OPGEHEVEN: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de administratieve omkadering in het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

  • goedkeuringsdatum
    21 SEPTEMBER 2007
  • publicatiedatum
    B.S.29/10/2007
  • datum laatste wijziging
    04/05/2018

COORDINATIE

B.Vl.R. 18-7-2014 - B.S. 17-10-2014

B.Vl.R. 28-10-2016 - B.S. 29-12-2016

B.Vl.R. 04-5-2018 - B.S. 28-8-2018

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs II, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007 betreffende het Onderwijs XVII;

Gelet op het decreet van 9 april 1992 betreffende het Onderwijs III, inzonderheid op titel II, hoofdstuk II, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 1 december 1998, 18 mei 1999, 8 juni 2000, 20 oktober 2000 en 14 februari 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting beeldende kunst;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 15 juni 2007;

Gelet op protocol nr. 634 van 6 juli 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 399 van 6 juli 2007 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité van het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 43.479/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 september 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit besluit is van toepassing op de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, die gefinancierd of gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.

B.Vl.R. 28-10-2016

Art. 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : [het decreet betreffende de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs];

2° het organisatiebesluit Beeldende Kunst : het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting beeldende kunst;

3° het organisatiebesluit Muziek, Woordkunst en Dans : het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans;

4° administratieve omkadering : de omkadering in uren-opsteller en in uren-studiemeester-opvoeder zoals bedoeld in [artikel II.27, II.28 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs].

B.Vl.R. 28-10-2016

HOOFDSTUK II. - Administratieve omkadering

Art. 3.

Met toepassing van artikelen [artikel II.27 en II.28 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs]² wordt het ambt van opsteller geheel of gedeeltelijk toegekend op basis van de formule :

(a x 0,001 x 32 - b) / 32 x 38,

waarbij :

1° a = het aantal leerlingen zoals bepaald in [artikel II.27, § 2, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs]²;

2° b = het aantal uren van een betrekking studiemeester-opvoeder; beperkt tot de omvang zoals bepaald in [artikel II.28, § 1, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs]²;

3° 32 = het aantal uren van een voltijdse betrekking studiemeester-opvoeder;

4° 38 = [het aantal omkaderingseenheden voor een voltijdse betrekking opsteller]¹.

Als het eerste cijfer na de komma groter is dan of gelijk is aan 5, wordt de uitkomst van deze formule naar boven afgerond. Als dit cijfer kleiner is dan 5, wordt de uitkomst naar beneden afgerond.

[ ]¹ B.Vl.R. 18-7-2014; [ ]² B.Vl.R. 28-10-2016

HOOFDSTUK III. - Overgangsmaatregelen

Art. 4.

§ 1. Voor de instellingen vermeld in de bijlage bij dit besluit wordt de administratieve omkadering berekend op basis van de volgende formule, rekening houdend met het aantal uren-leraar zoals bedoeld [in artikel II.22 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs]² :

[(15 x a + 16 x b + 13 x c) / 5000 x 32 - d] / 32 x 38,

waarbij :

1° a = aantal uren-leraar in de lagere graad;

2° b = aantal uren-leraar in de middelbare graad;

3° c = aantal uren-leraar in de hogere graad en in de specialisatiegraad;

4° d = het aantal uren van een betrekking studiemeester-opvoeder beperkt tot de omvang zoals bepaald [in artikel II.28, § 1, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs]²;

5° 32 = het aantal uren van een voltijdse betrekking studiemeester-opvoeder;

6° 38 = [het aantal omkaderingseenheden voor een voltijdse betrekking opsteller]¹.

De uitkomst van deze formule wordt afgerond naar de onmiddellijk lagere eenheid.

§ 2. Vanaf het schooljaar waarvoor de methode, vermeld in artikel 3, voor de instellingen vermeld in de bijlage bij dit besluit evenveel of meer administratieve omkadering oplevert dan de methode, vermeld in artikel 4, § 1, van dit besluit, wordt deze omkadering berekend volgens de methode, vermeld in artikel 3.

[ ]¹ B.Vl.R. 18-7-2014; [ ]² B.Vl.R. 28-10-2016

HOOFDSTUK IV. - Wijzigingsbepalingen

Art. 5.

Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 december 1994, 31 augustus 1999, 4 februari 2000, 5 december 2003, 23 september 2005 en 8 september 2006, wordt een § 13 toegevoegd, die luidt als volgt :

"§ 13. Voor de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs die met toepassing van artikel 98bis van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs II beschikken over één of meer gefinancierde of gesubsidieerde betrekking(en) in het ambt van studiemeester-opvoeder en daarnaast één of meer betrekking(en) in het ambt van opsteller opgericht hebben, geldt wat volgt. Voor de toepassing van dit besluit beslist de inrichtende macht bij een vermindering van het aantal uren-opsteller of zij de vermindering volledig ten laste legt van de groep van studiemeester-opvoeder, of volledig ten laste legt van de groep van opsteller of verdeelt over beide groepen, op basis van criteria die worden onderhandeld in het lokaal comité."

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 6.

De volgende bepalingen worden opgeheven :

1° artikel 43, § 1, en artikel 74 van het organisatiebesluit Muziek, Woordkunst en Dans;

2° artikel 35, § 1 en § 2, en artikel 58 van het organisatiebesluit Beeldende Kunst.

Art. 7.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 8.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Indicatief

Naam

fusiegemeente

BKAALST

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten

Aalst

BKANDERLECHT

Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs

Anderlecht

BKANTWERPENKASK

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs

Antwerpen

BKARENDONK

Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten

Arendonk

BKBERCHEM

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete

Antwerpen

BKDENDERMONDE

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Dendermonde

BKEEKLO

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

Eeklo

BKETTERBEEK

Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap (R.H.O.K.)

Etterbeek

BKGENK

Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten

Genk

BKGENTSABK

Academie voor Beeldende Kunst

Gent

BKGENTSINTLUCAS

Sint-Lucasacademie

Gent

BKHEISTOPDENBERG

Gemeentelijke Academie voor Beeldende & Toegepaste Kunsten

Heist-op-den-Berg

BKHERENTALS

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst

Herentals

BKHOBOKEN

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten

Antwerpen

BKHOOGSTRATEN

Instituut voor Kreatieve Opvoeding

Hoogstraten

BKHOVE

Gemeentelijk Atelier voor Plastische & Toegepaste Kunsten

Hove

BKKAPELLEN

Sint-Lucas - Academie voor Beeldende Kunsten VZW

Kapellen

BKLEUVEN

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst "Kunstacademie De Lei"

Leuven

BKMECHELENBK

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten

Mechelen

BKMECHELENIKA

Instituut voor Kunst en Ambacht van het Gemeenschapsonderwijs

Mechelen

BKMOL

Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten

Mol

BKSCHAARBEEK

Sint-Lukasacademie

Schaarbeek

BKTONGEREN

Academie voor Schone Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs

Tongeren

BKVILVOORDE

Portaelsschool voor Beeldende Kunsten

Vilvoorde

BKWAASMUNSTER

Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten

Waasmunster

BKWILRIJK

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten

Antwerpen