Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

 • goedkeuringsdatum
  1/09/2006
 • publicatiedatum
  B.S. 5/12/2006 (pagina 67738)
 • bron

  Numac : 2006036909
 • datum laatste wijziging
  25/10/2018

Aanhef

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 56ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 betreffende het onderwijs-XV en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006 betreffende het onderwijs-XVI;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 74quater, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 betreffende het onderwijs-XV en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006 betreffende het onderwijs-XVI;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs, inzonderheid op de artikelen 27bis en 27ter, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs, inzonderheid op de artikelen 11bis en 11ter, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs en betreffende de ambtshalve concordantie, inzonderheid op hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en de bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 3, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 september 2005;

Gelet op protocol nr. 588 van 16 juni 2006 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het Sectorcomité X en van onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 353 van 16 juni 2006 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies nr. 40.872/1/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

ART. 1.

Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
 

ART. 2.

§ 1. Bij een ambtshalve concordantie, zoals bepaald in artikel 56ter, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in  artikel 74quater, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, geldt het volgende :
1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, indien van toepassing, in de oude benaming, geldt als kandidaatstelling voor de nieuwe benaming;
2° de diensten, gepresteerd in de oude benaming, tellen automatisch mee als gepresteerde diensten in de nieuwe benaming;
3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in de oude benaming geldt als kandidaatstelling voor de nieuwe benaming;
4° het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor de oude benaming geldt automatisch voor de nieuwe benaming;
5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor de oude benaming geldt automatisch voor de nieuwe benaming;
6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in de oude benaming, worden geacht te zijn gebeurd in de nieuwe benaming;
7° wie vast benoemd is voor de oude benaming, is automatisch vast benoemd voor de nieuwe benaming. Voor wat de ambtshalve concordantie naar het ambt van leraar niet-confessionele zedenleer betreft, vermeld in de bijlage I, 10°, geldt dat het volume van de vastbenoemde opdracht in het vak niet-confessionele zedenleer dat naar het ambt van leraar niet-confessionele zedenleer overgedragen wordt, het volume is van de vastbenoemde opdracht in het algemeen vak niet-confessionele zedenleer op 31 augustus 2014.
8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie, indien van toepassing, in de oude benaming, worden geacht te zijn gebeurd in de nieuwe benaming;
9° de kandidaatstelling voor de toelating tot de proeftijd, indien van toepassing, in de oude benaming, geldt als kandidaatstelling voor de nieuwe benaming;
10° wie terbeschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor de oude benaming, is dat automatisch voor de nieuwe benaming;
11° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was in de oude benaming, is dat automatisch in de nieuwe benaming;
12° een conformiteitsattest voor de oude benaming, uitgereikt ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36, geldt automatisch voor de nieuwe benaming;
13° artistieke ervaring voor de oude benaming, erkend ter uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domein "Beeldende en audiovisuele kunst" of van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domeinen "Muziek", "Woordkunst-Drama" en "Dans" of van artikel 5bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, geldt automatisch voor de nieuwe benaming;
14° nuttige ervaring, erkend voor de oude benaming, geldt automatisch als erkende nuttige ervaring voor de nieuwe benaming.

§ 2. Met behoud van de toepassing van § 1, heeft de ambtshalve concordantie geen invloed op de rechten en plichten die de betrokken personeelsleden ten aanzien van de oude benaming verworven hebben, in het geval dat de oude benaming nog blijft bestaan.

ART. 3.

Voor de toepassing van dit besluit worden de ambtshalve concordanties opgesomd in de bijlagen I tot en met VII.
 

ART. 4.

De volgende bepalingen worden opgeheven :
1° in artikel 27bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005, de woorden « De personeelsleden die vóór 1 september 2005 » tot en met de woorden « voor het nieuwe ambt »;
2° artikel 27ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005;
3° in artikel 11bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005, de woorden « De personeelsleden die vóór 1 september 2005 » tot en met de woorden « voor het nieuwe ambt »;
4° artikel 11ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005;
5° hoofdstuk III, bestaande uit artikelen 20 tot en met 22, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs en betreffende de ambtshalve concordantie;
6° artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en de bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs.

ART. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

ART. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE I

BIJLAGE

In het gewoon secundair onderwijs :
1° wordt het oude algemeen vak wijsgerige stromingen ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe algemeen vak filosofie;
2° wordt het oude technisch vak kleding ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe technisch vak mode;
3° wordt het oude praktisch vak kleding ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe praktisch vak mode;
4° wordt, met ingang van 1 september 2010, het technische vak technologische opvoeding ambtshalve geconcordeerd naar het technische vak techniek;
5° wordt, met ingang van 1 september 2010, het algemene vak biologie ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :
a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2010 voor het algemene vak biologie vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
6° wordt, met ingang van 1 september 2010, het algemene vak fysica ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :
a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2010 voor het algemene vak fysica vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
7° wordt, met ingang van 1 september 2011, het algemene vak biologie ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :
a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en uiterlijk op 31 augustus 2011 voor het algemene vak biologie vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
8° wordt, met ingang van 1 september 2011, het algemene vak fysica ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :
a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en uiterlijk op 31 augustus 2011 voor het algemene vak fysica vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
9° wordt, met ingang van 1 september 2011, het algemene vak wetenschappelijk werk ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011 aan een van de volgende voorwaarden voldoen :
a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak wetenschappelijk werk in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2011 voor het algemene vak wetenschappelijk werk vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak wetenschappelijk werk in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;
10° wordt, met ingang van 1 september 2014, het ambt van leraar ambtshalve geconcordeerd naar het ambt van leraar niet-confessionele zedenleer, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in de loop van het schooljaar 2011-2012, 2012-2013 of 2013-2014 aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak niet-confessionele zedenleer en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2014 voor het algemene vak niet-confessionele zedenleer vastbenoemd;
b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak niet-confessionele zedenleer.

BIJLAGE II

BIJLAGE

In het onderwijs voor sociale promotie :
1° wordt het oude technisch vak naaien ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe technisch vak kleding;
2° wordt het oude praktisch vak praktijk naaien ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe praktisch vak praktijk kleding.

BIJLAGE III

BIJLAGE

In het buitengewoon basisonderwijs :
1° worden de wervingsambten van administratief medewerker of van beleidsmedewerker, gecreëerd op basis van de puntenenveloppe ICT, vermeld in artikel X. 52 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, en/of gecreëerd op basis van de puntenenveloppe, toegekend aan de scholengemeenschap en gebruikt voor ICT, als vermeld in artikel 125duodecies van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator;
2° wordt het wervingsambt van beleidsmedewerker, ingericht op basis van de puntenenveloppe, toegekend aan de scholengemeenschap en gebruikt voor zorg, als vermeld in artikel 125duodecies van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van zorgcoördinator.

BIJLAGE IV

BIJLAGE

In het gewoon basisonderwijs :
1° worden de wervingsambten van administratief medewerker of van beleidsmedewerker, gecreëerd op basis van de puntenenveloppe ICT, vermeld in artikel X. 52 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, en/of gecreëerd op basis van de puntenenveloppe, toegekend aan de scholengemeenschap en gebruikt voor ICT, als vermeld in artikel 125duodecies van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator;
2° wordt het wervingsambt van beleidsmedewerker, gecreëerd op basis van de puntenenveloppe zorg en/of gecreëerd op basis van de puntenenveloppe, toegekend aan de scholengemeenschap en gebruikt voor zorg, als respectievelijk vermeld in artikel 153quinquies en artikel 125duodecies van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van zorgcoördinator.

BIJLAGE V

BIJLAGE

Bijlage V, deel 1
Bijlage V, deel 2

* Bij BVR van 22 december 2017 werd met ingang van 1 december 2017 aan bijlage V een punt 14° toegevoegd dat luidt als volgt:

"14° met ingang van 1 december 2017 wordt
A. De opleiding Initiatie bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde ambtshalve geconcordeerd naar de opleiding Bibliotheekmedewerker-informatiebemiddelaar;
B. De hieronder in de linkerkolom vermelde module ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde module
 

module module
 
Informatiebemiddeling in functie van Informatiebemiddeling voor een
specifieke klantengroepen specifieke doelgroep
Specifieke bibliotheek- en documentatietechnieken Toepassing van specifieke bibliotheek- of documentatietechnieken
Specifieke collecties en informatiematerialen in Werken met specifiek informatieaanbod"
bibliotheken en documentatiecentra  
"

* Bij BVR van 28 september 2018 wordt met ingang van 1 september 2018 aan bijlage V een punt 15° toegevoegd dat luidt als volgt:

"15° Met ingang van 1 september 2018 wordt de hieronder in de linkerkolom vermelde module ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding

 
module opleiding
Initiatie patronen Naaien
Modelwijzigingen ensemble Naaien
Modelwijzigingen vrije tijd Naaien
"

BIJLAGE VI

BIJLAGE VII BIJLAGE VII

Bijlage VII. Ambtshalve concordanties in de centra voor leerlingenbegeleiding

Met ingang van 1 september 2018 :
1° wordt in het centrum voor leerlingenbegeleiding het ambt van administratief werker, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van administratief medewerker;
2° wordt in het centrum voor leerlingenbegeleiding het ambt van medewerker, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van administratief medewerker.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van het buitengewoon onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.