Prestatieregeling van de personeelsleden aangesteld in een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs

  • Deze omzendbrief geeft een overzicht van de prestatieregelingen die gelden voor de verschillende ambten in het buitengewoon secundair onderwijs
  • Vanaf 1 september 2022 kan een betrekking in een ambt van administratief medewerker of van opvoeder (ondersteunend personeel) voltijds of deeltijds worden opgericht, waardoor een betrekking kan worden opgericht vanaf 1/36.
  • Deze maatregel wordt meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring van de regelgeving door de Vlaamse Regering.

1. Inleiding

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2003 betreffende de vastlegging van de prestaties van een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs legt de prestatieregeling vast voor de verschillende ambten in het buitengewoon secundair onderwijs.

Deze omzendbrief geeft een overzicht van de prestatieregeling voor de verschillende personeelscategorieën van het buitengewoon secundair onderwijs:

- het onderwijzend personeel,

- het ondersteunend personeel,

- het paramedisch personeel,

- het medisch personeel,

- het orthopedagogisch personeel,

- het psychologisch personeel,

- het sociaal personeel.

Aandacht
Deze omzendbrief geldt voor de personeelsleden die aangesteld zijn in een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 of 3.

Voor de personeelsleden die aangesteld zijn in een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs in opleidingsvorm 4 geldt dezelfde prestatieregeling als voor de overeenstemmende ambten in het gewoon secundair onderwijs.

2. Het bestuurs- en onderwijzend personeel

2.1. De wervingsambten van het onderwijzend personeel

Voor een ambt met volledige prestaties dat wordt uitgeoefend in een wervingsambt van het onderwijzend personeel gelden volgende minimum en maximum aantal lesuren.

 

Wervingsambt 

 

Minimum en maximum  

aantal lesuren  

 

 

leraar ASV (algemene en sociale vorming) 

 

22 tot 24 lesuren van 50 minuten 

 

 

Leraar ASV, specialiteit lichamelijke opvoeding 

 

 

22 tot 24 lesuren van 50 minuten 

 

 

Leraar ASV, compensatietechniek-braille in type 6 

 

 

22 tot 24 lesuren 

van 50 minuten 

 

 

Leraar BGV (beroepsgerichte vorming) 

 

24 tot 28 lesuren van 50 minuten 

 

 

Leraar niet-confessionele zedenleer 

 

22 tot 24 lesuren 

van 50 minuten 

 

 

Godsdienstleraar 

 

22 tot 24 lesuren 

van 50 minuten 

 

2.2. De selectie- en bevorderingsambten van het bestuurspersoneel

Voor een ambt met volledige prestaties dat wordt uitgeoefend in een selectie- of bevorderingsambt van het bestuurspersoneel gelden volgende minimum en maximum aantal lesuren.

 

Ambt 

 

 

Minimum en maximum  

aantal lesuren  

 

 

Technisch adviseur (selectieambt) 

 

30 tot 33 lesuren van 50 minuten 

 

 

Technisch adviseur-coördinator (bevorderingsambt)  

 

 

30 tot 33 lesuren van 50 minuten 

 

Opmerking:
Voor de ambten van adjunct-directeur en directeur legt de overheid geen specifieke prestatieregeling vast. De invulling van deze opdrachten wordt overgelaten aan het schoolbestuur.

3. Het ondersteunend personeel

Voor de ambten van het ondersteunend personeel (administratief medewerker, ICT-coördinator en opvoeder) geldt een prestatieregeling van 36 klokuren voor een voltijdse opdracht op weekbasis (36/36).

Een deeltijdse betrekking in alle ambten van het ondersteunend personeel kan worden opgericht en uitgeoefend vanaf minstens één klokuur (1/36) op weekbasis en altijd in gehele klokuren.

4. Het paramedisch personeel

De opdracht van een personeelslid dat aangesteld is in een ambt van het paramedisch personeel omvat een aantal schoolgebonden prestaties die worden uitgevoerd tijdens de aanwezigheid van de leerlingen en die ook een aantal kindgebonden prestaties omvatten. Daarnaast maken ook nog een aantal administratieve taken die eigen zijn aan de functie, deel uit van de opdracht.

4.1. Het ambt van ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist en verpleger

4.1.1. Wekelijkse opdracht

Het personeelslid dat voltijds aangesteld is in een betrekking van ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist of verpleger, heeft een wekelijkse opdracht van 26 klokuren.

Deze opdracht wordt uitgeoefend binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen.

Tot de opdracht behoort ook de deelname aan oudercontacten en personeelsvergaderingen. Deze oudercontacten en personeelsvergaderingen vallen buiten de 26 klokuren en kunnen buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen worden georganiseerd.

De klassenraad maakt integraal deel uit van de wekelijkse opdracht van 26 klokuren en wordt buiten de lesuren gehouden

In het bevoegde lokaal comité kunnen nog andere bijkomende opdrachten worden bepaald na onderhandeling of overleg. Ook voor deze bijkomende opdrachten geldt het principe dat ze buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen kunnen plaatsvinden.

4.1.2. Kindgebonden opdracht binnen de wekelijkse opdracht

Binnen de wekelijkse schoolgebonden opdracht van 26 klokuren voor een voltijdse betrekking presteert het personeelslid een kindgebonden opdracht van minimum 24 tot maximum 28 lesuren.

De kindgebonden opdracht bestaat uit het verstrekken van therapie aan de leerlingen, behalve voor die personeelsleden die geheel of gedeeltelijk belast zijn met bijzondere pedagogische taken.

De criteria voor de invulling van deze kindgebonden opdracht worden bepaald na overleg of onderhandeling in het bevoegde lokaal comité.

In dit bevoegd lokaal comité wordt bij de voorbereiding van het schooljaar ook onderhandeld over de vastlegging van het aantal lesuren tussen het minimum van 24 lesuren en het maximum van 28 lesuren.

Personeelsleden die met een deeltijdse opdracht zijn belast, worden in evenredige mate belast met een kindgebonden opdracht.

4.1.3. Andere taken

De administratieve taken die eigen zijn aan de functie horen ook tot de taak van het personeelslid, maar vallen buiten de schoolgebonden opdracht van 26 klokuren.

4.2. Het ambt van kinderverzorger

Het personeelslid dat een voltijdse betrekking uitoefent in het ambt van kinderverzorger, heeft een wekelijkse opdracht van 32 klokuren.

Deze opdracht wordt uitgeoefend binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen.

Tot de opdracht behoort ook de deelname aan oudercontacten en personeelsvergaderingen. Deze oudercontacten en personeelsvergaderingen vallen buiten de 32 klokuren en kunnen buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen worden georganiseerd.

In het bevoegde lokaal comité kunnen nog andere bijkomende opdrachten worden bepaald na onderhandeling of overleg. Ook voor deze bijkomende opdrachten geldt het principe dat ze buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen kunnen plaatsvinden.

De administratieve taken die eigen zijn aan de functie horen ook tot de taak van het personeelslid, maar vallen buiten de schoolgebonden opdracht van 32 klokuren.

5. Het medisch personeel

Voor een ambt met volledige prestaties dat wordt uitgeoefend in het wervingsambt van arts, geldt een minimum van 32 en een maximum van 36 klokuren.

6. Het orthopedagogisch personeel

Voor een ambt met volledige prestaties dat wordt uitgeoefend in het wervingsambt van orthopedagoog, geldt een minimum van 32 en een maximum van 36 klokuren.

7. Het psychologisch personeel

Voor een ambt met volledige prestaties dat wordt uitgeoefend in het wervingsambt van psycholoog, geldt een minimum van 32 en een maximum van 36 klokuren.

8. Het sociaal personeel

Voor een ambt met volledige prestaties dat wordt uitgeoefend in het wervingsambt van maatschappelijk werker, geldt een minimum van 32 en een maximum van 36 klokuren.