Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van de selectie en rangschikking van de scholenbouwprojecten die in aanmerking komen voor het DBFM-programma in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

  • goedkeuringsdatum
    24 NOVEMBER 2006
  • publicatiedatum
    B.S.15/01/2007
  • zie ook
  • datum laatste wijziging
    15/01/2007

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 november 2006;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur;

2° de selectiecommissie : de selectiecommissie, vermeld in het decreet, inzonderheid in de artikelen 11 en 12.

Art. 2.

De Vlaamse Regering bekrachtigt de selectie en rangschikking vermeld in artikel 12 van het decreet door de selectiecommissie en gevoegd als bijlage bij dit besluit.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.