Loonsverhoging inspecteurs en pedagogisch adviseurs

  • ...
  • Ondermeer in uitvoering van de afspraken gemaakt in CAO VIII wordt aan de inspecteurs en pedagogisch adviseurs van het basis, secundair, deeltijds kunst en volwassenenonderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding met ingang van 1 september 2007 een loonsverhoging toegekend

1. Inleiding

Met ingang van 1 september 2007 worden de besluiten die de inspectie en de pedagogische begeleiding regelen, enigszins aangepast. De hoofdwijzigingen vloeien voort uit afspraken omtrent bezoldiging, gemaakt in cao VIII en tijdens de onderhandelingen. Tezelfdertijd worden een aantal technische aanpassingen aangebracht aan de bekwaamheidsbewijzen zodat de betrokken artikelen vlotter leesbaar zijn.

2. Bachelor-masterstructuur (BaMa): “ten minste PBA”- “ten minste master”

Als gevolg van het invoeren van de BaMa-structuur in het hoger onderwijs worden definities inzake diplomaniveaus geactualiseerd en nieuwe diploma's geïntroduceerd.

De stelsels van bekwaamheidsbewijzen hanteren verzamelbenamingen die naar een groep van (gelijkaardige) studiebewijzen verwijzen. De verzamelbenamingen “ten minste HOLT” en “ten minste HOKT” worden, naar aanleiding van het invoeren van de Bachelor-Master-structuur (BaMa-structuur) in het hoger onderwijs en naar analogie met het besluit van 14 juni 1989 dat de bekwaamheidsbewijzen in het gewoon secundair onderwijs regelt, omgezet in respectievelijk “ten minste master” en “ten minste PBA” (= professioneel gerichte bachelor). De actualisering van deze verzamelbenamingen heeft geen inhoudelijke wijzigingen tot gevolg.

“Ten minste master” komt in de plaats van “ten minste HOLT” en omvat alle studiebewijzen die onder “ten minste HOLT” vielen, inclusief de nieuwe diploma's van master.

“Ten minste PBA (professioneel gerichte bachelor)” komt in de plaats van “ten minste HOKT” en omvat alle studiebewijzen die onder “ten minste HOKT” vielen, inclusief de nieuwe diploma's van professioneel gerichte bachelor en master.

3. Loonsverhoging voor sommige inspecteurs en pedagogisch adviseurs

Aan de inspecteurs en de pedagogisch adviseurs van het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspecteurs van het kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, de inspecteur-adviseurs van het lager onderwijs, de inspecteur-adviseurs van het secundair onderwijs en het pedagogisch onderwijs, de inspecteur-adviseurs van het lager, het secundair en het pedagogisch hoger onderwijs en aan de inspecteur-adviseurs coördinator lager onderwijs wordt een loonsverhoging toegekend.

Voor wat de ambten van inspecteur basisonderwijs, inspecteur-adviseur lager onderwijs en pedagogisch adviseur basisonderwijs betreft, wordt de bestaande salarisschaalcode 167 behouden. Ook bij het ambt van inspecteur-adviseur coördinator lager onderwijs wordt de bestaande salarisschaalcode 166 behouden. De aan deze salarisschaalcodes gekoppelde bedragen zullen wel in de betalingssystemen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming verhoogd worden.

Aan de ambten van inspecteur secundair onderwijs, inspecteur kunstonderwijs, inspecteur volwassenenonderwijs, inspecteur van de centra voor leerlingenbegeleiding, inspecteur-adviseur secundair en padagogisch hoger onderwijs en inspecteur-adviseur lager, secundair en pedagogisch hoger onderwijs en aan de ambten van pedagogisch adviseur secundair onderwijs en pedagogisch adviseur centra voor leerlingenbegeleiding, worden nieuwe salarisschaalcodes toegekend:

- wie beschikt over een diploma van “ten minste master” ontvangt aldus vanaf 1 september 2007 het salaris gekoppeld aan de nieuwe salarisschaalcode 541;

- wie beschikt over een ander diploma dan van het niveau “ten minste master” ontvangt vanaf 1 september 2007 aldus het salaris gekoppeld aan de salarisschaalcode 354.

De salarissen en salarisschaalcodes van de overige ambten van inspecteur en pedagogisch adviseur blijven ongewijzigd.