Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen "topsport" algemeen en technisch secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    02 JUNI 2006
  • publicatiedatum
    B.S.13/07/2006
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    13/07/2006

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen "topsport" algemeen en technisch secundair onderwijs

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen "topsport" - algemeen en technisch secundair onderwijs, wordt bekrachtigd.

Art. 3.

De eindtermen, vermeld in artikel 2, hebben uitwerking vanaf het schooljaar 2006- 2007.