Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie

  • goedkeuringsdatum
    01 SEPTEMBER 2006
  • publicatiedatum
    B.S.05/12/2006
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    10/06/2024

COORDINATIE

(1) B.Vl.R. van 15/02/2008 (B.S. 28/03/2008)

(2) B.Vl.R. van 12/12/2008 (B.S. 02/02/2009)

(3) B.Vl.R. van 24/04/2009 (B.S. 16/06/2009)

(4) B.Vl.R. van 04/09/2009 (B.S. 08/12/2009)

(5) B.Vl.R. van 19/03/2010 (B.S. 23/04/2010)

(6) B.Vl.R. van 10/09/2010 (B.S. 12/11/2010)

(7) B.Vl.R. van 17/09/2010 (B.S. 09/11/2010)

(8) B.Vl.R. van 08/04/2011 (B.S. 24/08/2011)

(9) B.Vl.R. van 30/09/2011 (B.S. 16/12/2011)

(10) B.Vl.R. van 01/06/2012 (B.S. 27/07/2012)

(11) B.Vl.R. van 21/09/2012 (B.S. 28/11/2012)

(12) B.Vl.R. van 08/03/2013 (B.S. 24/05/2013)

(13) B.Vl.R. van 06/09/2013 (B.S. 27/11/2013)

(14) B.Vl.R. van 16/05/2014 (B.S. 03/09/2014)

(15) B.Vl.R. van 04/07/2014 (B.S. 06/11/2014)

(16) B.Vl.R. van 05/09/2014 (B.S. 04/12/2014)

(17) B.Vl.R. van 03/10/2014 (B.S. 18/11/2014)

(18) B.Vl.R. van 22/05/2015 (B.S. 06/07/2015)

(19) B.Vl.R. van 25/09/2015 (B.S. 05/11/2015)

(20) B.Vl.R. van 11/03/2016 (B.S. 20/04/2016)

(21) B.Vl.R. van 08/07/2016 (B.S. 26/08/2016)

(22) B.Vl.R. van 10/03/2017 (B.S. 14/04/2017)

(23) B.Vl.R. van 22/12/2017 (B.S. 05/02/2018)

(24) B.Vl.R. van 08/06/2018 (B.S. 01/08/2018)

(25) B.Vl.R. van 15/06/2018 (B.S. 09/08/2018)

(26) B.Vl.R. van 28/09/2018 (B.S. 25/10/2018)

(27) B.Vl.R. van 15/02/2019 (B.S. 12/04/2019)

(28) B.Vl.R. van 24/05/2019 (B.S. 20/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige bepalingen voor de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs
;

(29) B.Vl.R. van 24/05/2019 (B.S. 30/08/2019) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs
;

(30) B.Vl.R. van 20/03/2020 (B.S. 28/04/2020) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs
;

(31) B.Vl.R. van 04/09/2020 (B.S. 16/10/2020)

(32) B.Vl.R. van 12/02/2021 (B.S. 22/03/2021)

(33) B.Vl.R. van 02/07/2021 (B.S. 11/08/2021)

(34) B.Vl.R. van 03/09/2021 (B.S. 14/10/2021) detail
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie
;

(35) B.Vl.R. van 02/09/2022 (B.S. 12/12/2022)

(36) B.Vl.R. van 03/03/2023 (B.S. 11/08/2023)

(37) B.Vl.R. van 14/07/2023 (B.S. 31/08/2023) detail
Besluit van de Vlaamse Regering over de onderwijsinternaten
;

(38) B.Vl.R. van 31/08/2023 (B.S. 19/10/2023)

(39) B.Vl.R. van 17/11/2023 (B.S. 13/12/2023)

(40) B.Vl.R. van 15/03/2024 (B.S. 10/06/2024)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 56ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 betreffende het onderwijs-XV en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006 betreffende het onderwijs-XVI;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 74quater, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 betreffende het onderwijs-XV en gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006 betreffende het onderwijs-XVI;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs, inzonderheid op de artikelen 27bis en 27ter, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 tot vaststelling en indeling van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs, inzonderheid op de artikelen 11bis en 11ter, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als onderdeel van het bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs en betreffende de ambtshalve concordantie, inzonderheid op hoofdstuk III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en de bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 3, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 september 2005;

Gelet op protocol nr. 588 van 16 juni 2006 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het Sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 353 van 16 juni 2006 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies nr. 40.872/1/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden, vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.

Art. 2.

[7B.Vl.R. van 17/09/2010
B.S. 09/11/2010
§ 1.7B.Vl.R. van 17/09/2010
B.S. 09/11/2010
] Bij een ambtshalve concordantie, zoals bepaald in artikel 56ter, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en in artikel 74quater, § 1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, geldt het volgende :

1° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling, indien van toepassing, in de oude benaming, geldt als kandidaatstelling voor de nieuwe benaming;

2° de diensten, gepresteerd in de oude benaming, tellen automatisch mee als gepresteerde diensten in de nieuwe benaming;

3° de kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in de oude benaming geldt als kandidaatstelling voor de nieuwe benaming;

4° het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor de oude benaming geldt automatisch voor de nieuwe benaming;

5° een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor de oude benaming geldt automatisch voor de nieuwe benaming;

6° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op een vaste benoeming in de oude benaming, worden geacht te zijn gebeurd in de nieuwe benaming;

7° wie vast benoemd is voor de oude benaming, is automatisch vast benoemd voor de nieuwe benaming. [16B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 04/12/2014
Voor wat de ambtshalve concordantie naar het ambt van leraar niet-confessionele zedenleer betreft, vermeld in de bijlage I, 10°, geldt dat het volume van de vastbenoemde opdracht in het vak niet-confessionele zedenleer dat naar het ambt van leraar niet-confessionele zedenleer overgedragen wordt, het volume is van de vastbenoemde opdracht in het algemeen vak niet-confessionele zedenleer op 31 augustus 2014;16B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 04/12/2014
]

8° de vacantverklaring en de kandidaatstelling met het oog op mutatie, indien van toepassing, in de oude benaming, worden geacht te zijn gebeurd in de nieuwe benaming;

9° de kandidaatstelling voor de toelating tot de proeftijd, indien van toepassing, in de oude benaming, geldt als kandidaatstelling voor de nieuwe benaming;

10° wie terbeschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking voor de oude benaming, is dat automatisch voor de nieuwe benaming;

11° wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was in de oude benaming, is dat automatisch in de nieuwe benaming;

12° [3B.Vl.R. van 24/04/2009
B.S. 16/06/2009
een conformiteitsattest voor de oude benaming, uitgereikt ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie [22B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 14/04/2017
en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/3622B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 14/04/2017
] , geldt automatisch voor de nieuwe benaming;3B.Vl.R. van 24/04/2009
B.S. 16/06/2009
]

[22B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 14/04/2017
13° artistieke ervaring voor de oude benaming, erkend ter uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel [24B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 01/08/2018
van het ondersteunend personeel24B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 01/08/2018
] en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, [24B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 01/08/2018
domein “Beeldende en audiovisuele kunst"24B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 01/08/2018
] of van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, [24B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 01/08/2018
domeinen “Muziek”, “Woordkunst-Drama” en ?Dans?24B.Vl.R. van 08/06/2018
B.S. 01/08/2018
] of van artikel 5bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, geldt automatisch voor de nieuwe benaming.22B.Vl.R. van 10/03/2017
B.S. 14/04/2017
]

[5B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010
14° nuttige ervaring, erkend voor de oude benaming, geldt automatisch als erkende nuttige ervaring voor de nieuwe benaming.5B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010
]

[7B.Vl.R. van 17/09/2010
B.S. 09/11/2010
§ 2. Met behoud van de toepassing van § 1, heeft de ambtshalve concordantie geen invloed op de rechten en plichten die de betrokken personeelsleden ten aanzien van de oude benaming verworven hebben, in het geval dat de oude benaming nog blijft bestaan.7B.Vl.R. van 17/09/2010
B.S. 09/11/2010
]

Art. 3.

Voor de toepassing van dit besluit worden de ambtshalve concordanties opgesomd in [5B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010
[34B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
[37B.Vl.R. van 14/07/2023
B.S. 31/08/2023
bijlage I tot en met IX37B.Vl.R. van 14/07/2023
B.S. 31/08/2023
] 34B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
] 5B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010
] .

Art. 4.

De volgende bepalingen worden opgeheven : ...

Art. 5.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 6.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE I

[39B.Vl.R. van 17/11/2023
B.S. 13/12/2023
[ (tot 01/09/2025)B.Vl.R. van 17/11/2023
B.S. 13/12/2023

In het gewoon secundair onderwijs :

1° wordt het oude algemeen vak wijsgerige stromingen ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe algemeen vak filosofie;

2° wordt het oude technisch vak kleding ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe technisch vak mode;

3° wordt het oude praktisch vak kleding ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe praktisch vak mode;

[7B.Vl.R. van 17/09/2010
B.S. 09/11/2010

4° wordt, met ingang van 1 september 2010, het technische vak technologische opvoeding ambtshalve geconcordeerd naar het technische vak techniek;

5° wordt, met ingang van 1 september 2010, het algemene vak biologie ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :

a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2010 voor het algemene vak biologie vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

6° wordt, met ingang van 1 september 2010, het algemene vak fysica ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :

a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2010 voor het algemene vak fysica vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

7° wordt, met ingang van 1 september 2011, het algemene vak biologie ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :

a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en uiterlijk op 31 augustus 2011 voor het algemene vak biologie vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak biologie in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

8° wordt, met ingang van 1 september 2011, het algemene vak fysica ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011 aan een van de volgende voorwaarden hebben voldaan :

a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en uiterlijk op 31 augustus 2011 voor het algemene vak fysica vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak fysica in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

9° wordt, met ingang van 1 september 2011, het algemene vak wetenschappelijk werk ambtshalve geconcordeerd naar het algemene vak natuurwetenschappen, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in het ambt van leraar secundair onderwijs in de loop van het schooljaar 2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011 aan een van de volgende voorwaarden voldoen :

a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak wetenschappelijk werk in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2011 voor het algemene vak wetenschappelijk werk vastbenoemd op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak wetenschappelijk werk in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs op basis van een vereist bekwaamheidsbewijs, organiek of bij overgangsmaatregel;

7B.Vl.R. van 17/09/2010
B.S. 09/11/2010
] [16B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 04/12/2014

10° wordt, met ingang van 1 september 2014, het ambt van leraar ambtshalve geconcordeerd naar het ambt van leraar niet-confessionele zedenleer, voor de personeelsleden van het voltijds secundair onderwijs die in de loop van het schooljaar 2011-2012, 2012-2013 of 2013-2014 aan een van de volgende voorwaarden voldoen :

a) ze zijn titularis geweest van een betrekking in het algemene vak niet-confessionele zedenleer en ze zijn uiterlijk op 31 augustus 2014 voor het algemene vak niet-confessionele zedenleer vastbenoemd;

b) ze zijn tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest in een betrekking in het algemene vak niet-confessionele zedenleer.

16B.Vl.R. van 05/09/2014
B.S. 04/12/2014
]

[34B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
11° worden met ingang van 1 september 2021 de ambten die uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator.34B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
]

] [ (vanaf 01/09/2025)B.Vl.R. van 17/11/2023
B.S. 13/12/2023
Ambtshalve concordanties in het gewoon secundair onderwijs] 39B.Vl.R. van 17/11/2023
B.S. 13/12/2023
]

BIJLAGE II

In het onderwijs voor sociale promotie :

1° wordt het oude technisch vak naaien ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe technisch vak kleding;

2° wordt het oude praktisch vak praktijk naaien ambtshalve geconcordeerd naar het nieuwe praktisch vak praktijk kleding.

BIJLAGE III

In het buitengewoon basisonderwijs :

1° worden de wervingsambten van administratief medewerker of van beleidsmedewerker, gecreëerd op basis van de puntenenveloppe ICT, vermeld in artikel X. 52 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, en/of gecreëerd op basis van de puntenenveloppe, toegekend aan de scholengemeenschap en gebruikt voor ICT, als vermeld in artikel 125duodecies van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator;

2° wordt het wervingsambt van beleidsmedewerker, ingericht op basis van de puntenenveloppe, toegekend aan de scholengemeenschap en gebruikt voor zorg, als vermeld in artikel 125duodecies van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van zorgcoördinator.

BIJLAGE IV

In het gewoon basisonderwijs :

1° worden de wervingsambten van administratief medewerker of van beleidsmedewerker, gecreëerd op basis van de puntenenveloppe ICT, vermeld in artikel X. 52 van het decreet van 14 februari 2003 betreffende het onderwijs XIV, en/of gecreëerd op basis van de puntenenveloppe, toegekend aan de scholengemeenschap en gebruikt voor ICT, als vermeld in artikel 125duodecies van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator;

2° wordt het wervingsambt van beleidsmedewerker, gecreëerd op basis van de puntenenveloppe zorg en/of gecreëerd op basis van de puntenenveloppe, toegekend aan de scholengemeenschap en gebruikt voor zorg, als respectievelijk vermeld in artikel 153quinquies en artikel 125duodecies van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van zorgcoördinator.

[5B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010

BIJLAGE V

[40B.Vl.R. van 15/03/2024
B.S. 10/06/2024
publicatie Belgisch Staatsblad40B.Vl.R. van 15/03/2024
B.S. 10/06/2024
]

5B.Vl.R. van 19/03/2010
B.S. 23/04/2010
] [4B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 08/12/2009

BIJLAGE VI

[17B.Vl.R. van 03/10/2014
B.S. 18/11/2014

[28B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
Ambtshalve concordanties in het deeltijds kunstonderwijs28B.Vl.R. van 24/05/2019
B.S. 20/08/2019
]

17B.Vl.R. van 03/10/2014
B.S. 18/11/2014
]

[34B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
Aan bijlage VI bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019, wordt een punt F toegevoegd, dat luidt als volgt: “F. Met ingang van 1 september 2021 worden in het deeltijds kunstonderwijs de ambten die uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator.”34B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
]

4B.Vl.R. van 04/09/2009
B.S. 08/12/2009
] [25B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018

Bijlage VII. Ambtshalve concordanties in de centra voor leerlingenbegeleiding

Met ingang van 1 september 2018 :

1° wordt in het centrum voor leerlingenbegeleiding het ambt van administratief werker, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van administratief medewerker;

2° wordt in het centrum voor leerlingenbegeleiding het ambt van medewerker, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van administratief medewerker.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 tot wijziging van de regelgeving betreffende de concordantie, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van het buitengewoon onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

[34B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021

Bijlage VIII. Ambtshalve concordantie in het buitengewoon secundair onderwijs

In het buitengewoon secundair onderwijs:

1° worden met ingang van 1 september 2021 de ambten die uiterlijk zijn opgericht op 31 augustus 2021 met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator.

34B.Vl.R. van 03/09/2021
B.S. 14/10/2021
] 25B.Vl.R. van 15/06/2018
B.S. 09/08/2018
] [37B.Vl.R. van 14/07/2023
B.S. 31/08/2023

Bijlage IX.

Ambtshalve concordantie in de onderwijsinternaten:

37B.Vl.R. van 14/07/2023
B.S. 31/08/2023
]