt van onderwijzer.

U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / onderwijzer / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO (DO 019) voor 8u met einddatum 30.06 / OOM 00

- RL 1 / onderwijzer / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 8u ATO 02 / TAO / einddatum 30.06 / OOM 07

9. Directeur met lesopdracht en adjunct-directeur bij fusie met lesopdracht

Volgens punt 1.4.3. van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten, kan een directeur met lesopdracht of adjunct-directeur bij fusie met lesopdracht in het gewoon of buitengewoon basisonderwijs geheel of gedeeltelijk klasvrij worden gemaakt via uren, gegenereerd uit de eigen puntenenveloppe of uit de puntenenveloppe van de scholengemeenschap.

Voor de praktische toepassing hiervan dient u met een aantal regels rekening te houden:

Bij een directeur met lesopdracht (hiermee wordt telkens zowel de directeur als adjunct-directeur bedoeld) wordt de lesopdracht in principe elektronisch niet gemeld. Indien de lesopdracht omgezet wordt in uren zorg, uren ICT, uren beleidsondersteuning of uren in de functie van stafmedewerker-SG moet de elektronische zending dit wel duidelijk vermelden.

Voorbeeld met zorg uit eigen enveloppe:

Een vastbenoemde directeur van een gewone basisschool heeft 6 lestijden lesopdracht en wenst die lesopdracht vanaf 1 september om te zetten in zorg uit de eigen enveloppe van de school.

U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / directeur / 18u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00

- RL 1 / directeur / 6 u ATO 04 / zorg (vakcode 791) / einddatum oneindig / OOM 00

Indien de directeur met lesopdracht fungeert in uren gegenereerd uit punten (zorg, ICT, beleidsondersteuning of stafmedewerker), dan berekent u het puntengewicht op basis van noemer 24 (of 22 voor buitengewoon basisonderwijs) volgens de tabel in punt 1.4.2.3.2. van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten.
Hou er wel rekening mee dat de prestatieregeling voor iedereen die aangesteld wordt op basis van puntenenveloppen, vastgelegd blijft op 36 klokuren.
Opgelet: de lestijden van de lesopdracht directie die in dergelijke situaties vrijkomen, komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming. Het wijzigen van de situatie mag nooit een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking tot gevolg hebben.

Situatie waarbij punten van de scholengemeenschap gebruikt worden:

In een scholengemeenschap met SGI:

In de betrekkingen die worden ingericht op basis van de punten van de scholengemeenschap met SGI, zijn vaste benoemingen of rechtstreekse affectaties van vastbenoemde personeelsleden mogelijk. Die regel is ook van toepassing voor de directeur met lesopdracht, wat betekent dat indien een vastbenoemd directeur geheel of gedeeltelijk vrijgesteld wordt van lesopdracht via lestijden gegenereerd uit punten van de scholengemeenschap met SGI, hierin kan vast benoemd worden.

Opgelet: de lestijden van de lesopdracht directie die in dergelijke situaties vrijkomen, komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming. Het wijzigen van de situatie mag nooit een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking tot gevolg hebben.

Voorbeeld 1:

Een directeur in het gewoon basisonderwijs met 6 lestijden lesopdracht wordt vanaf 1 september via de functie van stafmedewerker-scholengemeenschap uit de puntenenveloppe van de scholengemeenschap met SGI volledig vrijgesteld van lesopdracht.

Zowel de school als de SGI maken elk één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- School: RL 1 / directeur / ATO 4 / 18 u / / einddatum oneindig / OOM 00 + opdrachtgebonden dienstonderbreking (DO 019) Verlof TAO voor 6 u einddatum 31.08

- SGI (hs 211): RL 1 / directeur / ATO 2 / 6 u / stafmedewerker-scholengemeenschap (vakcode 805) / / TAO / einddatum 31.08 / OOM 00

Voorbeeld 2:

Diezelfde directeur in het gewoon basisonderwijs met 6 lestijden lesopdracht wordt vanaf 1 januari vast benoemd in de lestijden waarvoor hij via de functie van stafmedewerker-scholengemeenschap uit de puntenenveloppe van de scholengemeenschap met SGI volledig vrijgesteld werd van lesopdracht op 1 september.

Zowel de school als de SGI maken elk één bericht met geldigheidsdatum 01.01:

- School: RL 1 / directeur / ATO 4 / 18 u / OOM 00 / einddatum oneindig

- SGI (hs 211): RL 1 / directeur / ATO 4 / 6 u / stafmedewerker-scholengemeenschap (vakcode 805) / OOM 00 / einddatum oneindig

In een scholengemeenschap zonder SGI:

In de betrekkingen die worden ingericht op basis van de punten van de scholengemeenschap zonder SGI, zijn vaste benoemingen of rechtstreekse affectaties van vastbenoemde personeelsleden niet mogelijk. Die regel is ook van toepassing voor de directeur met lesopdracht, wat betekent dat indien een vastbenoemd directeur geheel of gedeeltelijk vrijgesteld wordt van lesopdracht via lestijden gegenereerd uit punten scholengemeenschap, enkel via “tijdelijk andere opdracht” (TAO) kan aangesteld worden (zie voorbeelden hieronder). De lestijden (onderwijzer of kleuteronderwijzer) die aldus vrijkomen, komen niet in aanmerking voor vaste benoeming.

Uiteraard zijn ook rechtstreekse aanstellingen als tijdelijk directeur met lesopdracht mogelijk.

Voorbeeld 1:

Een directeur in het gewoon basisonderwijs met 6 lestijden lesopdracht wordt vanaf 1 september via de puntenenveloppe zorg van de scholengemeenschap volledig vrijgesteld van lesopdracht.

U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / directeur / ATO 4 / 18 u / OOM 00 / einddatum oneindig + opdrachtgebonden dienstonderbreking (DO 019) Verlof TAO voor 6 u einddatum 31.08

- RL 1 / directeur / ATO 2 / 6 u / zorg (vakcode 791) / OOM 07 / TAO / einddatum 31.08

Voorbeeld 2:

Een directeur in het buitengewoon basisonderwijs met 4 lestijden lesopdracht wordt vanaf 1 september volledig vrijgesteld van lesopdracht via punten uit de eigen enveloppe ICT. 

U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09:

- RL 1 / directeur / 18 u ATO 04 / OOM 00 / einddatum oneindig

- RL 1 / directeur / 4 u ATO 04 / ICT (vakcode 790) / OOM 00 / einddatum oneindig

10. Enkel voor het Gemeenschapsonderwijs: de voormalig (eerste) rekenplichtig correspondenten

Het ambt van rekenplichtig correspondent in de gewone en buitengewone basisscholen van het gemeenschapsonderwijs is een uitdovend ambt.

Sedert de invoering van het nieuwe ambt van administratief medewerker op 1 september 2003 werden de rekenplichtig correspondenten geconcordeerd. Wat betekent dat zij sedertdien ook behoren tot de categorie van het beleids- en ondersteunend personeel en worden beschouwd als administratief medewerker.

Om deze personeelsleden blijvend te herkennen, werden voor hen vier aparte ambtcodes gecreëerd (zie punt 2.1 van deze omzendbrief). Deze ambtcodes kunnen enkel gecombineerd worden met ATO 4 (vastbenoemd) en met code OOM 00 (eigen omkadering) als oorsprong.

Voor de rekenplichtig correspondenten die deeltijds vastbenoemd zijn, mogen deze principes enkel toegepast worden op hun vastbenoemde opdracht. Wanneer aan hen bijkomende uren toegekend worden, maakt u het opdrachtenpakket zoals voor de gewone tijdelijke administratief medewerkers.

Indien het vastbenoemd personeelslid afwezig is en reglementair kan worden vervangen, dient u voor de vervanger (ATO 1) niet de speciale ambtcode van rekenplichtig correspondent te gebruiken, maar wel één van de “gewone” ambtcodes voor administratief medewerker (236, 237 of 238).