Praktische schikkingen bij de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten

 • referentie
  PERS/2005/10(ps)
 • publicatiedatum
  30/06/2005
 • datum laatste wijziging
  09/07/2008
 • contact
  Uw werkstation of werkstation 49
 • contactpersoon
  Patrick Savat , 02/553.94.26
 • Met het invoeren van de puntenenveloppen in het basisonderwijs vanaf het schooljaar 2003-2004 werden een aantal principes van het elektronisch melden aan uw werkstation grondig gewijzigd. De grote lijnen blijven vanaf het schooljaar 2008-2009 verder behouden
 • Door het duidelijk opsplitsen in drie aparte ambten binnen de categorie van het beleids- en ondersteunend personeel werden een aantal nieuwe ambtcodes ingevoerd vanaf 1 september 2005
 • Om de nieuwe functies van directeur coördinatie- scholengemeenschap en stafwerker scholengemeenschap correct te kunnen melden, werden twee nieuwe vakcodes gecreëerd vanaf 1 september 2005
 • Als de lesopdracht bij de directeur of adjunct-directeur geheel of gedeeltelijk omgezet wordt in zorg, ICT of stafmedewerker-scholengemeenschap gebeuren de elektronische meldingen op basis van noemer 24 (of 22 voor het buitengewoon basisonderwijs)
 • ...
 • Vanaf het schooljaar 2008-2009 wordt er aan de scholengemeenschappen één geïntegreerde puntenenveloppe zorg toegekend. Hierdoor wordt de code voor zorg+ stopgezet op 31/08/2008. Voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap is er een overgangsmaatregel.

1. Inleiding

Het creëren van nieuwe ambten en functies evenals het wijzigen van bepaalde invullingen brengen met zich mee dat de manier van elektronisch zenden mee moet evolueren.

De grote lijnen die met de hertekening onderwijslandschap basisonderwijs op 01/09/2003 werden ingevoerd, blijven behouden. Dit wil zeggen dat u verder blijft werken met de principes van ambten, eventueel gecombineerd met vakcodes en met codes oorsprong omkadering.

In deze omzendbrief die aansluit bij de omzendbrief “puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten”, geven wij u naast een overzicht van alle codes en alle wijzigingen ook een aantal nuttige tips en praktische voorbeelden.

Vooraleer nieuwe berichten te maken en door te sturen naar uw werkstation is het ten zeerste aan te raden dit deel grondig door te nemen.

Belangrijke opmerking:

...

· zorg er voor dat u steeds over de laatste update van uw softwarepakket beschikt. Op die manier bent u zeker dat u alle situaties correct zult kunnen doorsturen. Uw softwareleverancier werd reeds op de hoogte gebracht van de technische wijzigingen.

2. Ambten

Vanaf 1 september 2005 zijn er drie aparte ambten binnen de personeelscategorie van het beleids- en ondersteunend personeel. Aangezien het puntengewicht en de salarisschaal bepaald worden door het opleidingsniveau, zijn er verschillende combinaties mogelijk. Elke combinatie krijgt een ambtcode toegewezen.

2.1. Administratief medewerker

· Administratief medewerker ten minste HSO: ambtcode 236

· Administratief medewerker ten minste PBA: ambtcode 237

· Administratief medewerker ten minste MA: ambtcode 238

Enkel voor het gemeenschapsonderwijs :

· Administratief medewerker rekenplichtig correspondent ten minste HSO: ambtcode 242

· Administratief medewerker rekenplichtig correspondent ten minste PBA: ambtcode 243

· Administratief medewerker rekenplichtig correspondent ten minste MA: ambtcode 244

· Administratief medewerker 1°rekenplichtig correspondent ten minste HSO: ambtcode 245

2.2. ICT-coördinator

· ICT-coördinator ten minste HSO: ambtcode 253

· ICT-coördinator ten minste PBA (82 punten): ambtcode 254

· ICT-coördinator ten minste PBA (85 punten): ambtcode 255

· ICT-coördinator ten minste MA (120 punten): ambtcode 256

· ICT-coördinator ten minste MA (126 punten): ambtcode 257

2.3. Zorgcoördinator

· Zorgcoördinator ten minste PBA: ambtcode 251

· Zorgcoördinator ten minste MA: ambtcode 252

3. Vakcodes

Samen met het invoeren van de puntenenveloppen voor administratieve ondersteuning, de ICT-coördinatie of de zorgcoördinatie op 1 september 2003, werden een aantal vakcodes gecreëerd. Deze vakcodes blijven behouden, maar wegens de duidelijke opsplitsing in de drie corresponderende ambten moet voor bepaalde berichten geen vakcode meer ingevuld worden. Bekijk hiervoor vooral goed de voorbeelden, verder in deze omzendbrief.

Vanaf 1 september 2005 werden op niveau scholengemeenschap twee nieuwe functies gecreëerd, namelijk directeur coördinatie-scholengemeenschap en stafmedewerker-scholengemeenschap. Deze functies meldt u met de gebruikelijke ambtcode van het onderliggende ambt (bijvoorbeeld zorgcoördinator, onderwijzer, ...) in combinatie met een nieuwe vakcode. Zie verder in punt 6.

Vanaf 1 september 2007 werd er een nieuwe vakcode ingevoerd waarmee u de aanstellingen op basis van de zorg+ punten kon melden. Aangezien er vanaf 1 september 2008 één geïntegreerde zorgenveloppe is, wordt de vakcode voor zorg+ technisch stopgezet m.i.v. 31 augustus 2008.

In totaal zijn er nu zeven vakcodes binnen het kader van het “landschap basisonderwijs”:

· Administratieve omkadering: vakcode 789

· ICT-basisonderwijs: vakcode 790

· ICT samenwerkingsplatform: vakcode 785

· Zorg: vakcode 791

· Zorg+: vakcode 897 (tot en met 31/08/2008)

· Directeur coördinatie-scholengemeenschap: vakcode 806

· Stafmedewerker-scholengemeenschap: vakcode 805

Opgelet : naast de vakcode 790 (ICT-basisonderwijs) blijft dus de eerder ingevoerde ICT vakcode 785 bestaan. De vakcode 785 gebruikt u enkel voor ICT-uren gegenereerd uit punten ontvangen via een samenwerkingsplatform. Het ambt waarin u aanstelt, is ook voor de code 785 steeds ICT-coördinator. In deze uren kan niet vast benoemd worden. Voor meer info kunt u terecht in punt 1.2.2.2 van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten en in volgende omzendbrief: mededeling betreffende ICT-coördinatie: maatregelen vanaf het schooljaar 2005-2006

Voor de directeur of adjunct-directeur met lesopdracht blijft het mogelijk om de lesopdracht gedeeltelijk of volledig om te zetten in zorg- of ICT. Daarnaast kan hij/zij de lesopdracht vanaf 1 september 2005 ook invullen via de functie van stafmedewerker-SG. Zie verder in punt 7.

4. Oorsprong omkadering (OOM)

Om de transparantie te behouden, werden bij het invoeren van de gekleurde puntenenveloppen bijhorende codes oorsprong omkadering aangemaakt. Hieronder volgt een overzicht van al deze herkenningscodes. Houd er wel rekening mee dat een aantal van de OOM-codes ook buiten het “landschap basisonderwijs” worden gebruikt.

Concreet zult u bij het maken van elektronische opdrachtenpakketten steeds een OOM-code moeten meesturen.

Overzicht :

· Tivoli (beleidsondersteuning en klasvrij maken directie): code 01

· Overdracht van punten van een andere scholengemeenschap: code 04

· Overdracht of herverdeling van gewone lestijden of uren; of uren ICT op basis van punten van een samenwerkingsplatform (= vakcode 785): code 05

· Aanvullende enveloppe voor administratieve ondersteuning voor het gemeenschapsonderwijs (= Rago-punten, enkel voor het gemeenschapsonderwijs),vanaf 01/09/2004: code 06

· Punten scholengemeenschap, vanaf 01/09/2004: code 07 (dit zijn de stimuluspunten en de samengelegde punten)

· Vervanging korte afwezigheid (VKA): code 08

· In alle andere situaties (bijv. opdrachten uit het gewone lestijdenpakket, opdrachten uit de puntenenveloppe “eigen omkadering”): code 00

Opgelet: slechts twee van deze herkenningscodes, namelijk Tivoli (code 01) en VKA (code 08) zijn enkel van toepassing buiten de personeelscategorie beleids- en ondersteunend personeel. De Tivoli-code gebruikt u zoals voorheen bij de melding van beleidsondersteuning of klasvrij maken directie (zie omzendbrief BaO/98/5 dd. 27/07/1998). Met de VKA-code meldt u de vervangingen van korte afwezigheden (zie omzendbriefPers/2005/23 dd. 16/11/2005)
Speciale aandacht ook voor de overdrachtcode 05; voor de juiste toepassing zie omzendbrief BaO/2002/10 dd. 16/08/2002 en punt 10 van deze omzendbrief.

Hierbij nog enkele punten die u in acht dient te nemen bij het maken van uw opdrachtenpakketten; indien u hier geen rekening mee houdt, bestaat de kans dat uw berichten niet geregistreerd worden of dat er bij de controle van de omkadering voor uw school foutieve aanwendingen worden vastgesteld:

· De codes oorsprong omkadering 04, 05, 06, 07 en 08 kunnen nooit gecombineerd worden met ATO 4; m.a.w. in deze situaties kan nooit rechtstreeks een vastbenoemd personeelslid aangesteld worden (behalve via reaffectatie, wedertewerkstelling en tijdelijk andere opdracht).

· De code OOM 06 (Rago-punten) kan enkel gecombineerd worden met het ambt van administratief medewerker in het gemeenschapsonderwijs en enkel met ATO 1 of ATO 2.

· ...

· Vanaf 01/09/2008 is het mogelijk dat de scholen voor buitengewoon basisonderwijs die behoren tot een scholengemeenschap, via de geïntegreerde zorgenveloppe van die scholengemeenschap eigen punten zorg krijgen op het niveau van hun school. Concreet betekent dit dat u vanaf 01/09/2008 het ambt van zorgcoördinator kunt doorsturen met code OOM 00 (= eigen omkadering) op de hoofdstructuren 121 en 221. Dit betekent eveneens dat deze combinatie kan met ATO 04 (vastbenoemd). Scholen voor buitengewoon basisonderwijs die niet behoren tot een scholengemeenschap ontvangen geen punten zorg en kunnen dus op geen enkele manier aanstellingen doen in het ambt van zorgcoördinator.

5. Beleids- en ondersteunend personeel: voorbeelden

Met punten uit de puntenenveloppen kunnen aanstellingen gebeuren op niveau school en niveau scholengemeenschap in de ambten van administratief medewerker, ICT-coördinator en zorgcoördinator. De uren waarvoor aangesteld wordt, worden steeds berekend en elektronisch gemeld op basis van betalingsnoemer 36.

Aan de hand van drie voorbeelden schetsen wij u hoe uw elektronische berichten opgebouwd moeten worden. Vooral de principes zijn hierbij belangrijk, aangezien niet alle mogelijke situaties kunnen uitgeschreven worden.

Voorbeeld 1

Een halftijds tijdelijke administratief medewerker met een diploma ten minste HSO wordt op 01.09.2008 aangesteld; 16u uit de eigen enveloppe en 2u uit de punten scholengemeenschap. Het personeelslid heeft recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008:

- RL 1 / administratief medewerker HSO / 16u ATO 02 / TADD / einddatum oneindig / OOM 00

- RL 1 / administratief medewerker HSO / 2u ATO 02 / TADD / einddatum oneindig / OOM 07

Voorbeeld 2

Een voltijds administratief medewerker ten minste PBA heeft op 01.09.2008 een aanstelling in vaste en tijdelijke uren. Één van de tijdelijke uren komt uit de puntenenveloppe scholengemeenschap. U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008:

- RL 1 / administratief medewerker PBA / 28u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00

- RL 1 / administratief medewerker PBA / 7u ATO 02 / TADD / einddatum oneindig / OOM 00

- RL 1 / administratief medewerker PBA / 1u ATO 02 / TADD / einddatum oneindig / OOM 07

Voorbeeld 3

Een voltijds vastbenoemd onderwijzer wordt op 01.09.2008 in de eigen school halftijds aangesteld als zorgcoördinator. 12u uit de eigen enveloppe en 6u uit de enveloppe scholengemeenschap. U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008:

- RL1 / onderwijzer / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 12u met einddatum 30.06.2009/ OOM 00

- RL 1 / zorgcoördinator PBA / 12u ATO 02 / TAO / einddatum 30.06.2009/ OOM 00

- RL 1 / zorgcoördinator PBA / 6u ATO 02 / TAO / einddatum 30.06.2009/ OOM 07

...

6. De functies van directeur coördinatie-scholengemeenschap en stafmedewerker-scholengemeenschap

Hoe en welke personeelsleden van het bestuurs- en onderwijzend personeel u kunt aanstellen via de punten op niveau scholengemeenschap, leest u in de omzendbrief “puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten”.

In deze omzendbrief praktische schikkingen leest u hoe u uw elektronische berichten moet opbouwen. Een aantal van de mogelijkheden worden geschetst aan de hand van voorbeelden.

Het basisprincipe is zowel voor de functie van directeur coördinatie-scholengemeenschap als voor de functie stafmedewerker-scholengemeenschap steeds dezelfde: u combineert binnen uw bericht een ambtcode (alle ambtcodes uit punt 2 + 032 kleuteronderwijzer, 033 onderwijzer, 040 kleuteronderwijzer ASV, 041 onderwijzer ASV, 013 directeur) met een vakcode (vakcode 805 of 806) en met een code oorsprong omkadering (steeds 07). Hier is het vermelden van een vakcode samen met code OOM 07 dus steeds verplicht.

Opgelet i.v.m. deze functies:
Voor de onderliggende ambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel wordt de opdracht elektronisch gemeld op basis van noemer 24sten (of 22sten voor buitengewoon basisonderwijs). Voor de ambten van beleids- en ondersteunend personeel blijft dit steeds in 36sten. De prestatieregeling van de uit te oefenen functies blijft echter, voor iedereen aangesteld op basis van puntenenveloppen, vastgelegd op 36 klokuren.
Zie: punt 1.4.2.2 en 1.4.2.3 van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten.

Aangezien in deze functies niet kan vastbenoemd worden, is de administratieve toestand beperkt tot ATO 02, of eventueel ATO 01 als het om een vervanging gaat.

Het opdrachtenpakket stuurt u door op de instelling waaraan het personeelslid aangesteld en administratief verbonden wordt.

6.1. Directeur coördinatie-scholengemeenschap

Elk personeelslid met een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur in het basisonderwijs kan half- of voltijds aangesteld worden in de functie van directeur coördinatie-scholengemeenschap (zie punt 1.4.2.2. van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten).

Voorbeeld 1

Een vastbenoemd directeur in het gewoon basisonderwijs krijgt op 01.09.2008 een voltijdse aanstelling als directeur coördinatie-scholengemeenschap. U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008:

- RL 1 / directeur / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00 / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 24u met einddatum 31.08.2009

- RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 24u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08.2009 / OOM 07

Voorbeeld 2

Een voltijds vastbenoemd onderwijzer-ASV in school A (buitengewoon basis) wordt via school B (gewoon basis) op 01.09.2008 halftijds aangesteld als directeur coördinatie- scholengemeenschap. Beide scholen maken één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008:

- School A: RL 1 / onderwijzer-ASV / 22u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 11u met einddatum 31.08.2009

- School B: RL 1 / directeur / vakcode 806 coördinatie SG / 12u ATO 02 / TAO / einddatum 31.08.2009

6.2. Stafmedewerker-scholengemeenschap

Personeelsleden aangesteld in het ambt van administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator of (kleuter)onderwijzer(ASV) kunnen tijdelijk aangesteld worden in de functie van stafmedewerker-scholengemeenschap (zie punt 1.4.2.3. van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten).

Voorbeeld 1

Een voltijdse tijdelijke zorgcoördinator met een PBA-diploma wordt op 01.09.2008 halftijds aangesteld op het niveau van de school (12u uit de eigen enveloppe en 6u uit de punten scholengemeenschap). De andere halftijdse opdracht situeert zich op het niveau scholengemeenschap als stafmedewerker-SG binnen hetzelde ambt van zorgcoördinator. U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008:

- RL 1 / zorgcoördinator PBA / 12u ATO 02 / einddatum 30.06.2009 / OOM 00

- RL 1 / zorgcoördinator PBA / 6u ATO 02 / einddatum 30.06.2009 / OOM 07

- RL 1 / zorgcoördinator PBA / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 18u ATO 02 / einddatum 30.06.2009 / OOM 07

Voorbeeld 2

Een voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres ASV krijgt op 01.09.2008 een aanstelling voor 8u als stafmedewerker-SG op niveau scholengemeenschap. Men kiest voor het ambt van kleuteronderwijzer-ASV. U maakt één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008:

- RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / 22u ATO 04 / einddatum oneindig / + de opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 8u met einddatum 30.06.2009 / OOM 00

- RL 1 / kleuteronderwijzer ASV / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 8u ATO 02 / TAO / einddatum 30.06.2009 / OOM 07

7. Directeur en adjunct-directeur met lesopdracht

Volgens punt 1.4.3. van de omzendbrief puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten, kan een directeur of adjunct-directeur met lesopdracht in het gewoon of buitengewoon basisonderwijs geheel of gedeeltelijk klasvrij worden gemaakt via uren, gegenereerd uit de eigen puntenenveloppe of uit de puntenenveloppe van de scholengemeenschap. ...

Voor de praktische toepassing hiervan dient u met een aantal regels rekening te houden:

Bij een directeur met lesopdracht (hiermee wordt telkens zowel de directeur als adjunct-directeur bedoeld) wordt de lesopdracht in principe elektronisch niet gemeld. Indien het gaat om lestijden BPT (bijzondere pedagogische taken), lestijden GOK (gelijke onderwijskansen), lestijden rand- en taalgrensgemeente, uren zorg, uren ICT of uren in de functie van stafmedewerker-SG moet de elektronische zending dit wel duidelijk vermelden.

Voorbeeld met zorg uit eigen enveloppe:

Een vastbenoemde directeur van een gewone basisschool met 10 lestijden lesopdracht, wenst zijn lesopdracht in te vullen met 4 lestijden GOK en de 6 resterende lestijden via zorg uit de eigen enveloppe. In dit geval dient uw elektronisch bericht er als volgt uit te zien:

één bericht, bestaande uit drie records op datum van 01/09/2008:

- RL 1 / directeur / 14u ATO 04 / einddatum oneindig / OOM 00

- RL 1 / directeur / 4 u ATO 04 / GOK (vakcode 770) / einddatum oneindig / OOM 00

- RL 1 / directeur / 6 u ATO 04 / zorg (vakcode 791) / einddatum oneindig / OOM 00

Indien de directeur met lesopdracht fungeert in uren gegenereerd uit punten (zorg, ICT of stafmedewerker), dan berekent u vanaf 01/09/2005 het puntengewicht op basis van noemer 24 (of 22 voor buitengewoon basisonderwijs). Concreet betekent dit dat u in deze situatie niet meer hoeft om te zetten naar noemer 36. Gebruik hiervoor de omzettingstabel in bijlage.
Houd er wel rekening mee dat de prestatieregeling voor iedereen die aangesteld wordt op basis van puntenenveloppen, vastgelegd blijft op 36 klokuren.
Opgelet: de lestijden van de lesopdracht directie die in dergelijke situaties vrijkomen, komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming. Het wijzigen van de situatie mag nooit een terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking tot gevolg hebben.

Situatie waarbij samengelegde punten of stimuluspunten gebruikt worden:

In de betrekkingen die worden ingericht op basis van de punten van de scholengemeenschap, zijn vaste benoemingen of rechtstreekse affectaties van vastbenoemde personeelsleden niet mogelijk. Deze regel is ook van toepassing voor de directeur met lesopdracht, wat betekent dat indien de directeur geheel of gedeeltelijk vrijgesteld wordt van lesopdracht via uren gegenereerd uit samengelegde punten of stimuluspunten, er enkel via “tijdelijk andere opdracht” (TAO) kan aangesteld worden (zie voorbeelden hieronder). Uiteraard zijn ook rechtstreekse aanstellingen als tijdelijk directeur met lesopdracht mogelijk.

De lestijden (onderwijzer of kleuteronderwijzer) die aldus vrijkomen, komen niet in aanmerking voor vaste benoeming.

Voorbeeld 1:

Een directeur in het gewoon basisonderwijs met 10 lestijden lesopdracht wordt vanaf 1 september 2008 via de puntenenveloppen zorg volledig vrijgesteld van lesopdracht; 6 uur uit de eigen enveloppe en 4 uur uit de enveloppe scholengemeenschap. Voor deze 4 uur moet de aanstelling gebeuren via TAO in het ambt van directeur, belast met zorg.

Elektronische zending: één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008 dat als volgt is samengesteld:

- RL 1 / directeur / ATO 4 / 18 u / OOM 00 / einddatum oneindig + opdrachtgebonden dienstonderbreking (DO 019) Verlof TAO voor 4 u einddatum 31.08.2009

- RL 1 / directeur / ATO 4 / 6 u / zorg (vakcode 791) / OOM 00 / einddatum oneindig

- RL 1 / directeur / ATO 2 / 4 u / zorg (vakcode 791) / OOM 07 / TAO / einddatum 31.08.2009

Voorbeeld 2:

Een directeur in het buitengewoon basisonderwijs met 4 lestijden lesopdracht wordt vanaf 1 september 2008 volledig vrijgesteld van lesopdracht; 4 uur worden gegenereerd uit de punten scholengemeenschap; voor deze 4 uur moet de aanstelling gebeuren via TAO in het ambt van directeur, belast met ICT.

Elektronische zending : één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008 dat als volgt is samengesteld :

- RL 1 / directeur / 22 u ATO 04 / OOM 00 / einddatum oneindig + opdrachtgebonden dienstonderbreking (DO 019) Verlof TAO voor 4 u einddatum 31.08.2009

- RL 1 / directeur / 4 u ATO 02 / ICT (vakcode 790) / OOM 07 / TAO / einddatum 31.08.2009

8. Enkel voor het Gemeenschapsonderwijs: de voormalig (eerste) rekenplichtig correspondenten

Het ambt van rekenplichtig correspondent in de gewone en buitengewone basisscholen van het gemeenschapsonderwijs is een uitdovend ambt. Dit geldt niet voor de internaten en de opvangcentra waar het ambt van rekenplichtig correspondent wel blijft bestaan.

Sedert de invoering van het nieuwe ambt van administratief medewerker op 1 september 2003 werden de rekenplichtig correspondenten geconcordeerd. Zij behoren nu ook tot de categorie van het beleids- en ondersteunend personeel en worden beschouwd als administratief medewerker.

Om deze personeelsleden blijvend te herkennen, werden voor hen vier aparte ambtcodes gecreëerd (zie punt 2.1 van deze omzendbrief). Deze ambtcodes kunnen enkel gecombineerd worden met ATO 4 (vastbenoemd) en met code OOM 00 (eigen omkadering) als oorsprong.

Let op: ook hier dient u rekening te houden met het puntengewicht van de functie. Voor een rekenplichtig correspondent aangesteld op niveau HSO neemt u 63 punten uit de enveloppe, voor niveau PBA is dit 82 punten en voor MASTER 120 punten. Praktisch gezien betekent dit dat, indien een personeelslid in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs PBA of MASTER, u dient te beslissen of u respectievelijk 82 of 120 punten uit de enveloppe neemt; indien u kiest voor 63 punten, blijft het personeelslid verder betaald volgens het niveau HSO.

Voor de rekenplichtig correspondenten die deeltijds vastbenoemd zijn, mogen deze principes enkel toegepast worden op hun vastbenoemde opdracht. Wanneer aan hen bijkomende uren toegekend worden, maakt u het opdrachtenpakket zoals voor de gewone tijdelijke administratief medewerkers.

Indien het vastbenoemd personeelslid afwezig is en reglementair kan worden vervangen, dient u voor de vervanger (ATO 1) niet de speciale ambtcode van rekenplichtig correspondent te gebruiken, maar wel één van de “gewone” ambtcodes voor administratief medewerker (236, 237 of 238).

9. Personeelsleden wedertewerkgesteld als administratieve hulp in het basisonderwijs.

In de omzendbrief “Wijzigingen aan de reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs” verneemt u hoe de administratieve toestand van de volledig of gedeeltelijk terbeschikkinggestelde personeelsleden zonder reaffectatie of wedertewerkstelling geregeld wordt.

Bij het elektronisch doorsturen van de personeelsleden die door de reaffectatiecommissie als administratieve ondersteuning toegewezen worden aan een scholengemeenschap en vervolgens administratief aan één school verbonden worden, dient u met volgende elementen rekening te houden:

­ De vaste opdracht met vermelding van de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) blijft op de oorspronkelijke school van benoeming lopen.

­ Voor de personeelsleden, TBSOB na een beslissing van de Medex-pensioencommissie, moet de school van vaste benoeming eveneens de dienstonderbreking “TBS pensioencommissie” (code DO 067) doorsturen. De vervanger stuurt u door met ATO 02; de lestijden of uren komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming zolang de titularis aangesteld blijft.

­ De school van wedertewerkstelling stuurt het personeelslid door als “wedertewerkgestelde administratieve hulp” (ambtcode 165), in ATO 02, met vermelding van de juiste opdracht (een volledige opdracht is 36 uur), de aanduiding “W” van wedertewerkstelling en code oorsprong omkadering “00”.

­ De begindatum is de eerste dag van de aanstelling; de einddatum is 31 augustus van het lopende schooljaar.

De personeelsleden worden verder betaald via hun vaste opdracht en naar rata van hun prestaties. Opgelet: eventuele dienstonderbrekingen (bijv. verminderde prestaties) worden op de gebruikelijke manier via elektronische weg aan het werkstation meegedeeld door de school van wedertewerkstelling.

10. Extra: overdracht en herverdeling uren en lestijden

Zoals u in punt 4 van deze omzendbrief kunt lezen is bij de codes oorsprong ook een code 05 voorzien. Deze aanduiding gebruikt u indien uw school of een niveau binnen uw school lestijden of uren ontvangt via overdracht of herverdeling.

Het personeelslid dat in deze specifieke uren of lestijden aangesteld wordt, moet gemeld worden met de code oorsprong 05.

Aangezien in deze uren of lestijden niet kan worden benoemd en aangezien overdracht of herverdeling de eventuele TBSOB niet vermijdt of vermindert, is de combinatie met ATO 4 ook hier uitgesloten (voor vastbenoemden dus enkel mogelijk via reaffectatie, wedertewerkstelling en tijdelijk andere opdracht).

Voorbeeld:

Een voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres is vanaf 1 september 2008 voor 2 lestijden TBSOB. Via overdracht ontvangt de school van een andere school 2 lestijden. Dit geeft u de mogelijkheid om de kleuteronderwijzeres verder een voltijdse opdracht te geven. Uw elektronisch bericht zal er als volgt uitzien:

Één bericht met geldigheidsdatum 01.09.2008

- RL 1 / kleuteronderwijzer / 24 u ATO 4 / 2 u TBSOB / eigen omkadering (OOM 00) / einddatum oneindig

- RL 1 / kleuteronderwijzer / 2 u ATO 2 / Reaffectatie / overdracht (OOM 05) / einddatum 30.06.2009

Binnen de nieuwe personeelscategorie beleids- en ondersteunend personeel gebruikt u de code oorsprong 05 enkel indien u ICT-uren inricht, gegenereerd uit punten die u ontvangt van een samenwerkingsplatform; de vakcode voor ICT is hier dan steeds 785.

11. Bijlage